Proiect “Fii genial” <ul><li>E ș ti ceea ce e ș ti datorit ă alegerilor pe care le faci! Alege s ă FII GENIAL! </li></u...
Cui se adreseaz ă proiectul? <ul><li>Proiectul FII GENIAL! se adreseaz ă persoanelor din regiunea Bucure ș ti-Ilfov afl...
Ce este Fondul Social European? <ul><li>Fondul Social European (FSE ) este instrumentul principal prin care Uniunea Europ...
Calendarul proiectului - Etapa 1 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012 <ul><li>Campanie de promovare î n regiunea Bu...
Calendarul proiectului - Etapa 2 1 august 2011 – 30 aprilie 2012 <ul><li>120 de persoane parte a grupului ț int ă vo...
 Calendarul proiectului - Etapa 3 1 august 2011 – 30 aprilie 2012 <ul><li>Furnizarea de servicii de consultan ță pentr...
Rezultatele proiectului <ul><li>persoane informate: 500 </li></ul><ul><li>curs de formare acreditat de c ă tre Consiliu...
Condi ț ii de participare <ul><li>Viitorii benfeficiari trebuie : </li></ul><ul><li>S ă fie din Bucure ș ti sau Ilfov ș...
Despre Extreme Training <ul><li>EXTREME TRAINING activeaz ă î n domeniul serviciilor de formare profesional ă ș i p...
Valorile Extreme Training <ul><li>Misiune : Pentru noi, clienții nu au o valoare contractuală, ei sunt provocarea noastră...
Locul desf ăș ur ă rii proiectului <ul><li>Sediul Extreme Training </li></ul><ul><li>Adresa: </li></ul><ul><li>Calea Ple...
Fii genial! <ul><li>V a multumim! </li></ul>Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială...
of 12

Prezentare fii-genial

Prezentarea proiectului Extreme Training - FII GENIAL!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare fii-genial

