UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA “IASI
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
REFERAT
Tema:Politica bugetar-...
CUPRINS
Introducere…………………………………………………………..….3-4
1. Conceptul şi sfera de cuprindere a politicii bugetar-fiscale……………4
2. ...
Introducere
Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă
pentru valorificarea întregului...
Principalele impedimente constau în caracterul inadecvat şi coordonarea
ineficientă dintre instituţiile responsabile, impl...
Veniturile bugetului de stat se obţin în cea mai mare parte pe
calea impozitelor.Cheltuielile bugetului de stat, numite şi...
contrar.Crescînd preţurile într-o măsură însemnată se va cumpăra о cantitate mult
maimică din asemenea produse şi servicii...
intreprinderii, e о variantă optimă atît pentru intreprinderi, cîtşi pentru bugetul de
stat.
Deci, politica fiscală trebui...
În situaţia actuală a structurii sistemului bugetar al Republicii Moldova,pîrghiile
de gestiune a resurselor financiare pu...
şiinstrumentele mecanismului de piaţă. Neajunsurile şi caracterul restrîns ale pieţii
facnecesară şi justificată intervenţ...
1. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847
din 24.05.96 //MonitorulOficialalRepublic...
of 10

Politica bugetar fiscalarr

sfr
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politica bugetar fiscalarr

  • 1. UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA “IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR REFERAT Tema:Politica bugetar-fiscală iș efectele ei. Disciplina: Macroeconomie 2011
  • 2. CUPRINS Introducere…………………………………………………………..….3-4 1. Conceptul şi sfera de cuprindere a politicii bugetar-fiscale……………4 2. Veniturile bugetare………………………………………………………..5-7 3. Evoluţia politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova………………….7 4. Sistemul bugetar-fiscal în RM………………………………………..……..8 Concluzie……………………………………………………………………..9 Bibliografie……………………………………………………………..……10 2
  • 3. Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial economico-financiar şi dezvoltarea durabilă a ţării. O contribuţie importantă, la crearea acestor premise, revine sistemului financiar public, care, prin intermediul politicii bugetare şi al mecanismului de redistribuire a resurselor financiare publice, are implicaţii directe asupra creşterii economice, asigurând realizarea obiectivelor de stimulare a activităţilor economice, de protecţie socială, creşterea nivelului de trai şi reducerea sărăciei. Schimbările din ultimii ani s-au reflectat în perfecţionarea continuă a esenţei şi rolului sistemului bugetar. La ajustarea sistemului la condiţiile economice şi sociale, aflate în permanentă schimbare, a contribuit formarea unui nou cadru legislativ şi normativ, care reglementează structura şi funcţionarea sistemului bugetar-fiscal. Astfel, au fost elaborate şi actualizate o serie de acte legislative, printre care le menţionăm pe cele mai importante: Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar 1996, Legea privind sistemul public de asigurări sociale 1999, Legea cu privire la finanţele publice locale 1999, Legea cu privire la datoria de stat şi garanţiile la împrumuturile de stat 1996, Codul Fiscal 1997. În acest context, poate fi subliniată actualitatea temei cercetate, care propune elaborarea unui macromodel operaţional şi integrat în vederea perfecţionării relaţiilor dintre diferiţi participanţi în cadrul sistemului financiar public, precum şi a integrării coerente în sistemul general economic în condiţiile asigurării unei concordanţe suficiente între resursele financiare disponibile şi nevoile întregii societăţi. Analiza lucrărilor ştiinţifice, elaborate de autorii străini şi cei autohtoni, şi studierea situaţiei din sistemul bugetar al Republicii Moldova au demonstrat că procesele de echilibrare financiară sunt periclitate de o serie de aspecte negative. 3
