• Miloš Crnjanski je rodjen 26.oktrobra 1893.godine u Čongradu u
Madjarskoj.Otac Toma bio je niži činovnik koji je zbog s...
 VVeesstt oo uubbiissttvvuu aauussttrroouuggaarrsskkoogg pprreessttoolloonnaasslleeddnniikkaa
FFrraannccaa FFeerrddiinna...
• 1920. upoznaje se sa Vidom Ružić, poznatom
beogradskom lepoticom sa kojom se venčava
1921.godine. Te godine odlazi i u...
 U periodu izmedju 1935. i 1941. radi u
diplomatskoj službi u Berlinu i Rimu. PO
izbijanju Drugog svetskog rata evakuis...
 U periodu izmedju 1935. i 1941. radi u
diplomatskoj službi u Berlinu i Rimu.
PO izbijanju Drugog svetskog rata
evakui...
• Drugi svetski rat i dugi niz poratnih godina
Crnjanski je proveo u emigraciji u Londonu, gde
1951. godine uzima britan...
► UU ssttoohhoovviimmaa ppoossvveeććeenniimm BBeeooggrraadduu oonn jjee
ppoottrreessnnoo ii nnaaddaahhnnuuttoo iizzrraazz...
• Manje su poznata dva predratna romana “ Kap
španske krvi” i Suzni krokodil”. Njegovo učešće
u stvaranju i objavljivanj...
• ANEGDOTA
• MILOŠ CRNJANSKI
Vladimir Bunjac u knjizi -
"Kamenovani Crnjanski"
opisuje taj dvoboj:
• "Ove je godine b...
• Na veliko zaprepašćenje Matića i Gavele, Crnjanski je
odmah zaspao snom pravednika. U određeno vreme
krenuli su na zak...
 NNjjeeggoovvaa nnaajjppoozznnaattiijjaa ppeessmmee jjee ““ SSuummaattrraa””..
SSaadd ssmmoo bbeezzbbrriižžnnii,, llaakk...
Prezentacija o milosu crnjanskom matija i marija petrovic
Prezentacija o milosu crnjanskom matija i marija petrovic
of 13

Prezentacija o milosu crnjanskom matija i marija petrovic

Награђени рад
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija o milosu crnjanskom matija i marija petrovic

 • 1. • Miloš Crnjanski je rodjen 26.oktrobra 1893.godine u Čongradu u Madjarskoj.Otac Toma bio je niži činovnik koji je zbog svog temperamentnog zastupanja srpske manjinske politike prognan iz Banata u Čongrad. Upravo očeva smrt u petom razredu mu je podsticaj da od osrednjeg postane jedan od najboljih djaka. Majka mu se zvala Marija Vujić i bila je rodom iz Pančeva. Miloš Crnjanski je od 1896. odrastao u Temišvaru. • Završio je osnovnu školu u srpskoj veroispovednoj školi kod učitelja Dušana Berića u Temišvaru. Maturirao je u temišvarskoj gimnaziji kod katoličkih fratara pijarista.Godine 1913. upisao je studije medicine u Beču koje nikada neće završiti.Kada se 1914. vratio u Novi Sad bio je uhapsen, a odmah zatim mobilisan. 1919. upisuje Filozofski fakultet u Beogradu i diplomira na njemu.
