Chuyªn ®Ò thùc tËp
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
chÝnh s¸ch ®æi míi, m...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bµi viÕt kÕt cÊu gåm 3 ch­¬ng.
Ch­¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty c¬ ®iÖn Tr...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ch­¬ng i
giíi thiÖu c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó
I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
thiÕt bÞ s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn cña Ch©u ¢u (IEC/DIN), Mü(ASTM),
NhËt(Jis). HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­î...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
nhiÒu, v÷ng ch¾c vµ t¹o ®ưîc uy tÝn trªn thÞ trưêng trong còng nh­ ngoµi
n­íc
Nguån l­c cho s¶n xuÊt cñ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ba phßng trªn d­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc HCQT,
SXKD.
-Phßng kü thuËt chÊt l­îng:D­íi sù...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Tp C«ng ty
c¬ ®iÖn rÇn phó
Gi¸m ®èc
§¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ
chÊt l­îng
Phã Gi¸m ®èc
kü thuËt
Phã Gi¸m ®èc
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn nay cña c«ng ty h¬n 301 ng­êi, phÇn lín
lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n x...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
+Gióp gi¸m ®èc thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt
kinh doanh do c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n ®Ò...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
-M¸y kÐo lùc n¨m tÊn: cã xuÊt xø CHLB Nga
-ThiÕt bÞ thö cao ¸p: xuÊt xø NhËt B¶n
-HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
TT N¨m
ChØ tiªu
2000 2001 2002
1 Tæng doanh thu 105871179254 119297759773 234578283112
2 Doanh thu thuÇ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
BiÓu sè 02 : So s¸nh gi÷a c¸c n¨m qua mét sè chØ tiªu
§¬n vÞ : VN§.
Giai ®o¹n
Møc t¨ng gi¶m tæng
doanh ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
- ThuÕ suÊt th«ng th­êng: lµ møc thuÕ ®¸nh vµo c¸c hµng ho¸ nãi chung,
kh«ng phô thuéc vµo xuÊt xø cña ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
4.2- H¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu (Quota)
H¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ mét c«ng cô phæ biÕn trong hµng rµo...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
4.3- GiÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu
GiÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu lµ mét c«ng cô ®Ó qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu
kh¸c ví...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
t¹m thêi. §Ó cã thÓ dù ®o¸n ®­îc xu h­íng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi
tr­íc hÕt ph¶i dùa vµo kÕt...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
cøu vÒ thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ ®Ó lùa chän thêi gian giao dÞch nh»m ®¹t hiÖu qu¶
kinh tÕ cao nhÊt.
+ C¸c n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cã rÊt
nhiÒu vµ cã thÓ ph©n lo¹i theo...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
C¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trªn th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a thÓ s¶n
xó©t ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ch­¬ng ii: thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu cña c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó
1.®¸nh gi¸ kh¸i q...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
khÈu ë hai thÞ tr­êng nµy.Uc, Trung Quèc, §øc lµ nh÷ng thÞ tr­êng chiÕm tû
träng ®¸ng kÓ trong tû träng...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
®ång ®­îc ®¶m b¶o vµ ®¹t hiÖu qu¶, n©ng cao tÝnh chñ ®éng trong c«ng viÖc
kinh doanh.
- VÒ kÕt qu¶ kinh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Nguån
Doanh thu tõ hµng ho¸ NK
TNK
Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng NK
LNNK = TNK - CPNK
Vèn cè ®Þnh
VC§
HiÖu qu¶...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó
Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®· gÆ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
qu¸ cao. N¨m 2002 lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng kh«ng c©n ®èi víi tæng doanh
thu so víi c¸c n¨m tr­íc cã t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
- Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trong nh÷ng n¨m qua
Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ta kh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Tæng céng 2.925 3025 3130
(...) ch­a cã sè liÖu
Nguån : Thèng kª kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
10000000USD t¨ng 950000USD so víi n¨m 2000 vµ còng chiÕm tû träng lín
so víi tæng sè.
§Æc biÖt n¨m 2002...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
S¶n l­îng n¨m 2000 lµ 625000 USD n¨m 2001 lµ 700000 USD nã ®·
t¨ng 75000 USD, s¶n l­îng n¨m 2002 lµ 650...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Tæng céng 4137 100 5500 100 6000 100 7000 100
Nguån : Thèng kª kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu theo thÞ tr­ên...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Quèc lµ thÞ tr­êng trong t­¬ng lai cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó khai th¸c nguån hµng
cña c«ng ty.
Ngoµi ra còn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
KNNK
Nguån : Tæng hîp kÕt qu¶ xuÊt nhËp khÈu theo h×nh thøc (1999-2002).
Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã th...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
muèn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu theo h×nh thøc tù doanh
®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a, tr­í...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
cña mét sè n­íc chiÕm phÇn nhiÒu thÞ tr­êng, mét sè hµng ho¸ chiÕm phÇn Ýt
thÞ tr­êng. §iÒu nµy cã quan...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
ViÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ tr­êng sÏ gióp cho c«ng ty lùa chän ®­îc
thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu, lùa c...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Tuy nhiªn, viÖc thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cßn phô thuéc
vµo phÇn nµo nguån hµng xuÊt nhËp...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
-Vay vèn tõ c¸c ng©n hµng : Trong quan hÖ víi c¸c ng©n hµng c«ng ty
cÇn ph¶i t¹o niÒm tin vµ ch÷ tÝn ví...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Cã thÓ nãi, ®©y lµ mét c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch trong thêi
gian tíi cña c«ng ty. Tuy nhi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
§ßi hái ®Æt ra víi c«ng ty hiÖn nay lµ cÇn s¾p xÕp bè trÝ nh÷ng c¸n bé
l·nh ®¹o d­íi quyÒn gi¸m ®èc, ba...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ nhµ n­íc nªn c«ng ty cã ­u thÕ ®­îc quyÒn kinh
doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
doanh xuÊt nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng nµy vÝ dô nh­ : Tæng c«ng ty ®iÖn lùc,
c«ng ty xuÊt xuÊt nhËp khÈ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
BiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu: Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, biÓu thuÕ xuÊt
nhËp khÈu rÊt biÕn ®éng vµ nãi chun...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Sè c¸n bé, nh©n viªn kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo kinh doanh trong
c«ng ty cßn nhiÒu. Do vËy, phÇn nµo ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
ch­¬ng III : gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña
c«ng ty c¬ ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
®é chÝnh s¸ch do nhµ n­íc ban hµnh phï hîp víi xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ
tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. T...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
II- Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao xuÊt xuÊt nhËp khÈu hµng
ho¸ cña c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó
1. Gi¶i ph¸...
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu
of 68

Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nang cao-hieu-qua-kinh-doanh-xnk-cty-tranphu

 • 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam ®­îc ®Æc biÖt coi träng, trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, më réng héi nhËp vµo thÞ tr­êng th­¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc chÝnh phñ Mü huû bá chÝnh s¸ch cÊm vËn ®èi víi ViÖt Nam n¨m 1995 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¾t tay víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, thóc ®Èy giao l­u bu«n b¸n hµng ho¸ quèc tÕ. MÆt kh¸c, c¬ chÕ ®æi míi do ®¹t héi §¶ng lÇn thø VI v¹ch ra ®· buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù t×m kiÕm nguån hµng, mèi hµng vµ c©n ®èi trong ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ mang l¹i hiÖi qu¶. Muèn vËy th× ph¶i cung cÊp ®­îc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn qu«c tÕ, phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng, ®ång thêi n¾m b¾tkÞp thêi nh÷ng diÔn biÕn thÞ tr­êng ®Ó t¹o dùng ®­îc mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi. Kinh doanh trong xu thÕ quèc tÕ ho¸, c¸c doanh nghiÖp c¸c quèc gia cÇn ph¶i dùa trªn tiÒm lùc, lîi thÕ so s¸nh s¾n cã cña m×nh ®Ó tham gia cã hiÖu qu¶ vµo th­¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng nµy ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ kh«ng nhá, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña ®Êt n­íc. Lµ mét doanh nghiÖp ®i ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm ®iÖn cña ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó ®· cã cè g¾ng rÊt lín trong viÖc ®Èy m¹nh vµ më réng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm sang c¸c thÞ tr­êng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nh­ng ®ång thêi còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, em lùa chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
 • 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bµi viÕt kÕt cÊu gåm 3 ch­¬ng. Ch­¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó. Em xin ch©n thµnh tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy gi¸o h­íng dÉn TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn, c¶m ¬n c¸c c« chó c¸n bé phßng kinh doanh Tæng hîp cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em trong thêi gian em thùc tËp t¹i C«ng ty. Sinh viªn NguyÔn V¨n Tr­êng
 • 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp Ch­¬ng i giíi thiÖu c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó 1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 4018/QD-TCCQ ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1984 cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi cÊp.QuyÕt ®Þnh ®æi tªn sè 3362-QD/UB ngµy 12-12-1992 cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi. GiÊy phÐp kinh doanh sè 109851 cña Uû Ban KÕ Ho¹ch Thµnh Phè Hµ Néi. GiÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu sè 0100106063-1 cña tæng côc H¶i quan. C«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc s¶n xuÊt d©y c¸p ®iÖn cho ngµnh ®iÖn lùc vµ cho d©n dông, lµ doanh nghiÖp lín nhÊt trong lÜnh vùc ph«i liÖu cho c¸c nhµ s¶n xuÊt c¸p th«ng tin, d©y ®iÖn vµ c¸p ®iÖn trong n­íc. Víi d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i (®­îc nhËp khÈu tõ CHLB §øc, PhÇn Lan, NhËt B¶n, T©y Ba Nha, §µi Loan, Trung Quèc...) vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn trªn thÕ giíi c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c vµ ®­îc tÝn nhiÖm trong thÞ tr­êng c¶ n­íc. C«ng ty ®· x©y dùng quan hÖ b¹n hµng g¾n bã vµ lµ nhµ cung cÊp chÝnh c¸c s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c ®¬n vÞ nghµnh ®iÖn nh­: C«ng ty ®iÖn lùc 1,2,3 thuéc tæng c«ng ty §iÖn lùc Viªt Nam-EVN; c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n ®iÖn thuéc c¸c c«ng ty ®iÖn lùc 1,2,3,c«ng ty ®iÖn lùc TP.HCN, c«ng ty ®iÖn lùc TP.HN, c«ng ty x©y l¾p ®iÖn 1,2,3,4;BQL dù ¸n l­íi ®iÖn miÒn Nam,BQL dù ¸n l­íi ®iÖn miÒn B¾c, miÒn Trung, CH§CN lµo, ®iÖn lùc c¸c tØnh,c¸c c«ng ty t­ vÊn, thiÕt kÕ, x©y l¾p ®iÖn trong vµ ngoµi quèc doanh trªn c¶ n­íc. Tr¶i qua h¬n 17 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty lu«n chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u,më réng s¶n xuÊt,n©ng cao chÊt l­îng víi nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hiÖu qu¶. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn phï hùp tiªu chuÈn ViÖt Nam(TCVN 2103-1994,TCVN 5933-1995, TCVN 5934-1995, TCVN5935- 1995, TCVN 5064-1994)cña Tæng côc ®o l­êng chÊt l­îng. Víi c«ng nghÖ vµ
 • 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp thiÕt bÞ s¶n xuÊt d©y vµ c¸p ®iÖn cña Ch©u ¢u (IEC/DIN), Mü(ASTM), NhËt(Jis). HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002 vµ ®· ®­îc tæ chøc AFAQ ASCERT inertnational cña CH Ph¸p cÊp chøng chØ vµo th¸ng 6/2000. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu gi¶i th­ëng, hu©n huy ch­¬ng b»ng khen cña ChÝnh Phñ, c¸c bé ban nghµnh trong c¶ n­íc. N¨m 1998, c«ng ty vinh dù ®­îc nhµ N­íc phong tÆng danh hiÖu”§¬n VÞ Anh Hïng”. 2 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 2.1 C¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty -X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch kh¸c cã liªn quan (dµi h¹n, tõng n¨m), ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô cña c«ng ty. -Qu¶n lý, sö dông vµ t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. §¶m b¶o ®Çu t­ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, lµm trßn nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ nưíc. -Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÇu vµ c¸c quy ®Þnh vÒ giao dÞch ®èi ngo¹i. -Thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng, hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång liªn doanh hîp t¸c ®Çu t­ ®· ký kÕt. -Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch c¸n bé, chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n, lao ®éng tiÒn l­¬ng, sö dông ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, ®µo t¹o, båi d­ìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, nghiÖp vô chuyªn m«n. -Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng, b¶o vÖ tµi s¶n x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ an ninh quèc phßng. Víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nãi trªn, th× tõ khi thµnh lËp tíi nay, c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu t¨ng trưëng, hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao cho. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn t¨ng c­êng më réng, tiÕp thÞ víi nhiÒu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, x¸c ®Þnh nhiÖm vô tr­íc m¾t vµ môc tiªu chiÕn l­îc l©u dµi cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. ChÝnh v× vËy trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó ®· ph¸t triÓn h¬n