  • 4. Principalele impedimente constau în caracterul inadecvat şi coordonarea ineficientă dintre instituţiile responsabile, implicate în procesul bugetar, insuficienţa suportului metodologic şi a indicatorilor financiari de fundamentare şi urmărire a rezultatelor, calitatea serviciilor publice, gradul înalt al centralizării. Conceptul şi sfera de cuprindere a politicii bugetar-fiscale Politica bugetar-fiscală, fiind о parte componentă a politicii economice a ţării,reprezintă о pîrghie efectivă în reformarea economiei. Această politică influenţeazătoate sferele vieţii: economică, politică, socială. Prin intermediul ei, se formeazăresursele financiare ale statului, se realizează politica socială, se stimuleazăactivitatea investitională etc. Mecanismul bugetar-fiscal asigură о influenţă dublăasupra proceselor economice: în primul rînd, majorînd cheltuielile bugetare îndomeniile prioritare şi, în al doilea rînd, creînd condiţii de acumulare a veniturilor prin intermediul sisiemului fiscal. Folosind instrumentele politicii bugetar-fiscale,statul realizează reformele pe care e axată strategia de dezvoltare social-economică aţării.Un sistem fiscal perfect reprezintă una din cele mai complicate sarcini alepoliticii economice a statului, nu doar pentru ţările în tranziţie, dar şi pentru celedezvoltate. Pe de о parte, politica fiscală trebuie să asigure resurse financiare pentruexistenţa statului, pe de altă parte, impozitele trebuie să creeze agenţilor economieicondiţii favorabile pentru activitate.Orice stat se confruntă permanent cu numeroase şi..puternice fenomenenegative….precum… inflaţia…şi…recesiunea. Preocupările……pentru...găsirea……soluţiilor……prin…..care..sa se menţină sub control excesele ciclului economic sunt de cea mai mareimportanţă pentru orice stat. Soluţii importante pe această linie au fost oferite deKeynes şi adepţii săi, acestea constînd în folosirea politicilor fiscale şi monetare.Inflaţia, recesiunea, dezvoltarea economică pot fi influenţate printr-o politică fiscalăşi monetară adecvată.Politica fiscală a Guvernului constă în puterea de a percepe impozite şi de acheltui. Ea se manifestă, în practică, prin bugetul de stat care cuprinde partea de venituri şi pe cea de cheltuieli. 4
  • 5. Veniturile bugetului de stat se obţin în cea mai mare parte pe calea impozitelor.Cheltuielile bugetului de stat, numite şi cheltuieli publice sau cheltuieli guvernamentale, au ca destinaţie satisfacerea unor necesităţi sociale precum cele deînvăţământ, educaţie, sănătate, protecţie socială, ordine publică, protecţia mediului,apărare etc. În bugetul unei ţări se concentrează întreaga politică fiscală a acesteia.Legea bugetului public, în care este concentrată întreaga politică fiscală a unuistat, este considerată, pe bună dreptate, ca cea mai importantă lege dintr-o ţară, dupăConstituţia sa.Spre exemplu, în cazul în care statul constată că se impune luarea unor măsuripentru a preveni declinul economiei şi a crea noi locuri de muncă, trece la realizareaunor proiecte de lucrări publice, precum construcţia de unităţi de învăţământ, despitale, electrificarea satelor, extinderea reţelei de termoficare, canalizare,alimentarea cu gaze, apă, lucrări în domeniul transporturilor, protecţia mediului etc.Prin efectuarea unor asemenea lucrări se creează un număr mare de locuri de muncă(сееа се conduce la reducerea şomajului) şi о creştere rapidă şi vertiginoasă aactivităţii economice (prin sporirea volumului de activitate a unui număr foarte marede agenţi economiei cu capital privat şi/sau de stat antrenaţi în realizarea obiectivelor respective).Modificarea impozitelor poate fi utilizată fie pentru a stimula, fie pentru arestrînge activitatea economică.Spre exemplu, scăderea impozitelor în special a celor directe (precumimpozitul pe salarii) măreşte veniturile rămase efectiv la dispoziţia populatiei, ceea ceconduce la creşterea cheituielilor cu achiziţionarea de bunuri şi servicii, mărindcererea, care va avea ca efect sporirea volumului producţiei (creşterea economică).În cazul în care se constată că sunt prea mulţi bani în circulaţie (la persoanelefizice şi juridice), care vor genera creşterea preţurilor, deci inflaţie, statul intervineprin creşterea impozitelor. Sporind impozitele scade venitul disponibil (puterea decumpărare) şi cererea pentru cumpărare de bunuri şi servicii, avînd ca rezultatreducerea cantităţii de bunuri şi servicii ce pot fi cumpărate…..de…..populaţie…….şi,ca….urmare, reducerea volumului de activitat e la agenţii economiei, producători şi comercianţi. Desigur că în practică această problemă este foarte complexă, efectelefiind multe şi diferite, uneori de sens 5
