แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 2 ลาดับเรขาคณิต
1. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเรขาคณิต 2a 8 และ 5a 64  แล้วผลบวก ...
8. ถ้า 147, 21, 3, ... เป็นลาดับเรขาคณิต แล้วข้อใดถูกต้อง (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้)
1. 4a 
3
7
 2. 5a 
3
49
3. 6a 
...
of 2

Pretest2

Pretest2
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pretest2

  • 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องที่ 2 ลาดับเรขาคณิต 1. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเรขาคณิต 2a 8 และ 5a 64  แล้วผลบวก 10 พจน์แรกของลาดับนี้เท่ากับข้อใด (O-NET ปี กศ.52/53) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 2,048 2. 1,512 3. 1,364 4. 1,024 2. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a เป็นลาดับเรขาคณิต โดยที่ 1a 2 และ 3a 200 ถ้า 2a คือค่าในข้อใดข้อ หนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อดังกล่าวคือข้อใด (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 20 2. 50 3. 60 4. 100 3. พจน์ที่ 16 ของลาดับเรขาคณิต 1 , 625 1 , 125 5 1 , 125 ... เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 25 5 2. 125 3. 125 5 4. 625 1 ,n เป็นจานวนคี่บวก 4. สี่พจน์แรกของลาดับ na    n 1  1 ,n เป็นจานวนคู่บวก คือข้อใด (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 1, 1, 1, 1 2. 1, 1, 1, 1 3. 1, 1, 1, 1 4. 1, 1, 1, 1 5. ลาดับใดไม่เป็นลาดับเรขาคณิต (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 14, 42, 126, ... 2. 5, 10, 2 5, 3 10, ... 3. 2, 4, 8, 16, 32 4. 2 , 5 4 , 25  8 , 125 ... 6. 96 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลาดับเรขาคณิต 3, 6, 12, 24, ... (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 6 2. 7 3. 8 4. 9 7. พจน์ที่ 7 ของลาดับเรขาคณิต 36, 12, 4, ... คือพจน์ใด (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 1 27 2. 36 81 3. 4 81 4. 51 243
  • 2. 8. ถ้า 147, 21, 3, ... เป็นลาดับเรขาคณิต แล้วข้อใดถูกต้อง (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 4a  3 7  2. 5a  3 49 3. 6a  3 343  4. 7a  3 881  9. ในลาดับเรขาคณิต มีพจน์แรกเป็น 16 และอัตราส่วนร่วมเป็น 1 2 แล้วข้อใดถูกต้อง (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2a 8 2. 2a 12 3. 4a 24 4. 4a 24  10. ถ้าพจน์แรกของลาดับเรขาคณิตเป็น 3 และพจน์ที่ 7 เป็น 192 แล้วอัตราส่วนร่วมเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2 2. 3 3. 4 4. 6 11. ถ้าพจน์แรกของลาดับเรขาคณิตเป็น 8 และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 3 2 แล้ว 729 8 เป็นพจน์ที่เท่าใดของ ลาดับนี้ (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 6 2. 7 3. 8 4. 9 12. กาหนดให้ 1 2 3 4 5a ,a ,a ,a ,a เป็นลาดับเรขาคณิต โดยที่ และ 1a 2 และ 4a 2,000 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. อัตราส่วนร่วมของลาดับเรขาคณิตนี้มีค่าน้อยกว่า 11 ข. 3 5a a 20,200  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูกทั้งคู่ 2. ข้อ ก ถูก และ ข้อ ข ผิด 3. ข้อ ก ผิด และ ข้อ ข ถูก 4. ข้อ ก และ ข้อ ข ผิดทั้งคู่ 13. ลาดับเรขาคณิตในข้อใดต่อไปนี้ มีอัตราส่วนร่วมอยู่ในช่วง  0.3,0.5 (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) ก. 5 25 3, , ,... 4 48 ข. 4 8 2, , ,... 3 9 ค. 9 4,3, ,... 4 ง. 16 5,4, ,... 5