 • 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp nhiÒu, v÷ng ch¾c vµ t¹o ®ưîc uy tÝn trªn thÞ trưêng trong còng nh­ ngoµi n­íc Nguån l­c cho s¶n xuÊt cña c«ng ty: HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO9002 ®· ®­îc tæ chøc AFAQ ARCERT INTERNATIONNAL-Céng hoµ Ph¸p chøng nhËn vµ cÊp chøng chØ 6/2000 Sè ng­êi TØ lÖ Tæng sè kü s­,cö nh©n chuyªn m«n: 30 0,9 Tæng sè trung cÊp chuyªn m«n: 15 0,45 Tæng sè c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ: 256 98,65 Trong tæng sè c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ th×: +sè c«ng nh©n bËc 7/7: 02 + sè c«ng nh©n bËc 6/7: 67 + sè c«ng nh©n bËc 5/7: 61 + sè c«ng nh©n bËc 4/7: 72 + sè c«ng nh©n bËc 3/7: 05 + sè c«ng nh©n bËc 2/7: 49 Sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸p trÇn: 80 Toµn bé sè c«ng nh©n ®Òu cã kü thuËt lµnh nghÒ vµ cã trªn 10 n¨m kinh nghiÖm.sè l­îng kü s­ c¸n bé nh©n viªn,c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ ®­îc ®µo t¹o t¹i n­íc ngoµi:40 ng­êi(PhÇn Lan, ¸o, NhËt B¶n, T©y Ba Nha, §øc, Nga, §µi loan, Trung Quèc....) 2.2 C¬ cÊu bé m¸y cua c«ng ty HiÖn nay, c«ng ty cã 4 phßng kinh doanh d­íi sù qu¶n trÞ trùc tiÕp cña gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc , cô thÓ lµ: -phßng hµnh chÝnh tæng hîp -Phßng kÕ to¸n tµi vô -Phßng kinh doanh tæng hîp
 • 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp Ba phßng trªn d­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc HCQT, SXKD. -Phßng kü thuËt chÊt l­îng:D­íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña phã gi¸m ®èc kü thuËt. ChÝnh c¬ cÊu tæ chøc nµy cña c«ng ty ®· gióp cho c¬ cÊu kh«ng bÞ r­êm rµ,mÆt kh¸c lµm cho c¸c thµnh viªn cã thÓ sö dông ®óng chuyªn m«n cña m×nh vµo c«ng viÖc. D­íi ®©y lµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty:
 • 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp Tp C«ng ty c¬ ®iÖn rÇn phó Gi¸m ®èc §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Phã Gi¸m ®èc HCQT, SXKD Phßng Hµnh chÝnh - Tæng hîp Phßng KÕ to¸n Tµi vô Phßng Kinh doanh Tæng hîp Phßng B¶o vÖ Phßng Kü thuËt chÊt l­îng Bé phËn HC - TC §µo t¹o Bé phËn KÕ to¸n Bé phËn Tµi chÝnh, Quü Bé phËn Dù ¸n, Marketing Bé phËn Ph©n x­ëng §ång Ph©n x­ëng §ång mÒm Ph©n x­ëng D©y & C¸p ®éng lùc Ph©n x­ëng C¬ ®iÖn Bé phËn KCS Kho 1 §éi xe Kho 2 Ghi chó: XNK: XuÊt nhËp khÈu HC-QT: Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ KD: Kinh doanh HC-TC: Hµnh chÝnh tæ chøc KCS: KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm (--------): Quan hÖ chøc n¨ng ( ): Quan hÖ trùc tuyÕn
 • 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn nay cña c«ng ty h¬n 301 ng­êi, phÇn lín lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, chØ cã 15% lùc l­îng tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh. - Ban gi¸m ®èc §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc c«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh nh­ sau: +X©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp còng nh­ c¸c kÕ ho¹ch d¹i h¹n vµ ng¾n h¹n. Hµng n¨m tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh. +Tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña toµn c«ng ty. Phã gi¸m ®èc cã chøc n¨ng cïng trî lý gi¸m ®èc, gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc. KÕt to¸n tr­ëng cña c«ng ty ®­îc bæ nhiÖm hoÆc b·i nhiÖm theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc. KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty. - C¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty *Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phßng nµy cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®­îc giao hµng n¨m, th«ng qua c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®­îc phª duyÖt. §ång thêi, tham gia vµo viÖc ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång th­¬ng m¹i víi c¸c th­¬ng nh©n trong vµ ngoµi n­íc thuéc ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®­îc c«ng ty phª duyÖt. *Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Cã chøc n¨ng qu¶n lý, tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn nghiÖpvô tµi chÝnh kÕ to¸n trong toµn c«ng ty. Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh diÔn ra trong c¸c ®¬n vÞ tr¹m, cña hµng, phßng kinh doanh. Ban hµnh c¸c lo¹i h×nh b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n ®¹i lý mµ gi¸m ®èc ®· duyÖt. *Phßng tæng hîp: cã chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nh­ sau:
 • 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp +Gióp gi¸m ®èc thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh do c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n ®Ò xuÊt tr­íc khi tr×nh gi¸m ®èc. Tham gia gãp ý c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång mua b¸n, ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý chÆt chÏ. +Th­êng xuyªn th«ng b¸o vÒ c¸c chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng xuÊt nhËp khÈu, c¸c v¨n b¶n míi cña nhµ n­íc ®Ó c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n n¾m ®­îc. +Theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kho¸n cña c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch chung cña toµn c«ng ty chØ tiªu kho¸n tõng ®¬n vÞ. +Theo dâi c¸c gãi thÇu mµ kh¸ch hµng mêi thÇu  Phßng kü thuËt: -Theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt ®Ò ra. -KiÓm tra c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 3.Nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu 3.1 C¸c kÕt qu¶ xu©t nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty C«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc c«ng ty ph¶i lu«n c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét mÆt coi träng ho¹t ®éng kinh doanh, mét mÆt c«ng ty lu«n lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o trong kinh doanh, c«ng ty kh«ng v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ tù xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®Òu ®· ®­îc sù ®ång ý cña nhµ n­íc vµ lµ nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt, bæ sung nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc khi s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®¸p øng ®ñ. C¸c mÆt hµng ®ã lµ. *§ång: lµ lo¹i mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty. HiÖn nay, trong n­íc còng cã mét sè c«ng ty s¶n xuÊt nh­ng kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. V× vËy xuÊt nhËp khÈu mÆt hµng nµy cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. *C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra cña bé phËn thö nghiÖm ®éc lËp: -CÇu ®o ®iÖn trë kÐp: cã xuÊt xø Hung-ga-ri -CÇu ®o ®iÖn trë ®¬n: cã xuÊt xø CHLB Nga
 • 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp -M¸y kÐo lùc n¨m tÊn: cã xuÊt xø CHLB Nga -ThiÕt bÞ thö cao ¸p: xuÊt xø NhËt B¶n -HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu: ®­êng kÝnh,®é dµi,träng l­îng.. -ThiÕt bÞ thö ®iÖn trë c¸ch ®iÖn: xuÊt xø CH Ph¸p -ThiÕt bÞ siªu ©m thö èng ®ång: xuÊt xø CHND Trung Hoa. C¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trªn th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a thÓ s¶n xó©t ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. HoÆc nÕu cã s¶n xuÊt ®­îc th× ®é chÝnh x¸c kh«ng thÓ b»ng c¸c thiÕt bÞ ngo¹i nhËp. Trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc chóng ta ®ang rÊt cÇn c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh cña chóng ta hoµn thiÖn kh«ng thua kÐm so víi c¸c n­íc kh¸c. *Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp mét sè s¶n phÈm nh­: nh«m, nhùa, lâi thÐp, b¨ng thÐp.. §èi víi c¸c mÆt hµng nµy, c«ng ty nhËp vÒ chñ yÕu ®¸p øng cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh vÒ ®iÖn, c¸c ®¹i lý tiªu thô còng nh­ cöa hµng b¸n lÎ. 3.2 KÕt qu¶ ë c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®· gÆp mét sè khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thiÕu vèn trong hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc míi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­¬ng. Kh«ng chØ riªng c«ng ty mµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Òu r¬i vµo t×nh tr¹ng nµy. Tuy nhiªn nhê vµo sù phÊn ®Êu nç lùc cña b¶n th©n, lu«n lu«n t×m c¸ch chuyÓn h­íng kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Cïng víi sự gióp ®ì cña nhµ n­íc còng nh­ néi lùc cña b¶n th©n mµ gi¸ trÞ tæng doanh thu trªn c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (kÓ c¶ kinh doanh néi ®Þa vµ kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu) cã sù t¨ng ®¸ng kÓ. BiÓu sè 01: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m cña c«ng ty tõ n¨m1999-2001
 • 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp TT N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1 Tæng doanh thu 105871179254 119297759773 234578283112 2 Doanh thu thuÇn 96334973762 118970041041 234578283112 3 Gi¸ vèn 89938322495 111739465703 225387306560 4 Chi phÝ b¸n hµng 2334478878 2546512063 3911850812 5 Chi phÝ qu¶n lý 3478421893 2872510827 3126123464 6 Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 1518115950 1830877251 2153002276 7 ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 408144775 515880720 556150111 8 Lîi tøc sau thuÕ 1109971175 1314996531 1596852165 Qua b¶ng sè liÖu 01 ta thÊy: Trong giai ®o¹n 2000-2002 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trªn c¶ ba chØ tiªu : doanh thu, thuÕ, l·i cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, vµ tæng doanh thu t¨ng m¹nh nhÊt lµ n¨m 2002 doanh thu ®ét biÕn t¨ng gÊp ®«i n¨m 2001 mÆc dï lîi nhuËn kh«ng t¨ng ®¸ng kÓ do gi¸ vèn hµng b¸n qu¸ cao. N¨m2002 lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng kh«ng c©n ®èi víi tæng doanh thu so víi c¸c n¨m tr­íc cã thÓ lµ do c«ng ty thiÕu vèn ph¶i tr¶ l·i vay ng©n hµng v× gi¸ vèn hµng b¸n cao cho nªn l·i vay nhiÒu. Ngoµi ra do nhËp nhiÒu hµng l¹i ph¶i chÞu nhiÒu thñ tôc h¶i quan phiÒn hµ lµm cho c«ng ty tèn kh«ng Ýt chi phÝ .
 • 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp BiÓu sè 02 : So s¸nh gi÷a c¸c n¨m qua mét sè chØ tiªu §¬n vÞ : VN§. Giai ®o¹n Møc t¨ng gi¶m tæng doanh thu Møc t¨ng gi¶m lîi nhuËn Møc t¨ng gi¶m nép ng©n s¸ch 2000-2001 13426580519 204025356 6735945 2001-2002 115280523339 281955634 40269391 Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. Thµnh c«ng b­íc ®Çu lµ c«ng ty ®· më rộng ®­îc thÞ tr­êng cña m×nh vµ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc c¸c b¹n hµng tÝn nhiÖn .céng thªm vµo ®ã lµ sù n¨ng ®éng cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kho¸n trong kinh doanh ®· khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty khiÕn hä ngµy cµng cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc vµ mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o cao h¬n, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng m¹nh 4.Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ-kü thuËt chñ yÐu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xu©t nhËp khÈu cña c«ng ty 4.1 ThuÕ xuÊt nhËp khÈu Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ ®Ó gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, h­íng dÉn tiªu dïng trong n­íc vµ gãp phÇn t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Cã nhiÒu c¸ch ®¸nh thuÕ kh¸c nhau nh­ thuÕ quan tÝnh theo ®¬n vÞ vËt chÊt cña hµng ho¸ nhËp hoÆc thuÕ quan tÝnh theo gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ møc thuÕ tÝnh theo tû lÖ % cña møc gi¸ hµng ho¸ tr¶ cho nhµ xuÊt nhËp khÈu hay thuÕ quan hçn hîp lµ kÕt hîp cña hai d¹ng trªn. BiÓu thuÕ ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÝnh s¸ch qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cña mçi n­íc. Møc thuÕ tÝnh chung cho tÊt cña c¸c n­íc theo tõng mÆt hµng nh­ng còng cã thÓ tÝnh riªng cho tõng nhãm n­íc. Møc thuÕ cã thÓ cã mét nh­ng còng cã thÓ cã 2 møc: møc th«ng th­êng vµ ­u ®·i. ThuÕ ­u ®·i lµ thuÕ dµnh riªng cho n­íc ®­îc h­ëng quyÒn ®·i ngé tèi huÖ quèc, ®­îc h­ëng møc thuÕ ­u ®·i theo luËt ®Þnh. ë ViÖt Nam cã 2 lo¹i thuÕ sau:
 • 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp - ThuÕ suÊt th«ng th­êng: lµ møc thuÕ ®¸nh vµo c¸c hµng ho¸ nãi chung, kh«ng phô thuéc vµo xuÊt xø cña hµng ho¸ tõ n­íc nµo. C¸c n­íc ®Òu dïng chung mét møc thuÕ. - ThuÕ ­u ®·i: ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu theo hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ®· ký kÕt gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi mét sè n­íc nµo ®ã. Trong ®ã cã ®iÒu khu¶n ­u ®·i vÒ thuÕ nhËp cho tõng mÆt hµng víi sè l­îng cô thÓ. §Ó khuyÕn khÝch xuÊt nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu cßn quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp ®­îc miÔn gi¶m vµ hoµn thuÕ. Hµng xuÊt nhËp khÈu ®­îc xÐt miÔn thuÕ gåm: + Hµng xuÊt nhËp khÈu phôc vô cho an ninh quèc phßng, nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc, ®µo t¹o. + Hµng nguyªn liÖu, vËt t­ ®Ó gia c«ng xuÊt khÈu theo hîp ®ång ®· ký. + Hµng xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c bªn n­íc ngoµi hîp t¸c liªn doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c liªn doanh trong c¸c tr­êng hîp cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. + Hµng lµ quµ tÆng, quµ biÕu trong møc quy ®Þnh + Nh÷ng mÆt hµng cña c«ng d©n ViÖt Nam ®i c«ng t¸c vµ häc tËp, lao ®éng vµ hîp t¸c chuyªn gia mang theo hoÆc göi vÒ trong n­íc theo møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam + Hµng xuÊt khÈu cña c¸ nh©n n­íc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ ®­îc h­ëng c¸c tiªu chuÈn miÔn trõ do ChÝnh phñ ViÖt Nam quy ®Þnh phèi hîp víi ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc tham gia. + ThuÕ cßn ®­îc hoµn l¹i cho ng­êi xuÊt nhËp khÈu trong tr­êng hîp hµng lµ vËt t­, nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµ b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc vµ t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch quèc gia. Ngoµi ra, xuÊt nhËp khÈu cßn cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o hé c¸c ngµnh c«ng nghiÖp non trÎ, míi ®­îc h×nh thµnh ë ViÖt Nam ch­a c¸c kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò cèt lâi ë ®©y kh«ng ph¶i lµ thuÕ suÊt mµ lµ nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ c¬ b¶n, môc tiªu chÝnh lµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, thèng nhÊt chung víi n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. ThuÕ cÇn ®­îc ®¬n gi¶n ®Ó mäi ng­êi hiÓu lµ nghÜa vô cña m×nh. ThuÕ chång lªn thuÕ sÏ lµ mét yÕu tè lµm t¨ng gi¸, lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña hµng s¶n xuÊt trong n­íc.
