Pravomoci prezidenta a prezidentské volby v roce 2007
Text pojednává o systému, jakým je prezident ve Francii volen. Zmiňuji se o kandidatuře napost prezidenta, co vše je nutné...
Jelikož studuji obor Francouzský jazyk a literatura, vybrala jsem si téma, které jsme probíraliv dějinách Francie. Téma mě...
1. Volební systém1.1 Prezident Jako první prezident V. republiky byl zvolen zvolen v roce 1958 Charles de Gaulle.V dřív...
tím najevo zájem o politiku o dění ve veřejném prostoru), být právně způsobilý a nesmí býtve výkonu trestu. V současné ...
Villiersim. Z levice kandidovalaSegoleneRyoalová a silná skupina kandidátů krajní levice a zeleným nezávislým kandidáte...
Výsledky voleb v 2 .kole. Zdroj: http://www.interieur.gouv.fr CitaceMÜLLER, Zdeněk. Prezidentské volby ve Francii: s...
ŽIDLICKÝ, Vladimír. Parlamentní a prezidentské volby ve Francii 2007 [online]. 2010 [cit.2012-12-26]. Diplomová práce. Mas...
Prezidentské volby ve francii konečná verze
of 9

Prezidentské volby ve francii konečná verze

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezidentské volby ve francii konečná verze

