พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างรองผูอานวยการกองการเมอง, วทยาลยปองกนราชอาณาจกรรองผ้ านวยการกองการเมือง วิทยาลัยปองกันราชอาณา...
กรอบการนาเสนอ กรอบการนําเสนอ• กล่าวนํา• จุดเดนและขอจากดทางการเมองของไทย ...
กล่ าวนํา กลาวนาข้้ อพิิจารณาสํําคัญไ ้ แก่่ ...
กล่ าวนํา กลาวนา• นโยบายการตางประเทศ มความสาคญ โ ่ ป ศ ี ...
ความมันคงแห่ งชาติด้านการเมืองแบ่ งออกเป็ น ความมนคงแหงชาตดานการเมองแบงออกเปน ่• ความมันคงแห่งชาติด้ าน ...
จุดเดนและขอจากดทางการเมองของไทย จดเด่ นและข้ อจํากัดทางการเมืองของไทย• การพัฒนาการเมืืองของไทย ไ ...
ความมนคงแหงชาตดานการเมองในประเทศ ความมันคงแห่ งชาติด้านการเมืองในประเทศ ่• “การทีี่มีเสถีียรภาพในทางกา...
องคประกอบของระบบการเมองในประเทศ องค์ ประกอบของระบบการเมืองในประเทศ• รัฐบาลหรืื อองค์์การบริ หาร• องคกรนตบญญต...
พรรคการเมอง พรรคการเมืองความล้้ มเหลวในอดีีตทีี่เกิดจากพรรคการเมืือง ...
กลมอิทธิพลและกล่ มผลประโยชน์ กล่ ุ อทธพลและกลุ ผลประโยชน• ข้ าราชการ• นักวิชาการ• นักศึกษา• ฯลฯ
องคประกอบของระบบการเมองในประเทศ องค์ ประกอบของระบบการเมืองในประเทศ• การเลืือกตัง้• นกการเมองผู ญเสียอํานาจ ...
ปญหาการเมองของประเทศไทย ปัญหาการเมืองของประเทศไทยรัฐธรรมนูญ• คณสมบัตของวฒิสมาชิกถ้ าไม่ให้ ข้ารา...
ปญหาการเมองของประเทศไทย ปัญหาการเมืองของประเทศไทยฝ่ ายนิิติบญญัติ ั ั• มีอํานาจแต่ในนา...
ปญหาการเมองของประเทศไทย ปัญหาการเมืองของประเทศไทยบทบาททหารในสังคมไทย ใ ไ• ความชัดเจนของ...
ความมันคงแห่ งชาติด้านการเมืองระหว่ างประเทศ ความมนคงแหงชาตดานการเมองระหวางประเทศ ่• การแข่งขันทางเศรษ...
นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศ• ตัวประกอบสําคัญทีี่มีผลกระทบต่อฐานะและนโยบาย ...
นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศคุณภาพของรัฐบาล• ความสามารถในการรักษากฎหมายและระเบียบ...
นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศความเกีี่ยวพันระหว่างนโยบายภายในกับนโยบายต่างประเทศ ...
นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศผู้ กําหนดนโยบายการต่างประเทศ โ ...
นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศการดํําเนินนโยบายกับโลกภายนอก โ โ...
ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายต่ างประเทศโดยเครื่องมือ ทางการทูต• ทุกประเท...
22
ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมือง• ข้้ อพิิจารณาทางด้้ านการเมืืองภายในประเทศ ใ ป• ข้ อพิจารณ...
ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองภายในประเทศ• พิิจารณาปั ญหาเกี่ียวกับความมันคงแห่งดินแดน ปั ั ่ั ่...
ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองระหว่ างประเทศ (1)• พิิจารณาผลประโยชน์์สําคัญ และวัตถุประสงค์์ของชาติในสังคม ป โ ...
ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองระหว่ างประเทศ (2)• พิิจารณาความสัมพันธ์์ระหว่างประเทศ และระหว่างกลุมประเทศ ั...
