น.ส.ณัฐนันท์ ศรพรหมฉายแผนกคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจปวช 2/3เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ หมายถึงการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ เพื่อนาเข้าสู่ระบบ ใดๆ แล้วนามาผ่านกระบวนการบางอย่าง ที่อาจใช้ ค...
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงรูปแบบาทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปีคริสศตวรรษที่ ...
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผสมผสานการใช้งานระหว่างเทคโนโล ทางคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) เทคโนโลยีทางการ สื่อสา...
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศจากความหมายของเทคโนโ,ยีสารสนเทศที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเทคโนโ,ยีสา...
1. ระบบประมวลผล เนื่องจากความต้องการสารสนเทศที่หลากหลายทาให้การ จัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือนั้นไม่สะดวก ล่าช้า...
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการร่วมกันทางานกันเป็นอย่างดีทาให้หลายองค์กร...
การพัฒนาระบบสารสนเทศการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ คื อ การสร้ า ง ระบบงานใหม่ ห รื อ การปรั บ เปลี่ ย นระบบงาน เ...
of 8

Nattanan

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nattanan

  • 1. น.ส.ณัฐนันท์ ศรพรหมฉายแผนกคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจปวช 2/3เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2. ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ หมายถึงการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ เพื่อนาเข้าสู่ระบบ ใดๆ แล้วนามาผ่านกระบวนการบางอย่าง ที่อาจใช้ คอมพิวเตอร์เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง
  • 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงรูปแบบาทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปีคริสศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็น แรงผลักดันของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกว่า IT นอกจากระบบ คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย
  • 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผสมผสานการใช้งานระหว่างเทคโนโล ทางคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) เทคโนโลยีทางการ สื่อสาร (ข้อมูล ภาพ เสียง และเครือข่าย)
  • 5. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศจากความหมายของเทคโนโ,ยีสารสนเทศที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเทคโนโ,ยีสารสนเทศต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  • 6. 1. ระบบประมวลผล เนื่องจากความต้องการสารสนเทศที่หลากหลายทาให้การ จัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือนั้นไม่สะดวก ล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาดได้2. ระบบสือสารโทรคมนาคม การสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญสาหรับการจัดการและ ่ ประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ3. การจัดการข้อมูล ปกติข้อมูลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบาย ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ความสาคัญกับโครงสร้าง
  • 7. ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการร่วมกันทางานกันเป็นอย่างดีทาให้หลายองค์กรนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน สนับสนุนการทางานด้านต่างๆขององค์กรมีประสิทธิภาพมาก
  • 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ คื อ การสร้ า ง ระบบงานใหม่ ห รื อ การปรั บ เปลี่ ย นระบบงาน เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ส ามารถทางานเพื่ อ แก้ ปั ญ หา การดาเนิ น งานทางธุ ร กิ จ ได้

Related Documents