Nākotnes pilnvarojums Gatis Litvins 15.02.2013.
Tiesiskais regulējums• Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā• Hāgas konvencija ...
Tiesiskais regulējums• Civillikums (2317.1 -2317.7 pants)• Civilprocesa likums (11.panta pirmās daļas 4.2punkts, 251. pan...
Nākotnes pilnvarojuma idejiskais pmatojums• Fiziskas personas mantisko un nemantisko interešu iepriekšēja un auto...
Nākotnes pilnvarojums v. rīcībspējas ierobežošana• Rīcībspējas ierobežošanas uzdevums ir personas aizsard...
Nākotnes pilnvarojuma izpratne• Ar nākotnes pilnvarojumu pilnvarotājs uzdod pilnvarniekam pārzināt viņa lietas g...
Nākotnes pilnvarnieks – uzticības persona• Pilnvarotājs brīvprātīgi izlemj, kādus uzdevumus un kurai personai - ...
Nākotnes pilnvarnieks – uzticības persona• Pilnvarnieks var būt viens vai vairāki, kas rīkojas kopā, atsevišķi vai šķ...
Nākotnes pilnvarojuma izpildes pamatojums• Nākotnes pilnvarojuma izpildes pamatojums ir pilnvarojuma devēja nes...
Nākotnes pilnvarojuma līguma forma un noslēgšanas kārtībaNākotnes pilnvarojuma līgumu:(1)taisa notariālā akta formā,(2)p...
Nākotnes pilnvarojuma spēkā stāšanās un izpildes uzsākšanas kārtība(1) Nākotnes pilnvarojuma līgums stājas s...
Nākotnes pilnvarojuma spēkā stāšanās un izpildes uzsākšanas kārtība• Ārstu konsilijs sniedz atzinumu par to,...
Nākotnes pilnvarnieka tiesību reģistrācijas• Pilnvarnieks ārstniecības iestādes izziņu varēs iesniegt jebk...
Nākotnes pilnvarojuma apturēšanaNākotnes pilnavojumu varēs apturēt un atzīmi nākotnes pilnvarojuma ierakstīt...
Tiesas tiesības apturēt nākotnes pilnvarojumu• Tiesa varēs apturēt pilnvarnieka tiesību pārstāvēt pilnvarotāju...
Nākotnes pilnvarojuma izbeigšanāsNākotnes pilnvarojums izbeidzas Civillikuma 2312. pantā noteiktajos gadījumo...
Paldies!Vislabākais cilvēka sargs ir pats cilvēks! gatis.litvins@latvijasnotars.lv
of 17

Prezentacija gatis litvins15022013

Seminārs par jauno rīcībspējas tiesisko regulējumu (15.02.2013.)
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija gatis litvins15022013

 • 1. Nākotnes pilnvarojums Gatis Litvins 15.02.2013.
 • 2. Tiesiskais regulējums• Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā• Hāgas konvencija par pieaugušo starptautisko aizsardzību• ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija Nr. R(99)4 par mazāk aizsargātu pilngadīgu personu tiesiskās aizsardzības principiem• Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija Nr. CM/Rec (2009)11 par nākotnes aizsardzības pilnvarojumiem un iepriekšējiem lēmumiem nespējas gadījumam• Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Rezolūcijas Nr. 1859 (2012) “Par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību, ievērojot pacientu iepriekš izteiktu gribu”
 • 3. Tiesiskais regulējums• Civillikums (2317.1 -2317.7 pants)• Civilprocesa likums (11.panta pirmās daļas 4.2punkts, 251. panta 3.1punkts, 277.1 -277.6 pants,• Notariāta likums (45.1 pants, 87.4 pants, 230. panta 11. punkts• Grozījumi Ārstniecības likumā (53.2 pants)
 • 4. Nākotnes pilnvarojuma idejiskais pmatojums• Fiziskas personas mantisko un nemantisko interešu iepriekšēja un autonoma civiltiesiska aizsardzība• Nākotnes pilnvarojums nepieļauj iespēju pilnvardevēja interesēs pieņemt lēmumus, ko persona var pieņemt tikai un vienīgi personīgi, piem.,paternitātes atzīšana un apstrīdēšana, testamenta taisīšana, adopcija, laulības noslēgšana un šķiršana, vārda un uzvārda maiņa.
