แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
1 ,n เป็นจานวนคี่บวก
1. สี่พจน์แรกของลาดับ na   
n
1 
1 ,n เป็นจ...
1. จานวน 2. จานวน 3. จานวน 4. จานวน
10. ถ้า เป็นสามพจน์เรียงกันในลาดับเลขคณิต แล้ว มีค่าเท่าไร
(ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้)...
18. ถ้า 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเลขคณิต ซึ่ง
2 3 9a a ... a 100    แล้ว
10 1 2 3 10S a a a ... a     มีค่าเท่...
26. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเรขาคณิต 2a 8 และ 5a 64  แล้วผลบวก 10
พจน์แรกของลาดับนี้เท่ากับข้อใด (O-NET ปี...
of 4

Prettest

pretest
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prettest

  • 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 1 ,n เป็นจานวนคี่บวก 1. สี่พจน์แรกของลาดับ na    n 1  1 ,n เป็นจานวนคู่บวก คือข้อใด (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 1, 1, 1, 1 2. 1, 1, 1, 1 3. 1, 1, 1, 1 4. 1, 1, 1, 1 2. จงหาพจน์ทั่วไปของลาดับ 1, 2, 3, 2, 5,... (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. na  n 2. na  1 2n 3. na  n n 1 4. na  n 2n 1 3. กาหนดลาดับ  1 2 n n na n   ข้อใดไม่ถูกต้อง (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2 6a  2. 3 6a  3. 4 12a  4. 5 27a  4. พจน์ทั่วไปของลาดับ 19, 12, 5, 2, 9,   คือพจน์ใดต่อไปนี้ (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. na 25 5n  2. na 26 7n  3. na 25 5n  4. na 26 7n  5. กาหนดลาดับ 2 2n na n  พจน์ที่ 5 ของลาดับนี้มากกว่าพจน์ที่ 3 อยู่เท่าไร(ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 25 2. 30 3. 35 4. 40 6. ถ้า 7, e, f , g, h, 47 เป็นหกพจน์เรียงกันในลาดับเลขคณิต ค่าของ h ตรงกับข้อใด (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 37 2. 38 3. 39 4. 41 7. พจน์ที่ 5 ของลาดับเลขคณิตที่มี 9a 19 และ 21a 43 ตรงกับข้อใด (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 8 2. 9 3. 10 4. 11 8. ถ้า 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเลขคณิต ซึ่ง 30 10a a 30  แล้วผลต่างร่วมของลาดับเลขคณิตนี้ มีค่า เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 1.25 2. 1.5 3. 1.75 4. 2.0 9. จานวนนับที่อยู่ระหว่าง ถึง ที่หารด้วย ลงตัว มีกี่จานวน (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้)
  • 2. 1. จานวน 2. จานวน 3. จานวน 4. จานวน 10. ถ้า เป็นสามพจน์เรียงกันในลาดับเลขคณิต แล้ว มีค่าเท่าไร (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2. 3. 4. 11. ข้อใดเป็นลาดับเรขาคณิตที่มี 1 1 a 3  และ r 2  (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 1 2 3 4 , , , , 3 3 3 3    2. 1 2 4 8 , , , , 3 3 3 3    3. 1 2 3 4 , , , , 3 3 3 3  4. 1 2 4 4 , , , , 3 3 3 3  12. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a เป็นลาดับเรขาคณิต โดยที่ 1a 2 และ 3a 200 ถ้า 2a คือค่าในข้อใดข้อ หนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อดังกล่าวคือข้อใด (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 20 2. 50 3. 60 4. 100 13. พจน์ที่ 16 ของลาดับเรขาคณิต 1 , 625 1 , 125 5 1 , 125 ... เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 25 5 2. 125 3. 125 5 4. 625 14. กาหนดพจน์แรกของลาดับเรขาคณิตลาดับหนึ่งเป็น และมีอัตราส่วนร่วมเป็น แล้ว เป็น พจน์ที่เท่าไร (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. พจน์ที่ 2. พจน์ที่ 3. พจน์ที่ 4. พจน์ที่ 15. อนุกรมใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเลขคณิต (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2 4 8 16    2. 1 0.1 0.01 0.001    3. 1 3 5 7    4. 1 1 2 1 2 4     16. ถ้าผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง คือ 2 nS 3n 2  แล้วพจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้มีค่า เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.48/49) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 57 2. 82 3. 117 4. 302 17.    50 k i 1 1 1 k    มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.48/49) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 1300 2. 1350 3. 1400 4. 1450
  • 3. 18. ถ้า 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเลขคณิต ซึ่ง 2 3 9a a ... a 100    แล้ว 10 1 2 3 10S a a a ... a     มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.50/51) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 120 2. 125 3. 130 4. 135 19. ค่าของ 1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.51/52) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 970 2. 1020 3. 1050 4. 1071 20. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของลาดับเลขคณิต 1 2 3a ,a ,a ,... ถ้า 5S 90 และ 10S 5 แล้ว 11a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 39 2. 38 3. 37 4. 36 21. กาหนดให้  S 101,102,103,...,999 ถ้า a เท่ากับผลบวกของจานวนคี่ทั้งหมด ใน S และ b เท่ากับ ผลบวกของจานวนคู่ทั้งหมด ใน S แล้ว b a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.49/50) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 550 2. 500 3. 450 4. 450 22. กาหนดลาดับ  5 2 1 4 n na   ผลบวก 3 พจน์แรกของลาดับนี้มีค่าเท่าไร (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 85 4 2. 87 4 3. 89 4 4. 91 4 23. พิจารณาอนุกรม 6 20 34 48 62     ข้อใดไม่ถูกต้อง (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 15 1,560S  2. 16 1,664S  3. 17 1,786S  4. 18 1,872S  24. อนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งมีพจน์ที่ n เป็น ผลบวก 12 พจน์แรกของอนุกรมนี้เท่ากับเท่าไร (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 600 2. 602 3. 612 4. 618 25. ถ้า i 1 i 1 a 2 3         เป็นพจน์ที่ i ของลาดับเลขคณิต แล้วผลบวก 50 พจน์แรกของอนุกรมนี้เป็นเท่าไร (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 50 1 1 3  2. 50 1 3 1 3       3. 50 1 1 3  4. 50 1 3 1 3      
  • 4. 26. กาหนดให้ 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเรขาคณิต 2a 8 และ 5a 64  แล้วผลบวก 10 พจน์แรกของลาดับนี้เท่ากับข้อใด (O-NET ปี กศ.52/53) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 2,048 2. 1,512 3. 1,364 4. 1,024 27. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ 2 ถ้า 10 8S S 32  แล้วพจน์ที่ 9 ของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.50/51) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 16 3 2. 20 3 3. 26 3 4. 32 3 28. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มี 100 พจน์ (O-NET ปี กศ.51/52) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1.  1 3 5 ... 2n 1 ... 199       2. 1 1 1 1 1 ... ... 3 5 2n 1 199        3.  n 1 199 1 2 4 2 ... 2      4. 2n 1 199 1 1 1 1 1 ... ... 5 125 3125 5 5       29. ลิมิตของลาดับ √ เท่ากับเท่าไร (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2. 3. 4. 30. ลาดับใดต่อไปนี้เป็นลาดับลู่ออก (ความรู้ จา เข้าใจ นาไปใช้) 1. 2. 3. 4.