แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 4 อนุกรมเรขาคณิต
1. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากั...
of 1

Pretest4

Pretest4
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pretest4

  • 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องที่ 4 อนุกรมเรขาคณิต 1. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 2 ถ้า 10 8S S 32  แล้วพจน์ที่ 9 ของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 16 3 2. 20 3 3. 26 3 4. 32 3 2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มี 100 พจน์ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1.  1 3 5 ... 2n 1 ... 199       2. 1 1 1 1 1 ... ... 3 5 2n 1 199        3.  n 1 199 1 2 4 2 ... 2      4. 2n 1 199 1 1 1 1 1 ... ... 5 125 3125 5 5       3. ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต 1 – 2 + 4 – 8 + … + 256 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 171 2. 85 3. 85 4. 171 4. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเรขาคณิต 2a 8 และ 5a 64  แล้วผลบวก 10 พจน์แรกของ ลาดับนี้เท่ากับข้อใด (ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 2,048 2. 1,512 3. 1,364 4. 1,024 5. 890 5. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 2 ถ้า 10 8S S 32  แล้วพจน์ที่ 9 ของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 16 3 2. 20 3 3. 26 3 4. 28 3 5. 32 3 6. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเรขาคณิต โดยมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 3 ถ้า 6a 2,187 แล้วผลรวม ของหกพจน์แรกของลาดับดังกล่าวมีค่าเท่าใด