" GOODLE ẦDỈlORDS
ợr7A7k77` ' C r iv
. Ồ,
II ,- › y ..
N / Ọ
` - ..ơ ầ I I
I
Aỗwồrds Ạ ŕỉ Ẫ
a 1
Ì
Ị r
v`Il`.l'Ề~ vi GOODLE ADIiIIORDS .I
QUẢNG CÁO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ?
QUẢNG CÁO GOOGLE XUÂT HIỆN NHƯ THÊ NÀO?
TẠI SAO NÊN ...
Ả
u l,íI =I V* GOODLE ẦDỈllORDS
Là hình thức quảng cảo trên trang tìm kiếm
(N, ' Google, các website khác của Googl...
GL) SIC
Tối đa 3 quảng cảo
bên trái và 8 quảng
cáo bên phải
GOODLE ADWORDS Ads
lhlel ke web tù' khóa tim kiểm Q1
“...
GOODLE ADWORDS
l"vỂ Ĩ^ I -í .ĩ`».i I» Ĩ› + II
Tôi có phải trả một mức phí cố
định hằng thảng đề được q...
- leli =e V' GOODLE ẦDỈllORDS
`Ì°U`.' Cỉ“ỉC'. ' 'iii :Ị '.Ề'ỊìU`Ọ. 'G CUOC Cl. .. °iiĨ.` :I: Ỉíj OUCIC
'CU`C`ÍSU`...
vi"«l"=I " GOODLE ẦDỈll0RDS ”°` `...`l
Digitol Morketing v L
-I-lxj f"vlr' ii vl.-lf;`-.,ư_-xi--Ị-1 /V "vf'ii-';"-l"'l...
- leli =e V' GOODLE ẦDiiiIORDS
Ztiẫllìlŕừffễìlì ạẻitỉlẹĩlnux
“Ý I
Ly l ỊìÌĩ`QIỖfẫ.l'lÍi Ỉẫllbl`l°lịỄlẾ,l=°...
DỊCH VỤ L
A ' 'u : .". l
ỈE. Ệưầì' "' L "" " L. L .
ềt
Ấắẩt tí,
”a“P'-"`”Lelí°r
i'.e*'”ìlì4,lÌ“`^Ỷ '~"v` “e I_ “ '...
llI"l
.l` “Ê”
ĩíị” íiEìủ`”Lịii*ắrŕiỉ Ỉiílễặỉi. íirâci
V' GOODLE ẦDlỈilORDS
?toi-, Ỉorắto ẵ:lllli5ìỊI'I ...
,“ilịl- ez.
ỘOỘỘ
V' GOODLE ẦDỈllORDS :V-"
Google không định giá cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại một
thời điể...
'Ĩộl`Il. Lz 'I Digi†ơlMc1rkeiing v `Ầ
1 2 3 4 5 6 7 8
.xii Lìiì ỄJLI ịbĩằf. #1_ yiI'k ỉ,_i `
` ` , I 3.'::v, k...
lẢ.` Ả Iỵ'
Digilol Mơrketing "
A
Ptiuoiigi Narii
30GlẦ' QUWG CẦ°`6°NẦ"l CUỘCÐÙ ARABic NIGHT-PI.AYBOYNiGHT ĨẨ...
Diçjìlcil lvicirketlng v
/
DAT XANH l l
Ệ. | i.iiIi I|k; ,Ệ
I 'L '>ì`
LIEP VIỆT - HEO CHO NGUCƠ VIET
IM M ,e eiA...
Ả
Il. Ả "
Digitol Mơrkeĩing v
PẢxRTl" ERS
Ur í^V:<dl-l'lIVỆĨ'V G0t°)8IC Ế `vl" I_ Ít
' @Ị {W ss
game °""“'°'° YíẾ.*....