 • 2.  VVeesstt oo uubbiissttvvuu aauussttrroouuggaarrsskkoogg pprreessttoolloonnaasslleeddnniikkaa FFrraannccaa FFeerrddiinnaannddaa zzaatteekkllaa ggaa jjee uu BBeeččuu.. NNaa ssaammoomm ppooččeettkkuu PPrrvvoogg ssvveettsskkoogg rraattaa CCrrnnjjaannsskkii jjee ddoožžiivveeoo ooddmmaazzdduu aauussttrriijjsskkiihh vvllaassttii zzbboogg PPrriinncciippoovviihh rreevvoollvveerrsskkiihh hhiittaaccaa uu SSaarraajjeevvuu,, aallii uummeessttoo ttaammnniiččkkoogg ooddeellaa oobbuukkllii ssuu mmuu uunniiffoorrmmuu aauussttrroouuggaarrsskkoogg vvoojjnniikkaa ii ppoossllaallii ggaa nnaa ggaalliicciijjsskkii ffrroonntt ddaa jjuurriiššaa nnaa RRuussee,, ggddee jjee uusskkoorroo rraannjjeenn.. VVeeććii ddeeoo vvrreemmeennaa pprroovvooddii uu ssaammooććii rraattnnee bboollnniiccee uu BBeeččuu ddaa bbii ssee tteekk pprreedd ssaamm kkrraajj rraattaa oobbrreeoo ii nnaa iittaalliijjaannsskkoomm ffrroonnttuu .. UU nnjjeeggoovvee uussppoommeennee nneeiizzbbrriissiivvoo ssuu ssee uuttiissnnuullii pprriizzoorrii rraattnnee ppuussttooššii..”” FFrroonntt,, bboollnniiccee,, ppaa ooppeett ffrroonntt,, ii lljjuubbaavvii,, ssvvuuddaa lljjuubbaavvii,, zzaa hhlleebb ii zzaa ššeeććeerr,, ssvvee mmookkrroo,, ssvvee kkiiššaa ii bbllaattoo,, mmaaggllee uummiirraannjjaa.. ““-- ttoo ssuu bbiillaa vviiddjjeennjjaa žžiivvoottaa uu kkoojjiimmaa jjee ssaazzrreevvaaoo mmllaaddii CCrrnnjjaannsskkii.. RRaatt jjee oossttaavviioo dduubbookk ttrraagg uu nnjjeeggoovvoojj lliiččnnoossttii ii ooddrraazziioo ssee uu nnjjeeggoovvoomm ssttvvaarraallaaššttvvuu,, nnaarrooččiittoo zzbboogg ččiinnjjeenniiccee ddaa ssee bboorriioo pprroottiivv pprriippaaddnniikkaa ssvvoogg nnaarrooddaa.. UU kknnjjiižžeevvnnii žžiivvoott ssee uukklljjuuččiioo kkrraajjeemm rraattaa uu ZZaaggrreebbuu,, ggddee jjee oobbjjaavviioo nnaajjvveeććii ddeeoo ssvvoojjee lliirriikkee.. CCrrnnjjaannsskkii ssee ssaa ččiittaavvoomm ssvvoojjoomm ggeenneerraacciijjoomm vvrraattiioo uu rraazzoorreennuu ddoommoovviinnuu ssaa uummoorroomm ii rreezziiggnnaacciijjoomm..””UU vveelliikkoomm hhaaoossuu rraattaa-- ggoovvoorriioo jjee mmllaaddii ppeessnniikk –– bbiioo ssaamm nneeppookkoolleebblljjiivv uu ssvvoojjiimm ttuuggaammaa,, zzaammiiššlljjeennoossttii ii mmuuttnnoomm oosseeććaannjjuu ssaammooććee””.. PPoo pprreellaasskkuu uu BBeeooggrraadd ppooččeeoo jjee aakkttiivvnnoo ddaa uunnaapprreeddjjuujjee ssrrppsskkuu kknnjjiižžeevvnnoosstt:: uurreeddnniikk jjee pprrvvoogg mmooddeerrnniissttiiččkkoogg ččaassooppiissaa ““ DDaann””,, uuččeessttvvuujjee uu mmooddeerrnniissttiiččkkiimm ggrruuppaammaa,, ppiissaacc jjee jjeeddnnoogg oodd mmaanniiffeessttaa mmooddeerrnniizzmmaa ““ OObbjjaaššnnjjeennee SSuummaattrree””,, ppoossttaajjee vvooddeeććii mmeeddjjuu ppoosslleerraattnniimm ppiisscciimmaa,, ttee ssaassttaavvlljjaa aannttoollooggiijjuu kkiinneesskkee ii jjaappaannsskkee lliirriikkee..