27
แนวทางในการวิเคราะห์ ทางการเมือง• รากฐานทางการเมืือง• องคกรทางการเมอง องค์กรทางการเมือง• การเปลยนแปลงทางการเมอง ...
รากฐานทางการเมือง ฐ• แนวความคิดทางการเมืือง ท่าทีี และค่านิิยมทางการเมืือง มีี ิ ...
องค์ กรทางการเมือง• ใ ่ีสามารถจะมีีอิทธิิพลในการริิ เริิ่ มและเลือกใช้้ นโยบายทาง ใครที ใ ...
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (1)• การจัดพรรคการเมืืองเป็ นอย่างไร พรรคการเมืืองเหล่านันมีีบทบาท ั ป็ ่ ไ ...
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (2)• ท่าทีีของคนส่วนใหญ่่เป็ นอย่างไร จะยับยัง้ั หรืื อสนับสนุนนโยบาย ่ ่ ใ ...
เสถียรภาพทางการเมือง (1)• เสถีียรภาพของรััฐบาล, ความซืื่อสัตย์์ทางการเมืือง, ความเป็ นนํํา ...
เสถียรภาพทางการเมือง (2)• รูปแบบของรััฐบาลในปั จจุบนกับแนวทางการเมืืองน่าจะยังอยูใน ใ ปั ั ั ...
วิถทางการเมืองระหว่ างประเทศ ี• รากฐานทางการเมืือง• องคกรทางการเมอง องค์กรทางการเมือง• การเปลยนแปลงทา...
36
สงครามเสือสี ้มีีการโพสต์์ ตามเว็บไซต์์ ต่าง โ ็ ไ• สีชมพบอกว่า อยาดงฟาตา ...
ส่ วนหนึ่งของจุุดเริ่มแห่ งความขัดแย้ ง
การปะทะกันระหว่ างกลุุ่มผลประโยชน์
ฉากทัศน์ ท่ เลวร้ ายที่สุด เมื่อ (20 ก.พ. 53) ี
การวิเคราะความเสี่ยงที่จะเกิดขึน ้
ความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ประเทศไทย
ขันตอนในการจัดตังกองโจร ้ ้
รูปแบบการดําเนินการที่อาจเกิดขึน ้
แนวนโยบายที่ควรดําเนินการ
ฉากทัศน์ ใหม่ ของความขัดแย้ ง
ฉากทัศน์ ใหม่ ของความขัดแย้ ง
49
ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง ฐ ู ิ ้ เสนทางคมนาคมใน เส้...
การเชื่อมโยงทางทะเลเส้ นทางคมนาคมทางทะเล
Source : Dr. Suvit  Maesincee ‐ Thailand in the New Global Landscape
ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมิภาค Source : http://csis.org/publication/new‐paradigm‐...
แนวความคิดในการหลอมลวมเสาหลักทัง 3้ ของประชาคมอาเซยนเขาดวยกน ของประชาคมอาเซียนเข้ าด้ วยกัน
ลําดับความเข้ มแข็งเสาหลักทัง 3 เสา ้ ของประชาคมอาเซยน ของประชาคมอาเซียน
57
60
การดําเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่ อประเทศไทยในกรณของสถานการณระเบดเมอ ก.พ.55 ทผานมาในกรณีของสถานการณ์ ระเบิดเมื่อ 14 ก พ 55 ท...
แนวความคิดในการหลอมลวมเสาหลักทัง 3้ ของประชาคมอาเซยนเขาดวยกน ของประชาคมอาเซียนเข้ าด้ วยกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึนกรณี NASA ขอใช้ ้ สนามบนอู สนามบินอ่ ตะเภา
สรุุ ปกําลังอํานาจของชาติด้านการเมือง• ความศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ทีี่พร้้ อมจะให้้ ใ ...
บทส่ งท้ ายสําคัญที่สุด ขออย่ าให้ เป็ น “ร้ ู เทาเขา แตร้ ู ไมทนเขา ร ท่ าเขา แต่ ร ม่ ทันเขา” ...
