Бичигдэх хэлбэр:Үр дүн: Купонын үеийн эхлэлээс худалдаж авсан огноо хүртэлх өдрийн тоог олно.Аргументууд:үнэт цаасыг худал...
№1.Бичэгдэх хэлбэр: AND(logicall, logicall2...)Tайлбар:бүх аргумент нь TRUE байвал TRUE,ядаж нэг FALSE байвалFALSE утгыг ө...
Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:тэкстийн уртийг олно.Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:тоог тэкст хэлбэрийн форматад хөврүүлэнэ.Жишээ: T...
Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн утгуудаас нэгтгэк харгалзах огноог өгнө.Жишээ: DATE(95,12,12)=12/12/95Бичэгдэх хэлбэрTайл...
Бичэгдэх хэлбэр: ADDRESS(row_num,column_num,abs_num,a1,sheet_text)Tайлбар:Өгөгдсөн мөр, багананы дугаараас нүдний хаягийг ...
Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн тооны абсолют утгыг өгнө.Аргумент:number:дурын бодит тооЖишээ:abs(12)=12Бичэгдэх хэлбэр: ...
Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн тоонуудын абсолют хазайлтын дундаж утгыг өгнө.Жишээ:avedev(8,5)=1,5Бичэгдэх хэлбэр:Tайлба...
Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Аравтын тооллын системийн тоог 8-тын тооллын систем рүү хөврүүлж харгалзах утгыг өгнө.Аргументууд:...
Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар: Мужийн зүүн дээд нүдний формат, байрлал өгөгдлийн тухай мэдээлэлийгөгнө.Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Н...
Naraa.
of 10

Naraa.

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naraa.

