นางรําพึง ปุยแกวตําแหนง นักโภชนาการชํานาญการ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อาหารปองกันโรคภูมิแพ เพื่อสุขภาพที่ดี- ใหคํานึงถึงฤทธิ์รอน เชน อาหารที่ไขมันสูงอาหารทางยุโรป หลังจากกินอาหารแลว หนา...
อาหารตองหามสําหรับคนเปนโรคภูมิแพ - อาหารเปนสาเหตุทําใหเกิดภูมิแพได หากเลือก รับประทานไดเหมาะสม ก็สามารถปองกันโรค...
อาหารที่ปรุงแตงมีสารปนเปอน เชน สีสังเคราะหสารกันบูด ผงชูรส ยาฆาแมลง
อาหารที่ควรเลือกรับประทาน• ผัก ผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระ เพื่อชวย คุมกัน เพิ่มภูมิคุมกันโรคหวัดและภูมิแพ
• เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันนอย หรือไขมันไม ผานความรอนจัด อาหารทอดกรอบ• ใชเครื่องปรุงธรรมชาติ เชน ซีอิ้ว ขิง สี...
ปจจัยที่ทําใหโรคภูมิแพทางผิวหนังกําเริบ ถั่วทอด ไข นม
กินอาหารหลากหลาย รางกายแข็งแรง กินอาหารครบหาหมู ทุก ๆ ว...
ขาวกลอง ขาววิเศษ-หุงขาวกลองใหนิ่มนวลกินอรอย ขาว 1 สวน / น้า 1 สวน ...
การเลือกดื่มนมอยางฉลาด• เด็กที่แพนมวัว มีนมถั่วเหลืองหรือนมผงที่ผลิตจากไก (ในนมถัวเหลือง แคลเซียมจะต่ํากวานมวัว) ...
อยากลัว ไข เกินเหตุไข เปนแหลงโปรตีนทีมคุณคาราคาถูก หาไดงายหากจํากัด ่ ีเกินขนาด มีผลตอการ...
ปลา อาหารตานโรค• ปลามีคุณคาดานโปรตีนที่มีคุณภาพดี ไขมันต่ํา• คุณคาดานวิตามิน และแรธาตุ เหมาะกับทุกลุมอายุ• ควรกินปล...
กินพืช ผัก ตานโรค• เปนอาหารที่อุดมดวยวิตามินและแรธาตุที่มีความจําเปนตอ รางกายนําไปสูสุขภาพที่ดี• ชวยในการขับถาย...
กินผัก ผลไม อยางปลอดภัย• วิธีการเลือกซื้อ ควรเลือกกินผัก, ผลไม ตามฤดูกาล• วิธีลาง ทําความสะอาด
ฝกเด็กใหรักการกินผัก- เด็กควรเริ่มกินผักตั้งแต 5 เดือน ขึ้นไป ฟกทองตําลึง ฝกกาดขาว มะระแมว
กินอาหารอยางไรจึงไมอวน- ความอวน ทําใหมนุษยไมแข็งแรง กอใหเกิดโรค ตาง ๆ- ความอวน ทําใหภูมิคุมกันต่ํา อายุสั้...
ไขมันคุณอนันต โทษมหันต-คนไทยกินอาหารไขมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 1 วัน กินอาหารทอดไมเกิน 1 ชนิด ไขมันเปนตัวทําละลาย วิตาม...
อาหารเสริมสุขภาพ-ใสใจอาหารจากธรรมชาติ เปนอาหารเสริม อาหารบํารุงสุขภาพ อาหารปองกันและรักษาโรค อาหารลดความอวน อาหารใหพล...
น้ํานมแมดีที่สุด- ใหลูกนอยไดมีโอกาสลิมลองรสชาติของนมแม ซึ่งเปน ้อาหารธรรมชาติที่มอบใหกับโลกม...
สวัสดี
of 20