 • 5. Nākotnes pilnvarojums v. rīcībspējas ierobežošana• Rīcībspējas ierobežošanas uzdevums ir personas aizsardzība, ko nodrošina valsts pēc saviem ieskatiem tādā veidā, kas it kā varētu būt personas interesēs.• Nākotnes pilnvarojums dod iespēju pašai personai autonomi atbilstoši saviem uzskatiem noteikt savu tiesību aizsardzību brīdī, kad pati nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību.• Nākotnes pilnvarojums ir alternatīva rīcības spējas ierobežošanai un ar tā palīdzību visvairāk tiek īstenota no cilvēka cieņas izrietoša konstitucionāla vērtība – personas pašnoteikšanās tiesības.• Nākotnes pilnvarojuma spēkā stāšanās un
 • 6. Nākotnes pilnvarojuma izpratne• Ar nākotnes pilnvarojumu pilnvarotājs uzdod pilnvarniekam pārzināt viņa lietas gadījumā, ja pilnvarotājs veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību (Civillikuma 2317.1 pants).• Nākotnes pilnvarojums ir pilnvarojuma līguma veids, kurš no citiem atšķiras ar to, ka pilnvarojuma izpildes termiņš nav iepriekš nosakāms.• Uz nākotnes pilnvarojumu attiecas vispārīgais pilnvarojuma tiesiskais regulējums cik tālu speciālais regulējums nenosaka citādāk (skat. Civillikuma 2317.1 -2317.7 pantu).
 • 7. Nākotnes pilnvarnieks – uzticības persona• Pilnvarotājs brīvprātīgi izlemj, kādus uzdevumus un kurai personai - paša izvēlētai uzticības personai - būtu nepieciešams veikt viņa vārdā un interesēs.• Nākotnes pilnvarnieks darbojas pilnvarotāja interesēs atbilstoši pilnvarā dotajam uzdevumam un tā izpildes noteikumiem.• Izpildot uzdevumus pilnvarnieks iespēju robežās informē un konsultējas ar pilnvarotāju. Attiecības veidojamas pamatojoties uz savstarpēju cieņu.• Pilnvarniekam būtu jāgrāmato savu uzdevumu izpildi, lai varētu apliecināt pienākumu pienācīgu izpildi.
 • 8. Nākotnes pilnvarnieks – uzticības persona• Pilnvarnieks var būt viens vai vairāki, kas rīkojas kopā, atsevišķi vai šķirti katrs savā jomā.• Var arī paredzēt pilnvarnieka aizstājēju , kas uzņemas pienākumus, ja sākotnējais pilnvarnieks atkrīt.• Nākotnes pilnvarojuma tālākdošana citai personai ir aizliegta.• Nākotnes pilnvarniekam ir tiesība atsaukt citas pilnvarotāja izdotās pilnvaras tajā apjomā, kādā nākotnes pilnvarnieks ir tiesīgs darboties.
 • 9. Nākotnes pilnvarojuma izpildes pamatojums• Nākotnes pilnvarojuma izpildes pamatojums ir pilnvarojuma devēja nespēja saprast savas darbības nozīmi un vadīt savu darbību dēļ:(1) veselības traucējumiem (piem., komas vai insulta) vai arī(2) citiem iemesliem vai apstākļiem (piem., personas promesamība vai pazudušana).• Kritēriji, pēc kuriem konstatējams, vai persona spēj saprast savas darbības nozīmi un vadīt savu darbību varētu būt, piem., persona nespēj saprast informāciju, kas ir nozīmīga lēmuma pieņemšanas procesā, iegaumēt iegūto informāciju, izmantot iegūto informāciju lēmuma pieņemšanas procesā, darīt zināmu savu lēmumu.