 • 1. Proiect “Fii genial” <ul><li>E ș ti ceea ce e ș ti datorit ă alegerilor pe care le faci! Alege s ă FII GENIAL! </li></ul><ul><li>Proiect cofinan ț at din Fondul Social European prin Programul Opera ț ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. «Investe ș te î n oameni!» </li></ul>Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
 • 2. Cui se adreseaz ă proiectul? <ul><li>Proiectul FII GENIAL! se adreseaz ă persoanelor din regiunea Bucure ș ti-Ilfov aflate î n c ă utarea unui loc de munc ă , ț in â ndu-se cont de principiul egalit ăț ii de ș anse, membrii grupului ț int ă put â nd participa indiferent de gen, v â rst ă , categorie social ă , convingeri politice sau religioase. </li></ul><ul><li>Din grupul ț int ă pot face parte, cu valoare de exemplu, urm ă toarele categorii de persoane: </li></ul><ul><li>- persoane î n c ă utarea unui loc de munc ă </li></ul><ul><li>- persoane inactive </li></ul><ul><li>- ș omeri </li></ul><ul><li>- ș omeri de lung ă durat ă </li></ul><ul><li>- ș omeri peste 45 ani </li></ul><ul><li>- ș omeri tineri </li></ul><ul><li>- ș omeri de lung ă durat ă tineri </li></ul>
 • 3. Ce este Fondul Social European? <ul><li>Fondul Social European (FSE ) este instrumentul principal prin care Uniunea European ă finan ț eaz ă obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Pentru 50 de ani, FSE a investit î n programe dedicate cre ș terii gradului de ocupare î n statele membre UE. </li></ul><ul><li>FSE finan ț eaz ă urm ă toarele priorit ăț i: </li></ul><ul><li>Cre ș terea adaptabilit ăț ii lucr ă torilor ș i intreprinderilor; </li></ul><ul><li>Cre ș terea accesului ș i a particip ă rii pe pia ț a muncii; </li></ul><ul><li>Promovarea incluziunii sociale prin lupta î mpotriva discrimin ă rii ș i facilitarea accesului pe pia ț a muncii pentru persoanele dezavantajate. </li></ul>
 • 4. Calendarul proiectului - Etapa 1 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012 <ul><li>Campanie de promovare î n regiunea Bucure ș ti-Ilfov pentru un num ă r de 500 de persoane prin intermediul unei cărți stucturate pe 3 sec ț iuni : </li></ul><ul><li>Sec ț iunea I – “Angajat sau angajator?” </li></ul><ul><li>Sec ț iunea II – “ Angajat” </li></ul><ul><li>Sec ț iunea III – “Persoan ă independent ă ” </li></ul>
 • 5. Calendarul proiectului - Etapa 2 1 august 2011 – 30 aprilie 2012 <ul><li>120 de persoane parte a grupului ț int ă vor beneficia de un curs de formare acreditat de c ă tre C NFPA </li></ul>
 • 6. Calendarul proiectului - Etapa 3 1 august 2011 – 30 aprilie 2012 <ul><li>Furnizarea de servicii de consultan ță pentru î nceperea unei activit ăț i independente sau pentru ini ț ierea unei afaceri pentru 40 de persoane apar ț in â nd grupului ț int ă . </li></ul><ul><li>Consultan ța online se va realiza prin intermediul unui help-desk ce va fi structurat pe patru mari paliere: </li></ul><ul><ul><li>juridic, </li></ul></ul><ul><ul><li>financiar, </li></ul></ul><ul><ul><li>marketing, </li></ul></ul><ul><ul><li>management, </li></ul></ul><ul><li>Se va acorda feed-back participan ț ilor at â t î n format text c â t ș i î n format audio-video </li></ul>
 • 7. Rezultatele proiectului <ul><li>persoane informate: 500 </li></ul><ul><li>curs de formare acreditat de c ă tre Consiliul Na ț ional de Formare Profesional ă a Adul ț ilor - 120 beneficiari </li></ul><ul><li>servicii de consultan ță pentru î nceperea unei activit ăț i independente sau pentru ini ț ierea unei afaceri - 40 beneficiari </li></ul>
 • 8. Condi ț ii de participare <ul><li>Viitorii benfeficiari trebuie : </li></ul><ul><li>S ă fie din Bucure ș ti sau Ilfov și să fie în căutarea unui loc de muncă; </li></ul><ul><li>S ă completeze un formular de î nregistra r e a grupului ț int ă (se poate ridica de la sediul Extreme Training sau descărca de pe site-ul www.fii-genial.ro ) </li></ul><ul><li>S ă completeze un chestionar motivațional însoțit de CV (se poate ridica de la sediul Extreme Training sau descărca de pe site-ul www.fii-genial.ro ) </li></ul>
 • 9. Despre Extreme Training <ul><li>EXTREME TRAINING activeaz ă î n domeniul serviciilor de formare profesional ă ș i personal ă din anul 2005. De atunci compania s-a situat î ntr-o continu ă cre ș tere livr â nd pentru mii de participan ți, sute de traininguri ș i teambuildinguri, at â t pentru companii , sectorul public precum și persoanelor fizice interesate! </li></ul><ul><li>Portofoliul nostru de clien ț i este vast iar trainingurile au fost livrate cu seriozitate, profesionalism ș i rezultate cu adev ă rat m ă surabile. </li></ul>
 • 10. Valorile Extreme Training <ul><li>Misiune : Pentru noi, clienții nu au o valoare contractuală, ei sunt provocarea noastră și responsabilitatea noastră în același timp. Luptăm împreună cu ei pentru a fi competitivi, pentru a fi cei mai buni, pentru a oferi servicii strălucite. </li></ul><ul><li>Valori </li></ul><ul><li>Excelența are un nume, Extreme Training. Fiecare om sau companie poate fi un diam a nt care așteaptă să fie șlefuit să strălucească în toată sp l endoarea sa. </li></ul><ul><li>Integritate – ne-am propus să convingem prin serviciile noastre c ă DECIZIA de a alege Extreme Training se dovede ș te a fi una corect ă . Spunem c ă putem face numai ce consider ă m c ă este posibil, iar c â nd spunem c ă facem acel ceva, î l facem excelent. </li></ul><ul><li>Respect – Respect ă m valorile ș i nevoile clien ț ilor. Suntem deschi ș i, performan ț i ș i flexibili. </li></ul><ul><li>Viziune </li></ul><ul><li>Împărtășim o viziune a viitorului, a inovației, a (auto)cunoașterii și a perfecționării. Știm că se poate să conducem pe drumul excelenței orice om sau companie cu care am lucrat sau vom lucra ! </li></ul>
 • 11. Locul desf ăș ur ă rii proiectului <ul><li>Sediul Extreme Training </li></ul><ul><li>Adresa: </li></ul><ul><li>Calea Plevnei, nr. 61, et. 1, sala de conferin ț e, nr. 11, sector 1, Bucure ș ti </li></ul><ul><li>Telefon/Fax: </li></ul><ul><li>0314 25 25 34 /0372 874 354 </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Persoana de contact: Marian Rujoiu (Manager Proiect) </li></ul><ul><li>Website: www.fii-genial.ro / </li></ul>
 • 12. Fii genial! <ul><li>V a multumim! </li></ul>Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Documents