ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ – А група Име и презиме ученика:____________________________
1. а) Активне реченице преобликују пасивне: ...
а) КОЛИБА ____________________________________________________________
б) МОГА ДРУГА _____________________________________...
ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ – Б група Име и презиме ученика:____________________________
1. а) Активне реченице преобликују пасивне: ...
Сандри није било добро. Мислила је о њему, а желела је да чита занимљиву књигу.
а) САНДРИ ____________________________; б)...
of 4

Polugodišnji 7.razred

Polugodišnji 7
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polugodišnji 7.razred

  • 1. ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ – А група Име и презиме ученика:____________________________ 1. а) Активне реченице преобликују пасивне: АНА ЈЕ КУПИЛА КЊИГУ. _________________________________ ( пасив са трпним придевом); НЕ ЈЕДЕМО СЛАДОЛЕД ЗИМИ. _______________________________ (пасив са повратном речцoм се); б) Подвуци узајамно-повратне глаголе:КУПАТИ СЕ,ЉУБИТИ СЕ, OГЛЕДАТИ СЕ, ВИДЕТИ СЕ, ДОВИКИВАТИ СЕ,ГРУДВАТИ СЕ (5) 2. Како се зове стилска фигура у наведеном примеру? „Шта се сија крај горе зелене? Да л’ је сунце, да л’ је мјесечина? Нит’ је сунце, нит’ је мјесечина, Већ два златна рога од јелена.” То је _____________________________________. (2) 3. Наведи назив стиха на основу датог примера. „Виторог се месецзаплео у грању” То је __________________________________________. (2) 4. Подвуци главну реч у наведеним синтагмама и одреди врсту синтагме: мајица црвене боје, хаљина од чисте свиле, веома лепа, читајући добре писце, врло брзо ____________________________________________________________________________(5) 5. Допуни следећу реченицу: Прва словенска азбука звала се __________________________. Саставио ју је __________________________ према __________________________ писму, али и према хебрејском, коптском и другим писмима. (3) 6. Подвученим речима и синтагмама у следећим реченицама одреди падеже и функцију коју врше у реченици: Видео је мајку. Било му је јасно зашто Сандру боли глава. а) МАЈКУ______________________________; б)МУ________________________________; в) САНДРУ _______________________________________________. (6) 7. Подвученим речима и синтагмама у следећој реченици одреди падеже , њихова значења и службу у реченици. Била је то колиба мога друга, у коју смо одлазили сваког лета.
  • 2. а) КОЛИБА ____________________________________________________________ б) МОГА ДРУГА ________________________________________________________ в) СВАКОГ ЛЕТА _______________________________________________________ (9) 8. У следећој реченици обележи именичке додатке (атрибуте заокружи, а апозицију подвуци): Марија Вукашиновић, наставница српског, јутрос је држала додатну наставу у кабинету биологије заинтересованим ученицима. (2) 9. Препиши прилошке одредбе и одреди њихову врсту: Сад дође ред на најмлађег сина да и он чува јабуку, он се оправи, дође под јабуку и наместикревет. Прилошка одредба Врста (4) 10. Разврстај следеће речи по датим групама као што је започето: петогодишњак, пет, са, сада, осми, онда, цвеће, вода, водени, школски, у именице: ___________________________,придеви: ________________________, бројеви: ________________________,предлози: ___________________________, прилози: ________________________, (11) 11. Напиши правилно реченицу писаним словима ћирилице. На калемегданској тврђави, у организацији астрономског друштва руђер бошковић, имали смо прилику да гледамо делимично помрачење сунца, а затим смо отишли у обилазак етнографског музеја, који се налази на студентском тргу, близу филолошког факултета. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________(2) 0-15 недовољан,16-24 довољан, 25-33 добар, 34-42 врло добар, 43-51 одличан Број поена: ________________ Оцена: _________________________ 
  • 3. ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ – Б група Име и презиме ученика:____________________________ 1. а) Активне реченице преобликују пасивне: ДУШАН ЈЕ НАПРАВИОМАКЕТУ ЗГРАДЕ._________________________________.(пасив са трпним придевом); НЕ ЈЕДЕМО ОТРОВНЕ ПЕЧУРКЕ. _______________________________________. (пасив са повратном речцом СЕ) б) Подвуци праве повратне глаголе: ОГЛЕДАТИ СЕ,СМЕЈАТИ СЕ,ЧЕШАТИ СЕ, ТАКМИЧИТИ СЕ,НАДАТИ СЕ, ОБЛАЧИТИ СЕ (5) 2. Наведи врсту риме која је заступљена у катрену: „Жуљаве руке одмара на плугу. Дубоко дише, и као да дремље. А ветар,ћухом пробуђене земље Надојен, тресе седу влас му дугу.” (Вељко Петровић, Ратар) ___________________________________________________________________ (2) 3. Како се назива стих од десет слогова са цезуром после четвртог слога? „Боже мили, / чуда великога” 1. 2. 3. 4. пауза 5. 6. 7. 8. 9.10. _________________________________________________________________ (2) 4. Подвуци синтагму и анализирај је. Заборавили смо да понесемо кожну лопту за одбојку. (5)(5 ( ( (5) 5. Допуни следећу реченицу: Кнез Растислав,владар __________________,у жељи да се одупре__________________ утицају, тражио је од __________________ цара __________________ да му пошаље мисионаре који ће ширити__________________на __________________ језику. (3) 6. Подвученим речима и синтагмама у следећим реченицама одреди падеже и функцију коју врше у реченици. Служба синтагме: ________________ Придевски атрибут: ________________ Падежни атрибут: ________________ Главна реч: ________________
  • 4. Сандри није било добро. Мислила је о њему, а желела је да чита занимљиву књигу. а) САНДРИ ____________________________; б) О ЊЕМУ ____________________________; в) ЗАНИМЉИВУ КЊИГУ ____________________________________. (6) 7. Подвученим речима и синтагмама у следећојреченици одреди падеже, њихова значења и функцију коју врше у реченици: Повици су долазили из суседног села,које је било одмах поред шуме мога деде. а) ПОВИЦИ __________________________________________________________ б) ИЗ СУСЕДНОГ СЕЛА _______________________________________________ в) МОГА ДЕДЕ _______________________________________________________ (9) 8. У следећој реченици обележи именичке додатке (апозитив подвуци, а атрибуте заокружи): Марљива и способна, Јелена Петровић је посетила Народно позориште у Београду иако је имала напорне тренинге. (2) 9. Прецизно одреди назив подвучених реченичних чланова: а) Коњи су копитама изгазили траву. ___________________________________ б) Милан је одлично урадио тест. ___________________________________ (4) 10. Разврстај следеће речи по датим групама као што је започето: писати, писање, њен, јој, ко, или, летовати, лето, ловац, ах, али. именице:________________________________,заменице:_____________________, глаголи: ______________________________, везници: ______________________, узвици: ______________________________. (11) 11. Напиши правилно реченицу писаним словима ћирилице. сутра идемо да гледамо нушићево сумњиво лице у југословенском драмском позоришту, које се налази близу парка мањеж, у улици краља милана. __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________(2) 0-15 недовољан,16-24 довољан, 25-33 добар, 34-42 врло добар, 43-51 одличан Број поена: ________________ Оцена: _________________________ 