 • 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp 4.2- H¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu (Quota) H¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ mét c«ng cô phæ biÕn trong hµng rµo phi thuÕ quan. Nã ®­îc hiÓu lµ møc quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ sè l­îng cao nhÊt cña mét mÆt hµng hay mét nhãm hµng ®­îc xuÊt nhËp khÈu tõ mét thÞ tr­êng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m) th«ng qua h×nh thøc giÊy phÐp. H¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ mét h×nh thøc h¹n chÕ vÒ sè l­îng xuÊt nhËp khÈu ®ång thêi g©y ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ néi ®Þa cña hµng ho¸. Khi h¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu ®­îc quy ®Þnh cho mét lo¹i s¶n phÈm ®Æc biÖt nµo ®ã th× Nhµ n­íc ®­a ra mét ®Þnh ng¹ch xuÊt nhËp khÈu mÆt hµng nµo ®ã trong mét kho¶n thêi gian nhÊt ®Þnh kh«ng kÓ nguån gèc hµng ho¸ ®ã tõ ®©u ®Õn. NÕu h¹n ngh¹ch quy ®Þnh cho c¶ mÆt hµng vµ thÞ tr­êng th× hµng ho¸ ®ã cã thÓ chØ ®­îc xuÊt nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng ®· ®Þnh víi sè l­îng bao nhiªu trong thêi gian bao l©u. ViÖc ¸p dông h¹n ngh¹ch trong qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu nh»m - B¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc: VÒ mÆt nµy h¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t­¬ng ®èi gièng thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Gi¸ hµng néi ®Þa sÏ t¨ng lªn do h¹n ngh¹ch nhËp vµ nã cho phÐp c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc thùc hiÖn mét quy m« s¶n xuÊt víi hiÖu qu¶ thÊp h¬n lµ s¬ víi ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i tù do. §èi víi ChÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc viÖc cÊp h¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu sÏ cho biÕt tr­íc khèi l­îng hµng xuÊt nhËp khÈu. - B¶o ®¶m cam kÕt cña ChÝnh phñ ta víi n­íc ngoµi: nh÷ng cam kÕt nµy mang ý nghÜa chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. ë ViÖt Nam, danh môc sè l­îng (hoÆc gi¸ trÞ) c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu qu¶n lý b»ng h¹n ngh¹ch cho tõng thêi kú do ChÝnh phñ phª duyÖt trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc duy nhÊt cã thÈm quyÒn ph©n bæ h¹n ngh¹ch trùc tiÕp cho doanh nghiÖp vµ còng lµ c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph©n bæ h¹n ngh¹ch ®· cÊp. Ng­êi ®­îc cÊp h¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ c¸c doanh nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu, bao gåm c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Mét doanh nghiÖp khi xuÊt khÈu cÇn ph¶i biÕt mÆt hµng cña m×nh cã n»m trong danh môc hµng xuÊt nhËp khÈu cña n­íc b¹n hay kh«ng, h¹n ngh¹ch quy ®Þnh cho mÆt hµng ®ã ë møc xuÊt nhËp khÈu lµ bao nhiªu? Sù thay ®æi nh÷ng quy ®Þnh xin cÊp h¹n ngh¹ch cña n­íc xuÊt nhËp khÈu ra sao... ®©y còng lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l­îc víi c¸c nhµ xuÊt xuÊt nhËp khÈu.
 • 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp 4.3- GiÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu GiÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu lµ mét c«ng cô ®Ó qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu kh¸c víi h¹n ngh¹ch giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu ®­îc ¸p dông réng r·i h¬n. Sau ®©y lµ danh s¸ch mét sè hµng ho¸ khi ®i qua cöa khÈu ViÖt Nam ®Òu ph¶i cã giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu. - Hµng xuÊt nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng - Hµng xuÊt nhËp khÈu theo c¸c dù ¸n ®Çu t­ chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n­íc ngoµi - Hµng héi chî triÓn l·m hµng qu¶ng c¸o - VËt t­ nguyªn liÖu, thiÕt bÞ xuÊt nhËp khÈu ®Ó gia c«ng xuÊt nhËp khÈu - Hµng xuÊt nhËp khÈu theo con ®­êng viÖn trî vµ vay nî Cã hai lo¹i giÊy phÐp th­êng gÆp: - GiÊy phÐp tù ®éng: khi ng­êi xuÊt nhËp khÈu xin cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu th× sÏ ®­îc cÊp ngay kh«ng ®ßi hái g× c¶. - GiÊy phÐp kh«ng tù ®éng: ®èi víi lµ giÊy phÐp nµy muèn xuÊt nhËp khÈu ph¶i cã h¹n ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ bÞ rµng buéc bëi c¸c h¹n chÕ kh¸c vÒ xuÊt nhËp khÈu. Ng­êi xuÊt nhËp khÈu am hiÓu n©ng cao quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ viÖc cÊp giÊy phÐp vµ nh÷ng phÝ tæn co liªn quan ®Õn viÖc xin giÊy phÐp ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ cao. 4.4- Nghiªn cøu gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ Trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, gi¸ c¶ ch¼ng nh÷ng ph¶n ¸nh mµ cßn ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ cung cÇu hµng ho¸. viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ hµng ho¸ trong xuÊt xuÊt nhËp khÈu cã mét ý nghÜa rÊt lín ®èi víi hiÖu qu¶ th­¬ng m¹i quèc tÕ. Gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng xuÊt xuÊt nhËp khÈu lµ gi¸ c¶ quèc tÕ. Gi¸ quèc tÕ cã tÝnh chÊt ®¹i diÖn ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Gi¸ c¶ ®ã ph¶i lµ gi¸ c¶ giao dÞch th­¬ng m¹i th«ng th­êng, kh«ng kÌm theo mét ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®­îc. Dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn xu h­íng Êy. Xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÕ giíi rÊt phøc t¹p, cã lóc theo chiÒu h­íng t¨ng, cã lóc theo chiÒu h­íng gi¶m, cã biÖt cã nh÷ng lóc gi¸ c¶ hµng ho¸ cã xu h­íng æn ®Þnh nh­ng xu h­íng nµy chØ lµ
 • 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp t¹m thêi. §Ó cã thÓ dù ®o¸n ®­îc xu h­íng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi tr­íc hÕt ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng lo¹i hµng ho¸ ®ã, ®¸nh gi¸ ®óng ¶nh h­ëng cña nh©n tè t¸c ®éng ®Õn xu h­íng vËn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cã rÊt nhiÒu vµ cã thÓ ph©n lo¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Khi dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trong thêi gian dµi cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè t¸c ®éng l©u dµi nh­: chu kú, gi¸ trÞ... khi dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trong thêi gian ng¾n cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña nh÷ng biÕn ®æi vÒ cung cÇu vµ c¸c nh©n tè mang tÝnh t¹m thêi nh­: thêi vô, nh©n tè tù nhiªn. 4.5 ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu §èi víi ng­êi xuÊt nhËp khÈu, viÖc t×m hiÓu dung l­îng thÞ tr­êng hµng ho¸ cÇn nhËp lµ rÊt quan träng. Cã thÓ hiÓu dung l­îng thÞ tr­êng cña mét hµng ho¸ lµ mét khèi hµng ho¸ ®­îc giao dÞch trªn mét ph¹m vi thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh (thÕ giíi, khu vùc, quèc gia) trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, th­êng lµ mét n¨m. Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu thËt cña kh¸ch hµng, kÓ c¶ l­îng dù tr÷, xu h­íng biÕn ®éng cña nhu cÇu trong tõng thêi ®iÓm, c¸c khu vùc trªn tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh n¾m b¾t nhu cÇu lµ viÖc n¾m b¾t kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ tr­êng, bao gåm viÖc xem xÐt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng thay thÕ, kh¶ n¨ng lùa chän mua b¸n. Dung l­îng thÞ tr­êng lµ kh«ng cè ®Þnh, nã thay ®æi tuú theo diÔn biÕn cña t×nh h×nh t¸c ®éng tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Cã thÓ chia lµm 3 lo¹i nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn dung l­îng thÞ tr­êng c¨n cø vµo thêi gian ¶nh h­ëng cña chóng: + C¸c nh©n tè lµm dung l­îng thÞ tr­êng biÕn ®éng cã tÝnh chÊt chu kú. §ã lµ sù vËn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa vµ tÝnh chÊt thêi vô trong s¶n xuÊt l­u th«ng vµ ph©n phèi hµng ho¸. Sù vËn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ TBCN cã tÝnh chÊt quan träng ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ thÞ tr­êng hµng ho¸ trªn thÕ giíi. Cã thÓ nãi nh­ vËy v× hÇu hÕt hµng ho¸ trªn thÕ giíi ®Òu ®­îc s¶n xuÊt ë c¸c n­íc TBCN. N¾m v÷ng t×nh h×nh kinh tÕ TBCN ®èi víi thÞ tr­êng hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc vËn dông kÕt qu¶ nghiªn
 • 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp cøu vÒ thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ ®Ó lùa chän thêi gian giao dÞch nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. + C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng: bao gåm nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ c¸c tËp ®oµn t­ b¶n lòng ®o¹n, thÞ hiÕu tËp qu¸n cña ng­êi tiªu dïng, ¶nh h­ëng cña kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸ thay thÕ hoÆc bæ sung. + C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng t¹m thêi ®Õn dung l­îng thÞ tr­êng nh­ hiÖn t­îng g©y ®Çu c¬ ®ét biÕn vÒ cung cÇu, c¸c yÕu tè tù nhiªn nh­ thiªn tai, h¹n h¸n, ®éng ®Êt vµ c¸c yÕu tè chÝnh trÞ x· héi. N¾m ®­îc dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nã gióp c¸c nhµ kinh doanh c©n nh¾c ®Ó ®Ò ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi, chÝnh x¸c, nhanh chãng chíp thêi c¬ giao dÞch. Cïng víi viÖc nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng c¸c nhµ kinh doanh ph¶i n¾m ®­îc t×nh h×nh kinh doanh mÆt hµng ®ã trªn thÞ tr­êng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c dÊu hiÖu vÒ chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i, luËt ph¸p, tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ ®Ó hoµ nhËp nhanh chãng víi thÞ tr­êng. - Nghiªn cøu gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, gi¸ c¶ ch¼ng nh÷ng ph¶n ¸nh mµ cßn ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ cung cÇu hµng ho¸. viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ hµng ho¸ trong xuÊt xuÊt nhËp khÈu cã mét ý nghÜa rÊt lín ®èi víi hiÖu qu¶ th­¬ng m¹i quèc tÕ. Gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng xuÊt xuÊt nhËp khÈu lµ gi¸ c¶ quèc tÕ. Gi¸ quèc tÕ cã tÝnh chÊt ®¹i diÖn ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Gi¸ c¶ ®ã ph¶i lµ gi¸ c¶ giao dÞch th­¬ng m¹i th«ng th­êng, kh«ng kÌm theo mét ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®­îc. Dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn xu h­íng Êy. Xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÕ giíi rÊt phøc t¹p, cã lóc theo chiÒu h­íng t¨ng, cã lóc theo chiÒu h­íng gi¶m, cã biÖt cã nh÷ng lóc gi¸ c¶ hµng ho¸ cã xu h­íng æn ®Þnh nh­ng xu h­íng nµy chØ lµ t¹m thêi. §Ó cã thÓ dù ®o¸n ®­îc xu h­íng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi tr­íc hÕt ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng lo¹i hµng ho¸ ®ã, ®¸nh gi¸ ®óng ¶nh h­ëng cña nh©n tè t¸c ®éng ®Õn xu h­íng vËn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸.
