Studium wykonalności projektu -
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe
Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny
Co zrobiliśmy?
Dokąd zmie...
2
Ponad połowa społeczeństwa w Polsce cierpi na choroby
przewlekłe, będące jedną z głównych przyczyn zgonów
55.02% 56.84% ...
3
Leczenie coraz częściej występujących chorób cywilizacyjnych wymaga odejścia od
fragmentaryzacji opieki zdrowotnej. Opie...
4
W przyszłości zintegrowana opieka będzie się opierać na
rozwiązaniach telemedycznych
Obecny system:
► Okresowe badania
►...
5
Zmiana zachowań pacjentów będzie kolejnym przełomem
wpływającym na zdrowie i oczekiwaną długość życia
XIX wiek XX wiek X...
6
Podsumowanie: informacja o Centrum
Opracowanie studium wykonalności Projektu:
„Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowane...
7
Projekty osiowe Centrum
Nazwa
Projekt 1 Przygotowanie, wdrażanie i ewaluacja Koordynowanej Opieki Zdrowotnej
Projekt 2
L...
8
Etapy rozwoju Centrum
Główne obszary działalności
Inicjacja
2015-2017
Rozwój
2018-2020
Stabilizacja
2021-2022
6 projektó...
Polsko-norweska współpraca
na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej i
telemedycyny
► Konkurs MZ dla organizacji pozarządow...
10
Centrum
Podmioty
lecznicze
NGOs
Pharma
Uniwersytety
Inne Centra
ICT
Telekomy
Odpowiadając na wyzwania dotyczące powiąza...
11
Możliwości finansowania 2014-2020/NCBR STRATEGMED
► "NOMED-AF - Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu
migotani...
12
Gdański Uniwersytet Medyczny i Pomorskie 2020
Pomorski Trójkąt Wiedzy & CCCOS/RPS
PPK&ZdP/Kontrakt Terytorialny
► Centr...
13
Dokąd zmierzamy?
Posiadając dojrzałe koncepcje rozwoju nowoczesnej medycyny – w
zakresie koordynowanej opieki i medycyn...
Dziękuję za uwagę
prof. Jacek Bigda
Pełnomocnik Rektora
Biuro Rektora ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Gdański U...
of 14

Prezentacja GUMED

Prezentacja GUMED
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja GUMED

 • 1. Studium wykonalności projektu - Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny Co zrobiliśmy? Dokąd zmierzamy? Gdańsk, kwiecień 2015
 • 2. 2 Ponad połowa społeczeństwa w Polsce cierpi na choroby przewlekłe, będące jedną z głównych przyczyn zgonów 55.02% 56.84% 58.91% 60.13% 42% 40% 39% 38% 2009 2015 2025 2035 chorujący przewlekle niechorujący 44.9455.06 Pozostałe przyczyny Choroby przewlekłe Częstotliwość przewlekłych zachorowań w Polsce – prognoza1 W 2012 roku choroby przewlekłe były przyczyną zgonów aż w 55,06% przypadków3 Liczba pacjentów z chorobami przewlekłymi rośnie i w 2015 roku będzie na nie cierpiało prawie 60% społeczeństwa. Przyczyną ponad połowy zgonów w Polsce są choroby przewlekłe. Potrzeby leczenia przewlekle chorych pacjentów będą rosły ze względu na zmiany populacyjne (starzenie się społeczeństwa) w Polsce. 5.41 9.62 2010 2035 Populacja Polaków po 60 roku życia w milionach2 Źródło: 1 Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia 2009 (EHIS); 2 GUS, Prognoza ludności Polski 2008-2035, 3 GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=600659&p_token=744061777 Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 3. 3 Leczenie coraz częściej występujących chorób cywilizacyjnych wymaga odejścia od fragmentaryzacji opieki zdrowotnej. Opieka zintegrowana odgrywa coraz ważniejszą rolę w reformach systemowych podejmowanych w krajach UE. Sednem tych zmian jest przechodzenie od leczenia epizodycznego do skoordynowanych usług zorientowanych w pierwszej kolejności na chorobach przewlekłych, dzięki czemu zostaje zapewniona pacjentom ciągłość leczenia. Opieka zintegrowana oraz wykorzystanie telemedycyny są szansą poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów Wizja ► Opieka zintegrowana rozumiana szeroko jako ciągłość opieki w zakresie diagnostyki, terapii, rehabilitacji i promocji zdrowia, to podstawa poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów ► Telemedycyna, rozumiana jako wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, gdy strony pozostają w oddaleniu, jest narzędziem wspierającym realizację zintegrowanej opieki Cel ► Poziom indywidualny — umożliwienie prowadzenia aktywnego życia w zdrowiu i w chorobie ► Poziom systemowy — poprawa stabilności i wydajności funkcjonowania systemów zdrowia i opieki społecznej ► Poziom komercyjny — efektywne dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, produktów i usług w zakresie ochrony zdrowia, w tym współpraca nauki oraz biznesu w celu opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, produktów i usług Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 4. 