พันเอก ดร. ธีรนันท์์ นันทขว้้ างMobile: 089 893 3126, Web Site: http://tortaharn.net Mobile: 089‐893‐3126, Web Site: http:...
National power in_politics
National power in_politics
National power in_politics
National power in_politics
National power in_politics
of 67

National power in_politics

บรรยายหลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโส หัวข้อ กำลังอำนาจของชาติด้านการเมือง
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National power in_politics

 • 1. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างรองผูอานวยการกองการเมอง, วทยาลยปองกนราชอาณาจกรรองผ้ านวยการกองการเมือง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ํ ้ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ้ Mobile: 089‐893‐3126, Web Site: http://tortaharn.net  teeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info Twitter :  @tortaharn Facebook : http://facebook.com/tortaharn http://facebook.com/dr.teeranan
 • 2. กรอบการนาเสนอ กรอบการนําเสนอ• กล่าวนํา• จุดเดนและขอจากดทางการเมองของไทย ่ ้ ํ ั ื ไ• ปั ญหาการเมืองของไทย• สถานการณ์ที่มีผลต่อความมันคงทางการเมือง ่• ความมันคงแห่งชาติด้านการเมืองในประเทศ ่• ความมนคงแหงชาตดานการเมองระหวาง ความมันคงแห่งชาติด้านการเมืองระหว่าง ่ ประเทศ
 • 3. กล่ าวนํา กลาวนาข้้ อพิิจารณาสํําคัญไ ้ แก่่ ั ได้• ความศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ที่พร้ อมจะให้ ความศรทธาของประชาชนสวนใหญในประเทศ ทพรอมจะให การสนับสนุนการปกครองหรื อไม่ – ถ้ าพร้ อม – การเมืองมีเสถียรภาพ – ถ้ าไม่พร้ อม – เปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อย ไมมเสถยรภาพ ถาไมพรอม เปลยนแปลงทางการเมองบอย ไม่มีเสถียรภาพ• เสถียรภาพของการเมือง เป็ นสิงบงชี ้ความมันคงทางการ ่ ่ เมืองในประเทศ
 • 4. กล่ าวนํา กลาวนา• นโยบายการตางประเทศ มความสาคญ โ ่ ป ศ ี สํ ั – บทบาทของประเทศ – ท่าทีของประเทศ – ทิศทางของประเทศที่• ซึงทังหมดนี ้จะสะท้ อนท่าทีของประเทศที่มีตอประชาคมโลก ซงทงหมดนจะสะทอนทาทของประเทศทมตอประชาคมโลก ่ ้ ่• ถ้ ามีความสอดคล้ องแล้ วย่อมจะได้ รับการสนับสนุนจากนานาชาติ ุ เป็ นสิงบงชี ้ความมันคงทางการเมืองระหว่างประเทศ ่ ่
 • 5. ความมันคงแห่ งชาติด้านการเมืองแบ่ งออกเป็ น ความมนคงแหงชาตดานการเมองแบงออกเปน ่• ความมันคงแห่งชาติด้ าน ่ การเมืองในประเทศ• ความมันคงแห่งชาติด้าน ่ การเมืองระหว่างประเทศ
 • 6. จุดเดนและขอจากดทางการเมองของไทย จดเด่ นและข้ อจํากัดทางการเมืองของไทย• การพัฒนาการเมืืองของไทย ไ –ไม่มีความต่อเนืื่องเกิดจากรัฐประหารหลายครัง ไ ้ –สถาบันทางการเมืืองยังไ ความเข้้ มแข็็ง ั ั ไม่่ –ประชาชนยังขาดความรู้และเข้้ าใจที่ีดีพอ ป ั ใ