 • 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cã rÊt nhiÒu vµ cã thÓ ph©n lo¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Khi dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trong thêi gian dµi cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè t¸c ®éng l©u dµi nh­: chu kú, gi¸ trÞ... khi dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trong thêi gian ng¾n cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña nh÷ng biÕn ®æi vÒ cung cÇu vµ c¸c nh©n tè mang tÝnh t¹m thêi nh­: thêi vô, nh©n tè tù nhiªn. 4.6 C¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu C«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc c«ng ty ph¶i lu«n c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét mÆt coi träng ho¹t ®éng kinh doanh, mét mÆt c«ng ty lu«n lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o trong kinh doanh, c«ng ty kh«ng v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ tù xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®Òu ®· ®­îc sù ®ång ý cña nhµ n­íc vµ lµ nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt, bæ sung nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc khi s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®¸p øng ®ñ. C¸c mÆt hµng ®ã lµ. *§ång : lµ lo¹i mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty. HiÖn nay, trong n­íc còng cã mét sè c«ng ty s¶n xuÊt nh­ng kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. V× vËy xuÊt nhËp khÈu mÆt hµng nµy cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. *C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra cña bé phËn thö nghiÖm ®éc lËp: -CÇu ®o ®iÖn trë kÐp: cã xuÊt xø Hung-ga-ri -CÇu ®o ®iÖn trë ®¬n: cã xuÊt xø CHLB Nga -M¸y kÐo lùc n¨m tÊn: cã xuÊt xø CHLB Nga -ThiÕt bÞ thö cao ¸p: xuÊt xø NhËt B¶n -HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu: ®­êng kÝnh, ®é dµi, träng l­îng.. -ThiÕt bÞ thö ®iÖn trë c¸ch ®iÖn: xuÊt xø CH Ph¸p -ThiÕt bÞ siªu ©m thö èng ®ång: xuÊt xø CHND Trung Hoa.
 • 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp C¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trªn th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a thÓ s¶n xó©t ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng.hoÆc nÕu cã s¶n xuÊt ®­îc th× ®é chÝnh x¸c kh«ng thÓ b»ng c¸c thiÕt bÞ ngo¹i nhËp. Trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc chóng ta ®ang rÊt cÇn c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh cña chóng ta hoµn thiÖn kh«ng thua kÐm so víi c¸c n­íc kh¸c. *Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp mét sè s¶n phÈm nh­:nh«m ,nhùa,lâi thÐp,b¨ng thÐp.. §èi víi c¸c mÆt hµng nµy, c«ng ty nhËp vÒ chñ yÕu ®¸p øng cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh vÒ ®iÖn, c¸c ®¹i lý tiªu thô còng nh­ cöa hµng b¸n lÎ. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña n¨m 2003 stt chñng loai s¶n phÈm chinh ®vÞ thùc hiªn n¨m 2002 n¨m 2003 tû lÖ % so s¸nh kh 2003 th 2003 th2003/ kh2003 th2003 /th2002 1 C¸c lo¹i d©y vµ c¸p ®ång trÇn , thanh c¸I , d©y dÑt èng ®ång TÊn 6298 8750 9200 105 146 2 C¸p ®ång bäc c¸c lo¹i MÐt 402182 450000 615000 137 153 3 C¸c lo¹i d©y vµ c¸p nh«m trÇn TÊn 1790 2500 2400 96 134 4 C¸p nh«m bäc c¸c lo¹i MÐt 280000 400000 600000 150 214 5 C¸c lo¹i d©y ®Iön d©n dôngbäc PVC TriÖu met 43 50 38 76 88 6 H¹t nhùa PVC TÊn 600 600 738 123 123
 • 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp Ch­¬ng ii: thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó 1.®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty: - VÒ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty nh×n chung b¶o ®¶m vÒ chÊt l­îng, gi÷ ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, ®a d¹ng ho¸ chñ lo¹i, C«ng ty còng ®· chó träng h¬n ®Õn vÊn ®Ò më réng thªm c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng ë thÞ tr­êng trong n­íc. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ lín h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. - VÒ c«ng t¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu ViÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ hîp ®ång uû th¸c nhËp nãi chung ®Òu ®iÔn ra thuËn lîi, Víi uy tÝn cña m×nh nhiÒu n¨m ®­îc c¸c ®¬n vÞ b¹n tin cËy, sè hîp ®ång uû th¸c mµ c«ng ty nhËn ®­îc ngµy cµng t¨ng. C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸t luËt chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ ph¸p luËt quèc tÕ vÒ ngo¹i th­¬ng. C¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ®­îc thÑc hiÖn theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®­îc ghi trong hîp ®ång, h¹n chÕ ®­îc c¸c tr­êng hîp dÉn ®Õn tæn thÊt, tranh chÊp trong mua b¸n ngo¹i th­¬ng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c¸c c¸n bé phßng kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu nãi riªng còng nh­ ban l·nh ®¹o nãi chung lu«n ph¶i theo dâi s¸t chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu. C¸c v¨n b¶n míi söa ®æi ban hµnh ®Òu ®­îc phæ biÕn kÞp thêi nh»m ®¸p øng cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®­äc tiÕn hµnh ®óng ph¸p luËt. - VÒ thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty còng ®­îc më réng. NhËt vµ Ph¸p lµ nh÷ng thÞ tr­êng cung cÊp mÆt hµng thÐp , m¸y mãc thiÕt bÞ, gãp phÇn bæ sung thªm vÒ chñng lo¹i hµng cho c«ng ty. §©y lµ nh÷ng quèc gia cã nªn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tiÒm lùc kinh tÕ dåi dµo vµ khoa häc ph¸t triÓn. C«ng ty cã thÓ an t©m vÒ mÆt chÊt l­îng khi xuÊt nhËp
 • 21. Chuyªn ®Ò thùc tËp khÈu ë hai thÞ tr­êng nµy.Uc, Trung Quèc, §øc lµ nh÷ng thÞ tr­êng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tû träng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. Trong ®ã, óc víi s¶n phÈm truyÒn thèng lµ ®ång,nh«m kh¸ phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu ë thÞ tr­êng n­íc ta. Trong t­¬ng lai, thÞ tr­êng Trung Quèc lµ thÞ tr­êng høa hÑn nhiÒu triÓn väng ®èi víi c«ng ty. §©y lµ thÞ tr­êng cung cÊp nhiÒu mÆt hµng nhÊt cho c«ng ty. Cô thÓ nh­ : vËt liÖu ®iÖn, thÐp ..Trung Quèc lµ n­íc cã nÒn c«ng nghiªp ®ang ph¸t triÓn, l¹i gÇn n­íc ta vÒ ®Þa lý. H¬n n÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®ang x©y dùng mèi quan hÖ mËt thiÕt, ®©y sÏ lµ c¬ héi tèt ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng khai th¸c thªm nguån hµng míi tõ thÞ tr­êng nµy. Tuy nhiªn, thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty míi chØ míi lµ mét sè n­íc. NÕu më réng thÞ tr­êng sang c¸c khu vùc kh¸c th× sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc khai th¸c nguån hµng. Bªn c¹ch ®ã, kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c¸n bé nghiÖp vô míi chØ dõng l¹i ë viÖc quan s¸t gi¸ c¶ thÞ tr­êng kÕt hîp víi viÖc t×m b¹n hµng tr­íc m¾t ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. Do ®ã viÖc dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng trong t­¬ng lai còng nh­ viÖc dù ®o¸n gi¸ c¶, kh¶ n¨ng tiªu thô thÕ nµo vµ thÞ tr­êng ®Çu vµo cã æn ®Þnh kh«ng th× ch­a ®­îc dù ®o¸n chÝnh x¸c. - VÒ tæ chøc vµ con ng­êi M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÒ c¬ b¶n lµ gän nhÑ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban roc rµng. Tuy ch­a ph¶i lµ hoµn h¶o nh­ng còng gióp c«ng ty dÇn kiÖn toµn l¹i bé m¸y, gi¶m bít c¸c thñ tôc r­êm rµ trong giao dÞch. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty còng quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸c bé kinh doanh th«ng qua h×nh thøc cho ®i hoc thªm c¸c líp häc ng¾n h¹n vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, trang bÞ thªm vÒ tr×nh ®é tiÕng Anh th­¬ng m¹i. ViÖc ký kÕt, thøc hiÖn hîp ®ång ®­îc tr­ëng phßng kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp giao cho tõng ng­êi phô tr¸ch tõng kh©u cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Mäi vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn hîp ®ång ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh víi tr­ëng phßng kinh doanh. Tõ ®ã sÏ liªn hÖ víi gi¸m ®èc ®Ó bµn b¹c, xem xÐt. ChÝnh v× vËy cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc hîp ®ång, ®ång th­ßi tiÕn ®é thùc hiÖn hîp
 • 22. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®ång ®­îc ®¶m b¶o vµ ®¹t hiÖu qu¶, n©ng cao tÝnh chñ ®éng trong c«ng viÖc kinh doanh. - VÒ kÕt qu¶ kinh doanh Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty vÒ c¬ b¶n lµ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. Lîi nhuËn do nguån xuÊt xuÊt nhËp khÈu ®em l¹i chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong lîi nhuËn kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã lîi nhuËn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chiÕm 60-65% lîi nhuËn kinh doanh hµng n¨m. Nh×n chung ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®· ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vµ tho¶ m·n ®­îc thÞ hiÕu chñ c¸c c«ng tr×nh, ng­êi s¶n xuÊt còng nh­ tiªu dïng trong n­íc. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, khi mµ viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y c¸p ®iÖn, ®ång, lâi thÐp, vËt liÖu ®iÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu th× c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. Hy väng trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ cã chiÕn l­îc vÒ c¬ cÊu còng nh­ vÒ chñng lo¹i c¸c mÆt hµng phï hîp h¬n n÷a, võa ®¶m b¶o cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty, võa gãp phÇn trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. 1.1 HiÖu qu¶ kinh doanh XNK tæng hîp: HiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ phÇn lîi Ých tµi chÝnh thu ®­îc th«ng qua hiÖu suÊt xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp b»ng viÖc so s¸nh trùc tiÕp kÕt qu¶ víi chi phÝ. Theo ®ã, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã néi dung vµ ph¹m vi tÝnh to¸n trùc tiÕp, cô thÓ vµ x¸c ®Þnh ®­îc kh¸c víi hiÖu qu¶ kinh doanh th­¬ng nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu bao gåm c¶ yÕu tè ®èi ngo¹i, bao hµm tÝnh quèc tÕ g¾n bã h÷u c¬ víi t×nh quèc gia. ChÝnh sù phøc t¹p nµy ®ßi hái sù thèng nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p vµ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan ®Ó t¹o ra c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh kinh tÕ cña doanh nghiÖp. X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu theo c«ng thøc. vµoÇu®phÝChi raÇu®qu¶KÕt =doanhkinhqu¶HiÖu
 • 23. Chuyªn ®Ò thùc tËp Nguån Doanh thu tõ hµng ho¸ NK TNK Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng NK LNNK = TNK - CPNK Vèn cè ®Þnh VC§ HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh HVC§ = TNK / VC§ Tû suÊt sinh lêi cña VC§ IVC§ = LNNK / VC§ Vèn l­u ®éng VL§ HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng HVL§ = TNK / VL§ Tû suÊt sinh lêi cña vèn L§ IVL§ = LNNK / VL§ Chi phÝ NK GTNK HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ NK = TNK / GTNK Tû suÊt lîi nhuËn NK INK = LNNK / GTNK Sè lao ®éng SL§ N¨ng suÊt b×nh qu©n tÝnh theo DT NSBQLN = TNK / SL§ N¨ng suÊt b×nh qu©n tÝnh theo LN NSBQLN = LNNK / SL§ Tæng vèn VC§ + VL§ HiÖu qu¶ sö dông tæng vèn theo DT = TNK / VC§ + VL§ Tû suÊt sinh lêi cña tæng vèn ITV = LNNK / VC§ + VL§ Trong ®ã kÕt qu¶ ®Çu ra lµ c¸c chØ tiªu: doanh thu xuÊt nhËp khÈu, lîi nhuËn xuÊt nhËp khÈu chi phÝ ®Çu vµo lµ: vèn l­u ®éng, vèn cè ®Þnh, chi phÝ xuÊt nhËp khÈu, sè lao ®éng cña doanh nghiÖp, tæng vèn. Nh­ vËy, hÖ thèng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cÇn x©y dùng gåm 10 chØ tiªu chia thµnh 5 nhãm víi 2 chØ tiªu ®Æc thï ®­îc t¸ch ra: - Nhãm chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng sö dông vèn cè ®Þnh vµ tû suÊt sinh lêi cña vèn cè ®Þnh. - Nhãm chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng sö dông vèn l­u ®éng vµ tû suÊt sinh lêi cña vèn l­u ®éng - Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng vµ hiÖu qu¶ sö dông ChÝch phñ xuÊt nhËp khÈu - Nhãm chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n - Nhãm chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn
 • 24. Chuyªn ®Ò thùc tËp - KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®· gÆp mét sè khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thiÕu vèn trong hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc míi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­¬ng. Kh«ng chØ riªng c«ng ty mµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Òu r¬i vµo t×nh tr¹ng nµy. Tuy nhiªn nhê vµo sù phÊn ®Êu nç lùc cña b¶n th©n, lu«n lu«n t×m c¸ch chuyÓn h­íng kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Cïng víi sô gióp ®ì cña nhµ n­íc còng nh­ néi lùc cña b¶n th©n mµ gi¸ trÞ tæng doanh thu trªn c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (kÓ c¶ kinh doanh néi ®Þa vµ kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu) cã sù t¨ng ®¸ng kÓ. BiÓu sè 01: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m cña c«ng ty tõ n¨m 2000-2002(1) TT N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1 Tæng doanh thu 105871179254 119297759773 234578283112 2 Doanh thu thuÇn 96334973762 118970041041 234578283112 3 Gi¸ vèn 89938322495 111739465703 225387306560 4 Chi phÝ b¸n hµng 2334478878 2546512063 3911850812 5 Chi phÝ qu¶n lý 3478421893 2872510827 3126123464 6 Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 1518115950 1830877251 2153002276 7 ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 408144775 515880720 556150111 8 Lîi tøc sau thuÕ 1109971175 1314996531 1596852165 Qua b¶ng sè liÖu 01 ta thÊy: Trong giai ®o¹n 2000-2002 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trªn c¶ ba chØ tiªu : doanh thu, thuÕ, l·i cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, vµ tæng doanh thu t¨ng m¹nh nhÊt lµ n¨m 2002 doanh thu ®ét biÕn t¨ng gÊp ®«i n¨m 2001 mÆc dï lîi nhuËn kh«ng t¨ng ®¸ng kÓ do gi¸ vèn hµng b¸n