 • 3. • 1920. upoznaje se sa Vidom Ružić, poznatom beogradskom lepoticom sa kojom se venčava 1921.godine. Te godine odlazi i u posetu Ivi Andriću u Rim. Iste godine Crnjanski sa Vidom odlazi u Pariz i Bretanju, a u povratku putuje po Italiju. 1922. je bio nastavnik u pančevačkom gimnaziji, iste godine je stekao diplomu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Izmedju 1923. i 1926. profesor je gimnazije u Beogradu i saradnik uglednog lista “ Politika”. Istovremeno, izdaje “ Antologiju kineske lirike” i novinar je u listu “ Vreme” . 1927. u “ Srpskom književnom glasniku” izlaze prvi nastavci njegovog romana “ Seobe”.1928-1929. je ateše za štampu pri Ambasadi i Kraljevine Jugoslavije u Berlinu. Na njegov poziv nemačku prestonicu posećuje njegov prijatelj književnik Veljko Petrović. 1930. za roman “ Seobe” dobija nagradu Srpske akademije nauka. Sledećih godina putuje brodom po Sredozemnom moru i izveštava Iz Španije. Godine 1934. pokreće list “ Ideje” koji sledeće godine prestaje da izlazi.
 • 4.  U periodu izmedju 1935. i 1941. radi u diplomatskoj službi u Berlinu i Rimu. PO izbijanju Drugog svetskog rata evakuisan je iz Rima i preko Madrida i Lisabona avgusta 1941. odlazi u London. Kao protivnik Tita i komunističke ideologije ostaje u Londonu i živi u emigraciji. Ovde radi razne poslove. Knjigovodja je obućarske radnje Helstern na Bond stritu i raznosi knjige firme Hačards na londonskom Pikadiliju, dok njegova supruga šije lutke i haljine za robnu kuću Herods. Crnjanski usput stiče diplomu Londonskog univerziteta i diplomu za hotelijerstvo i menadžerstvo. Miloš Crnjanski je u Londonu bio član medjunarodnog PEN- kluba koji mu obezbedjue da se na mašini otkucaju njegovi romani.
 • 5.  U periodu izmedju 1935. i 1941. radi u diplomatskoj službi u Berlinu i Rimu. PO izbijanju Drugog svetskog rata evakuisan je iz Rima i preko Madrida i Lisabona avgusta 1941. odlazi u London. Kao protivnik Tita i komunističke ideologije ostaje u Londonu i živi u emigraciji. Ovde radi razne poslove. Knjigovodja je obućarske radnje Helstern na Bond stritu i raznosi knjige firme Hačards na londonskom Pikadiliju, dok njegova supruga šije lutke i haljine za robnu kuću Herods. Crnjanski usput stiče diplomu Londonskog univerziteta i diplomu za hotelijerstvo i menadžerstvo. Miloš Crnjanski je u Londonu bio član medjunarodnog PEN- kluba koji mu obezbedjue da se na mašini otkucaju njegovi romani.
 • 6. • Drugi svetski rat i dugi niz poratnih godina Crnjanski je proveo u emigraciji u Londonu, gde 1951. godine uzima britansko državljanstvo. U Jugoslaviju se vratio 1965, kada je čuo da se njegova dela ponovo objavljuju u domovini. Kada je došao, rekao je: “ Došao sam ovde da sanjam na šest jezika. Ne bojim se smrti, ja sam već toliko puta umirao. Moja prva smrt bila je moje rodjenje”. Isprva je stanovao u beogradskom hotelu “ Ekscelzior” u blizini Skupštine. U traganju za obalama svoga života , on je s radošću ugledao Beograd koji je u njegovoj nostalgiji blistao “ kao kroz suze ljudski smeh”.
