TRGOVAČKA ŠKOLA
TRG J. F. KENNEDYJA br. 4
10 000 ZAGREB
U Zagrebu, 14. srpnja 2014.
Na temelju članka 54. Statuta Trgovačk...
of 1

Natjecaj 7-2014

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natjecaj 7-2014

  • 1. TRGOVAČKA ŠKOLA TRG J. F. KENNEDYJA br. 4 10 000 ZAGREB U Zagrebu, 14. srpnja 2014. Na temelju članka 54. Statuta Trgovačke škole i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 126/12. - pročišćeni tekst i 94/13.), ravnatelj objavljuje N A T J E Č A J Za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca, za radno mjesto administratora u obrazovanju odraslih - 1 izvršitelj. Uvjeti: - završena gimnazija Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Trgovačke škole. Prije donošenja odluke o odabiru kandidata provest će se testiranje (provjere znanja rada na računalu - potrebno znanje iz Microsoft Worda, Excela, Interneta i Elektroničkog urudžbenog zapisnika) Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - životopis i opis dosadašnjeg rada - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe) - dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu (potrebno je dostaviti presliku radne knjižice i /ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - presliku domovnice ili osobne iskaznice - presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rezultati oglasa biti će objavljeni na internetskoj stranici Trgovačke škole. Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se Trgovačkoj školi, Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom "za natječaj" ili putem elektronske pošte na adresi ravnatelj@trgovacka-skola.hr. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Related Documents