Pompea3

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pompea3

 • 1. นางรําพึง ปุยแกวตําแหนง นักโภชนาการชํานาญการ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • 2. อาหารปองกันโรคภูมิแพ เพื่อสุขภาพที่ดี- ใหคํานึงถึงฤทธิ์รอน เชน อาหารที่ไขมันสูงอาหารทางยุโรป หลังจากกินอาหารแลว หนาแดงตาแดง สงผลใหภูมิแพสูง- ฤทธิ์เย็นของอาหาร เชน อาหารประเภทสมุนไพรไทย อาหารที่ อ ยู ใ นภู มิ ลํ า เนาเพื่ อ ความสมดุ ล ของรางกาย
 • 3. อาหารตองหามสําหรับคนเปนโรคภูมิแพ - อาหารเปนสาเหตุทําใหเกิดภูมิแพได หากเลือก รับประทานไดเหมาะสม ก็สามารถปองกันโรคได กลุมชา กาแฟ เคก ไอศกรีม ช็อคโกแลต อาหารหวานจัดไขมันสูง
 • 4. อาหารที่ปรุงแตงมีสารปนเปอน เชน สีสังเคราะหสารกันบูด ผงชูรส ยาฆาแมลง
 • 5. อาหารที่ควรเลือกรับประทาน• ผัก ผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระ เพื่อชวย คุมกัน เพิ่มภูมิคุมกันโรคหวัดและภูมิแพ
 • 6. • เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันนอย หรือไขมันไม ผานความรอนจัด อาหารทอดกรอบ• ใชเครื่องปรุงธรรมชาติ เชน ซีอิ้ว ขิง สีจากพืชธรรมชาติ
 • 7. ปจจัยที่ทําใหโรคภูมิแพทางผิวหนังกําเริบ ถั่วทอด ไข นม
 • 8. กินอาหารหลากหลาย รางกายแข็งแรง กินอาหารครบหาหมู ทุก ๆ วันรับประทานอาหารไมซาซาก ้ํไดสัดสวน เพียงพอ(ไมมีอาหาร ชนิดใดทดแทนกันได)
 • 9. ขาวกลอง ขาววิเศษ-หุงขาวกลองใหนิ่มนวลกินอรอย ขาว 1 สวน / น้า 1 สวน ํ-ซาวขาว 1 ครั้ง แชทิ้งไว 7-10 นาที
 • 10. การเลือกดื่มนมอยางฉลาด• เด็กที่แพนมวัว มีนมถั่วเหลืองหรือนมผงที่ผลิตจากไก (ในนมถัวเหลือง แคลเซียมจะต่ํากวานมวัว) ่
 • 11. อยากลัว ไข เกินเหตุไข เปนแหลงโปรตีนทีมคุณคาราคาถูก หาไดงายหากจํากัด ่ ีเกินขนาด มีผลตอการเจริญเติบโต ทางสมองและรางกายเด็กเริ่มตนตองใหครั้งละนอย ๆ กอนสรางความเคยชิน
 • 12. ปลา อาหารตานโรค• ปลามีคุณคาดานโปรตีนที่มีคุณภาพดี ไขมันต่ํา• คุณคาดานวิตามิน และแรธาตุ เหมาะกับทุกลุมอายุ• ควรกินปลาที่ประกอบอาหารที่สุก โดยความรอน
 • 13. กินพืช ผัก ตานโรค• เปนอาหารที่อุดมดวยวิตามินและแรธาตุที่มีความจําเปนตอ รางกายนําไปสูสุขภาพที่ดี• ชวยในการขับถาย• นําโครเลสเตอรรอลและสารพิษออกจากรางกาย• ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปองกันโรคหัวใจ,ไขมันใน เลือด
 • 14. กินผัก ผลไม อยางปลอดภัย• วิธีการเลือกซื้อ ควรเลือกกินผัก, ผลไม ตามฤดูกาล• วิธีลาง ทําความสะอาด
 • 15. ฝกเด็กใหรักการกินผัก- เด็กควรเริ่มกินผักตั้งแต 5 เดือน ขึ้นไป ฟกทองตําลึง ฝกกาดขาว มะระแมว
 • 16. กินอาหารอยางไรจึงไมอวน- ความอวน ทําใหมนุษยไมแข็งแรง กอใหเกิดโรค ตาง ๆ- ความอวน ทําใหภูมิคุมกันต่ํา อายุสั้นกวาที่ควร 15-20 ป
 • 17. ไขมันคุณอนันต โทษมหันต-คนไทยกินอาหารไขมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 1 วัน กินอาหารทอดไมเกิน 1 ชนิด ไขมันเปนตัวทําละลาย วิตามิน A, D, E, K ไปใชประโยชนแกรางกาย ไขมันเกิน สะสมในหลอดเลือด, โรคหัวใจขาดเลือด
 • 18. อาหารเสริมสุขภาพ-ใสใจอาหารจากธรรมชาติ เปนอาหารเสริม อาหารบํารุงสุขภาพ อาหารปองกันและรักษาโรค อาหารลดความอวน อาหารใหพลังงาน เกลือแร
 • 19. น้ํานมแมดีที่สุด- ใหลูกนอยไดมีโอกาสลิมลองรสชาติของนมแม ซึ่งเปน ้อาหารธรรมชาติที่มอบใหกับโลกมนุษยธรรมชาติไดกําหนดใหแมมีนมเพื่อเลี้ยงลูกลดการแพ เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันกับลูกนอย
 • 20. สวัสดี

Related Documents