www.teatruinengleza.ro
·Improvestandardsin
communicaontroughthe
spokenword;
·Fosteranappreciaonof
literature,poetryanddram...
www.teatruinengleza.ro 3
Cuenglezalarepeţii-dinculise
“scenăscrisădecursanţi(7-10ani)
Dracula:Helloandwelcome.Whatbringsyo...
www.teatruinengleza.ro 4
5mituridesprecursuriledeteatrupentrucopii
Înpaginiledemaisusvăspuneamcăuneorine
întâlnimşicupărin...
www.teatruinengleza.ro 5
DespreMarius,traineruldeteatruînengleză
“Dincuriozitateşiprobabilşivârsta
adolescenţei,m-amînscri...
www.teatruinengleza.ro 6
Pachetedecursuri
Cursuriledeteatruînenglezăşiateliereledevarăsuntadaptatevârsteiparcipanţilorşico...
Prezentare Theatre Acting_Club_v2.0
of 6

Prezentare Theatre Acting_Club_v2.0

Cursuri de teatru in engleza pentru copii si adolescenti
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Theatre Acting_Club_v2.0

  • 1. www.teatruinengleza.ro ·Improvestandardsin communicaontroughthe spokenword; ·Fosteranappreciaonof literature,poetryanddrama; ·Acknowledgelevelsof achievement; ·Supportthecreave,·Supportthecreave, intellectualandsocial developmentoftheindividualas awhole. TheatreAcngClubvineînajutorul copiilorcontribuindlaîmbunătăţirea pronunţieiînlimbaenglezăşi aducândcusinenumeroasebeneficii: --creşteîncredereaînsine–copiii, asumându-şiriscurileînsaladecursşi performândpescenăînfaţaunui public,vorajungesăaibăîncredereîn eiînşişi,înpropriileideişiîn abilităţilelor.Încredereacâşgatăîn cadrulcursurilordeteatruînengleză îivaajutaatâtlaşcoală,câtşipeîivaajutaatâtlaşcoală,câtşipe parcursulcariereişiavieţiilor; -dezvoltăimaginaţia–prinrolurile distribuite,copiiivorînvăţasăia deciziicreave,sădezvoltenoiideişi săinterpretezeuntextînpropriullor sl; -învaţăsăempazeze–în interpretarearoluriloraflateîn situaţiidiverse,cursanţiivorfi capabilisăperceapăîntr-unmod simpateclumeadinjurullor; -creşteniveluldesocializareşi colaborarecuceilalţi-cursurilede teatrucombinăideilecreaveşi abilităţilecopiilor,dezvoltându-le aselexpresiileverbale,non-verbale şipara-verbale,fluenţavorbiriişi pronunţiacorectăacuvintelorîn englezăprinacţiunidedezbatere, negociereşirepeţie;negociereşirepeţie; -dezvoltăabilităţiledeconcentrare şimemorare–jucând,repetândşi performând,copiiivorputeasăse concentrezesimultanpeminte,corp şivoce,faptceîiajutălasuccese şcolare; -controlulemoţiilor–jocurileşi rolurilesusţinuteîncadrulcursurilor permitcopiilorsăîşiexprimeliber emoţiile,săscapedeanxietateşide fricadeavorbiînpublic,săse eliberezedetensiuneîntr-unmediu controlat,reducândasel comportamentulansocial;comportamentulansocial; -distracţieşirelaxare-cursurilede teatruînenglezăincludjocuri distracve,umorşiamuzament procesuluidedezvoltarepersonalăa copiilor; --inducereavalorilorşisimţului estec-cursuldeteatruoferăpiese ceîmbinăsocietăţişiculturidiferite, poveş educaveşiinformaţiide culturăgeneralădinîntreagalume. Aworldleaderandpioneer,the DramaSchooloffersexceponal vocaonaltrainingtotalented individuals–enablingthemto becomeoutstandingactors,stage managers,technicians,directors, designers,musicaldirectorsand movementinstructors,regardlessmovementinstructors,regardless oftheirbackground,educaonal qualificaonsoreconomic circumstances. 