4 W przyszłości zintegrowana opieka będzie się opierać na rozwiązaniach telemedycznych Obecny system: ► Okresowe badania ► Leczenie poszczególnych chorób ► Brak przejrzystości systemu ► Niska kontrola nad przebiegiem terapii System w przyszłości: ► Ciągłe monitorowanie pacjenta ► Duża ilość informacji o pacjencie, wykraczająca poza poszczególne terapie ► Przejrzystość systemu i przepływu informacji ► Większa kontrola nad przebiegiem terapii Medykalizacja urządzeń konsumenckich Urządzenia medyczne dla konsumentów Opiekunowie, personel medyczny Świadczenio- dawca Aplikacje smartfonowe Dane z czujników Dane, kontrola Monitorowanie, prewencja Spostrzeżenia, opinie Tele- zdrowie Opieka na odległość Media społecznościowe Wykorzystanie nowych technologii i zmiana podejścia do procesu leczenia pozwoli na umiejscowienie pacjenta w centrum systemu opieki zdrowia i reorganizację usług wokół niego. Rozwiązania telemedycyny będą stanowić jedno z podstawowych narzędzi zintegrowanej opieki. Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 5. 5 Zmiana zachowań pacjentów będzie kolejnym przełomem wpływającym na zdrowie i oczekiwaną długość życia XIX wiek XX wiek XXI wiek W ciągu ostatnich 200 lat oczekiwana długość życia wzrosła dwukrotnie. Było to spowodowane dwoma przełomami. Pierwszy to poprawa warunków sanitarnych i higieny. Drugi to dostęp do nowoczesnych leków i technologii. Kolejnym przełomem będzie zmiana w zachowaniu pacjentów. Przełom 1 – Poprawa warunków sanitarnych i higieny Przełom 2 – Wprowadzenie nowoczesnych leków i technologii Przełom 3 – Zmiana znaczenia i zachowania pacjentów Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny” Zmiana systemu powinna prowadzić do zwiększenia jakości i dostępności usług przy zachowaniu efektywności leczenia – ze względu na ograniczenia budżetowe i rosnące oczekiwania pacjentów będzie wymagała opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie organizacji procesów opieki koordynowanej, jak i wsparcia informatycznego oraz opracowania rozwiązań telemedycznych – stanowi to główny obszar działania Centrum
 • 6. 6 Podsumowanie: informacja o Centrum Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny” Wyzwanie Wizja Aspiracje Zakres Zasoby (wariant minimum i/optymalny) ► Starzejące się społeczeństwo i wzrost oczekiwań wymusza zmianę paradygmatu opieki ► Stworzenie standardów i procesów w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki kliniczne ► Dostarczanie najlepszej opieki zdrowotnej w ramach dostępnych budżetów ► Zintegrowana opieka zapewnia ciągłość opieki : od diagnostyki przez terapię, rehabilitację, opiekę i promocję zdrowia staje się podstawą poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów ► Telemedycyna – jednym z kluczowych narzędzi realizacji zintegrowanej opieki ► Utworzenie liczącego się w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodka prowadzącego badania i wdrożenia w obszarze zintegrowanej opieki i telemedycyny ► Partnerstwo z kluczowymi instytucjami publicznymi i globalnymi korporacjami ► Badania i wdrożenia: portfolio sześciu+ projektów osiowych ► Europejskie kompetencje eksperckie w zakresie zintegrowanej opieki i telemedycyny ► Edukacja i promocja: programy dydaktyczne, edukacja zdrowotna, popularyzacja wiedzy Budżet Centrum na lata 2015 - 2022 oszacowano na: 155/296 mln PLN ► w tym finansowanie z grantów EU i środków władz publicznych: 90/196 mln PLN ► w tym inwestycje (IT, wynajem powierzchni) 28/50 mln PLN