  • 6. contrar.Crescînd preţurile într-o măsură însemnată se va cumpăra о cantitate mult maimică din asemenea produse şi servicii, ceea ce va conduce la reducerea volumului deactivitate din unităţile producătoare ale acestora.Pentru activităţile care se consideră că trebuie dezvoltate se poate acordareducerea sau scutirea de la impozitare, pe anumite perioade de timp, şi chiar anumitestimulente.În situaţia în care, într-o anumită ţară, s-a ajuns că о mică parte din populaţie sădeţină cea mai mare parte din produsul national, cei mai multi fiind cei săraci, iar statul urmăreşte înfăptuirea unor măsuri mai ample de protecţie socială, se apeleazătot la impozite şi la cheltuielile bugetului de stat. Pentru înfăptuirea unui asemeneaobiectiv se va pune un accent mai mare pe: stabilirea impozitelor în funcţie decapacitatea de plată a persoanelor fizice şi juridice şi о mai bună redistribute aveniturilor.Prin politica de impunere fiscală guvernul decide propria sa strategie asupradezvoltării economice şi sociale a ţării. Impunerea fiscală reprezintă instrumentulprin care se asigură atît resursele financiare necesare statului, cît şi înfăptuireapoliticii sale prin care s-a stabilit modul în care rcsursele reale sunt transferate dinsfera bunurilor private în cea a bunurilor publice.E foarte important ca, în perfecţionarea sistemului fiscal, să se ţină cont deexperienţa altor ţări în impunerea veniturilor. Însa această experienţă nu trebuieaplicată totalmente în condiţiile Republicii Moldova, fără a ţine cont de specificul şide gradul de dezvoltare a ţării, de modul de funcţionare a pieţei financiare. E necesar să fie preluate momentele pozitive din această experienţă în vederea revizuirii cotelor de impunere pentru unele impozite, astfel încît ele să contribuie la crearea condiţiilor echitabile pentru toţi contribuabilii. În scopul stimulării activităţii intreprinderilor, înţările dezvoltate, se foloseşte pe larg acordarea inlesnirilor fiscale...unor…..ramuri…ale.economiei prin scutirea completă sau parţială de plata impozitelor. Astfel, se stimulează activitatea investiţională a intreprinderilor concentrate în cele mai importante şi de perspectivă sfere de producţie din economie. În practica mondială, estabilit şi argumentat că retragerea prin mecanismul de impozitare mai mult de 50%din profit conduce la subminarea activităţii antreprenoriale. Impozitarea în limiteleunei treimi din profitul 6
  • 7. intreprinderii, e о variantă optimă atît pentru intreprinderi, cîtşi pentru bugetul de stat. Deci, politica fiscală trebuie să contribuie la stimularea activităţii intreprinderilor, la susţinerea acelor intreprinderi ce creează locuri de muncă,implementează tehnologii noi, export de mărfuri şi servicii, astfel creînd condiţiifavorabile pentru creşterea şi dezvoltarea economică Evoluţia politicii bugetar-fiscale în Republica Moldova În cadrul principalelor politici economice ale ţărilor în curs de tranziţie, învederea asigurării stabilizării şi creşterii economice, o importanţă primordială îi revine politicii bugetar-fiscale. Prin intermediul bugetului, se acumulează şi serepartizează resursele financiare ale statului, iar instrumentele politicii bugetar- fiscale permit realizarea gestiunii macroeconomice eficiente şi asigurarea echilibrului economic şi financiar. În promovarea strategiei de dezvoltare a R.M., trebuie să ţinem cont căpotenţialul bugetar-fiscal este determinat de potenţialul economic al ei. Însă, deseori,sistemului bugetar..fiscal i se atribuie rolul definitoriu în problema amelior ăriisubstanţiale a situaţiei economice, fiind neglijat faptul că combaterea crizei e unfenomen mult mai complex, care necesită o combinaţie de măsuri fiscale, monetare,politice şi sociale.Politicile implementate pentru realizarea unei strategii