2 CeînseamnăTheatreAcngClub? TheatreAcngClubesteunclubdeteatrucu predareînlimbaengleză,adresatcopiilorşi adolescenţilor.Cursurilesuntsusţinutedeun traineractorcuovastăexperienţăinternaţionalăîn lucrulcucopiii,deţinândcerficareLAMDA(The LondonAcademyofMusicandDramacArt)din august2010. CursuriledeteatruînenglezăurmărescdezvoltareaCursuriledeteatruînenglezăurmărescdezvoltarea armonioasăacopiilor,oferindu-leoexperienţăde învăţarepozivă,inovavăşimovantă,adaptată grupelordevârstă,personalităţiilorşiniveluluide pregărelingviscăalacestora. Mariusworkedformyorganisaonin Brussels;duringthatmeIfoundhimtobe reliable,andhealwaysbroughtunlimited enthusiasmtohisclasses.Mariuswaspopular withthechildren,whilstbeingabletokeep disciplineintheclass. LynneVaughanM.A.B.A.(Hons)Theatre “ foto:DraculaSpectacula,Bruxel-2010
  • 2. www.teatruinengleza.ro 3 Cuenglezalarepeţii-dinculise “scenăscrisădecursanţi(7-10ani) Dracula:Helloandwelcome.Whatbringsyoutomycastle? Doctor:Iwanttobuyit. Dracula:Hahaha.Andwhatareyougoingtodowithmycastle? Doctor:Iwanttobuildapark,withagolfcourseandinstuteof"vampirology". Dracula:Hahaha…foreigninvestorsandtheircrazyideas.It’snotforsell. DoctorDoctor:Oh,wellitlookslikeisnoteasytogettoanagreement.Iwasexpecngthis,soIwroteyou aCECof20millionlitersofsynthecblood.It’sECOandisyouronlychance. Dracula:Hmm…soundsgood.IthinkIwillaccept. foto:repeţiiBritanicaLearningCentre Astăzi,caşiatunci,suntrecunoscute beneficiilecursurilordeteatruîn formareapersonalităţiicopiilorşi nerilordeopotrivă,iaralăturarealimbii englezeînseamnăcuprindereatuturor facilităţiloroferitedeimprovizaţieşi jocuriderol,careîncurajeazăfluenţaîn vorbire,ocirecorectă,analizatextelor,vorbire,ocirecorectă,analizatextelor, darşipunereaînscenăapropriiloridei. Celemaivizibilebeneficiipecarenoile idenficamîncădinprimeleoredecurs suntîmbogăţireavocabularuluişiaunor structurigramacaleprinpraccalimbii englezeînacvităţidecomunicare susţinuteîntr-uncontextreal.Pe parcurs,seobservăocreşteregradualăa niveluluideîncredereînsineacopiilor,niveluluideîncredereînsineacopiilor, spontaneitate,reducereainhibiţiilorşi legareadenoiprietenii. Nudepuţineoriamavutîngrupelede teatruînenglezăcopiicaresefereausă iasăînevidenţăşisolicitauroluricu intervenţiiminore,iardupăprima reprezentaţieîşischimbaucomplet punctuldevedereşiîşirealizau potenţialul,urmândsă-lvalorificeoride câteoriaveauocazia.câteoriaveauocazia. Uneori,neîntâlnimşicupărinţicaresunt scepciînprivinţabeneficiilor adusedeaseldecursuri,movul principalinvocatfiindgălăgiaşi libertateacopiilordeaseexprimaîn propriullormod.Aseldelucruri suntinevitabileînrepeţiişitocmai eleîncurajeazăcopiiisăiasădinzona lordeconfortfărăcaeisărealizeze efortulpecareîldepun.efortulpecareîldepun. Pertotal,cursuriledeteatruîn englezăsuntoformăidealădeaajuta copilulsăîşiîmbunătăţeascăpronunţia, înţelegerealimbii,vorbireaşicirea,dar şipregărealuipentruviaţadeadultşi depăşireapragurilorspecificefiecărei perioadedecreştere. Folosireateatruluiînpredareaorelordeenglezănuestetocmaiunconceptnou.Elajucatunrol consistentîn1970înevoluţiametodologieideînvăţarealimbilorstrăinedinMareaBritanieşi StateleUnite,încurajândaselprofesoriisăintegrezejocurilederolşitehniciledepronunţieîn dezvoltareaperformanţelorşcolarealeelevilorlor.