 • 7. ความมนคงแหงชาตดานการเมองในประเทศ ความมันคงแห่ งชาติด้านการเมืองในประเทศ ่• “การทีี่มีเสถีียรภาพในทางการบริ หารประเทศ มีีระบอบการปกครองที่ี ใ มันคง ประชาชนศรัทธาในระบอบการปกครอง รัฐสามารถรักษา ่ ความสงบแลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สนของประชาชน ิ สามารถพัฒนาเศรษฐกิิจได้้ อย่างมีีประสิทธิิภาพ และสามารถรัักษา ั ไ ่ ิ อํานาจของรัฐบาลไว้ ได้ ”
 • 8. องคประกอบของระบบการเมองในประเทศ องค์ ประกอบของระบบการเมืองในประเทศ• รัฐบาลหรืื อองค์์การบริ หาร• องคกรนตบญญต องค์กรนิตบญญัติ ิ ั• โครงสร้ างรัฐธรรมนูญ• พรรคการเมือง• กลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชน์ ่ ่
 • 9. พรรคการเมอง พรรคการเมืองความล้้ มเหลวในอดีีตทีี่เกิดจากพรรคการเมืือง ใ• พรรคถกจัดตังเพื่อเป็ นเครื่ องมือสนับสนนบคคลหรื อกล่ม พรรคถูกจดตงเพอเปนเครองมอสนบสนุนบุคคลหรอกลุ ้ ผลประโยชน์• พรรคถูกจัดตังจากกลุมคนที่อยูเ่ ฉพาะในแวดวงการเมือง ้ ่• พรรคการเมืืองขาดระเบีียบวินย ิ ั• พรรคการเมืองให้ การศึกษาประชาชนไม่เพียงพอ พรรคการเมองใหการศกษาประชาชนไมเพยงพอ• พรรคการเมืองมีโครงสร้ างองค์กรที่ไม่แข็งแรง
 • 10. กลมอิทธิพลและกล่ มผลประโยชน์ กล่ ุ อทธพลและกลุ ผลประโยชน• ข้ าราชการ• นักวิชาการ• นักศึกษา• ฯลฯ
 • 11. องคประกอบของระบบการเมองในประเทศ องค์ ประกอบของระบบการเมืองในประเทศ• การเลืือกตัง้• นกการเมองผู ญเสียอํานาจ นักการเมืองผ้ สญเสยอานาจ ู• การขัดแย้ งด้ านอุดมการณ์ทางการเมือง• การสนับสนุนของประชาชน
 • 12. ปญหาการเมองของประเทศไทย ปัญหาการเมืองของประเทศไทยรัฐธรรมนูญ• คณสมบัตของวฒิสมาชิกถ้ าไม่ให้ ข้าราชการประจําดํารงตําแหน่งจะ คุณสมบตของวุฒสมาชกถาไมใหขาราชการประจาดารงตาแหนงจะ ิ ถูกยกเลิกง่าย• อํานาจของวุฒิสภาถ้ าน้ อยจะถูกยกเลิกโดยง่าย• การไม่ให้้ ข้ าราชการประจํําดํํารงตํําแหน่งทางการเมืืองจะส่งผลให้้ ไ ่ ป ่ ่ ใ ยกเลิกง่าย
 • 13. ปญหาการเมองของประเทศไทย ปัญหาการเมืองของประเทศไทยฝ่ ายนิิติบญญัติ ั ั• มีอํานาจแต่ในนาม• ไม่มีพรรคเสียงข้ ามมากขาดเสถียรภาพ• ถกกดดันกล่มพลังภายนอกสภา ถูกกดดนกลุ พลงภายนอกสภา• ขาดกลไกในการจัดการความขัดแย้ งระหว่างกลุมอิทธิพลหรื อกลุม ่ ่ ผลประโยชน์• พรรคการเมืองม่งแต่การเป็ นฝ่ ายรัฐบาลทําให้ การเมืองภาพรวมขาด พรรคการเมองมุ แตการเปนฝายรฐบาลทาใหการเมองภาพรวมขาด เสถียรภาพ
 • 14. ปญหาการเมองของประเทศไทย ปัญหาการเมืองของประเทศไทยบทบาททหารในสังคมไทย ใ ไ• ความชัดเจนของบทบาททางทหารจากประวัตศาสตร์ อนยาวนาน ความชดเจนของบทบาททางทหารจากประวตศาสตรอนยาวนาน ิ ั• ความเป็ นทหารอาชีพ