CÔNG TY TNIIH ĐẦU TU“IÀ *QUẢNG CÁO I‹INGADS
Dígiiol Mơrke†ing
Trụ sỡ: 17D, Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Điện...
of 16

“google adword” quảng bá website vượt TRỘI

-----NHANH CHÓNG --------------------TIỆN LỢI ---------------------------THU HÚT KHÁCH HÀNG ---------------------------------NÂNG CAO TÍNH CẠNH TRANH ĐƯA WEBSITE CỦA BẠN LÊN VỊ TRÍ TOP 1 VIP GOOGLE -- Chi tiết xin vui lòng liên hệ: TRUYỀN THÔNG KINGADS Địa chỉ văn phòng: Số 4 Hoa Sữa, P7, Q.Phú Nhuận, HCM Hotline: 0908.52.04.08 Ms. Thiên Email: tuthien@kingads.net Website: http://kingads.net - http://seowebnhanh.net – http://quangcaofanpage.net
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - “google adword” quảng bá website vượt TRỘI

 • 1. " GOODLE ẦDỈlORDS ợr7A7k77` ' C r iv . Ồ, II ,- › y .. N / Ọ ` - ..ơ ầ I I I Aỗwồrds Ạ ŕỉ Ẫ a 1 Ì Ị r
 • 2. v`Il`.l'Ề~ vi GOODLE ADIiIIORDS .I QUẢNG CÁO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ? QUẢNG CÁO GOOGLE XUÂT HIỆN NHƯ THÊ NÀO? TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO GOOGLE? HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE ƯU ĐIỂM CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? TẠI SAO NÊN CHỌN KINGADS? DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE CỦA KINGADS QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA KINGADS LIÊN HỆ CHUYÊN GIA KINGADS ỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘ ẵ'ẫllIęr^Idi: .znlởflltęa ll °Ỉ[glĨféI Ivlklíẵíânlui 'c'l'I'A'A'ụ.ỉ0l[gFIík..lIa.
 • 3. Ả u l,íI =I V* GOODLE ẦDỈllORDS Là hình thức quảng cảo trên trang tìm kiếm (N, ' Google, các website khác của Google và các . - ^ I^ Ơ 1 D đối tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes... ~Ầ K/” `1 V _ ` Là chương trình quảng cáo TỰ ĐỌNG, cho Ệ '*' l` phép quảng cáo của bạn xuất hiện khi khách - A hàng tìm kiểm những từ khóa liên quan tới sản phẩm! dịch vụ bạn cung cấp. D0 cơ chế giá và phân phối quảng cảo rất phức tạp, Google khuyên các nhà quảng cáo nên thuê các ĐÔI TÁC CHÍNH THỨC ÐưỌ'C CHỪNG NHẠN bởi Google triển khai và quản lý quảng cảo trên mạng lưới của Google. Những tẽn thường gọi: Google Adwords, Quảng cáo Google, Quảng cáo PPC, hay còn gọi là SEM (Search Engine Marketing) ă Ể^ỂllIęr^`ớl: .anlốlllui ll i“Ỉl2llỈéI l'lỸầlÍỈỈỂlnlQ_` 'I'l'I'l'I'μ.Ỉ0l[gFlílŨ.,llầlẨ