macroeconomice trebuiesă se situeze într-o perspectivă de lungă durată, evitîndu- se modificările frecvente. Fluctuaţiile brutale constituie şocuri pe ansamblul economiei, crescînd incertitudinea,neîncrederea, încetinirea proceselor investiţionale etc. În prezent, politica de creştereeconomică se bazează pe planificarea bugetară pe termen mediu, precum şi pecoordonarea permanentă între politica bugetară şi politica monetară, în condiţiilecompatibilităţii tuturor politicilor economice. În acest context, rolul politicii bugetar-fiscale constă în acceptarea sau respingerea dezechilibrelor....bugetare. Sistemul bugetar-fiscal în RM 7
  • 8. În situaţia actuală a structurii sistemului bugetar al Republicii Moldova,pîrghiile de gestiune a resurselor financiare publice, la care se mobilizează veniturile,sunt:  bugetul de stat,  bugetele locale,  bugetul asigurărilor sociale de stat,  fondurile extrabugetare,  fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Acest sistemunitar şi corelat de fonduri evidenţiază fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale şi nefiscale şi de repartizare a acestora pe destinaţii, înconformitate cu nevoile sociale şi cu obiectivele de politică financiară la nivelmacroeconomic.Relaţiile financiare de constituire a fondurilor bugetare menţionate sedesfăşoară între stat, pe de o parte, şi agenţii economici, instituţiile publice şi private,precum şi populaţie, pe de altă parte. Analiza veniturilor bugetare are o importanţădeosebită în evidenţierea unor resurse financiare potenţiale, definitivarea strategiei pe termen mediu şi lung, precum şi în trasarea principalelor direcţii pe termen scurt. CONCLUZIE Pentru rezolvarea problemelor social - economice în ţările cu economie detranziţie sunt aplicate cu succes mecanismele de intervenţie a statului cît 8
  • 9. şiinstrumentele mecanismului de piaţă. Neajunsurile şi caracterul restrîns ale pieţii facnecesară şi justificată intervenţia statului în economie.Experienţa aplicării finanţelor statului în reglarea macroeconomică de către altestate reprezintă pentru Republica Moldova un interes incontestabil deoarece finanţelestatului joacă un rol important în petrecerea reformelor economice în ţară.La momentul de faţă una din sarcinile principale este atingerea stabilităţiieconomice şi fianciare. Direcţia principală a politicii financiare trebuie să fie reper alstabilizării sistemului financiar şi creării condiţiilor pentru investiţii.Actuala politică bugetară, promovată de Guvernul R.M poartă un caracter pasiv, fără a contribui esenţial redresării stării de criză. Necesitatea modificării ei esteindiscutabilă.Problema principală a politicii fiscal-bugetare a Republicii Moldova îndomeniul veniturilor este identificarea echilibrului între necesitatea majorăriiveniturilor ca sursă principală a cheltuielilor, direcţionate spre reducerea sărăciei,precum şi necesitatea susţinerii mediului de afaceri, care este factorul principal decreştere economică,Se impune concluzia că direcţia de transformare a politicii bugetare actualeîntr..o politică activă este anume promovarea unor contribuţii considerabile alestatului la relansarea activitaţii economice.Pentru susţinerea acestui scop s-a studiat experienţa altor state în vedereaaplicării intervenţiei guvernamentale pentru redresarea activităţii economice.Cercetările efectuate au contribuit la dererminarea…factorilor…ce…influenţează..deficitul..bugetar şi marimea lui. Între deficitul bugetului şi factorii, ce-1 afectează au fost stabilite anumite corelaţii de interdependenţă. Căile de dezvoltare al cercetării au adus la elaborarea unui model al politicii bugetare active alternative celei actuale. BIBLIOGRAFIE 9
  • 10. 1. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.96 //MonitorulOficialalRepubliciiMoldova.–1997.-Nr.19-20.–27martie. 2. Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15.11.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2002. - Nr. 166-168. - 10 decembrie. 3. Cobzari L.Metodologia planificării bugetare: elaborare de buget / L. Cobzari , T. Manole . – Chişinău: CEP USM, 2004 10

Related Documents