MOBILNÍ DATOVÉ SLUŽBY
Plná verze studie! BŘEZEN 2009
Stanislava Dobrovolná – Researc...
Mobilní datové služby
1. Cíle výzkumu
2. Cílová skupina, technika a terénní sběr
3. Charakteristiky výběro...
Mobilní datové služby
Cíle výzkumu
A Step Ahead 3
Cíle výzkumu
Hlavním cílem výzkumu bylo prozkoumat informovanost populace o možnosti
využívaní datových služeb v m...
Mobilní datové služby
Cílová skupina, technika a
terénní sběr
A Step Ahead...
Cílová skupina, technika a terénní sběr
Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR s...
Cílová skupina, technika a terénní sběr
Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu
umí...
Mobilní datové služby
Charakteristiky výběrového
souboru
A Step Ahead ...
Charakteristiky výběrového souboru
Charakteristiky výbě...
Mobilní datové služby
Využití mobilních telefonů –
obecné
A Step Ahead ...
Využití mobilních telefonů – obecné
Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy osobně?
...
Využití mobilních telefonů – obecné
Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy osobně?
...
Využití mobilních telefonů – obecné
Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy oso...
Využití mobilních telefonů – obecné
Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy oso...
Mobilní datové služby
Využívaní datových služeb
N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních oper...
Využívaní datových služeb
Využíváte datových služeb svého operátora?...
Využívaní datových služeb
Využíváte datových služeb svého operátora?
...
Využívaní datových služeb
Využíváte datových služeb svého operátora?
...
Mobilní datové služby
Využívaní telefonu pro datové služby
N = 157, lidé, kteří využívají mobi...
Využívaní telefonu pro datové služby
Jak využíváte telefon pro následující...
Využívaní telefonu pro datové služby
Jak využíváte telefon pro následují...
Mobilní datové služby
Využívaní telefonu pro jiné činnosti
N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních o...
Využívaní telefonu pro jiné činnosti
Jak využíváte telefon pro následu...
Využívaní telefonu pro jiné činnosti
Jak využíváte telefon pro následuj...
Mobilní datové služby
Postoje lidí k mobilním datovým
službám
N = 210, li...
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
NÁSLEDUJÍCI 3 GRAFY JSOU VZHLEDEM
K MALÉMU POČTU POZOROVÁNÍ POUZE ORIENTAČNÍ.
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
Mobilní datové služby
Postoje lidí k mobilním datovým
službám
N = 283, ...
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
NÁSLEDUJÍCI 3 GRAFY JSOU VZHLEDEM
K MALÉMU POČTU POZOROVÁNÍ POUZE ORIENTAČNÍ.
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
Postoje lidí k mobilním datovým službám
Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních d...
Mobilní datové služby
Využívaní služeb
N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních ...
Využívaní služeb
Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijat...
Využívaní služeb
Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijate...
Využívaní služeb
Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijat...
Využívaní služeb
Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijatel...
Využívaní služeb
Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijate...
Mobilní datové služby
Shrnutí
A Step Ahead 43
Shrnutí
Přibližně třetina české populace deklaruje využívaní datových služeb v mobilu. Zhruba
jedna desetina resp...
E-PANEL INTERNETOVÉ POPULACE
ELEKTRONICKÝ SBĚR DAT ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPU NOVÝCH
TECHNOLOGIÍ
PERSPEKT...
Další studie Mediaresearch v přípravě
V přípravě jsou další studie na
tato témata:
...
za tým Mediaresearch
Mediaresearch, a. s.
Českobratrská 1
Praha 3, 130 00
tel.: +420 222 71...
of 47

Prezentace Mobilnidata Final New

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace Mobilnidata Final New

 • 1. MOBILNÍ DATOVÉ SLUŽBY Plná verze studie! BŘEZEN 2009 Stanislava Dobrovolná – Research Specialist Petr Fridrich – Business Development Manager Hana Friedlaenderová – Research and Insights Manager Ivana Musilová – Fieldwork Manager
 • 2. Mobilní datové služby 1. Cíle výzkumu 2. Cílová skupina, technika a terénní sběr 3. Charakteristiky výběrového souboru 4. Využití mobilních telefonů – obecné 5. Využívaní datových služeb 6. Využívaní telefonu pro datové služby 7. Využívaní telefonu pro jiné činnosti 8. Postoje lidí k mobilním datovým službám 9. Využívaní služeb 10. Shrnutí © 2009 Mediaresearch, a.s.