 • 25. Chuyªn ®Ò thùc tËp qu¸ cao. N¨m 2002 lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng kh«ng c©n ®èi víi tæng doanh thu so víi c¸c n¨m tr­íc cã thÓ lµ do c«ng ty thiÕu vèn ph¶i tr¶ l·i vay ng©n hµng v× gi¸ vèn hµng b¸n cao cho nªn l·i vay nhiÒu. Ngoµi ra do nhËp nhiÒu hµng l¹i ph¶i chÞu nhiÒu thñ tôc h¶i quan phiÒn hµ lµm cho c«ng ty tèn kh«ng Ýt chi phÝ . Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m 2003: - KÕt qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh Nhê cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé vµ linh ho¹t cïng víi sù cè g¾ng cña tËp thÓ l·nh ®¹o C«ng ty vµ toµn thÓ CBCNVC ®· phÊn ®Êu hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2003 víi c¸c sè liÖu cô thÓ sau: stt c¸c chØ tiªu ®vÞ thùc hiªn n¨m 2002 n¨m 2003 tû lÖ % so s¸nh kh 2003 th 2003 th2003/ kh2003 th2003 /th2002 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l îng Theo gi¸ C§ 1989 tr/®ång 291000 320000 400000 125 137 2 Tæng doanh thu tr/®ång 320000 400000 509000 127 159 3 Tæng nép ng©n s¸ch tr/®ång 3446 3500 4200 120 122 4 Lîi nhuËn dßng tr/®ång 2500 3000 3200 107 128 5 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn ns % 22.32 24 28 117 125 6 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn kd % 16.39 17.74 21 118 128 7 Lao ®éng b×nh qu©n ng êi 310 320 325 102 105 8 B×nh qu©n thu nhËp 1000 ® 1850 1950 2250 115 122 9 NS lao ®éng b×nh qu©n tr/®ång 1030 1200 1566 131 152 Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. Thµnh c«ng b­íc ®Çu lµ c«ng ty ®· më r«ng ®­îc thÞ tr­êng cña m×nh vµ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc c¸c b¹n hµng tÝn nhiÖn . Céng thªm vµo ®ã lµ sù n¨ng ®éng cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kho¸n trong kinh doanh ®· khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty khiÕn hä ngµy cµng cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc vµ mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o cao h¬n, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng m¹nh. 1.2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua
 • 26. Chuyªn ®Ò thùc tËp - Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trong nh÷ng n¨m qua Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ta khëi x­íng nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn hoµn toµn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. Tõ ®ã më réng quan hÖ kinh tÕ n­íc ta víi c¸c n­íc trong vµ ngoµi khu vùc, hoµ nhËp vµo kinh tÕ thÕ giíi theo xu h­íng khu vùc hoµ, toµn cÇu ho¸. B­íc ®Çu, chóng ta ®· thµnh c«ng trong c«ng cuéc ®æi míi ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Sau bao nhiªu n¨m ®¾m ch×m trong khñng ho¶ng vµ l¹m ph¸t, nh÷ng n¨m gÇn ®©y n­íc ta ®· tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t kÐo dµi, ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. ChÝnh sù ph¸t triÓn ®ã ®· thóc ®Èy nhu cÇu hµng ho¸ thiÕt bÞ c«ng nghÖ...®­îc t¨ng lªn trong khi n¨ng lùc s¶n xuÊt ch­a ®¸p øng ®ñ hoÆc ®¸p øng ch­a kÞp thêi. §Ó tr¸nh biÕn ®éng lín vµ gi÷ nÒn kinh tÕ trong n­íc æn ®Þnh Nhµ n­íc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ xuÊt xuÊt nhËp khÈu theo giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu trong n­íc, phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Lµ ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó ®· ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô to lín ®ã cïng víi môc tiªu lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Trong nh÷ng n¨m qua, ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng víi sù nç lôc cña tËp thÓ, c¸c phßng kinh doanh ®· cã nh÷ng cè g¾ng nhÊt ®Þnh lu«n ®¶m b¶o kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu chiÕm tû träng lín h¬n trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm cña c«ng ty. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua b¶ng sau: BiÓu sè 03 : Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng §¬n vÞ:1000USD N¨m MÆt hµng 2000 2001 2002 §ång 900 1025 1105 Nh«m 400 600 625 Nhùa 300 200 150 Lâi thÐp 700 500 600 B¨ng thÐp 625 700 650 M¸y mãc thiÕt bÞ ... ... ...
 • 27. Chuyªn ®Ò thùc tËp Tæng céng 2.925 3025 3130 (...) ch­a cã sè liÖu Nguån : Thèng kª kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng (2001-2002). Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ biÓu diÔn d­íi d¹ng biÓu ®å ®¬n vÞ:1000USD Tr­íc sù c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó ®· cè g¾ng v­¬n lªn më réng thÞ tr­êng ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i hµng. Qua b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ta thÊy : gi¸ trÞ tæng kim ngh¹ch vµ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña tõng mÆt hµng ®Òu cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Sang n¨m 2001 kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng cã sù gi¶m sót lµ do biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Tuy nhiªn ®iÒu nµy vÉn kh¼ng ®Þnh ®­îc sù cè g¾ng ®Ó ®øng v÷ng trong sù c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cña c«ng ty. Cô thÓ, kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña tõng mÆt hµng qua c¸c n¨m nh­ sau: +Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu §ång : §©y lµ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu chÝnh cña c«ng ty. N¨m 2000 gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña mÆt hµng nµy lµ 9050000 USD chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng sè. N¨m 2001 gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ
 • 28. Chuyªn ®Ò thùc tËp 10000000USD t¨ng 950000USD so víi n¨m 2000 vµ còng chiÕm tû träng lín so víi tæng sè. §Æc biÖt n¨m 2002 t¨ng kh¸ m¹nh so víi 2 n¨m tr­íc t¨ng 2000000 USD so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 2950000 so víi n¨m 2000. §iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty ®· cã mét thÞ tr­êng më réng h¬n mét c¸ch nhanh chãng c¸c b¹n hµng míi ®· ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng nhiÒu. V× ta còng biÕt c¸c c«ng tr×nh vÒ ®iÖn th× th­êng cã tuæi thä trung b×nh cao. + Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu Lâi ThÐp: §©y còng lµ mÆt hµng chñ chèt ®­îc c«ng ty th­êng xuyªn chó träng tíi trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Kh«ng nh­ mÆt hµng §ång, kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña mÆt hµng nµy gi¶m n¨m 2001 do nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ do gi¸ c¶ thay ®æi cô thÓ lµ nã ®· gi¶m mÊt 200000 USD . Nh­ng n¨m 2002 mÆt hµng nµy ®· b¾t ®Çu t¨ng l¹i n¨m 2002 ®· t¨ng 100000 USD so v¬i n¨m 2001. +Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu Nhùa: MÆt hµng nµy th× do thÞ tr­êng trong n­íc rÊt nhiÒu cho nªn c«ng ty Ýt tró träng ®Õn vµ c¨n b¶n ®©y kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng thÕ m¹nh cña c«ng ty v× vËy nã gi¶m ®Òu c¸c n¨m tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001 gi¶m mÊt 100000 USD. Cßn tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2002 gi¶m mÊt 50000 USD nh­ng ®iÒu nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. +Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu Nh«m: MÆt hµng nh«m t¨ng ®Òu theo c¸c n¨m cô thÓ lµ: N¨m 2000 s¶n l­îng xuÊt nhËp khÈu lµ 400000 USD n¨m 2001 s¶n l­îng xuÊt nhËp khÈu lµ 600000 USD ®· t¨ng 200000 USD. N¨m 2002 s¶n l­îng tuy kh«ng t¨ng m¹nh nh­ n¨m tr­íc vµ ®¹t 625000 USD t¨ng 25000 so víi n¨m 2001 +Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu B¨ng ThÐp: §©y còng lµ mÆt hµng mµ c«ng ty cã s¶n l­îng xuÊt nhËp khÈu t­¬ng ®èi so víi c¸c mÆt hµng.
 • 29. Chuyªn ®Ò thùc tËp S¶n l­îng n¨m 2000 lµ 625000 USD n¨m 2001 lµ 700000 USD nã ®· t¨ng 75000 USD, s¶n l­îng n¨m 2002 lµ 650000 USD ®· gi¶m mÊt 50000 USD so víi n¨m 2001. Nguyªn nh©n lµ do thÞ tr­êng thay ®æi nhu cÇu tiªu dïng vµ mét phÇn lµ do nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. Tãm l¹i ta thÊy qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty qua c¸c n¨m t­¬ng ®èi kh¶ quan ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ®· cã mét néi b« hÕt søc v÷ng ch¾c vµ mét néi lùc råi rµo,v× b¶n th©n qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu kh«ng rÔ rµng nh­ c¸c qu¸ tr×nh tiªu thô trong n­íc. Đ«i khi cßn gÆp r¾c rèi víi c¸c thñ tôc h¶i quan lµm chËm tiÕn ®é giao hµng. MÆt kh¸c gi¸ c¶ quèc tÕ, tû gi¸ h«i ®o¸i thay ®æi còng lµ nguyªn nh©n lµm t×nh tr¹ng vÉn cã c¸c s¶n l­îng bÞ gi¶m. ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty Trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, viÖc t×m kiÕm ®Ó më réng thÞ tr­êng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. NhËn thøc ®­îc vai trß to lín nµy c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó ®· cè g¾ng t×m kiÕm më réng thÞ tr­êng víi môc ®Ých ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ mÆt kinh tÕ, chñ ®éng nguån hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn trong sù cè g¾ng ®ã th× cho tíi nay c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó míi quan hÖ víi gÇn 10 n­íc. BiÓu sè 04 : Kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu theo thÞ tr­êng (1999-2002). §¬n vÞ :1000USD. TT N¨m Tªn thÞ tr­êng 1999 2000 2001 2002 Gi¸ trÞ Tû träng % Gi¸ trÞ Tû träng % Gi¸ trÞ Tû träng % Gi¸ trÞ Tû träng % 1 NhËt B¶n 1572 38 880 16 900 15 1120 16 2 Ph¸p 165 4 302.5 5.5 30 6 434 6.2 3 Trung Quèc 608 14.7 2821.5 51.3 3090 51.5 3549 50.7 4 Uc 591.6 14.3 973.5 17.7 1080 18 1295 18.5 5 §øc 537.8 13 401.5 7.3 420 7 455 6.5 6 Nga 579 14 104.5 1.9 90.0 1.5 70 1 7 §µi Loan 83.6 2 52.5 0.9 60 1 77 1.1
 • 30. Chuyªn ®Ò thùc tËp Tæng céng 4137 100 5500 100 6000 100 7000 100 Nguån : Thèng kª kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu theo thÞ tr­êng. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy qua c¸c n¨m tû träng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu theo thÞ tr­êng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. Mỗi thÞ tr­êng ®Òu cã thÓ m¹nh riªng ®èi víi xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng. N¨m 1999 thÞ tr­êng NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu chÝnh cña c«ng ty gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ 1572000USD, chiÕm tû träng 36% tæng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu. Vµo thêi kú nÒn kinh tÕ cña NhËt bÞ suy tho¸i ®· lµm ®ång Yªn gi¶m gi¸ vµ nã ®· lµm cho tiÒn l­¬ng t¨ng ®Èy chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng vµ t¹o søc Ðp ®èi víi gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¸c ®éng nµy lµm gi¶m ®i kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña NhËt B¶n. ChÝnh v× vËy, quan hÖ bu«n b¸n gi÷a NhËt B¶n vµ ThÕ giíi gi¶m ®i rÊt nhiÒu. §iÒu nµy gi¶i thÝch ®­îc nguyªn nh©n dÉn tíi gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty t¹i thÞ tr­êng nµy gi¶m sót trong n¨m 2000, trong n¨m nµy kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña NhËt B¶n gi¶m xuèng chØ cßn 880000USD, tû träng chØ cßn chiÕm 16% trong tæng số vµ l¹i tiÕp tôc gi¶m chØ cßn 15% trong n¨m 2001. Sang n¨m 2002 kinh tÕ NhËt B¶n dÇn ®i vµo æn ®Þnh, kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng lªn lµ 1120000USD, chiÕm tû träng 16% trong tæng sè. ë thÞ tr­êng cung cÊp c¸c s¶n phÈm cho c«ng ty nh­ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc,nguyªn vËt liÖu.. ThÞ tr­êng Uc còng lµ n¬i cung cÊp c¸c mÆt hµng nh­ ®ång ,nh«m ,vËt liÖu x©y dùng, ®©y lµ thÞ tr­êng mµ c«ng ty cã gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t­¬ng ®èi cao vµ kh¸ æn ®Þnh, gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ tû träng cña nã th­êng xuyªn t¨ng qua c¸c n¨m. §©y lµ mét thÞ tr­êng æn ®Þnh ®Ó c«ng ty cã thÓ quan hÖ bu«n b¸n l©u dµi. C«ng ty ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi Trung Quèc tõ l©u, song tõ n¨m 1999 c«ng ty míi b¾t ®Çu nhËp hµng cña Trung Quèc. N¨m 1999 kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu ë thÞ tr­êng nµy míi chØ lµ 608000USD chiÕm 14,7% tæng sè th× sang n¨m 2000 ®· t¨ng vät lªn 2821500USD, chiÕm tû träng 51,3%. Cã sù gia t¨ng m¹nh nµy lµ do c¸c mÆt hµng cña Trung Quèc nh­ vËt liÖu ®iÖn gi¸ c¶ thËp h¬n c¸c thÞ tr­êng kh¸c mµ chÊt l­îng s¶n phÈm t­¬ng ®èi cao. Nhê quan hÖ giao dÞch tèt mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu ë thÞ tr­êng nµy lu«n chiÕm tû träng rÊt cao. Cô thÓ : N¨m 2001 gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ 3090000USD chiÕm 51,5%. N¨m 2002 gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ 3549000USD chiÕm 50,7%. Nh­ vËy, Trung
