НАЈСЛАТКИОТ ПЛОД
Народна приказна
Народно творештво

Народни приказни

Народни песни

Гатанки, пословици

Преданија, легенди, верованија

Некогаш се пи...
Кратки црти за приказната
Најслткиот плод

Трите сина треба да го донесат
најслаткиот плод

Едниот носи грозје, другиот ...
ЗАДАЧА за ученици

Прераскажете ја приказната со
пренесување на содржината на своите
компјутери во Aplications->Office-
>...
of 4

Prezentacija diki

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija diki

  • 1. НАЈСЛАТКИОТ ПЛОД Народна приказна
  • 2. Народно творештво  Народни приказни  Народни песни  Гатанки, пословици  Преданија, легенди, верованија  Некогаш се пишувани на народен јазик  Колективни се, имаат варијанти-различни во разни краеви
  • 3. Кратки црти за приказната Најслткиот плод  Трите сина треба да го донесат најслаткиот плод  Едниот носи грозје, другиот јужно овошје, третиот не носи никаков плод  Плодот на третиот син е придобивката од учењето и школувањето-во умот и срцето
  • 4. ЗАДАЧА за ученици  Прераскажете ја приказната со пренесување на содржината на своите компјутери во Aplications->Office- >OpenOffice.org Writer  Да се запази л-формата  Да се употреби индиректен говор-со свои зборови  Да се запази структурата на прозата  Да се зачува со своето име и презиме на компјутер

Related Documents