 • 3. Mobilní datové služby Cíle výzkumu A Step Ahead 3
 • 4. Cíle výzkumu Hlavním cílem výzkumu bylo prozkoumat informovanost populace o možnosti využívaní datových služeb v mobilu: zjistit informovanost a využívaní těchto služeb na trhu, zjistit frekvenci využívaní telefonu na různé druhy činnosti, zjistit postoje lidi týkajících se mobilních datových služeb. Součástí výzkumu bylo nalézt obecné informace o využívání mobilních telefonů: zjistit které mobilní operátory respondenti využívají. A Step Ahead 4
 • 5. Mobilní datové služby Cílová skupina, technika a terénní sběr A Step Ahead 5
 • 6. Cílová skupina, technika a terénní sběr Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 508 respondentů. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lidí. Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru. Terénní sběr probíhal v době od 19. do 25. března 2009 na webovém rozhraní Mediaresearch po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu. Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat. Respondenti jsou součástí e-panelu společnosti Mediaresearch. Rekrutace do e-panelu probíhá kombinací několika metod s cílem vyloučit falešné identity respondentů. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů. E-panel byl založen roku 2006, je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho socio- demografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. Aktuální počet respondentů v e-panelu je přibližně 5000 osob. A Step Ahead 6
 • 7. Cílová skupina, technika a terénní sběr Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu e-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu. Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami. Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou. Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních socio-demografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky (rozmezí 0,898 až 1,387). Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS. U jednotlivých dílčích socio-demografických proměnných je nutno při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. A Step Ahead 7
 • 8. Mobilní datové služby Charakteristiky výběrového souboru A Step Ahead 8
 • 9. Charakteristiky výběrového souboru Charakteristiky výběrového souboru Celý vzorek, N = 508 60% Neváženo Váženo Populace 53% 52% 50% 50% 47% 48% 47% 40% 30% 29% 25% 26% 22% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 20% 18% 17% 14% 11% 11% 10% 10% 0% Žena Středoškolské vzdělání s Muž Vysokoškolské vzdělání 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 a více let Základní vzdělání Vyučen(a) bez maturity maturitou Pohlaví Věková kategorie Nejvyšší dokončené vzdělání A Step Ahead 9
 • 10. Mobilní datové služby Využití mobilních telefonů – obecné A Step Ahead 10
 • 11. Využití mobilních telefonů – obecné Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 60% 50% 50% 40% 40% 38% 30% 20% 10% 2% 1% 0% T-Mobile O2 (Telefonica) Vodafone U:fon Žádného z uvedených A Step Ahead 11
 • 12. Využití mobilních telefonů – obecné Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 60% Celkem Muž Žena 55% 50% 50% 44% 44% 44% 40% 40% 38% 36% 31% 30% 20% 10% 0% A Step Ahead 12
 • 13. Využití mobilních telefonů – obecné Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 60% Celkem 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let 54% 53% 51% 50% 49% 50% 44% 42% 40% 41% 41% 40% 38% 38% 37% 32% 30% 27% 20% 10% 0% A Step Ahead 13
 • 14. Využití mobilních telefonů – obecné Služeb kterých mobilních operátorů využíváte Vy osobně? Celý vzorek, N = 508 60% Celkem Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání 53% 51% 50% 50% 50% 45% 40% 40% 39% 40% 38% 38% 36% 34% 30% 20% 10% 0% A Step Ahead 14
 • 15. Mobilní datové služby Využívaní datových služeb N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) A Step Ahead 15
 • 16. Využívaní datových služeb Využíváte datových služeb svého operátora? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) ANO, mobilní datové služby využívám. NE, ale mobilní datové služby plánuji v blízké době využít. NE, mobilní datové služby nevyužívám, ani neplánuji v blízké době využít. NE, nevím co jsou mobilní datové služby. 10,6% 31,1% 2,3% 56,0% A Step Ahead 16
 • 17. Využívaní datových služeb Využíváte datových služeb svého operátora? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) ANO, mobilní datové služby využívám. NE, ale mobilní datové služby plánuji v blízké době využít. NE, mobilní datové služby nevyužívám, ani neplánuji v blízké době využít. NE, nevím co jsou mobilní datové služby. 100% 3% 4% 90% 80% 45% 50% 51% 70% 56% 56% 63% 60% 70% 50% 11% 11% 40% 6% 16% 11% 30% 10% 20% 42% 10% 36% 36% 31% 32% 25% 10% 16% 0% Celkem Muž Žena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let Celkem Pohlaví Věková kategorie A Step Ahead 17