 • 31. Chuyªn ®Ò thùc tËp Quèc lµ thÞ tr­êng trong t­¬ng lai cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó khai th¸c nguån hµng cña c«ng ty. Ngoµi ra còng ph¶i kÓ ®Õn thÞ tr­êng Nga lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng cña c«ng ty víi c¸c mÆt hµng nh­ nh«m, thÐp x©y dùng, m¸y mãc thiÕt bÞ. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tû träng còng nh­ gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng nµy l¹i gi¶m nhiÒu lµ do s¶n phÈm cña Nga cã chÊt l­îng tèt nh­ng gi¸ c¶ l¹i cao h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i ë c¸c thÞ tr­êng kh¸c. N¨m 1999 gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng nµy lµ 579000USD th× n¨m 2001 chØ cßn lµ 70000USD. Do nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng vÉn cßn cÇn ®Õ s¶n phÈm cña Nga nªn c«ng ty vÉn nhËp vÒ. Tuy nhiªn ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn th× viÖc gi¶m bít tû träng xuÊt nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng nµy lµ ®iÒu phï hîp. ThÞ tr­êng §øc cung cÊp c¸c mÆt hµng nh­ c¸c thiÕt bÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu ®iÖn kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh, ®©y lµ thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®· ®¹t ra chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi trong nh÷ng n¨m tíi. Bªn c¹nh ®ã, §µi Loan vµ Ph¸p lµ nh÷ng thÞ tr­êng vµ c«ng ty míi ®Æt quan hÖ. Tuy gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu t¹i thÞ tr­êng nµy cßn ch­a cao nh­ng trong t­¬ng lai c«ng ty sÏ cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n­íc nµy. Nh­ vËy sÏ lµm phong phó h¬n chñng lo¹i c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. H×nh thøc xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó Trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cã hai lo¹i h×nh thøc sau: XuÊt nhËp khÈu (tù doanh) trùc tiÕp vµ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c. BiÓu sè 05 : KÕt qu¶ xuÊt nhËp khÈu theo h×nh thøc (1999-2002) §¬n vÞ :1000USD. N¨m H×nh thøc xuÊt nhËp khÈu 1999 2000 2001 2002 Gi¸ trÞ (USD) Tû träng % Gi¸ trÞ (USD) Tû träng % Gi¸ trÞ (USD) Tû träng % Gi¸ trÞ (USD) Tû träng % XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp 2689 65 3190 58 3180 53 3640 52 XuÊt nhËp khÈu uû th¸c 1448 35 2310 42 2820 47 3360 48 Tæng gi¸ trÞ 4137 100 5500 100 6000 100 7000 100
 • 32. Chuyªn ®Ò thùc tËp KNNK Nguån : Tæng hîp kÕt qu¶ xuÊt nhËp khÈu theo h×nh thøc (1999-2002). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu tù doanh lu«n chiÕm tû träng cao h¬n trong tæng gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty qua c¸c n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn, tû träng nµy l¹i cã xu h­íng gi¶m ®i, tû träng xuÊt nhËp khÈu theo h×nh thøc uû th¸c l¹i t¨ng lªn. Trong ®iÒu kiÖn nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty cßn h¹n hÑp, h¬n n÷a thÞ tr­êng trong n­íc cã nhiÒu biÕn ®éng còng g©y nhiÒu khã kh¨n trong kh©u tiªu thô, v× vËy c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch h¹n chÕ h¬n ®èi víi h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu tù doanh còng lµ ®iÒu tÊt yÕu. §i s©u vµo ph©n tÝch cô thÓ ta thÊy: N¨m 1999 xuÊt nhËp khÈu tù doanh chiÕm 65% ®¹t 2689000USD trong tæng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu. N¨m 2000, ®¹t 3190000USD chism 58% tæng kim ngh¹ch c¶ n¨m, so víi n¨m 1999 tû träng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp cã gi¶m ®i nh­ng gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu l¹i t¨ng lªn 501000USD do kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu n¨m 2000 cao h¬n 1999. N¨m 2001, tû träng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp l¹i gi¶m ®i 5% so víi n¨m 1999 vµ gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp còng gi¶m ®i 10000USD. Sang n¨m 2002, gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp t¨ng 460000USD song tû träng l¹i gi¶m 1% so víi n¨m 2001. Bªn c¹nh sù gi¶m sót tû träng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp th× tû träng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu uû th¸c l¹i liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 1999 tû träng kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu uû th¸c chØ chiÕm 35%, ®¹t 1448000USD th× ®Õn n¨m 2002 ®· ®¹t 3360000USD chiÕm tû träng 48% trong tæng sè kim ngh¹ch xuÊt nhËp khÈu n¨m 2002. Qua ph©n tÝch b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu tù doanh tuy chiÕm tû träng cao h¬n h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu uû th¸c nh­ng l¹i cã xu h­íng gi¶m ®i. §©y lµ h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn nh­ng l¹i gÆp nhiÒu rñi ro. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy kh¸c xuÊt nhËp khÈu uû th¸c ë chç, c«ng ty ph¶i chñ ®éng tiªu thô hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nÕu cã biÕn ®éng theo chiÒu h­íng bÊt lîi ë thÞ tr­êng trong n­íc th× c«ng ty s÷ g¾nh chÞu hÕt nh÷ng rñi ro ®ã. Cã ®iÒu trong nÒ kinh tÕ thÞ tr­êng muèn h­ëng nhiÒu lîi nhuËn ®ång thêi còng ph¶i chÊp nhËn rñi ro lín. V× vËy,
 • 33. Chuyªn ®Ò thùc tËp muèn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu theo h×nh thøc tù doanh ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a, tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nguån vèn kinh doanh. Trong ho¹t ®éng trùc tiÕp nµy c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt t×m hiÓu ®Ó khai th¸c nh÷ng nguån hµng míi, nghiªn cøu b¹n hµng vµ thÞ tr­êng míi, t×m ra biÖn ph¸p ®Ó tiªu thô hµng nhanh nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §èi víi h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cña c«ng ty c¸c mÆt hµng tËp trung chñ yÕu lµ ®ång vµ c¸c lo¹i lâi thÐp. ViÖc xuÊt nhËp khÈu uû th¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng thÞ tr­êng, më réng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng trong n­íc, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ xuÊt nhËp khÈu nh÷ng vËt t­ hµng ho¸ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc nh»m khai th¸c thªm thÕ m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cho c«ng ty. 2.c¸c gi¶i ph¸p mµ c«ng ty ®· ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o xuÊt nhËp khÈu 2.1- Th«ng tin vÒ ®èi t¸c vµ thÞ tr­êng Th«ng tin cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Cã thÓ nãi nhê cã th«ng tin míi cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc. Do vËy trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th«ng tin cµng v« cïng quan träng bëi ®Æc ®iÓm riªng cña lo¹i h×nh nµy. HiÖn t­îng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®¬n ph­¬ng ®éc m· tham gia vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi thÊt b¹i còng chñ yÕu lµ do thiÕu th«ng tin hoÆc th«ng tin kh«ng kÞp thêi. Trªn th­¬ng tr­êng, ai kh«ng nhËn thøc vµ vËn dông kh«ng ®óng c¸c quy luËt cña nã th× thÊt b¹i lµ ®iÒu tÊt yÕu. §Ó tiÕp cËn vµ hoµ nhËp víi thÞ tr­êng quèc tÕ th× c«ng t¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ ®èi t¸c ph¶i thùc hiÖn hoµn chØnh th× míi ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi, tËn dông ®­îc c¬ héi, tr¸nh rñi ro. Do mçi n­íc cã ®Æc ®iÓm riªng nªn ph¶i thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng. C«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cÇn bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: +§iÒu tra nghiªn cøu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña thÞ tr­êng ®ã. Trªn cïng mét thÞ tr­êng hµng ho¸ ë n­íc ngoµi cã tiªu thô hµng ho¸ cïng lo¹i cña c¸c n­íc. Trong sè hµng ho¸ cïng lîi nµy, th­êng lµ hµng ho¸
 • 34. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña mét sè n­íc chiÕm phÇn nhiÒu thÞ tr­êng, mét sè hµng ho¸ chiÕm phÇn Ýt thÞ tr­êng. §iÒu nµy cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn chÊt l­îng, quy c¸ch, chñng lo¹i cña hµng ho¸ cã thÝch øng víi thÞ tr­êng hay kh«ng. C«ng ty cÇn lµm râ t×nh h×nh tiªu thô cña thÞ tr­êng c¸c hµng ho¸ cã chñng lo¹i kh¸c nhau nµy, ®Æc biÖt cÇn nghiªn cøu ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i hµng b¸n ch¹y trªn thÞ tr­êng nh»m chñ ®éng tÝch cùc thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. +§iÒu tra quan hÖ cung cÇu cña thÞ tr­êng. Quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng cña hµng ho¸ quèc tÕ th­êng thay ®æi. Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quan hÖ nµy nh­: Chu kú s¶n xuÊt, chu kú tiªu thô, tËp qu¸n tiªu dïng. CÇn ph¶i c¨n cø vµo quy luËt biÕn ®éng cung cÇu cña thÞ tr­êng. §ång thêi, t×m hiÓu nhu cÇu thùc tÕ xuÊt nhËp khÈu cña n­íc m×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu hîp lý. +§iÒu tra nghiªn cøu gi¸ c¶ thÞ tr­êng hµng ho¸ quèc tÕ: Xu h­íng biÕn ®éng gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi rÊt phøc t¹p. Cã lóc t¨ng, lóc gi¶m, c¸ biÖt cã tr­êng hîp æn ®Þnh nh­ng nãi chung xu hưíng ®ã cã tÝnh chÊt t¹m thêi. §Ó cã thÓ dù ®o¸n ®­îc biÕn ®éng cña gi¸ c¶ theo tõng lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ph¶i dùa vµo kÕt qña nghiªn cøu vµ dù ®o¸n t×nh h×nh thÞ tr­êng tõng lo¹i hµng ho¸, ®ång thêi ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn xu h­íng biÕn ®éng gi¸ c¶. Nãi chung, trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty cÇn cã nh÷ng c¸n bé chuyªn s©u, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ ®­a ra nh÷ng nhËn ®Þnh chÝnh x¸c trªn c¬ së lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu nhËp. Ph¶i dù ®o¸n ®­îc xu thÕ biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸, tû lÖ l¹m ph¸t vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty cÇn chó ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y khi nghiªn cøu thÞ tr­êng. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng nh»m biÕt vÒ quy luËt ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng trªn c¸c mÆt: lo¹i s¶n phÈm hä cã, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi s¶n phÈm vÒ chÊt lù¬ng, bao gãi, mÉu m·...dung l­îng thÞ tr­êng, ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th­¬ng m¹i, tËp qu¸n bu«n b¸n, hÖ thèng ph¸p luËt..Môc tiªu cña viÖ ph©n lo¹i lµ ®Ó n¾m b¾t thÞ tr­êng vµ cã kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ lo¹i hµng ho¸ mµ c«ng ty nhËp vÒ.
 • 35. Chuyªn ®Ò thùc tËp ViÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ tr­êng sÏ gióp cho c«ng ty lùa chän ®­îc thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu, lùa chän ph­¬ng thøc mua b¸n vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch thÝch hîp. Tuy nhiªn, trong nhiÒu tr­êng hîp, kÕt qu¶ kinh doanh cßn phô thuéc vµo ®èi t¸c kinh doanh víi m×nh. Trong cïng ®iÒu kiÖn nh­ nhau viÖc giao dÞch víi b¹n hµng cô thÓ nµy th× thµnh c«ng, víi ®èi t¸c kh¸c th× bÊt lîi. V× vËy, c«ng ty cÇn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò sau vÒ ®èi t¸c: +T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña hä ®Ó tõ ®ã cã thÓ thÊy ®­îc kh¶ n¨ng ®¸p øng nguån hµng l©u dµi vµ th­êng xuyªn. +Kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. +Th¸i ®é vµ quan ®iÓm kinh doanh. +Uy tÝn cña ®èi t¸c trong kinh doanh. 2.2- Lùa chän thÞ tr­êng vµ ®èi t¸c Sau khi nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ thu thËp th«ng tin, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh lùa chän thÞ tr­êng vµ b¹n hµng ®Ó xuÊt nhËp khÈu. Th«ng th­êng c«ng ty chän cho m×nh thÞ tr­êng vµ b¹n hµng truyÒn thèng quen thuéc v× cã nh÷ng ­u ®·i vÒ gi¸, ph­¬ng thøc thanh to¸n, chÊt l­îng hµng ho¸ b¶o ®¶m, dÞch vô b¶o hµnh ®Çy ®ñ, ®ång thêi còng nªn quan hÖ kinh doanh víi c¸c thÞ tr­êng vµ c¸c h·ng kh¸c nh»m t¹o ra kh¶ n¨ng lùa chän dÔ dµng khi mèi quan hÖ víi b¹n hµng truyÒn thèng bÞ v­íng m¾c. 2.3- §æi míi c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña nhµ n­íc ta cã nhiÒu thay ®æi. Ch¼ng h¹n, viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ tiªu dïng bÞ h¹n chÕ ®i nhiÒu do s¶n xuÊt trong n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn vµ gÇn nh­ cã thÓ thay thÕ hµng nhËp ngo¹i. Trong khi ®ã yªu cÇu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÒn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc l¹i ®ßi hái ph¶i xuÊt nhËp khÈu nh÷ng vËt t­ m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt cã chÊt l­îng cao, kü thuËt tiªn tiÕn mµ trong n­íc cung cÊp cßn h¹n chÕ. V× vËy c«ng ty cÇn lu«n chó träng vµo viÖc thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu nÕu kh«ng hµng nhËp vÒ sÏ khã tiªu thô hoÆc kh«ng tiªu thô ®­îc. Nh­ vËy, c«ng ty khã cã thÓ duy tr× ®­îc sù tån t¹i cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Xu h­íng ë c«ng ty hiÖn nay nªn t¨ng c­êng nhËp c¸c thiÕt bÞ m¸y n«ng nghiÖp lµ kh¸ phï hîp víi t×nh h×nh ®Êt n­íc hiÖn nay.