  • 1. Бичигдэх хэлбэр:Үр дүн: Купонын үеийн эхлэлээс худалдаж авсан огноо хүртэлх өдрийн тоог олно.Аргументууд:үнэт цаасыг худалдаж авсан огноо: Нэрлэсэн үнийг буцааж төлөх огнооfrequency: жилд хийгдсэн үнэт цаасны төлбөрийн үеийн тооbasis: ашиглах цаг тооллын бичигБичэгдэх хэлбэр )Tайлбар:Хүүг тодорхой үеүүдэд төлөх үнэт цаасний хуримтлагдсан хүүний орлогыг өгнө.Аргументууд::Үнэт цаасныг гаргасан огноо:Эхний хүүний төлбөр огноо:Үнэт цаасыг худалдаж авсан огноо:Үнэт цаасны жилийн хүү:Үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ:Жилд хүүг төлөх үеийн тооБичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Хоёр үеийн хоорондох зээлийн хуримтлагдсан хүүг олноАргументууд::Хүүний норм:Төлбөрийн үеийн нийт тоо:зээлийн хүү:эхний үе:сүүлийн үеtype:0,1 утгыг авнаЖишээ: CUMIPMT(0.0075,360,125000,13,24,0)=-11135.23Жишээ:FVSCHEDUIE(1000,{0.09,0.11,0.1})Бичэгдэх хэлбэр )Tайлбар:жилийн төлбөр хийгдэх үеийн хүүний нормийг олохЖишээ:RATE(48,-200,8000)=0.77%
  • 2. №1.Бичэгдэх хэлбэр: AND(logicall, logicall2...)Tайлбар:бүх аргумент нь TRUE байвал TRUE,ядаж нэг FALSE байвалFALSE утгыг өгнө.Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:өгөгдсөн логиж утгуудийн эсрэг утга өгнө.Аргумент:логик утга авна, логик утга бүхий нүдний хаяг, логикилэрхийлэл байж болноЖишээ:Not(7)=falseБичэгдэх хэлбэр: ()Tайлбар:FALSE утга өгнө.Аргумент:байхгүйЖишээ:false()=falseБичэгдэх хэлбэр: ()Tайлбар:TRUE утга өгнө.Аргумент:байхгүй Жишээ:true()=true
  • 3. Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:тэкстийн уртийг олно.Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:тоог тэкст хэлбэрийн форматад хөврүүлэнэ.Жишээ: TEXT(2.715,"s0.00")=17Бичэгдэх хэлбэр )Tайлбар:Өгөгдсөн ASCII кодонд харгалзах тэмдэгтийг буцаана.Аргумент:number:[1;255] завсараас ASCII кодоо авна.Бичэгдэх хэлбэр )Tайлбар:тэмдэгтүүдийг давтан бичнэ.Аргументууд:text:давтагдах тэмдэгтүүдnumber_times:давталтийн тооЖишээ: =REPT("medee",2)
  • 4. Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн утгуудаас нэгтгэк харгалзах огноог өгнө.Жишээ: DATE(95,12,12)=12/12/95Бичэгдэх хэлбэрTайлбар:Компьютерийн систэмийн тухайн агшин дахь хугацааний сериал тоог олно.Жишээ: now()=5/21/2013 13:50Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Сарийн дугаарийг өгнө. функцийн утга нь: [0,12] завсар орших бүхэл тоо.Аргумент:serial_number:сeриал тоо эсвэл хашилтанд бичсэн огноог авна.Жишээ:"12/31/98", "31-DEC-98“Бичэгдэх хэлбэр )Tайлбар:Оны утга өгнө.функцийн утга нь:[1900;99999] завсар орших бүхэл тоо.Аргумент:serial_number:сeриал тоо эсвэл хашилтанд бичсэн огноог авна.Жишээ:"06/22/41"
  • 5. Бичэгдэх хэлбэр: ADDRESS(row_num,column_num,abs_num,a1,sheet_text)Tайлбар:Өгөгдсөн мөр, багананы дугаараас нүдний хаягийг тодорхойлно.Жишээ:ADDRESS(2,3,2,FALSE,"[Book1]sheet1")==DATE(95,12,12)+ADDRESS(2,3,2Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Өгөгдсөн мужид тодорхойлогдсон баганыг тоолно.Аргумент::мужийн хаяг, мужийн нэр,массив ба ийм хэлбэрийн утга өгдөг томѐо,функцууд байж болно.Жишээ:COLUMNS({1,2,3,4,5,6})=6Бичэгдэх )Tайлбар:Өгөгдсөн хаягийн мөрийн дугаарыг тодорхойлно.Аргумент:нүдний хаяг эсвэл аргументгүй байж болно.Жишээ:row()=7 7дугаар мөрөнд хаяг бичигдсэн байнаБичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Өгөгдсөн хаягийн баганы дугаарыг олно.Аргумент:reference:нүдний хаяг эсвэл аргументгүй байж болно.Жишээ:column()=7 7дугаар багананд хаяг бичигдсэн байна
  • 6. Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн тооны абсолют утгыг өгнө.Аргумент:number:дурын бодит тооЖишээ:abs(12)=12Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Косинусийн утгыг өгнө. Энэ утгыг градусаар илэрхийлэх дохиолдолд pi()/180-аар үржүүлж өгнө.Жишээ:cos(1)=0,540302306Бичэгдэх хэлбэр:LCM(number1,number2...)Жишээ:lcm(8,6)=24Tайлбар:Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчыг олно.Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:number аргументын утгаас их бөгөөд хамгийн ойр орших сондгой тоог олно.Жишээ:odd(6)=7Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Өгөгдсөн тоог багасган тоймлоноАргументууд:number:тоймлох тооnum_deigits:тоймлох оронгийн тооЖишээ:rounddown(6,1133888555)=6,113389Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн мужаас тодорхойлогдсон шинжүүрийг хангасан утгуудын түүвэр нийлбэрийг олго.Жишээ:SUMIF(A1:A4;"<4";B2:B6)
  • 7. Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн тоонуудын абсолют хазайлтын дундаж утгыг өгнө.Жишээ:avedev(8,5)=1,5Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн тоонуудын хазайлтуудын квбдратуудын нийлбэрийг олно.Жишээ:devsq(4,6,7)=4.66667Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Өгөгдсөн стандарт хазайлт арифметик утгаар хэвийн тархалтын утгыг олно.Аргументууд:x:тархалтыг бодох хувьсагчийн утгаmean:тархалтын арифметик утгаstandart_dev: стандарт хазайлтЖишээ:normdist(2,3,1,4)=0.158655254Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Тоон утга текст болон логик утга агуулсан бгх хүн ам дээр суурилсан аргументуудынстандарт хазайлтын утгыг өгнө.Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Тоон утга текст болон логик утга агуулсан бгх хүн ам дээр суурилсан аргументуудындиспэрсийн утгыг өгнө.
  • 8. Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Аравтын тооллын системийн тоог 8-тын тооллын систем рүү хөврүүлж харгалзах утгыг өгнө.Аргументууд:number:Аравтын тооллын системийн тооplaces:тоог дүрслэх оронгийн тооЖишээ:dec2hex(5,5)=00005Бичэгдэх хэлбэр )Tайлбар: Дэкарт координатын хэлбэрээр өгөгдсөн комплекс тооны хуурмаг(нэгж)-ийн коэффициентийг өгнө.Аргумент:inumber:Дэкарт координатын хэлбэрээр өгөгдсөн дурын комплекс тооx+yi,x+yj-ээс өөр хэлбэрээр өгөгдсөн дохиолдолд #NUM алдаа заана.Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар: Дэкарт координатын хэлбэрээр өгөгдсөн комплекс тоонуудын үржвэр өгнө.Жишээ:improduct(2,4,4,5,6)=960Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Дэкарт координатын хэлбэрээр өгөгдсөн комплекс 2 тооны ялгаварыг олж, утгыг өгнө.Аргументууд:inumber1:хасагдагч комплекс тооinumber2:хасагч комплекс тооЖишээ:Imsub(5,4)=1
  • 9. Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар: Мужийн зүүн дээд нүдний формат, байрлал өгөгдлийн тухай мэдээлэлийгөгнө.Бичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:Нүдний утга ба хаягийн тухай мэдээлэлийг шалгаж логик утга өгнө.Бичэгдэх хэлбэр: )Tайлбар:Өгөгдсөн мужийн хоосон нүхнүүдийг тоолж утгыг өгнө.Аргумент:range:зэрэгцээ орших нүхнүүд бүхий мужийн хаягБичэгдэх хэлбэр:Tайлбар:#N/AАргумент:байхгүй

Related Documents