  • 3. www.teatruinengleza.ro 4 5mituridesprecursuriledeteatrupentrucopii Înpaginiledemaisusvăspuneamcăuneorine întâlnimşicupărinţiscepciînprivinţabeneficiilor cursurilordeteatruînengleză,movulprincipal invocatfiindgălăgiaşilibertateacopiilordease exprimaînpropriullormod.Fiecăvorbimdespre cursuriledeteatruclasice(înromână),fiecă facemreferirelacelesusţinuteînengleză,de-a lungulmpuluine-amlovitdeanumitebariere impusedesocietate,cultură,educaţiesau experienţemaimultsaumaipuţinplăcute,care însănuaducniciuncâşgcopiilorîndezvoltarea lor.Ceesteadevăratşicenudintoateastea? 1.Scopulfinalalcursurilordeteatru pentrucopiiestedeadistrapublicul Înrealitate,cursuriledeteatruîiajutăÎnrealitate,cursuriledeteatruîiajută pecopiisăîşidezvolteabilităţilede relaţionarecuceilalţi,lesmulează gândireacreavă,faccaîncredereaşi smadesinesăcrească,şinuîn ulmulrândleperfecţionează pronunţiaşidicţiaînlimbaengleză. 2.Cursuriledeteatrusuntdoar pentrucopiiiextroverţi CursuriledeteatrusuntbeneficeatâtCursuriledeteatrusuntbeneficeatât pentrucopiiiextroverţi,câtşipentru ceimaimizidintreei.Dacăsunt susţinuteîntr-unambientconfortabil şiplăcutpentrucopii,cursurilede teatrufavorizeazăcreştereaîncrederii încurajându-isăvorbeascăşisăse manifesteînpublicîntr-unmodmanifesteînpublicîntr-unmod poziv.Totodată,cursurilecontribuie semnificavlaeliberareacontrolatăa emoţiilor,indiferentdacăvorbim desprecopiiiintroverţisauextroverţi. 3.Cursuriledeteatrusolicităfoarte multdin mpulliberalcopiilor Defapt,osingurăorăpesaptămânăDefapt,osingurăorăpesaptămână petotparcursulanuluişcolar,este recomandatăpentruaînregistra diferenţesemnificaveîn îmbunătăţireavorbirii,pronunţieişi dicţieiînlimbaengleză,în dezvoltareaimaginaţieişiîn dezvoltareaabilităţilordedezvoltareaabilităţilorde concentrareşimemorare. 4.Cursuriledeteatruceromemorarerepe văa replicilor Fiecarecursdeteatruînenglezăestestructuratdin acvităţidistracveşieducaveînprimaparte,iarînadoua parteaccentulestepuspeinterpretarepetext,undetextul estefiecreaţiacursanţilor,fiemonologurisaupiesescurte adaptatevârsteişiniveluluilordepregărelingviscă. 5.Cursuriledeteatrusuntbunedoarpentrucopiiicarenu vorsăparcipelaprogramelesporveextracurriculare Cursuriledeteatrusuntpentrutoţicopiii,indiferentdeCursuriledeteatrusuntpentrutoţicopiii,indiferentde abilităţilelorfizicesausporve.Înegalămăsurăvorînvăţa şivordobânditoatebeneficiileadusedeaseldecursurişi, maimultdecâtatât,vorînvăţasăfieoechipă–faptceîiva ajutaînproiecteledegrupdesfăşurateîncadrulacvităţilor şcolare.