 • 36. Chuyªn ®Ò thùc tËp Tuy nhiªn, viÖc thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cßn phô thuéc vµo phÇn nµo nguån hµng xuÊt nhËp khÈu tõ c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. MÆt kh¸c ®Þnh h­íng thay ®æi c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cßn phô thuéc vµo xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong n­íc. C«ng viÖc nµy ®ßi hái tÝnh thêi c¬ vµ sù ®ång ý cña c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch, nh­ng còng cÇn ph¶i chó träng ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau khi thay ®æi c¬ cÊu hoÆc bæ sung mÆt hµng míi: +C¸c ®Æc tÝnh cña chñng lo¹i hµng ho¸ ®ã. +ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai ®èi víi mÆt hµng ®ã. +Nh÷ng doanh nghiÖp nµo ®· vµ ®ang kinh doanh mÆt hµng nµy víi sè l­îng bao nhiªu. +Sè b¹n hµng s½n sµng mua mÆt hµng ®ã. Cã thÓ nãi, viÖc bæ sung vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu còng lµ mét gi¶i ph¸p quan träng nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó. 2.4- N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vay Vèn lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo. trong mét doanh nghiÖp th­êng cã c¸c lo¹i vèn vay cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Gi¶i ph¸p th¸o gì vÒ vèn hiÖn nay lµ gi¶i ph¸p träng t©m mang tÝch quyÕt ®Þnh ®èi víi c«ng ty. Tr­íc m¾t trong bèi c¶nh hiÖn nay nguån vèn cña c«ng ty ®· rÊt h¹n hÑp, l¹i cßn ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng nî vµ gi¶i to¶ thuÕ xuÊt nhËp khÈu tõ nh÷ng n¨m tr­íc, nªn hiÖn nay khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cã gi¸ trÞ lín. Nh­ vËy, râ rµng lµ ®· bá mÊt c¬ héi lµm ¨n. Trªn thùc tÕ c«ng ty vÉn ®ang thùc hiÖn mét sè hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu vµ t¨ng c­êng h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh néi ®i¹ ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, trong khi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu míi lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty. Vèn ®ang lµ vÊn ®Ò c«ng ty thùc sù quan t©m ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c ®ang cßn tån ®änh trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸c nguån sau : -Kªu gäi toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cïng gãp vèn, c«ng ty sÏ tr¶ l·i suÊt, tÊt c¶ v× lîi Ých chung cña c«ng ty mµ vÉn cã l·i.
 • 37. Chuyªn ®Ò thùc tËp -Vay vèn tõ c¸c ng©n hµng : Trong quan hÖ víi c¸c ng©n hµng c«ng ty cÇn ph¶i t¹o niÒm tin vµ ch÷ tÝn víi hä th× míi cã thÓ t¨ng møc tÝn dông hµng n¨m, nh»m ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. -T¹o nh÷ng mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c xuÊt khÈu ®Ó lÊy uy tÝn, tõ ®ã b»ng uytÝn cña m×nh cã thÓ tho¶ thuËn ®­îc trong viÖc thanh to¸n chËm. Nh­ vËy c«ng ty sÏ tËn dông vèn kinh doanh, nÕu tiªu thô sím ®¹t kÕt qu¶ thu håi sÏ ®ì ph¶i ®i vay ng©n hµng, gi¶m bít chi phÝ ng©n hµng. HiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn vay cña c«ng ty cßn qu¸ yÕu. V× thÕ, c¸c biÖn ph¸p kiÖn toµn c«ng t¸c tµi chÝnh ®èi víi c«ng ty lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tr­íc hÕt, c«ng ty cÇn cã sù qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. Tr¸ch nhiÖm nµy thuéc vÒ ban l·nh ®¹o c«ng ty, kh«ng nªn tuú tiÖn giao vèn cho c¸n bé kinh doanh mµ kh«ng biÕt hä sö dông ®ång vèn nh­ thÕ nµo, cã ®¶m b¶o ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty hay kh«ng. CÇn ban hµnh quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tiÒn vèn, quy chÕ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh, triÖt ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm chi dïng, tiÕt kiÖm chi phÝ. Theo dâi chÆt chÏ c«ng nî cña c«ng ty – cã kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n mét c¸ch râ rµng hîp lý. KiÓm tra h­íng dÉn s¸t sao c¸c ®¬n vÞ, c¸c phßng ban trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch sö dông c¸c lo¹i vèn, vèn vay, vèn cè ®Þnh.. Tæ ch¾c nghiªm tóc viÖc quyÕt to¸n theo quý, s¸u th¸ng, mét n¨m ®óng tiÕn ®é, h¹ch to¸n lç l·i cho tõng ®¬n vÞ, phßng ban gióp gi¸m ®èc n¾m ch¾c nguån vèn vµ lêi l·i. Trang bÞ ®µo t¹o thªm cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, phôc vô tèt nhÊt cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Lµ mét doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp khi cã nguån vèn m¹nh th× sÏ ®Èy m¹nh ®­îc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tµi chÝnh, tranh thñ huy ®éng vµ cã c¸c biÖn ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt ®ång vèn vay ®Ó ®­a c«ng ty ph¸t triÓn h¬n n÷a chø kh«ng ph¶i chØ ®Ó phôc vô cho viÖc duy tr× ho¹t ®éng nh­ t×nh h×nh hiÖn nay cña c«ng ty. 2.5- N©ng cao tr×nh ®é lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé. §æi míi tæ chøc c¸n bé
 • 38. Chuyªn ®Ò thùc tËp Cã thÓ nãi, ®©y lµ mét c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch trong thêi gian tíi cña c«ng ty. Tuy nhiªn, nã còng ph¶i ®­îc duy tr× thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ liªn tôc. Bëi v× con ng­êi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i ë bÊt kú mét tæ chøc kinh tÕ x· héi nµo. XuÊt nhËp khÈu lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ hÕt søc phøc t¹p. Nã ®ßi hái c¸n bé kinh doanh ph¶i cã tr×nh ®é cao vµ kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Nãi c¸ch kh¸c, mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh m¹nh ph¶i lµ mét ®éi ngò c¸n bé cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ®Ó t×m hiÓu mét c¸ch râ rµng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng quèc tÕ, quy m« cña nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®ã cña nÒn s¶n xuÊt trong n­íc. §ång thêi hä ph¶i n¾m b¾t ®­îc chÝnh x· mäi th«ng tin vÒ sù thay ®æi gi¸ c¶ cña thÞ tr­êng còng nh­ nguyªn nh©n g©y nªn sù thay ®æi ®ã. §Ó cã mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh nh­ vËy mçi c¸n bé kinh doanh vµ nh©n viªn tr­íc hÕt ph¶i lµ nh÷ng ng­êi giãi chuyªn m«n nghiÖp vô ë vÞ trÝ ho¹t ®éng cña m×nh, ®ång thêi ph¶i giái ngo¹i ng÷. Lu«n rÌn luyÖn thãi quen theo dâi ghi nhËn, nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp, thÞ tr­êng môc tiªu, gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, ®ång thêi ph¶i n¾m ®­îc kü n¨ng sö dông mét sè ph­¬ng tiÖn ph©n tÝch th«ng tin vµ truyÒn tin hiÖn ®¹i nh­ m¸y tÝnh, fax..®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng ph©n tÝch th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vµ nhanh chãng. Thùc tÕ hiÖn nay, ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cã nhiÒu ng­êi ®­îc chuyÓn tõ c¸c bé phËn c«ng t¸c kh¸c sang. Nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kh¸ h¬n th× thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ. Do ®ã, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho ®éi ngò nµy, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò chuyªn s©u trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. C«ng ty nªn cho c¸n bé kinh doanh tham gia thªn c¸c líp häc ng¾n h¹n ®Ó n©ng cao thªm vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, t×m hiÓu thªm c¸c vÊn ®Ò míi nh­ ®Çu t­ n­íc ngoµi, thÞ tr­êng chøng kho¸n.. Trong c«ng ty hiÖn nay cßn tån t¹i mét sè phßng, tr¹m kinh doanh ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. V× vËy viÖc tinh gi¶m bít c¸c ®Çu mèi kinh doanh còng nh­ c¸ nh©n kinh doanh kÐm lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng. Trªn c¬ së nhËn thøc ®ã, cÇn bè trÝ m« h×nh tæ chøc kinh doanh hîp lý lµ lÊy môc tiªu hiÖu qu¶, lîi nhuËn doanh nghiÖp lµm nÒn t¶ng. CÇn cã th¸i ®é ®óng trong viÖc bè trÝ s¾p xÕp nh©n lùc ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chÕ ®é thùc hiÖn cña ng­êi lao ®éng. §ång thêi lÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c lµm tiªu chuÈn, tiªu thøc.
 • 39. Chuyªn ®Ò thùc tËp §ßi hái ®Æt ra víi c«ng ty hiÖn nay lµ cÇn s¾p xÕp bè trÝ nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o d­íi quyÒn gi¸m ®èc, bao gåm nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é qu¶n lý, cã n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh, cã chuyªn m«n cao, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó hä phÊn ®Êu trë thµnh nh÷ng ng­êi tiªu biÓu lµm kinh doanh. 3.nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó 3.1 thuËn lîi C«ng ty ®Æt trô së t¹i thñ ®« Hµ néi-mét trung t©m kinh tÕ lín cña ®Êt n­íc, do ®ã t¹o cho c«ng ty nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c giao dÞch, n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin kinh tÕ, thÞ tr­êng nhanh chãnh vµ kÞp thêi. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸t luËt, chÝnh trÞ, kinh tÕ còng nh­ sù biÕn ®éng cña nh÷ng nh©n tè nµy ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh hîp lý nh»m n¾m b¾t c¬ héi, h¹n chÕ rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶. Sù kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nhiÒu n¨m qua,lµ ®¬n vÞ Anh Hïng, cã truyÒn thèng ®oµn kÕt nhÊt trÝ, cã n¨ng lùc vËn dông s¸ng t¹o c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, c¸c chñ ch­¬ng cña Nhµ n­íc vµo thùc tiÔn trong nh÷ng n¨m ®æi míi lµ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó C«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh. Th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng,c¸c s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn cña C«ng ty ®­îc s¶n xuÊt víi chu tr×nh khÐp kÝn trªn d©y truyÒn hiÖn ®¹i nhËp cña c¸c n­íc tiªn tiÕn theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 ®· cã mÆt hÇu hÕt c¸c ®Þa bµn tØnh,thµnh phè trong c¶ n­íc vµ ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh uy tÝn trªn thÞ tr­êng vµ ®· t¹o ra cho c«ng ty mét b­íc ph¸t triÓn míi. Do lµm tèt kh©u chuÈn bÞ vËt t­ ®Çu vµo vµ lµm tèt c«ng t¸c marketing tiÕp thÞ vµ b¸n hµng nªn ngay tõ ®Çu n¨m 2003 C«ng ty ®· chuÈn bÞ ngÇn ®ñ c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt vµ tiªu thô cho c¶ n¨m,®ång thêi do ph¸t huy ®­îc gÇn 100% c«ng suÊt thiÕt bÞ m¸y mãc nhÊt lµ c¸c m¸y míi C«ng ty ®· ®Çu t­,hµng s¶n xuÊt ra tíi ®©u tiªu thô ngay tíi ®Êy kh«ng cã s¶n phÈm ø ®äng,cã nh÷ng lóc s¶n xuÊt kh«ng kÞp cho tiªu thô.