 • 15. ความมันคงแห่ งชาติด้านการเมืองระหว่ างประเทศ ความมนคงแหงชาตดานการเมองระหวางประเทศ ่• การแข่งขันทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้้ ามชาติท่ีมีความรุนแรง มากขึ ้น (ภัยคุกคามใหม่) ( ุ• บทบาทของประเทศมหาอํานาจ• บทบาทของไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน• ความชัดเจนของนโยบายการต่างประเทศ ั โ ่ ป
 • 16. นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศ• ตัวประกอบสําคัญทีี่มีผลกระทบต่อฐานะและนโยบาย ํ – ทรัพยากรธรรมชาติ ทรพยากรธรรมชาต – เทคโนโลยี – เศรษฐกิจ – ประชากร และ อดมการณ์ อุดมการณ – ค่านิยม
 • 17. นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศคุณภาพของรัฐบาล• ความสามารถในการรักษากฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ ความสามารถในการรกษากฎหมายและระเบยบขอบงคบ• ความสามาถในการรักษาเสถียรภาพด้ านการเมือง• ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม• ความสามารถในการรักษาขวัญและกําลังใจของประชาชาติ• ความสามารถในการดําเนินการทต ความสามารถในการดาเนนการทูต
 • 18. นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศความเกีี่ยวพันระหว่างนโยบายภายในกับนโยบายต่างประเทศ โ ใ โ• ประชาชนกับมมมองในกิจการต่างประเทศ ประชาชนกบมุมมองในกจการตางประเทศ• ความขัดแย้ งระหว่างนโยบาย• การผลักดันให้ สําเร็ จยากง่ายต่างกัน
 • 19. นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศผู้ กําหนดนโยบายการต่างประเทศ โ ่ ป• ผู้นํา ู• อาจใช้ ข้อมูลจากองค์กรด้ านการข่าว (สบราชการลบ) (สืบราชการลับ)• กระทรววงกลาโหม• กระทรวงการคลัง• ฝ่ ายนิติบญญัติ ฝายนตบญญตั• มติมหาชน
 • 20. นโยบายการตางประเทศ นโยบายการต่ างประเทศการดํําเนินนโยบายกับโลกภายนอก โ โ‐ เครื่ องมือทางเศรษฐกิจ เครองมอทางเศรษฐกจ‐ เครื่ องทางการทหาร‐ เครื่ องมือทางการทูต
 • 21. ความสํ าเร็จของการดําเนินนโยบายต่ างประเทศโดยเครื่องมือ ทางการทูต• ทุกประเทศไม่ยดมัน ไ ึ ่ ในอุดมการณของ ในอดมการณ์ของ ตนเองมากเกินไป• ทุกประเทศใช้ กําลัง ทหารเพืื่อวัตถุประสงค์์ อนจากด อันจํากัด
 • 22. 22
 • 23. ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมือง• ข้้ อพิิจารณาทางด้้ านการเมืืองภายในประเทศ ใ ป• ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองการเมืองระหว่างประเทศ ขอพจารณาทางดานการเมองการเมองระหวางประเทศ