 • 4. GL) SIC Tối đa 3 quảng cảo bên trái và 8 quảng cáo bên phải GOODLE ADWORDS Ads lhlel ke web tù' khóa tim kiểm Q1 “.›4l r~..;^ ‹ vμ ~ , 'ii - ^ø 1.010.000kểtqua ccesign "`Ệ'. Còrg iy thiết kể Web v-lCl.7 - ,tL.cn ` (lili-Illlr-.'.`lvli' Quang Cáo google Tac Website :Ĩ"c Cóng ".`léC l,L ° lv ` S":n `.". thiet ke website - `-:c`=O' ."r' ` ltilợls Ìlŕ'IIl'Ỉl ' Thiet ke web ' Itlrnĩ kại 'Jl=Ỉl'IllF ' .I t`l -‹ _ Két qua SEO Thiet ke web gia ré Cong ty uliét ke web TRUST.vn ` vi ~ Illvlw Ihloliiollob Cow ' Translate Ihls page ` byũom Hửu Tử-cỏnglymihkểwebmusĩmlhiélièwobsilocnuyèn nghlèo ii,.vu›» Ạ . ` . cao cẳp, chuẫn SEO Bảo hanh xa hỡim trun doi Khúng Ihlổt liề web gia rỏ kơm chất I ' ` ‹ V-la luong `v 'Ế = ` F' Thướt kố wabssie Dich vu IVOI: Gao: Imèu Khách hàng Thiet ke web - r.l‹ẻr pvnu V/ebslte DaF "ar`ç :nuan SEO ii›tỊ`i Iri '1ó`t"uIIr` “ i"'i` i': Còng ty `i"ieẾ AZ 'iiviớt kô wobom. uìiốt ké wob. gia chi 500K E' ' lhlothlvlobduẵoũlicolvv 'Translate ltisplgc Vl`l' Yiciơll IẮ wohqivn lhiẳl lồ vinh wlrl rhỉằnn mnmn hun rú cìrnr 1 mhnnn iuiu I KlngAdS - Leading ln Digital Marketing wvvwikingads net
 • 5. GOODLE ADWORDS l"vỂ Ĩ^ I -í .ĩ`».i I» Ĩ› + II Tôi có phải trả một mức phí cố định hằng thảng đề được quảng cáo không? Adwords Hoàn toàn khỏng! Bạn có thể tùy chọn ngân sách theo mục tiẽu và khả năng của công ty bạn: 3tr, 5tr, 10tr, 20tr hay 50tr, 100tr, tùy ý. KlngAdS - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 • 6. - leli =e V' GOODLE ẦDỈllORDS `Ì°U`.' Cỉ“ỉC'. ' 'iii :Ị '.Ề'ỊìU`Ọ. 'G CUOC Cl. .. °iiĨ.` :I: Ỉíj OUCIC 'CU`C`ÍSU`l3lị`='G. .KửăllụỹviỀ"1ồ1ỂỳăỖÌmVảỶĨli#VỈ`ỂĨỈμ ă°"tị`wỉLi“IlỉơỸT*"íỊậjễ= àẵĩlễìilsltỄ:lỶ"ÍẵẵỆẵl9ìiÌlt`!F ,Fę..u`F-ĨìịiịlgĩklI“m.:IiIõiiuu il' I *r`i `«3IIị^Z`In›`i rlẮ`lỂ`lĩĩ:Dll.ẠỨ*í"ẵlìĨĨ,.1l .:4í`k“ỈIeøe.ơi°Iiịl..ẹỊíỉz`Iu.ęư6ŕ:tọ`~èíệaịlcagi*ệãăíồĩi. I ' " ra O ' O E*' O O' L Ẹ Ẹ ụi ,, t ạ 0ÝỒltgj”"ị' ỖỂÌIẸHHỈIƠ . ‹” Av ` Ữ -.Ị'f:Ỉl5.v.Ẩ1ílÊỈlỂtÍI-,i.,ìtằl,IlẹIvn,_llềĨầỈÍẩ.l1gl K-T Ô í /- Ợ 16 L :IlIi,a~F'n'itrμ.:uiit'8E lin ỉfễ†uIuI,iIì “`“J* VO "~ k v- * "...,.l Ĩ lỀŨiỈỮ““'ỀỂi i'.* !..l ' Ế t 1 I Lc Ol C S Ể“1`lll.gr^`ớt: .ồntổllltgi ll i“ỈI2llỈét Vil=IiZ<=lĩll[g_` 'I'l'i'l'A'μ.Ỉ0ltgFlílt.,llầlẨ