  • 1. Pravomoci prezidenta a prezidentské volby v roce 2007
  • 2. Text pojednává o systému, jakým je prezident ve Francii volen. Zmiňuji se o kandidatuře napost prezidenta, co vše je nutné splnit za podmínky, aby uchazeči byli uznáni za právoplatnékandidáty. Píši o volební kampani, kdo ji financuje a jakým způsobem a o vyhodnocení voleb.Dále uvádím souhrn pravomocí prezidenta bez širšího pojetí, abych přibížila jakou funkciprezident ve Francii má, pokud by někoho zajímalo toto téma více do hloubky, odkazuji nacitace použitých zdrojů, kde je téma více obsáhlé. V závěru práce se zmiňuji o prezidentskýchvolbách v roce 2007.
  • 3. Jelikož studuji obor Francouzský jazyk a literatura, vybrala jsem si téma, které jsme probíraliv dějinách Francie. Téma mě zajímalo a chtěla jsem si rozšířit vědomosti o systému volbyprezidenta ve Francii o jeho pravomocech a o další informace, které jsem zpracovalav následujícím textu. Téma jsem zpracovala stručně ale pokud by měl někdo zájem sedozvědět více informací odkazuji na citace, kde jsou uvedené zdroje informací ze kterýchjsem čerpala. Název jsem zvolila tak, aby bylo jasné o čem píši.Klíčová slovaVolební systém, pravomoci,kandatura, kampaň, volby v roce 2007
  • 4. 1. Volební systém1.1 Prezident Jako první prezident V. republiky byl zvolen zvolen v roce 1958 Charles de Gaulle.V dřívější historii V. republiky se prezident volil nepřímou volbou kolegiem volitelů nadobu 7 let. V říjnu v roce 1962se změnil způsob volby prezidenta na volbu přímou,prokterou je užíván většinový dvoukolový systém.Důležitá reforma proběhla 24. září 2000,která zkrátila prezidentský mandát ze sedmi na pět let. Pokud žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu všech platných hlasů v prvnímkole, dva nejúspěšnější kandidáti postupují do kola druhého, ve kterém ten s vyššímpočtem hlasů získá úřad prezidenta. Jestliže není zvolen v prvním kole, druhé následuje 15dní poté ze dvou kandidátů, kteří získali nejvíce hlasů v prvním kole.1.2 Pravomoci prezidentaZ ústavněprávního hlediska se pravomoci prezidenta republiky klasicky rozdělují navlastní a rozdělené, přičemž kritériem rozlišujícím tyto dva typy pravomocí je to, zda je činení nutná kontrasignace odpovědného ministra. Mezi pravomoci prezidenta s povinností kontrasignace patří jmenování členůvlády,podepisování nařízení, vyhlašování zákonů, jmenování vysokých držitelů úřadů avelvyslanců, podepisování a ratifikace mezinárodních smluv a velení ozbrojeným silám. Vlastními pravomocemi jsou jmenování premiéra, rozpuštění Národního shromáždění,vypsání referenda, žádost o nové projednání zákona v Parlamentu, možnost obrátit se naÚstavní radu, udílení milostí, poselství sněmovnám, předsedání Ministerské radě apředevším mimořádné pravomoci v případě ohrožení státu nebo institucí republiky dle čl.16 ústavy.1.3 Kandidatura Volba je provedena nejvíce 35 a nejméně 20 dní před vypršením mandátu dosavadníhlavy státu. Datum hlasování pevně stanoví vláda. Mezi nejpodstatnější podmínkyvolitelnosti kandidáta patří například ta, že kandidát musí mít francouzské občanství,minimálně věk 23 let, musí být voličem (resp. být zapsaný na voličských seznamech, a dát
  • 5. tím najevo zájem o politiku o dění ve veřejném prostoru), být právně způsobilý a nesmí býtve výkonu trestu. V současné době musí každého kandidáta podpořit pět setosobností politického života,pocházejících z minimálně třiceti departementů, přičemž ze stejného departementu nesmípocházet více než desetina.Podle zákona je též zveřejněn osobní majetek kandidujících.Ústavní rada kontroluje, zda je vše v pořádku.1.4 Kampaň V rámci oficiální volební kampaně, která trvá dvakrát patnáct dnů, se předpokládánaprostá rovnost mezi všemi kandidáty. Na dodržení rovnosti dbá národní komise. Každýkandidát má právo na dvě hodiny vysílání v televizi a v rozhlase. Ikdyž se ukázalo, že jevelmi těžké tuto rovnost dodržovat. Současná pravidla financování volební kampaně platí od roku 2001.Celkovéosobní finanční náklady kandidáta nesmí přesáhnout hodnotu 14 796 000 eur na první koloa 19 764 000 eur na kolo druhé. Stát splácí paušálně polovinu uvedených maximálníchvýdajů, pokud kandidát dosáhl 5 % . Pokud kandidát nedosáhl 5 %, poskytuje stát nejvícedvacetinu maximálních výdajů. Ústavní rada shromažďuje výsledky, které jsou jí zaslány sčítacími komisemijednotlivých departementů a teritorií. Jestliže není dosaženo absolutní většiny v prvnímkole, oznamuje, po stručném prověření stížností, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty.Toto musí být vyhlášeno před 20. hodinou úterku následujícího po volebních dnech, takaby bylo možné pokračovat v kampani mezi zbývajícími dvěma kandidáty. Druhé kolo následuje 15 dní po prvém. Po druhém kole má Ústavní rada 10-ti dennílhůtu na vyhlášení definitivních výsledků.2.Prezidentské volby v roce 2007 2.1 Kandidáti prezidentských voleb Z původního počtu okolo 40 kandidátů se potřebný počet podpisů zástupců lidu podařilo získat jen 12-ti z nich.Hlavními kandidáty z pravice byli předpokladatelně Nicolas Sarkozy, jako kandidát neogaullistického proudu a představitel krajní pravice Jean-Marie LePen. Tito byli doplňováni nepříliš výraznými kandidáty Nihousem a
  • 6. Villiersim. Z levice kandidovalaSegoleneRyoalová a silná skupina kandidátů krajní levice a zeleným nezávislým kandidátem JoséBovém. 2.2 Výsledky prezidentských voleb v roce 2007 Vítězem prezidentských voleb se stal Nikolas Sarkozy, který získal 53,06% hlasů oproti jeho soupeřce SegoleneRoyalové, která získala 46,94% hlasů. Viz. tabulka výsledků ve 2.kole voleb. „Pro mě existuje jen jedna Francie. Budu prezidentem všech Francouzů,“ prohlásil v neděli večer Nicolas Sarkozy a dodal: „Francouzi dali přednost rozchodu s idejemi, zvyklostmi a chováním minulosti a rehabilitaci práce, autority a zásluh.“ Výrok,v němž je ve zkratce obsažena zpráva o rébusu, který bylo třeba rozlousknout při volbách hlavy francouzského státu: přesvědčit voliče, že francouzský model potřebuje modernizaci, a dát jim na vybranou, jakou cestou ji udělat.Tabulka volební účasti v roce 2007. Zdroj: http://www.interieur.gouv.fr
  • 7. Výsledky voleb v 2 .kole. Zdroj: http://www.interieur.gouv.fr CitaceMÜLLER, Zdeněk. Prezidentské volby ve Francii: sázka na reformu. Mezinárodní politika,2007, 31(6), s. 4-6. ISSN 0543-7962. Dostupné z:http://www.iir.cz/upload/MP/MPArchive/2007/MP062007.cel%E9.pdf Článek je zajímavý Poskytuje dobré informace Po grafické stránce zaujme čtenáře Mohu si přečíst celé vydání, jelikož je tu více zajímavých článků o Francii Rozšíří vědomosti o tématu
  • 8. ŽIDLICKÝ, Vladimír. Parlamentní a prezidentské volby ve Francii 2007 [online]. 2010 [cit.2012-12-26]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce JiříKroupa. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/99998/pravf_m/ Celá práce je pro mě velkým přínosem Velké množství informací Dopodrobna zpracováno Srozumitelný text Odbornost textuTOFFL, Václav. Prezidentské volby ve Francii [online]. 2008 [cit. 2012-12-26]. Bakalářskápráce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Michal Pink.Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/181785/fss_b/>. Velmi dobře se mi práce četla Práce obsahuje mnoho názorných tabulek a grafů Dobrá přehlednost Logická navázanost Dobře propracovánoPrezident republiky ve Francii: Silné vlastní pravomoci. [online]. s. 136-141 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://www.kpes.upol.cz/besmart/modules/courses/files/10.pdf Dopodrobna popsáno téma pravomoci Zdroj poskytuje i jiné informace o prezidentovi Rozšíření vědomostí Logická navázanost Přínos pro studiumRevuepolitika. Revuepolitika [online]. 2007 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z:http://www.revuepolitika.cz/clanky/177/francouzske-prezidentske-volby-2007 Poskytuje informace i o méně vyznamných kandidátech na prezidenta Poskytuje více informaci o dvou hl.kandidátech Informace o záměrech dvou hlavních kandidatů v případě vítěžství Článek zajímavý k přečtení Graficky uspořádaný

Related Documents