"BIRD - Business and Jobs FOR
RURAL DEVELOPMENT“
Cod proiect: POSDRU/110/5.2/G/88641
C.C.A.C.C.A.
Iași, 23 iulie 2012
 Axa prioritară 5
“Promovarea măsurilor active de ocupare”
 Domeniul major de intervenţie 5.2.
“Promovarea sustenabilită...
 CDDC – Consor iul pentru Dezvoltare Durabilă iț ș
Competitivitate Antreprenorială Iaşi
 Camera Agricolă Jude eană Ia iț...
Obiectiv general al proiectului :
Proiectul urmăre teș dezvoltarea economiei rurale i cre tereaș ș
eficien ei si eficacită...
Obiective specifice:
 Îmbunată irea calită ii vie iiț ț ț în zonele rurale i încurajareaș
diversificării economiei rurale...
Zona țintă
 zonele rurale ale jude ului Ia iț ș
Grup ţintă
 500 de persoane persoane inactive, persoane în căutarea unui...
 Interesul pentru activită ile proiectului i pentru ini ierea deț ș ț
afaceri ;
 Competențele si aptitudinile pe care le...
1. Activită i de management, monitorizare, evaluare i raportare:ț ș
 Activitati de management, coordonare si monitorizare...
 În vederea sus inerii ini iativelor antreprenoriale, instruirii iț ț ș
consilierii grupului intă selectat dar i a altor ...
 1 studiu “Măsuri si direc ii de ac iune pentru cre terea ocupării i a adaptabilită iiț ț ș ș ț
resurselor umane inactive...

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului Români...
of 12

Prezentare ppt workshop 88641

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare ppt workshop 88641

 • 1. "BIRD - Business and Jobs FOR RURAL DEVELOPMENT“ Cod proiect: POSDRU/110/5.2/G/88641 C.C.A.C.C.A.
 • 2. Iași, 23 iulie 2012
 • 3.  Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”  Domeniul major de intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung, a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
 • 4.  CDDC – Consor iul pentru Dezvoltare Durabilă iț ș Competitivitate Antreprenorială Iaşi  Camera Agricolă Jude eană Ia iț ș  Asocia ia Contrafortț  Asocia ia Centrul de Calificare Adul i Ia iț ț ș Valoare proiect : 990.234 lei
 • 5. Obiectiv general al proiectului : Proiectul urmăre teș dezvoltarea economiei rurale i cre tereaș ș eficien ei si eficacită ii politicilor/programelor de ocupare,ț ț consiliere i formare, corelate cu poten ialul i nevoile de ocupareș ț ș ale comunită ilor rurale aferente jude ului Ia i.ț ț ș
 • 6. Obiective specifice:  Îmbunată irea calită ii vie iiț ț ț în zonele rurale i încurajareaș diversificării economiei rurale prin ac iuni de con tientizare iț ș ș informare a 500 de persoane din zonele rurale aferente jude uluiț Ia i;ș  Stimularea integrarii pe piata muncii prin consilierea si orientarea profesională a 300 de persoane din mediul rural aferent jude ului Ia i;ț ș  Dezvoltarea capacită ilor teritoriale i localeț ș in vederea cre teriiș ocupării for ei de muncă si diversificarii economiei rurale prinț activită i non-agricole;ț  Îmbunată irea calită ii resurselor umane în zonele ruraleț ț în vederea facilitării accesului la ocupare în activită i non-agricoleț prin formarea a 80 de persoane în antreprenoriat;  Promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.
 • 7. Zona țintă  zonele rurale ale jude ului Ia iț ș Grup ţintă  500 de persoane persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzisten ă,ț angaja i din mediul rural din jude ul Ia i care vor participa laț ț ș campaniile de informare iș servicii de consiliere profesională.  Selectarea de 80 de persoane care vor participa la cursuri de formare competenţe antreprenoriale.
 • 8.  Interesul pentru activită ile proiectului i pentru ini ierea deț ș ț afaceri ;  Competențele si aptitudinile pe care le dețin în prezent persoanele inactive din mediul rural;  Nevoile specifice ale grupului ținta corelate cu caracteristicile pieței muncii .
 • 9. 1. Activită i de management, monitorizare, evaluare i raportare:ț ș  Activitati de management, coordonare si monitorizare;  Activitati de raportare. 2. Studiu privind politicile și programele naționale, regionale și locale de ocupare a fortei de muncă din mediul rural  Cercetare de birou pentru identificarea si evaluarea programelor de ocuparea a fortei de munca din mediul rural  Cercetare de teren privind caracteristicile prezente si viitoare ale pieței muncii in zonele rurale aferente jude uluiț Iasi  Elaborare Studiu “Masuri si directii de actiune pentru cresterea ocuparii si a adaptabilitatii resurselor umane inactive din mediul rural” 3. Informare si publicitate  Conferinta de lansare proiect  Elaborare si distribuire materiale informative proiect
 • 10.  În vederea sus inerii ini iativelor antreprenoriale, instruirii iț ț ș consilierii grupului intă selectat dar i a altor persoane interesateț ș în cadrul proiectului, s-au creat 4 centre de consiliere, informare iș orientare profesională a resurselor umane din mediul rural;  Centrele vor fi coordonate i gestionate de către coordonatorulș re elei RICODRU i va derula activită i de informare, instruire,ț ș ț consiliere i orientare profesională prin intermediul a 2 exper i înș ț informare i consiliere.ș
 • 11.  1 studiu “Măsuri si direc ii de ac iune pentru cre terea ocupării i a adaptabilită iiț ț ș ș ț resurselor umane inactive din mediul rural”;  1 workshop prezentare studiu;  500 bro uri studiuș editate i tiparite;ș  4 Campanii de informare i con tientizareș ș a resurselor umane din mediul rural privind oportunită ile de ocupare în domenii non-agricole cuț 500 de persoane informate;  500 de persoane informate despre oportunită ile de ocupare în activită i non-ț ț agricole;  2000 bro uri de informareș ”Activită i non-agricole, oportunită i de cre tere aț ț ș gradului de ocupare” tipărite i distribuite;ș  1 bază de date cu nevoile specifice ale grupului intăț privind caracteristicile iș structura pie ei muncii pe termen mediu i lung;ț ș  2000 pliante proiect editate i tipărite;ș  50 afi eș editate i tipărite;ș  1 plan de comunicare externă al proiectului;  1 logo i 1 roll-up bannerș realizate.
 • 12.  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Vă mul umim pentru aten ie!ț ț

Related Documents