 • 24. ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองภายในประเทศ• พิิจารณาปั ญหาเกี่ียวกับความมันคงแห่งดินแดน ปั ั ่ั ่ ิ• พิจารณาปั ญหาความมันคงด้ านประชากร พจารณาปญหาความมนคงดานประชากร ่• พิจารณาความมันคงของรัฐในด้ านเสถียรภาพ และผลกระทบจากการ ่ บริ หารการปกครองในปั จจุบน ั• พจารณาความมนคงของการปกครองโดยระบอบประชาธปไตย ิ ั่ ป โ ป ช ิ ปไ• พิจารณาพฤติกรรมของหน้ าที่ฝ่ายปกครอง และหน้ าที่ผ้รักษาความสงบ ฤ ู เรี ยบร้ อยของประเทศ
 • 25. ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองระหว่ างประเทศ (1)• พิิจารณาผลประโยชน์์สําคัญ และวัตถุประสงค์์ของชาติในสังคม ป โ ั ั ิ ั นานาชาติ รวมทังผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของกลุมประเทศที่ ้ ุ ุ่ ร่วมมือกันอยูในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ่• พิจารณานโยบายต่างประเทศและการดํําเนินนโยบายต่างประเทศของ โ โ ประเทศและกลุมประเทศต่าง ๆ ุ่• พิจารณาพันธกรณีที่มีอยูระหว่างประเทศ และกลุมประเทศในภูมิภาค ่ ่ ต่างของโลกที่จะมีผลกระทบถึงประเทศไทย
 • 26. ข้ อพิจารณาทางด้ านการเมืองระหว่ างประเทศ (2)• พิิจารณาความสัมพันธ์์ระหว่างประเทศ และระหว่างกลุมประเทศ ั ั ่ ป ่ ่ ป รวมทังการร่วมมือกัน และการขัดแย้ งในลักษณะต่าง ๆ รวมทังการให้ ้ ้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ• พิจารณาการแข่งอิทธิพล และการใช้้ กําลังอํํานาจในลักษณะต่าง ๆ ของ ใ ใ ชาติมหาอํานาจ และอภิมหาอํานาจ รวมทังการให้ ความช่วยเหลือ ้ ระหว่างประเทศ• พิจารณาดุลแห่งกําลังอํานาจของชาติตาง ๆ ประวัตศาสตร์ ได้ แสดงให้ ่ ิ เหนแลววา อิสรภาพของชาติตาง จะตกอยู นหวงอนตราย เห็นแล้ วว่า อสรภาพของชาตตาง ๆ จะตกอย่ในห้ วงอันตราย ่
 • 27. 27
 • 28. แนวทางในการวิเคราะห์ ทางการเมือง• รากฐานทางการเมืือง• องคกรทางการเมอง องค์กรทางการเมือง• การเปลยนแปลงทางการเมอง การเปลียนแปลงทางการเมือง ่• เสถียรภาพทางการเมือง• วิถีทางการเมืองระหว่างประเทศ
 • 29. รากฐานทางการเมือง ฐ• แนวความคิดทางการเมืือง ท่าทีี และค่านิิยมทางการเมืือง มีี ิ ่ ่ อะไรบางทจะมอทธพลตอการกาหนดนโยบาย อะไรบ้ างที่จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย• เปาหมายและวัตถุประสงค์ที่ผ้ นําทางการเมืองให้ ไว้ นน มี ้ ุ ู ั้ อะไรบ้ างหรื ออะไรบ้ างที่สามารถจะได้ มาจากการวิเคราะห์ นโยบายเดิมและจากแถลงการณ์์ โ ิ• ผลประโยชน์ นโยบาย และประเพณในอดต มีอย่างไรบ้ างที่นาจะ ผลประโยชน และประเพณีในอดีต มอยางไรบางทนาจะ ่ นํามาใช้ ได้ ตอไปในอนาคต ่
 • 30. องค์ กรทางการเมือง• ใ ่ีสามารถจะมีีอิทธิิพลในการริิ เริิ่ มและเลือกใช้้ นโยบายทาง ใครที ใ ื ใ โ ยุทธศาสตร ยทธศาสตร์• ในระบบการเมืองที่เป็ นอยูู่ อํานาจในการตัดสินตกลงใจถูกรวมไว้ ู กับส่วนกลาง หรื อกระจายอํานาจ ศูนย์กลางของอํานาจทาง การเมืืองทีี่มีประสิทธิิภาพนันอยูท่ีไหน ิ ั้ ่• ความร้ และความชานาญของขาราชการมเพยงพอทจะบรหารให ความรู ละความชํานาญของข้ าราชการมีเพียงพอที่จะบริ หารให้ สําเร็ จลุลวงไปตามนโยบายหรื อไม่ ุ่