 • 7. vi"«l"=I " GOODLE ẦDỈll0RDS ”°` `...`l Digitol Morketing v L -I-lxj f"vlr' ii vl.-lf;`-.,ư_-xi--Ị-1 /V "vf'ii-';"-l"'l' 4 L"'^'ỉt Ị v VÍ IN ạ LJ! kliI`.._.Iìl L-“./,.ĩl1I_, "`..,.1›'.kJ!› 5iL1cJ1xU..i 11,3.: Q"C: .I ỉIiiiĩi'IJĨü.l`iĩ`LĨi`l.~Jro`i,rỉ:",1'Ĩ.”:..ŕ: , `.`.i.l`.'iIl.`l.l,iJi VÌ[ÌỈ'Ĩl.l.UỈ.Ulá""`Ểm,lÌllỈ1Ấílg __,_ À _ ` i L Ẹ Ẹ ụi _, r _ẪỦVỂÌÌVỊIỈSỈ Ĩllì lẫđằlìli . " ` “I Q_ Ầ Ẹ7g_[6Iòj,gÌ,lỈv1n_ĨíÌẢl lịI!iẫIơI.ètttắllLẹi« G ^_:f` n crime iŕâus eiơìhni íkií V VO "`...,.l Ĩ V ., Tì,',“.liạ9i`l`ại.ịÌỉ'ii:oìạltn~ ,aỉli-'ịiễăgxị i'.*c:aulO|'c3S › | .:iíIiỉI“í'Lậ,,I%'4 Ể“1`lli.gr^`ớt: .ồniổllltgi ll i“ỈI2llỈét iVil=IiZ<=lill[g_` 'I'l'i'l'i'μ.Ỉ0ltgFlílt.,llầlẨ
 • 8. - leli =e V' GOODLE ẦDiiiIORDS Ztiẫllìlŕừffễìlì ạẻitỉlẹĩlnux “Ý I Ly l ỊìÌĩ`QIỖfẫ.l'lÍi Ỉẫllbl`l°lịỄlẾ,l=°eĨặìì”9ẫỗ.ltỈỵ ` `EIlll 'ẨỈỂIP l'Ỉ:"ẵ' 'I'Il 7 "lI'Il. P A . ,- ụveevgle "`.,.,.l i'.*cỀ ..lQ ,'cĨ S Ể“1`lli.gr^`ớt: .ồniổllltgi ll i“ỈI2llỈét iVil=IiZ<=lill[g_` 'I'l'i'l'i'μ.Ỉ0ltgFlílt.,llầlẨ
 • 9. DỊCH VỤ L A ' 'u : .". l ỈE. Ệưầì' "' L "" " L. L . ềt Ấắẩt tí, ”a“P'-"`”Lelí°r i'.e*'”ìlì4,lÌ“`^Ỷ '~"v` “e I_ “ ' L I *KÌ* l L I Sau một Vài tuần quảng cáo, tôi thẩy một vài từ khóa có hiệu quà không tốt, lời quảng cảo không hấp dẫn khách hàng, tôi có thể ợ thay đồi không? KÍngAds - Leading ln Digital Marketing wVvw.kingads.net
 • 10. llI"l .l` “Ê” ĩíị” íiEìủ`”Lịii*ắrŕiỉ Ỉiílễặỉi. íirâci V' GOODLE ẦDlỈilORDS ?toi-, Ỉorắto ẵ:lllli5ìỊI'I lỊglỊ*1`l“'Ỉ: ;..`ç` `. .M .lì-`lh'l Ệ, u - I, ẨỊấl"~!Íẵl0` :‹ti.IằtuiậiỂí A“.'”;lr^`Iel`el 7.ế3»t`el leleĩựeềei'Ịi“í' Gçaỉsgle "`-`Ồ I II 7 .'-“.c-`~-IOu'c-S ẵ'ẫll|ęf^`ớt: .sntổllligi il i“Ỉ[2llỈấl t'lÍẫlíỈ(3lỈÌlLVgẠ` 'I'l'i'l'i'μ.Ỉ0ltgFlílt.,llầlẨ