 • 7. 7 Projekty osiowe Centrum Nazwa Projekt 1 Przygotowanie, wdrażanie i ewaluacja Koordynowanej Opieki Zdrowotnej Projekt 2 Lifestyle – programy i oddziaływania na następujące obszary: dieta, aktywność fizyczna, aspekty regulacyjne odnoszące się do żywności i żywienia, wykorzystujące urządzenia telemedyczne oraz aplikacje mobilne z poradami dotyczącymi stylu życia Projekt 3 Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja Regionalnych Profilaktycznych Programów Zdrowotnych Projekt 4 Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja projektów w zakresie compliance (w szczególności związanych z przyjmowaniem produktów farmaceutycznych i wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych w tym zakresie) Projekt 5 Programy zintegrowanej opieki zdrowotnej nad przewlekle chorymi z wykorzystaniem zdalnego monitoringu stanu pacjenta Projekt 6 Programy rehabilitacji z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 8. 8 Etapy rozwoju Centrum Główne obszary działalności Inicjacja 2015-2017 Rozwój 2018-2020 Stabilizacja 2021-2022 6 projektów osiowych Nowe projekty – konsorcja międzynarodowe Siedziba Centrum Badania i wdrożenia Promocja zdrowia Edukacja Dydaktyka Studia II st. / Podyplomowe / Szkolenia Konferencje / Sympozja / Kampanie medialne Opcja: Inwestycje Plan tworzenia Centrum zakłada etapowość realizacji, umożliwiając elastyczne reagowanie na potrzeby i zmieniające się uwarunkowania Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 9. Polsko-norweska współpraca na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny ► Konkurs MZ dla organizacji pozarządowych (wnioskodawca PTPZ), wspieranie współpracy Polski z krajami darczyńców NMF/EOG ► Partner norweski - Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Tromso ► Cel: identyfikacja rozwiązań norweskich, ocena możliwości ich implementacji w Polsce, prezentacja koncepcji Centrum ► Sesja satelitarna w trakcie czerwcowego kongresu medycznego ► Udział partnerów szkockich NHS24
 • 10. 10 Centrum Podmioty lecznicze NGOs Pharma Uniwersytety Inne Centra ICT Telekomy Odpowiadając na wyzwania dotyczące powiązania nauki i biznesu, Centrum będzie współpracować z liderami rynku NCTS Slovakia Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 11. 11 Możliwości finansowania 2014-2020/NCBR STRATEGMED ► "NOMED-AF - Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków” ► Przewidywana wartość dofinansowania dla GUMed stanowi ponad 2,8 mln zł ► Celem jest opracowanie systemu monitorującego opartego o technologię telemedyczną zdolnego do wykrywania niemego migotania przedsionków (AF) oraz zastosowanie tego systemu do oceny częstości występowania niemego AF w populacji 65+ w Polsce ► Członkami konsorcjum są: Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. (lider projektu), iMed24 Spółka Akcyjna, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Gdański Uniwersytet Medyczny - Zakład Prewencji i Dydaktyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny - Klinika Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Opracowanie studium wykonalności Projektu: „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny”
 • 12. 12 Gdański Uniwersytet Medyczny i Pomorskie 2020 Pomorski Trójkąt Wiedzy & CCCOS/RPS PPK&ZdP/Kontrakt Terytorialny ► Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny ► Centrum Medycyny Translacyjnej (medycyna i terapia spersonalizowana) ► Modelowy ośrodek długoterminowej opieki senioralnej ► Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP 2014- 2020 ► Budowa/wyposażenie Centrum Geriatrii – szpitalna baza geriatryczna wraz z doposażeniem bazy rehabilitacyjnej (projekt wspólny z Sopotem)
 • 13. 13 Dokąd zmierzamy? Posiadając dojrzałe koncepcje rozwoju nowoczesnej medycyny – w zakresie koordynowanej opieki i medycyny spersonalizowanej, przed nami wspólne decyzje GUMedu i partnerów - ► Model współpracy z przemysłem, inwestorami prywatnymi, jego zaangażowanie ► Decyzja o skali działania – ponadregionalna, ogólnopolska, międzynarodowa ► Pozyskania finansowania – prywatnego, regionalnego i krajowego Tworząc Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej dajemy lepszą szansę dla ZDROWIA POMORZAN poprzez ► Unowocześnienie regionalnego systemu zdrowia - stwarzamy jego konkurencyjność ponadregionalną i międzynarodową ► Wdrożenie pomorskiego modelu realizacji potrzeb zdrowotnych (choroby przewlekłe, otyłość, choroby rzadkie) jako specjalizacji Pomorza
 • 14. Dziękuję za uwagę prof. Jacek Bigda Pełnomocnik Rektora Biuro Rektora ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej Gdański Uniwersytet Medyczny

Related Documents