 • 31. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (1)• การจัดพรรคการเมืืองเป็ นอย่างไร พรรคการเมืืองเหล่านันมีีบทบาท ั ป็ ่ ไ ่ ั้ สําคัญในการดําเนินนโยบายหรื อไม่ และจะขัดขวางหรื อสนับสนุน ุ นโยบายที่เสนอไปหรื อไม่ พวกที่มีเสียงข้ างน้ อยภายในพรรคมี ความสาคญเพยงใดหรอไม ความสําคัญเพียงใดหรื อไม่• อิทธิพลอะไรที่บคคลกลุมต่าง ๆ เหล่านี ้จะใช้ ได้ บ้าง เช่น กลุม ุ ุ่ ุ่ หนังสือพิมพ์, กลุมนักศึกษา, กลุมศาสนา, สหภาพแรงงาน, สมาคม ่ ่ อาชีีพต่าง ๆ กลุมผลประโยชน์์ทางธุรกิิจและทหาร ่ ่ ป โ
 • 32. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (2)• ท่าทีีของคนส่วนใหญ่่เป็ นอย่างไร จะยับยัง้ั หรืื อสนับสนุนนโยบาย ่ ่ ใ ่ ไ ั ั โ ทเสนอ ที่เสนอ• ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการยอมรับ หรื อไม่ยอมรับนโยบายซึง ่ ขึ ้นอยูกบบุคลิก, วิธีการ, และทัศนะของผู้นําทางการเมืองและของ ่ ั บุคคลในวงการรััฐบาลนันมีีอะไรบ้้ าง ใ ั้ ไ
 • 33. เสถียรภาพทางการเมือง (1)• เสถีียรภาพของรััฐบาล, ความซืื่อสัตย์์ทางการเมืือง, ความเป็ นนํํา ั ป็ ้ หนงใจเดยวกน และการสนับสนนที่มีตอรัฐบาลและต่อรัฐมี หนึงใจเดียวกัน และการสนบสนุนทมตอรฐบาลและตอรฐม ่ ่ เพียงใด• สถานภาพทางภูมิศาสตร์ , ทางสังคม, ทางเศรษฐกิจ, หรื อพื ้นฐาน ดัง้ั เดิมทางทหารที่ีเกีี่ยวข้้ องอยูกบการเมืืองนันมีีอะไรบ้้ าง และมีี ิ ่ ั ั้ ไ การแตกแยกหรอรวมกนเปนปกแผน การแตกแยกหรื อรวมกันเป็ นปึ กแผ่น
 • 34. เสถียรภาพทางการเมือง (2)• รูปแบบของรััฐบาลในปั จจุบนกับแนวทางการเมืืองน่าจะยังอยูใน ใ ปั ั ั ่ ั ่ รูปเดมตอไปหรอไม การเปลยนแปลงทางการเมองทสาคญท รปเดิมต่อไปหรื อไม่ การเปลียนแปลงทางการเมืองที่สาคัญที่ ่ ํ มองเห็นนันมีอะไรบ้ าง และจะมีผลกระทบต่ออนาคตอย่างไร ้
 • 35. วิถทางการเมืองระหว่ างประเทศ ี• รากฐานทางการเมืือง• องคกรทางการเมอง องค์กรทางการเมือง• การเปลยนแปลงทางการเมอง การเปลียนแปลงทางการเมือง ่• เสถียรภาพทางการเมือง• วิถีทางการเมืองระหว่างประเทศ
 • 36. 36
 • 37. สงครามเสือสี ้มีีการโพสต์์ ตามเว็บไซต์์ ต่าง โ ็ ไ• สีชมพบอกว่า อยาดงฟาตา สชมพูบอกวา อย่าดึงฟาตํ่า ้• สีนํ ้าเงินบอกว่า ผมตามเนวินมาเฉยๆ สนาเงนบอกวา ผมตามเนวนมาเฉยๆ• สีแดงบอกว่า อย่ามาสองมาตรฐาน ฐ• สีเหลืองบอกว่า ผมมากู้ชาติ• สีเขียวหัวเราะแห้ งแล้ วบอกว่า ผมเอารถถังมาวิงเล่น" ่
 • 38. ส่ วนหนึ่งของจุุดเริ่มแห่ งความขัดแย้ ง
 • 39. การปะทะกันระหว่ างกลุุ่มผลประโยชน์
 • 40. ฉากทัศน์ ท่ เลวร้ ายที่สุด เมื่อ (20 ก.พ. 53) ี