 • 11. ,“ilịl- ez. ỘOỘỘ V' GOODLE ẦDỈllORDS :V-" Google không định giá cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại một thời điểm nhất định nào. GIA là do Nhà quảng cáo tự đấu giả. Mức đấu giá cao + Ðiểm chắt lượng quảng cáo cao >> vị tri xuất hiện và mức độ xuất hiện quảng cảo tốt. Điểm chất lượng = Độ tối ưu của quảng cáo + Tỷ lệ Click I số lần xuất hiện (CTR) Giá phải trả của nhà quảng cảo ở vị trí số 1 là giá đấu của nhà quảng cáo xuất hiện ở vị trí thứ 2. ẵ`y°ll[gf^l`lv~` .siclỗllltęi ll i”lI2lĨỈấl t'lỈ2lÍỈ(ỂlỈÌl[VgẠ` 'i'l'i'i'i'μ.ỉ(lltgt;Iílc..Ii=IẨ
 • 12. 'Ĩộl`Il. Lz 'I Digi†ơlMc1rkeiing v `Ầ 1 2 3 4 5 6 7 8 .xii Lìiì ỄJLI ịbĩằf. #1_ yiI'k ỉ,_i ` ` ` , I 3.'::v, kì _ K-Ãqf 'lt-ì v'ru':“ °ç"ĩì°Pì ĩẵi'l`l"l hml'gI'°mL°' 'I;ÌIl.Df*.ìl, Illrĩ`lltIIIY=`t0 .,iIĨltì'l.IĨ'.Ịi 'lllỈỆÌl*'[I'lÌ 4ịlfzI'IlILq' iltlillỉtihr 'l't“4ìI'l!F".*›tI qllt2ì'LE__ŕl_ IF-ioislilrĩil ỆIlịŕ11ÌỊ.EĩỈ!íẳĨ','/ ` litĩi'-IfIil"ŕvl ŕíiJỊgỊ;(:ĩ ŕc'tỊl.llki' ° riiiiẬIuμ.[ỊμIi. 'lÍli=-llI'lL'll gịlfnìuịgllr-'io QUY TRÌNH DỊCH VỤ KINGADS ẵ`ấll[gy^it: .siclớllltęi ll i”llỊlĨỈấl t'IỈ2lÍỈ(3lỈÌl[VgẠ` 'i'l'i'i'i'μ.ỉtìltgt=II` lc. .li=IẨ
 • 13. lẢ.` Ả Iỵ' Digilol Mơrketing " A Ptiuoiigi Narii 30GlẦ' QUWG CẦ°`6°NẦ"l CUỘCÐÙ ARABic NIGHT-PI.AYBOYNiGHT ĨẨY: V.-394 TAY- Gmv :T I? ` i°.*23Icc::glnVeSt r ` E-«' r'i^2t(Ệ`vv iv,, ĩ‹ ĨUBẺl7Xll`lH TẠO DAU AN CHO NGỒI NHÀVIỆT DN Ị NGHIA LUONG TOẢN ữẩiiigiciđie ,.ẾVểlỮnỊLỊi il ĨĨlte_llỉ=`ii iviiciỉtiảitiniịi 't'Ũ'l'Ẩ'l'LuẨ0ÍQỀ[ớk..IÍổŨẳ,
 • 14. Diçjìlcil lvicirketlng v / DAT XANH l l Ệ. | i.iiIi I|k; ,Ệ I 'L '>ì` LIEP VIỆT - HEO CHO NGUCƠ VIET IM M ,e eiADOO Dẹp với thời gian QUAN ẢOXUAT KHAU-GIATOT NHAĨ bền cũng năm tháng í'ỈilLgI=iớic .=+=IIlIlLę ll °l`QlĨt=i tllklíẵíềlnlụl 'I'l'i'I'u'».ỉ(ìlQl=II`lc.,lIềỊ`
 • 15. Ả Il. Ả " Digitol Mơrkeĩing v PẢxRTl" ERS Ur í^V:<dl-l'lIVỆĨ'V G0t°)8IC Ế `vl" I_ Ít ' @Ị {W ss game °""“'°'° YíẾ.*.`. -.-vấ? '^ I -ẩỶJÍ.°°ILỂỂ ỀL m ẵ'ẩlll.!!'^*`ớl: ,xầniổnlui ll i”Ỉ[glỈỈấl` ilil=tiĩ(`=tỈll[Qj 'i'l'u'I'i'μ.Z(lltgr:I6l:..li=iẨ
 • 16. CÔNG TY TNIIH ĐẦU TU“IÀ *QUẢNG CÁO I‹INGADS Dígiiol Mơrke†ing Trụ sỡ: 17D, Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận Điện Thoại: 083 5173947 Email: inf0@kingads.net ivvw.kingads.net l”Is. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kingads.net

Related Documents