Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP
Nabídka
akreditovaných kurzů
Přehled kurzů:
• Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1)
• Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 2)
• Využití skupinov...
Bližší informace
• Jak se přihlásit?
U každého kurzu najdete odkaz na tiskopis přihlášky ke kurzu. Vyplníte jej a pošlet...
Anglický jazyk pro pedagogy - MODUL 1
Obsah - podrobný přehled témat výuky:
AJ - What we know / AJ - Co už víme – základn...
Anglický jazyk pro pedagogy – MODUL 2
Obsah - podrobný přehled témat výuky:
My communication in English – kurz pro mírně ...
Využití skupinové spolupráce ve školství metodou balintovské skupiny
Obsah - podrobný přehled témat výuky:
Balintovská sk...
Znalostní příprava pro mediální výchovu
Obsah - podrobný přehled témat výuky:
• Komunikace s veřejností. Psychologické ...
Znalostní příprava pro mediální výchovu
Hodinová dotace:
20 hodin celkem (5 x 4), 16 hodin výuky, 4 hodiny prezentací vlas...
Zprostředkování umění - muzejní a galerijní animace
Obsah - podrobný přehled témat výuky:
Zprostředkování umění v galerii...
of 9

Prezentace kurzů-dvpp

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace kurzů-dvpp

  • 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP Nabídka akreditovaných kurzů
  • 2. Přehled kurzů: • Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) • Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 2) • Využití skupinové spolupráce ve školství metodou balintovské skupiny • Znalostní příprava pro mediální výchovu • Zprostředkování umění - muzejní a galerijní animace
  • 3. Bližší informace • Jak se přihlásit? U každého kurzu najdete odkaz na tiskopis přihlášky ke kurzu. Vyplníte jej a pošlete buď elektronicky na e-mail: ccv@fm.vse.cz nebo poštou na adresu: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II., 377 01 Jindřichův Hradec • Jak zaplatit? Úhradu poplatku proveďte před zahájením kurzu nejlépe převodním příkazem na účet 170 922 147/0300 s uvedením variabilního symbolu, jímž je dvojčíslí uvedené u názvu kurzu a prvních 6 znaků Vašeho rodného čísla (např. 31781112). Jiný způsob platby je možné domluvit individuálně. • Kontakt: Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty managementu VŠE RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., tel. 384 417 205, mobil 724 005 282 Bc. Alena Bindrová, tel. 384 417 206, mobil 728 942 284
  • 4. Anglický jazyk pro pedagogy - MODUL 1 Obsah - podrobný přehled témat výuky: AJ - What we know / AJ - Co už víme – základní kurz určený k osvěžení a upevnění znalostí základní úrovně 0 – A1 podle CEF Forma: 20 lekcí v učebně s využitím multimediálních pomůcek a aktivního přístupu zúčastněných. Vzdělávací cíl: Poskytnout pedagogickým pracovníkům bezpečné základní znalosti a dovednosti v AJ na základní úrovni 0 – A1 podle CEF, zároveň doplnit a rozvinout dovednosti v oblasti metodiky jazykové výuky. Hodinová dotace: 20 lekcí á 90 min. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Kurz je určen učitelům MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektorka: Mgr. Marta Bartošová Vrbová Cena kurzu: 3.400,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurz bude zahájen v polovině března, doba konání (obvykle odpolední hodiny) bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
  • 5. Anglický jazyk pro pedagogy – MODUL 2 Obsah - podrobný přehled témat výuky: My communication in English – kurz pro mírně pokročilé se znalostí jazyka na úrovni A1 – A2 směřující k úrovni B1 CEF Forma: Výuka v učebně s využitím multimediálních pomůcek a aktivního přístupu zúčastněných. Vzdělávací cíl: Poskytnout bezpečné základní znalosti a dovednosti v AJ na úrovni A1 – A2 směřující k úrovni B1 CEF, doplnit a rozvinout dovednosti v oblasti metodiky jazykové výuky. Hodinová dotace: 20 lekcí á 90 min. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Kurz je určen učitelům MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektorka: Mgr. Marta Bartošová Vrbová Cena kurzu: 3.400,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurz bude zahájen v polovině března, doba konání (obvykle odpolední hodiny) bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