 • 40. Chuyªn ®Ò thùc tËp C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ nhµ n­íc nªn c«ng ty cã ­u thÕ ®­îc quyÒn kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, do ®è ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ tiÕn tíi hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó tõ ®ã më réng vµ khai th¸c nhiÒu h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu míi. Trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cã mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®­a ®Õn nh÷ng thµnh c«ng, ®ã lµ sù quan t©m gióp ®í cña l·nh ®¹o c¸c Bé, c¸c vô chøc n¨ng vµ c«ng ®oµn nghµnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Hµng ho¸ cña c«ng ty ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, chñng lo¹i do ®ã c«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc, më réng ®­îc thÞ tr­êng ®Çu t­ vµo còng nh­ ®Çu ra. Còng nhê cã quan hÖ tèt vµ cã uy tÝn mµ c«ng ty ®­îc c¸c b¹n hµng cung cÊp hµng ho¸ vµ vèn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th«ng qua h×nh thøc tr¶ chËm, tËn dông ®­îc vèn kinh doanh, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nguån vèn kinh doanh nhµ n­íc cÊp cßn h¹n hÑp, nh»m ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt cña c«ng ty cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm, thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, n¨ng ®éng trong viÖc chuyÓn h­íng kinh doanh. C¸c c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n cao, tËn t×nh trong c«ng viÖc ®· gãp phÇn ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh cho c«ng ty. 3.2 nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ cña cña c«ng ty -Khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc Tr­íc hÕt lµ khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng trong n­íc. Khi ®· chÊp nhËn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, nghÜa lµ c«ng ty ph¶i chÊp nhËn mét sù c¹nh tranh gay g¾t, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ c«ng ty nhµ n­íc víi nhau mµ cßn lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c tham gia vµo ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng. Râ rµng, c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nh÷ng mÆt hµng t­¬ng t­ mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng doanh nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã. Ch¼ng h¹n ®èi víi mÆt hµng vËt liÖu ®iÖn th× hiÖn nay ë n­íc ta cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. Hä còng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh
 • 41. Chuyªn ®Ò thùc tËp doanh xuÊt nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng nµy vÝ dô nh­ : Tæng c«ng ty ®iÖn lùc, c«ng ty xuÊt xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu vµ kü thuËt ®iÖn.. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, sè l­îng hµng ho¸ rÊt nhiÒu phong phó vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. Do vËy Ýt cã t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng ho¸ v× ngay lËp tøc hµng ho¸ sÏ ®­îc s¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu sÏ nhËp hµng vÒ lÊp ®Çy nh÷ng khan hiÕm ®ã. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i nhu cÇu ®· hÕt th× hµng ho¸ d­ thõa trªn thÞ tr­êng mµ thùc ra nhu cÇu vÉn cßn nh­ng nã chØ cã thÓ gÆp ®­îc hµng ho¸ ë gi¸ thÊp h¬n gi¸ ®ang tån t¹i trªn thÞ tr­êng. Do ®ã, nÕu c«ng ty nhËp hµng vÒ ph¶i b¶o ®¶m b¸n ®­îc víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ ®ang tån t¹i trªn thÞ tr­êng. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i v¬i c«ng ty trong thêi gian qua, Ýt nhiÒu nã còng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. V× vËy, cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. ThÞ tr­êng n­íc ngo¹i cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c n­íc l©n cËn trong khu vùc. Trong khi gi¸ c¶ thÞ tr­êng n­íc ngoµi cã nhiÒu biÕn ®éng th× ë thÞ tr­êng trong n­íc, gi¸ c¶ nhiÒu mÆt hµng kh«ng cã sù biÕn ®éng thËm chÝ cßn gi¶m ®i do nguån hµng nhËp vÒ nhiÒu. V× thÕ v« h×nh chung ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. -VÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc MÆt b»ng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Õn nay qu¸ chËt hÑp kh«ng héi ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, h¬n n÷a do quy ®Þnh cña Thµnh Phè Hµ Néi kh«ng cho c¸c lo¹i xe t¶i, xe contener ra vµo thµnh phè ban ngµy nªn viÖc giao nhËn hµng ho¸ cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. HiÖn nay, c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n tõ phÝa nhµ n­íc vÒ quan ®iÓm, ph­¬ng h­íng vµ chÝnh s¸ch. Quan ®iÓm cña nhµ n­íc lµ: khuyÕn khÝch cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Ó ph¸t huy vai trß hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §ång thêi, h¹n chÕ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, trong ®ã chØ cho phÐp xuÊt nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ cã tÝnh chÊt thiÕt yÕu víi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. §èi víi mÆt hµng tiªu dïng, xuÊt nhËp khÈu theo h­íng h¹n chÕ tiªu dïng ch­a thËt cÇn thiÕt vµ mÆt hµng trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc ch¼ng h¹n vá nhùa, d©y ®iÖn... lµ mÆt hµng c«ng ty ®ang kinh doanh còng sÏ bÞ h¹n chÕ vÒ sè l­îng xuÊt nhËp khÈu.
 • 42. Chuyªn ®Ò thùc tËp BiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu: Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, biÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu rÊt biÕn ®éng vµ nãi chung thuÕ suÊt còng nh­ gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu cña mét sè mÆt hµng t¨ng lªn, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng mµ c«ng ty ®ang kinh doanh nh­ d©y ®iÖn vËt liÖu, m¸y mãc..Cã thÓ nãi viÖc t¨ng thuÕ dÉn ®Õn t¨ng gi¸ vèn lµm gi¶m l·i hoÆc t¨ng gi¸ b¸n dÉn ®Õn tiªu thô Ýt lµm hµng ho¸ cña c«ng ty bÞ tån ®äng. Nh­ vËy, lµm cho sè l­îng hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty bÞ h¹n chÕ l¹i. -ChÝnh s¸ch th¾t chÆt tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i Trong n¨m 1997 cã sù ®æ bÓ cña nhiÒu doanh nghiÖp dÉn ®Õn thÊt tho¸t vèn lín cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i. V× vËy, chÝnh phñ còng nh­ ng©n hµng nhµ n­íc ®· ®Ò ra mét lo¹t chÝnh s¸ch chÊn chØnh tÝn dông vµ h¹n chÕ nhËp hµng tr¶ chËm. Cô thÓ lµ: ng©n hµng nhµ n­íc ®· quy ®Þnh møc ký quü 80% gi¸ trÞ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®èi víi viÖc xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng tiªu dïng tr¶ chËm d­íi 1 n¨m. ChÝnh v× vËy, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong thêi gian qua ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhËp hµng tr¶ chËm nh­ c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó. Nh÷ng khã kh¨n trªn lµ khã kh¨n kh¸ch quan ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. V× thÕ, c«ng ty p¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc chø kh«ng thÓ tù m×nh xo¸ bá ®­îc. Tuy nhiªn, còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó còng cã nh÷ng khã kh¨n riªng nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty ph¶i t×m c¸ch gi¶i quyÕt triÖt ®Ó nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt xuÊt nhËp khÈu cña m×nh. Tæng sè vèn vay cña c«ng ty hiÖn nay cßn chiÕm tû lÖ cao 28,3% trong tæng sè vèn kinh doanh, tuy nhiªn hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn vay cßn yÕu. Mét phÇn do tr¶ l·i cao, vèn vay ng¾n h¹n lµ chñ yÕu, chi phÝ vèn vay nhiÒu. C«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ do thiÕu c¸n bé v÷ng ch¾c vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n hoÆc ch­a ®ñ kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô nªn ch­a n¾m b¾t ®­îc c¸c ®èi t¸c lín, còng ch­a më réng tiÕp cËn víi c¸c thÞ tr­êng míi mµ vÉn chØ quan hÖ víi c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ c¸c thÞ tr­êng l©n c©n.
 • 43. Chuyªn ®Ò thùc tËp Sè c¸n bé, nh©n viªn kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo kinh doanh trong c«ng ty cßn nhiÒu. Do vËy, phÇn nµo lµm cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu thªm phøc t¹p vÒ thñ tôc, ®ång thêi lµm t¨ng chi phÝ qu¶n lý hay lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ dïng ®ång ®«la Mü. NÕu cã sù biÕn ®éng lín vÒ ®ång ®«la sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, mÆt kh¸c sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ vËt t­, tiÒn tÖ cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, h¹n chÕ søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thi tr­êng. Khã kh¨n lín nhÊt cña C«ng ty lµ sù thiÕu hôt vÒ vèn l­u ®éng lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Thªm vµo n÷a nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®ang chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña hµng ngo¹i nhËp còng nh­ s¶n phÈm cïng lo¹i do mét sè doanh nghiÖp kh¸c s¶n xuÊt. * Trªn ®©y, lµ mét sè nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Chóng cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng cña c«ng ty. C«ng ty cÇn dùa vµo nh÷ng thuËn lîi ®ã ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh, ®ång thêi v¹ch ra nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn l­îc nh»m gi¶i quyÕt, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã, gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh.
 • 44. Chuyªn ®Ò thùc tËp ch­¬ng III : gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó i. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i ®Õn n¨m 2000 cña ViÖt Nam lµ tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng theo h­íng ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸, tÝch cùc héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Tuy nhiªn, khi chÊp nhËn héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi lµ chÊp nhËn xu h­íng hîp t¸c trong c¹nh tranh gay g¾t. §©y võa lµ th¸ch thøc ®ßi hái cac c¬ quan qu¶n lý còng nh­ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c biÖn ph¸t trong viÖc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt xuÊt nhËp khÈu thao h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tr­íc hoµn c¶nh ®ã, ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi lµ : Chó träng ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong n­íc vµ nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cao cho ng­êi lao ®éng, nhÊt lµ lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. H¹n chÕ vµ gi¶m ®Çn tû träng nhËp hµng tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng mÆt hµng mµ nªn s¶n xuÊt trong n­íc ®· ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, cè g¾ng thay thÕ tèi ®a hµng nhËp khÈu. B¶o hé s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn, kh«ng b¶o hé trµn lan nh»m hç trî cho c¸c nghµnh s¶n xuÊt ph¸t triÓn nh­ng khång lµm cho ng­êi s¶n xuÊt û l¹i vµo chÝnh s¸ch b¶o hé mËu dÞch dÉn t¬i thãi quen cÈu th¶ vµ l·ng phÝ. Lµ mét doanh nghiÖp cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó còng kh«ng thÓ n»m ngoµi nh÷ng ®Þnh h­íng trªn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n­íc. Thùc tÕ ®ßi hái c«ng ty cÇn cã sù tiÕp tôc ®æi míi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña m×nh cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ c¸c chÕ
 • 45. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®é chÝnh s¸ch do nhµ n­íc ban hµnh phï hîp víi xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. TÊt c¶ kh«ng ngoµi môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc trong giai ®o¹n míi. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2004 N¨m 2004 ngay tõ ®Çu n¨m C«ng ty ®· x¸c ®Þnh sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n do gi¸ c¶ vËt t­ c¸c lo¹i ®Òu t¨ng tõ 20-40% ®Æc biÖt kim lo¹i màu lµ §ång Katèt vµ nh«m ®· lªn tíi ®Ønh cao nhÊt so víi 5 n¨m gÇn ®©y, h¬n n÷a C«ng ty ch­a mua ®ñ sè l­îng cÇn cho c¸c lß ®ång ho¹t ®éng b×nh th­êng.Khã kh¨n trªn sÏ ¶nh h­ëng tíi viÖc cung øng vµ tiªu thô cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn s¶n l­îng c¶ n¨m cña C«ng ty. Môc tiªu phÊn ®Êu cña C«ng ty n¨m 2004 hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh víi møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n tõ 15-20%. Cô thÓ TT C¸c chØ tiªu §VT Thùc hiÖn n¨m 2003 Dù kiÕn kÕ ho¹ch n¨m 2004 Møc t¨ng tr­ëng (%) 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng theo gi¸ C§ 1989 Tr ®ång 400.000 460.000 115 2 Tæng doanh thu Tr ®ång 509.000 600.000 118 3 Tæng nép ng©n s¸ch Tr ®ång 4.200 5.000 119 4 Lîi nhuËn dßng Tr ®ång 3.200 3.500 109 5 Tû suÊt lîi nhuËn/Vèn NS % 28 30 109 6 Tû suÊt l¬i nhuËn/Vèn KD % 21 22 105 7 Lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 325 350 108 8 B×nh qu©n thu nhËp 1000® 2.250 2.350 105 9 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n Tr ®ång 1.566 1.714 110
 • 46. Chuyªn ®Ò thùc tËp II- Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao xuÊt xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty c¬ ®iÖn trÇn phó 1. Gi¶i ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 1.1 Sù cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng ty C¬ §iÖn TrÇn Phó ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng nh­ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Trong bèi c¶nh ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c«ng ty ph¶i ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ph¶i quan t©m viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña m×nh,tõ ®ã cã thÓ b¸n nhiÒu hµng ho¸ h¬n vµ t¨ng doanh thu cho c«ng ty. ViÖc më réng thÞ tr­êng lµ rÊt thiÕt quan träng cho c«ng ty. 1.2 Néi dung cña biÖn ph¸p + §Çu t­ më réng vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i, ®ång bé ho¸ hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ trªn c¬ së n©ng cÊp mét sè m¸y mãc cò nh»m tËn dông c¸c m¸y mãc ®ang cßn phï hîp, ®ång thêi tiÕt kiÖm ®­îc nguån vèn ®Çu t­. + §Çu t­ n©ng cÊp më réng hÖ thèng kho tµng nhµ x­ëng vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. +T¨ng c­êng nghiªn cøu thÞ tr­êng lùa chän mÆt hµng, nghµnh hµng theo h­íng chuyªn doanh +Tæ chøc l¹i kªnh b¸n hµng, m¹ng l­íi b¸n hµng +T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng vµ c¸c lo¹i dÞch vô ®Ó kÝch thÝch søc mua cña thÞ tr­êng +Thµnh lËp c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ æn ®Þnh víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi nh»m t¹o nguån hµng æn ®Þnh phôc vô kh¶ n¨ng xuÊt nhËp khÈu ®­îc chñ ®éng. +gi¶m chi phÝ kinh doanh 1.3 Gi¶i ph¸p cô thÓ vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng -T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ trong hoat ®éng xuÊt nhËp khÈu, bëi

Related Documents