 • 7. ► UU ssttoohhoovviimmaa ppoossvveeććeenniimm BBeeooggrraadduu oonn jjee ppoottrreessnnoo ii nnaaddaahhnnuuttoo iizzrraazziioo ssvvoojjaa oosseeććaannjjaa ppoovvrraattnniikkaa ssaa dduuggee žžiivvoottnnee ooddiisseejjee:: ► ““ UU tteebbii nneemmaa bbeessmmiissllaa ii ssmmrrttii…… ► TTii II ppllaačč pprreettvvaarraašš kkaaoo ddaažždd uu ššaarreennee dduuggee.. ► AA kkaadd ddooddjjee ččaass,, ddaa mmii ssee ssrrccee ssttaarroo ssttiiššaa,, ttvvoojj ććee bbaaggrreemm ppaassttii nnaa mmee kkaaoo kkiiššaa””.. ► (( LLaammeenntt nnaadd BBeeooggrraaddoomm)) ► MMiilloošš CCrrnnjjaannsskkii jjee oobbjjaavviioo vveelliikkii bbrroojj ddeellaa ssaa rraazznniimm tteemmaammaa ii ssaaddrržžaajjiimmaa:: ► PPrriippoovveettkkee ––LLiirriikkaa IIttaakkee((11991188)),, OOddaabbrraannii ssttiihhoovvii((11995544)) II LLaammeenntt nnaadd BBeeooggrraaddoomm((11996655)) ► PPrriippoovveettkkee-- PPrriiččee oo mmuušškkoomm((11992244)) ► RRoommaannii –– DDnneevvnniikk oo ČČaarrnnoojjeevviiććuu((11992211)),, SSeeoobbee((11992299)) ii DDrruuggaa kknnjjiiggaa SSeeoobbaa((11996622)),, RRoommaann oo LLoonnddoonnuu(( 11997722)) ► DDrraammee-- MMaasskkee((11991188)) ,, KKoonnaakk((11995588)) II NNiikkoollaa TTeessllaa..
 • 8. • Manje su poznata dva predratna romana “ Kap španske krvi” i Suzni krokodil”. Njegovo učešće u stvaranju i objavljivanju kontraverznog romana “ Podzemni klub” je sporno. U posledje vreme su sve vidljivija nastojanja da se Crnjanskovo dvotomno delo “ Kod Hiperborejaca” stavi u ravnopravan položaj sa ostalim njegovim velikim romanima. • Crnjanski je umro 1977. godine. Sahranjen je u Aleji zaslužnih gradjana, ali to nije njegova konačna smrt, živeće dok god živi u delima, u jeziku i u nama.
 • 9. • ANEGDOTA • MILOŠ CRNJANSKI Vladimir Bunjac u knjizi - "Kamenovani Crnjanski" opisuje taj dvoboj: • "Ove je godine bio zamalo kraj našem piscu. Bio je na ivici puškinovske tragedije. Nedaleko od Vršca, na čistini, u jednom šumarku, pred njim je stajao mrki oficir Tadija SONDERMAJER SA UPERENIM PIŠTOLJEM. Po onome što su mi pričali Miloš Crnjanski i Dušan Matić, Miloš se posvađao sa svojim vazduhoplovcima i njih petoricu, sa Tadijom Sondermajerom na čelu, pljuskao po licu svojim belim rukavicama. (Matić je u svom salonu kasnije pričao da je svađa nastala oko toga koji su avioni bolji, nemački kako je tvrdio Sondermajer, ili francuski kako je tvrdio Crnjanski). Pozvao ih je na dvoboj. Svi su odbili da se tuku znajući da je to pogibeljno za Crnjanskog, sem Tadije koji je ostao da brani oficirsku čast. Tadija je bio komandant vazduhoplovstva i jugoslovenski heroj, jer je na frontu oborio tri protivnička aviona. Sekundanti Miloša Crnjanskog bili su reditelj Branko Gavela i književnik Dušan Matić. Pošto je njih nagovorio, Crnjanski je imao problema kako da nađe oružje za dvoboj. Najzad, neko se setio porodice Dunđerski i tako su krenuli u Vršac sa drvenom kutijom ukrašenom sedefom, ispod miške. Za dvoboj je bilo još rano pa su odseli u vršačkom hotelu koji se, mislim, isto kao i danas zvao "Srbija".