  • 6. Využití skupinové spolupráce ve školství metodou balintovské skupiny Obsah - podrobný přehled témat výuky: Balintovská skupina je metoda skupinové spolupráce, která pomáhá řešit problémové vztahy a situace s těmito vztahy související, pomáhá orientovat se ve složitých interakcích a v sobě. Působí také jako prevence proti syndromu vyhoření. Nabízí možnost náhledu na jednu situaci z různých zorných úhlů pohledu. Ve skupině je přítomno 6-12 účastníků a 2 lektoři. Zakladatelem výše popsané metody byl lékař Michale Balint. Narodil se v roce 1896 v Budapešti. Skupiny původně organizoval pro praktické lékaře. V dnešní době se tato metoda využívá ve všech profesích, kde je důležitá komunikace mezi lidmi. Forma: Výuka v učebně s využitím multimediálních pomůcek a aktivního přístupu zúčastněných. Vzdělávací cíl: Jednorázové absolvování Balintovské skupiny - seznámení pedagogů s možnostmi a postupy týmové spolupráce, inspirace pro práci v týmu, prevence profesního vyhasnutí. Vícečetná účast na Balintovské skupině (2-3x za školní rok) - prevence vyhasnutí, zlepšení komunikace s žáky a jejich rodiči, nácvik vhodné interakce v různých sociálních situacích,prohloubení sebepoznání, nabídka více zorných úhlů pohledu na jeden problém. Orientace v možnostech mezioborové spolupráce (výchovná centra, sociální péče, diagnostické ústavy, pedagogicko-psychologická poradna). Hodinová dotace: 6 hodin Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Počet účastníků v jedné skupině: do 12 osob Cílové skupiny pedagogů: učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, ZUŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektorka: MUDr.Renata Jonáková a PhDr. Hana Tučková Cena kurzu: 900,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurzy budou probíhat od poloviny března, doba konání bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
  • 7. Znalostní příprava pro mediální výchovu Obsah - podrobný přehled témat výuky: • Komunikace s veřejností. Psychologické rysy masové komunikace, základní sociálně psychologické procesy, vlastnosti a stavy v masové komunikaci, komunikátor, recipient a komunikační proces v masové komunikaci. • Masová média. Vysvětlení základních pojmů. Postavení médií ve společnosti i v individuálním životě, působení masmédií na veřejnost. Globalizace masmédií. • Masmédia, společnost a kultura: styčné body a třecí plochy. Moc masmédií. Význam a projevy stereotypů a fám, principy tvorby mediálních obsahů. • Uspořádání mediálních obsahů a jejich kritické čtení, pozorování a poslouchání. • Seznámení se sítí masmédií v ČR. Konkrétní informační toky: tisk, televize, rozhlas, internet – základní rysy, výhody a nevýhody využití pro mediální sdělení, situace v České republice. • Internet – nové možnosti komunikace, pozitiva, negativa, nebezpečí vyplývající z charakteru tohoto masmédia. • Bariéry v komunikaci a jejich překonávání. Druhy bariér, mechanismy jejich vzniku, bariérové postoje, uvědomění si vlastních bariér; význam zpětné vazby, umění naslouchat a umění sdělovat; technika aktivního naslouchání, technika zrcadlení, nedirektivní rozhovor; pochvala x kritika. • Základní principy rétoriky, rozdíly mezi projevy mluvenými a psanými, zlepšování pohotovosti a kultivovanosti verbálního projevu. • Významové a formální členění promluvového úseku. Základní jednotky souvislé řeči - frázování, zvukové prostředky souvislé řeči - modulace a modulační prostředky, práce s texty. • Výstavba mluveného projevu, řečnické jazykové prostředky. Mimojazykové výrazové prostředky mluveného projevu. Forma: Semináře, bloková výuka (5 čtyřhodinových bloků). Vzdělávací cíl: Připravit učitele základních a středních škol na výuku mediální výchovy. Mediální výchova se v České republice teprve postupně zabydluje, je proto nutné, aby si vyučovanou látku nejdříve osvojili právě učitelé. Cílem je dosáhnout u učitelů osvojení představy o fungování masových médií ve společnosti, seznámení se s významnými tématy z oblasti mediálních studií a naučení se využívat základní metodické a teoretické přístupy k této netradiční výuce. Absolvent kurzu získá ucelenou představu o fungování masových médií především v české společnosti a seznámí se s relevantními tématy z oblasti mediálních studií, jejichž znalost je pro zařazení mediální výchovy do výuky zásadní.