 • 10. Nākotnes pilnvarojuma līguma forma un noslēgšanas kārtībaNākotnes pilnvarojuma līgumu:(1)taisa notariālā akta formā,(2)personīgi klāt esot pilnvarotājam un pilnvarniekam,(3)zvērinātam notāram informējot akta dalībniekus par pilnvarojuma nozīmi, spēkā stāšanos un pilnvarnieka darbības uzsākšanas kārtību, un(4) reģistrē nākotnes pilnvarojumu reģistrā.
 • 11. Nākotnes pilnvarojuma spēkā stāšanās un izpildes uzsākšanas kārtība(1) Nākotnes pilnvarojuma līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā, bet(2) pilnvarnieks savu darbību ir pilnvarots uzsākt ar brīdi,(3) kad Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā konstatēts un reģistrēts tāds pilnvarotāja stāvoklis vai juridisks fakts,(4) kura dēļ viņš uz laiku vai pastāvīgi nespēj saprast savas darbības nozīmi un nespēj vadīt savu darbību.
 • 12. Nākotnes pilnvarojuma spēkā stāšanās un izpildes uzsākšanas kārtība• Ārstu konsilijs sniedz atzinumu par to, vai garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un to vadīt.• Atzinuma sniegšanu varēs pieprasīt nākotnes pilnvarnieks, uzrādot nākotnes pilnvarojumu.• Pamatojoties uz atzinumu, ārstniecības iestādes vadītājs 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz izziņu, norādot, ka tā paredzēta iesniegšanai nākotnes pilnvarojumu reģistrā.
 • 13. Nākotnes pilnvarnieka tiesību reģistrācijas• Pilnvarnieks ārstniecības iestādes izziņu varēs iesniegt jebkuram zvērinātam notāram.• Zvērināts notārs pirms ieraksta veikšanas pārliecināsies, vai nākotnes pilnvarojums ir spēkā.• Pēc pilnvarnieka tiesību reģistrācijas zvērināts notārs taisīs attiecīgu atzīmi uz viņam uzrādītā notariālo aktu grāmatas izraksta (pilnvaras) un notariālā akta oriģināla.• Ja notariālo aktu apliecinājis cits zvērināts notārs, notāram, kurš izdara atzīmi reģistrā, būs pienākums tajā pašā dienā viņu elektroniski informēt par nepieciešamību šādu atzīmi izdarīt.• No atzīmes izdarīšanas pilnvarniekam rodas tiesības izpidīt uzdoto uzdevumu.
 • 14. Nākotnes pilnvarojuma apturēšanaNākotnes pilnavojumu varēs apturēt un atzīmi nākotnes pilnvarojuma ierakstīt reģistrā pamatojoties uz:(1) pilnvarotāja notariāli apliecinātu gribas izteikumu;(2)tiesas nolēmumu.
 • 15. Tiesas tiesības apturēt nākotnes pilnvarojumu• Tiesa varēs apturēt pilnvarnieka tiesību pārstāvēt pilnvarotāju, ja tiek konstatēts, ka pilnvarnieks savus pienākumus nemaz nepilda vai arī pilda pretēji pilnvarotāja interesēm.• Motivētu pieteikumu par nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanu var iesniegt pilnvarotāja bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors.• Pilnvarnieks sniedz paskaidrojumus, tiesas sēdē piedalās prokurors un uz to tiek aicināta persona, kura izsniegusi nākotnes pilnvarojumu.• Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tā norakstu nosūta pilnvarniekam, pilnvarotājam, prokuroram un Latvijas Zvērinātu notāru padomei.
 • 16. Nākotnes pilnvarojuma izbeigšanāsNākotnes pilnvarojums izbeidzas Civillikuma 2312. pantā noteiktajos gadījumos:1) ar savstarpēju vienošanos;2) ar dotā uzdevuma nobeigšanu;3) kad pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu;4) kad pilnvarnieks uzteic pilnvarojumu;5) ar vienas vai otras puses nāvi;6) kad notecējis pilnvarojuma laiks.
 • 17. Paldies!Vislabākais cilvēka sargs ir pats cilvēks! gatis.litvins@latvijasnotars.lv

Related Documents