 • 10. • Na veliko zaprepašćenje Matića i Gavele, Crnjanski je odmah zaspao snom pravednika. U određeno vreme krenuli su na zakazano mesto. Vršac su izabrali jer su u tom delu zemlje još uvek vladali stari austrougarski zakoni koji nisu zabranjivali viteški čin dvoboja. Sve je išlo po uobičajenom ritualu. Posle kratkog dogovora o propozicijama, svedoci Sondermajera i Crnjanskog zauzeli su svoja mesta. Crnjanski i Sondermajer stali su nasred poljančeta okrenuti leđima. I onda krenuli brojeći korake, okrenuli su se. Pravo prvog pucnja imao je pesnik Crnjanski. Naravno, promašio je. Pucanj je odjeknuo kao grom, otkinuo lišće i poplašio ptice. Oficir Sondermajer diže ruku, nišani u glavu, gledaju ga svetle i valjda zaplašene oči Crnjanskog, povlači oroz jedanput, drugi put, treći, ne ide. - Ovo je loše punjeno, nešto nije u redu - kaže Sondermajer. U stvari Sondermajer se spetljao, nije imao aristokratske manire i navike, nije znao kako se puca iz starinskog, nakinđurenog pištolja porodice Dunđerski. Hvatao je umesto oroza kitnjasti sedef ispod oroza. To je spaslo Crnjanskog. Matić je prišao u svojstvu sekundanta i tražio od obojice prihvatanje zadovoljenja. Sondermajeru je dozvoljeno da opali u vis da bi se dokazalo da je pištolj ispravan. Odjeknuo je još jedan hitac ali u vrhove krošnji, u vršacko nebo, otprhnuvši čavke…"
 • 11.  NNjjeeggoovvaa nnaajjppoozznnaattiijjaa ppeessmmee jjee ““ SSuummaattrraa””.. SSaadd ssmmoo bbeezzbbrriižžnnii,, llaakkii ii nneežžnnii.. PPoommiisslliimmoo :: kkaakkoo ssuu ttiihhii,, ssnneežžnnii VVrrhhoovvii UUrraallaa.. RRaassttuužžii llii nnaass kkaakkaavv bblleeddii lliikk,, ŠŠttoo ggaa iizzgguubbiissmmoo jjeeddnnoo vveeččee ZZnnaammoo ddaa,, nneeggddee,, nneekkii ppoottookk,, MMeessttoo nnjjeeggaa,, rruummeennoo tteeččee!! PPoo jjeeddnnaa lljjuuvv,, jjuuttrroo,, uu ttuuddjjiinnii,, DDuuššuu nnaamm uuvviijjaa ssvvee tteeššnnjjee,, BBeesskkrraajjnniimm mmiirroomm ppllaavviihh mmoorraa,, IIzz kkoojjiihh ccrrvveennee zzrrnnaa kkoorraallaa,, KKaaoo,, iizz zzaavviiččaajjaa,, ttrreeššnnjjee.. PPrroobbuuddiimmoo ssee nnooććuu ii ssmmeeššiimmoo,, ddrraaggoo,, NNaa MMeesseecc ssaa zzaappeettiimm lluukkoomm.. II mmiilluujjeemmoo ddaalleekkaa bbrrddaa II lleeddeennee ggoorree,, bbllaaggoo,, rruukkoomm..  PPeessmmaa ssuummaattrraa ii pprroozznnii tteekksstt OObbjjaaššnnjjeennee ““SSuummaattrree”” oobbjjaavvlljjeennii ssuu uu ookkttoobbaarrsskkoomm bbrroojjuu ččaassooppiissaa SSrrppsskkii kknnjjiižžeevvnnii ggllaassnniikk 11992200.. ggooddiinnee.. OObbjjaaššnnjjeennee ““ SSuummaattrree””,, kkoojjee jjee CCrrnnjjaannsskkii nnaappiissaaoo nnaa zzaahhtteevv ttaaddaaššnnjjeegg uurreeddnniikkaa BBooggddaannaa PPooppoovviiććaa,, uuzziimmaa ssee ddaannaass kkaaoo mmaanniiggeesstt nnaaššeegg eekksspprreessiioonniizzmmaa nnaazzvvaannoogg,, pprreemmaa ppeessmmii,, ssuummaattrriizzaamm..