  • 8. Znalostní příprava pro mediální výchovu Hodinová dotace: 20 hodin celkem (5 x 4), 16 hodin výuky, 4 hodiny prezentací vlastních skupinových projektů. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Do 12 osob v jednom kurzu Místo konání: Fakulta managementu VŠE v J. Hradci Lektoři: Ing. Martin Musil, PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D., Mgr. Irena Míková Cena kurzu: 2.000,- Kč za jednoho účastníka Zahájení a doba konání: Kurzy budou probíhat od poloviny března, doba konání bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu
  • 9. Zprostředkování umění - muzejní a galerijní animace Obsah - podrobný přehled témat výuky: Zprostředkování umění v galerii, muzeu, muzeu umění - galerijní a muzejní pedagogika a animace výtvarného díla. Jedná se o zprostředkování umění formou praktických etud. Principem muzejní a galerijní animace je prostřednictvím adekvátních výtvarných vyjadřovacích prostředků a postupů pochopit základní myšlenku díla a především zažít proces tvorby, tak jej zažíval umělec, jehož artefakt divákovi přibližujeme - a to přímo v prostředí muzea či galerie. V rámci kurzu jsou využity: 1. Výtvarné vyjadřování (seznámení s technikami kresby, malby, grafiky a kombinovanými technikami, práce v prostoru s netradičními materiály, práce s tělem, tvarování různorodých materiálů, poznávání jejich tvůrčích vlastností) v kontextu konkrétního uměleckého díla v prostředí muzea či galerie. 2. Netradiční formy výtvarné komunikace současného umění. Studenti se v dané disciplíně seznamují s koncepcí zprostředkování umění, tak jak je v České republice vyučován od roku 1997 (PdF MU v Brně), dále je zacvičen v konkrétních prostředcích výtvarného vyjadřování a prakticky si ověřují možnosti výtvarného jazyka (kresba, malba, grafika a prostorová tvorba). V neposlední řadě jde o pochopení filozofie výtvarné kultury a současného výtvarného umění. Forma: Bloková výuka v rámci seminární skupiny (ateliér) v prostředí Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, Okresního muzea v J. Hradci, ateliérů DDM J. Hradec a dalších kulturně vzdělávacích institucí. Vzdělávací cíl: Získání kompetencí pro práci muzejního či galerijního animátora v návaznosti na simultánní získávání základních znalostí z oblasti výtvarných technik, dějin výtvarného umění a pochopení filozofie současného výtvarného umění, to vše v zájmu uplatnění v rámci školních vzdělávacích programů. Hodinová dotace: Vzdělávací cíl bude naplněn v rámci dvou čtyřhodinových seminářů (ateliérů) – celkem 8 hodin. V rámci prvního semináře budou účastníci seznámeni s teoretickou a praktickou stránkou techniky, v následujícím budou mít možnost techniku si samostatně vyzkoušet. Upřesnění cílové skupiny pedagogů: Kurz pro 12 účastníků je určen učitelům výtvarné výchovy učitelé 1.a 2.stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ. Místo konání: ateliéry DDM J. Hradec, Národní muzeum fotografie J. Hradec, Okresní muzeum v J. Hradci Lektorky: Mgr. Michaela Mach,Ph.D. a Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D. Cena kurzu: 1.000,- Kč za jednoho účastníka (v ceně je zahrnuta vstupenka do muzea) Zahájení a doba konání: Kurzy budou probíhat od poloviny března, doba konání bude přizpůsobena zájmu účastníků Přihláška do kurzu

Related Documents