  • 4. www.teatruinengleza.ro 5 DespreMarius,traineruldeteatruînengleză “Dincuriozitateşiprobabilşivârsta adolescenţei,m-amînscrislaacel opţionalşiamgăsitlucrullacareeu măpricepeamcelmaibine. Aveam16anicândmi-amdescoperitpentruprimadatăpasiuneapentruteatru,oarecum dintr-oîncercaredeevadaredinlumeacifrelorşiaformulelor,fiindpeatuncielevlaColegiul Industrial“AlexandruIoan-Cuza”laprofilulreal.Întâmplareaafăcutcaprofadefrancezăsă introducăunopţionalcaresăneajutesăînvăţămmateriaei,dealel,şiprimamea experienţădeaînvăţaolimbăstrăinăfolosindartascenică. Dincuriozitateşiprobabil şivârstaadolescenţei, m-amînscrislaacel opţionalşiamgăsitlucrul lacareeumăpricepeam celmaibineşilacareeram sibun.Numi-aplăcut limbafrancezăniciodată,limbafrancezăniciodată, darcutoateasteaprima reprezentaţieafostîn Franţa.Auurmatapoiore întregiîncarem-am pregătsingurpentru admiterealaLiceul Pedagogic“AlexandruPedagogic“Alexandru Vlahuţ㔺iapoipentru admiterealaUniversitatea deArte“GeorgeEnescu”, dinIaşi,lasecţiaArtele Spectacolului. Dupăterminareafacultăţii amfostprintrepuţinii proaspeţiabsolvenţicare aucâşgatunlocla TeatrulDramac“Fani Tardini”dinGalaţi.Înmai puţindedoianiamavut peste100dereprezentaţii,peste100dereprezentaţii, iarprintreroluriledesuflet aufostpersonajelejucate înpiesele“Labirintul Irinei”,“Descântoteca”şi “Totcesedă”.Aurmat apoiplecareameaînBelgiacareaînsemnat formareameaprofesionalăînlucrulcucopiii şiadolescenţiişitotodatăcerficarea internaţionalăL.A.M.D.A.(TheLondon AcademyofMusic&DramacArt). M-amîntorsînRomâniaîn urmăcudoianişiam începutcolaborareacu diversecentredelimbi străine,undeamreuşitsă introducconceptulde teatruînlimbaengleză. AmdeschisTHEATREAmdeschisTHEATRE ACTINGCLUB,proiectcare seanuntaafiunul ambiţios,dindorinţadea aplicametodologia internaţionalăînceeace priveştedezvoltarea personalăacopiilorşipersonalăacopiilorşi adolescenţilorîntr-unmod pecâtdedistracv,peatât deeducav,solicitantşi creav. MariusSmînnă, FondatorTheatreAcngClub
  • 5. www.teatruinengleza.ro 6 Pachetedecursuri Cursuriledeteatruînenglezăşiateliereledevarăsuntadaptatevârsteiparcipanţilorşiconceputepentru adafrâuliberimaginaţieişicreavităţii,darşipentruadezvoltadicţiaşipronunţiaînlimbaengleză. Conţinut:concentraongames|exerciţiidedicţie|exerciţiidevocabularşipronunţieînengleză|lectură înenglezăpetextulpiesei|repeţiipentrureprezentaţiafinală Acvităţilesedesfăşoarăpegrupedevârste,fiecaregrupăavândîntre5şi10cursanţi: GrupaSanta-4-6ani GrupaDiscovery-7-10ani GrupaKido-11-14ani TheatreActingCluborganizeazăîngrădiniţeşişcoliprivatecursurideteatruînenglezăpetotparcursul anuluişcolar(2-3spectacole/an)şiatelierededezvoltareprinteatruînenglezăînperioadavacanţeide vară. Lafinalulunuimodulcursanţiivorsusţineproprialorpiesădeteatruînenglezăşi/sauvorinterpreta monologuriadaptatevârsteişitemeilucrate. CONTACTEAZĂ-NE EVELINASTURZU managingpartner&marketingstrategist +40720251642 evelina@teatruinengleza.ro MARIUSSMÎNTÎNĂ managingpartner&theatretrainer +40763011453 marius@teatruinengleza.ro