 • 41. การวิเคราะความเสี่ยงที่จะเกิดขึน ้
 • 42. ความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ประเทศไทย
 • 43. ขันตอนในการจัดตังกองโจร ้ ้
 • 44. รูปแบบการดําเนินการที่อาจเกิดขึน ้
 • 45. แนวนโยบายที่ควรดําเนินการ
 • 46. ฉากทัศน์ ใหม่ ของความขัดแย้ ง
 • 47. ฉากทัศน์ ใหม่ ของความขัดแย้ ง
 • 48. 49
 • 49. ระเบียงเศรษฐกิจอนุุภมภาคลุุ่มแม่ นําโขง ฐ ู ิ ้ เสนทางคมนาคมใน เส้ นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่่ๆ ตามภูมิภาค ไ ้ แก่่ ่ ใ ได้ • North-South Economic Corridor North South • East-West Economic Corridor • Southern Economic Corridor แตละสวนจะมเสนทางยอยๆ ของตวเอง แต่ละส่วนจะมีเส้ นทางย่อยๆ ของตัวเอง เกือบทุกเส้ นผ่านประเทศไทย
 • 50. การเชื่อมโยงทางทะเลเส้ นทางคมนาคมทางทะเล
 • 51. Source : Dr. Suvit  Maesincee ‐ Thailand in the New Global Landscape
 • 52. ปั ญหาการซ้ อนทับของสถาปั ตยกรรมในภูมิภาค Source : http://csis.org/publication/new‐paradigm‐apec
 • 53. แนวความคิดในการหลอมลวมเสาหลักทัง 3้ ของประชาคมอาเซยนเขาดวยกน ของประชาคมอาเซียนเข้ าด้ วยกัน
 • 54. ลําดับความเข้ มแข็งเสาหลักทัง 3 เสา ้ ของประชาคมอาเซยน ของประชาคมอาเซียน
 • 55. 57
 • 56. 60
 • 57. การดําเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่ อประเทศไทยในกรณของสถานการณระเบดเมอ ก.พ.55 ทผานมาในกรณีของสถานการณ์ ระเบิดเมื่อ 14 ก พ 55 ที่ผ่านมา
 • 58. แนวความคิดในการหลอมลวมเสาหลักทัง 3้ ของประชาคมอาเซยนเขาดวยกน ของประชาคมอาเซียนเข้ าด้ วยกัน
 • 59. ผลกระทบที่อาจเกิดขึนกรณี NASA ขอใช้ ้ สนามบนอู สนามบินอ่ ตะเภา
 • 60. สรุุ ปกําลังอํานาจของชาติด้านการเมือง• ความศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ทีี่พร้้ อมจะให้้ ใ ใ การสนบสนุนการปกครองหรอไม การสนับสนนการปกครองหรื อไม่ – ถ้ าพร้ อม – การเมืองมีเสถียรภาพ – ถ้ าไม่พร้ อม – เปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อย ไม่มีเสถียรภาพ• เสถีียรภาพของการเมืือง เป็ นสิงบงชีีความมันคงทางการ ป็ ิ่ ้ ั่ เมองในประเทศ เมืองในประเทศ
 • 61. บทส่ งท้ ายสําคัญที่สุด ขออย่ าให้ เป็ น “ร้ ู เทาเขา แตร้ ู ไมทนเขา ร ท่ าเขา แต่ ร ม่ ทันเขา” 66
 • 62. พันเอก ดร. ธีรนันท์์ นันทขว้้ างMobile: 089 893 3126, Web Site: http://tortaharn.net Mobile: 089‐893‐3126, Web Site: http://tortaharn.netteeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info dr.teeranan@gmail.com dr teeranan@gmail com http://facebook.com/tortaharn1 http://facebook.com/dr.teeranan1 http://facebook com/dr teeranan1 Twitter : @tortaharn

Related Documents