 • 18. Využívaní datových služeb Využíváte datových služeb svého operátora? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) ANO, mobilní datové služby využívám. NE, ale mobilní datové služby plánuji v blízké době využít. NE, mobilní datové služby nevyužívám, ani neplánuji v blízké době využít. NE, nevím co jsou mobilní datové služby. 100% 3% 3% 90% 80% 43% 50% 51% 70% 56% 59% 60% 61% 60% 50% 9% 40% 12% 13% 11% 10% 9% 30% 13% 46% 20% 35% 34% 31% 29% 29% 10% 23% 0% Celkem Základní vzdělání Středoškolské Vysokoškolské T-Mobile O2 (Telefonica) Vodafone nebo vyučen bez vzdělání s vzdělání maturity maturitou Celkem Vzdělání Mobilní operátor A Step Ahead 18
 • 19. Mobilní datové služby Využívaní telefonu pro datové služby N = 157, lidé, kteří využívají mobilní datové služby A Step Ahead 19
 • 20. Využívaní telefonu pro datové služby Jak využíváte telefon pro následující činnosti? N = 157, lidé, kteří využívají mobilní datové služby několikrát denně až 1x denně několikrát týdně až 1x týdně několikrát měsíčně až 1x měsíčně méně často nikdy nevím, tuto službu neznám Využívání mobilního internetu 37 31 16 6 10 Prohlížení videa či animací v mobilu 29 21 19 15 14 Prohlížení webových stránek v mobilu 24 21 15 22 17 IMS (instatní messaging přes mobil) 22 7 7 12 48 4 Posílání/přijímání emailů prostřednictvím mobilu 17 14 14 22 30 Sledování zpravodajství, počasí apod.v mobilu 17 16 16 26 25 Přistupovaní k sociálním/komunitním sítím přes mobil 11 6 6 13 60 6 Hledání lokálních informací v mobilu 10 7 13 39 31 Sledování sportovního zpravodajství v mobilu 10 11 6 19 53 Sledování informací ohledně cestování a dopravy v mobilu 8 15 18 29 29 Sledování informací ohledně financí v mobilu 7 8 6 22 57 Sledování informací ohledně zábavy v mobilu 6 7 14 26 47 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A Step Ahead 20
 • 21. Využívaní telefonu pro datové služby Jak využíváte telefon pro následující činnosti? N = 157, lidé, kteří využívají mobilní datové služby několikrát denně až 1x denně několikrát týdně až 1x týdně několikrát měsíčně až 1x měsíčně méně často nikdy nevím, tuto službu neznám Využívání mobilního bankovnictví 6 17 16 15 45 Stahování dalšího obsahu do mobilu 6 3 12 33 44 Využívání kancelářských aplikací v mobilu 5 8 9 17 57 4 Stahování (nákup) hudby do mobilu 4 4 11 23 59 VoIP volání – volání mobilem prostřednictvím internetu 3 3 6 11 68 9 Stahování (nákup) vyzváněcích tónů do mobilu 3 3 12 31 51 Využívání map, lokalizace a navigace (GPS) v mobilním telefonu 3 15 12 17 50 Stahování (nákup) online her do mobilu 31 9 23 65 Stahování (nákup) obrázků, pozadí a spořičů do mobilu 3 4 8 29 54 Stahování (nákup) dalších aplikací do mobilu 31 14 33 49 Nakupování produktů a služeb online prostřednictvím mobilu 23 8 13 73 Sázení prostřednictvím mobilu 11 83 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A Step Ahead 21
 • 22. Mobilní datové služby Využívaní telefonu pro jiné činnosti N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) A Step Ahead 22
 • 23. Využívaní telefonu pro jiné činnosti Jak využíváte telefon pro následující činnosti? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) několikrát denně až 1x denně několikrát týdně až 1x týdně několikrát měsíčně až 1x měsíčně méně často nikdy nevím, tuto službu neznám Příjem/zasílání SMS 75 17 4 2 Volání v rámci ČR 73 20 4 3 Využívání doplňkových paměťových karet pro mobil 26 8 6 12 46 2 Poslouchání MP3 přehrávače v mobilu 18 13 12 12 42 Fotografování mobilem 18 29 24 15 13 Využívání Bluetooth v mobilu 14 19 18 18 28 2 Natáčení videa mobilem 11 17 24 22 24 Handsfree v automobilu 11 7 6 12 62 Hraní her v mobilu 11 12 15 32 29 Poslouchání rádia v mobilu 9 9 15 21 44 Handsfree do ucha 8 9 7 16 59 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A Step Ahead 23
 • 24. Využívaní telefonu pro jiné činnosti Jak využíváte telefon pro následující činnosti? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) několikrát denně až 1x denně několikrát týdně až 1x týdně několikrát měsíčně až 1x měsíčně méně často nikdy nevím, tuto službu neznám Synchronizace mobilu s počítačem 8 7 12 17 51 4 Propojení aplikací v mobilu a počítače 7 12 13 19 44 3 Příjem/zasílání MMS 5 12 23 35 24 Využívání připojení přes WiFi v mobilu 5 5 3 7 76 3 Záznam hlasu/zvuku v mobilu (diktafon) 4 7 11 27 48 Platby prostřednictvím SMS (SMS jízdenka, SMS vstupenka…) 3 6 11 24 54 Identifikace audio obsahu mobilem 22 8 65 22 Sledování mobilní televize 2 4 85 7 Zasílání DMS (SMS zasílané na charitativní účely) 12 10 50 35 Volání přes mezinárodní roaming 12 7 57 30 Snímání QR kódů mobilem 3 69 27 Videohovory – volání s video obrazem 4 88 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A Step Ahead 24
 • 25. Mobilní datové služby Postoje lidí k mobilním datovým službám N = 210, lidé, kteří znají a využívají nebo plánují využívat mobilní datové služby A Step Ahead 25
 • 26. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 210, lidé, kteří znají a využívají nebo plánují využívat mobilní datové služby 90% 81% 80% starší typ telefonu 70% nepřetržitý přístup k internetu vlastní PC 60% 55% časové důvody 50% malý displej 40% 30% 30% 23% 21% 20% 13% 10% 5% 0% Sazby (ceny) za Mobilní datové Není pohodlné Mobilní datové Není dostatek Není vyhovující Jiné důvody mobilní datové služby nemají používat datové služby nemají zajímavého a nabídka zařízení nevyužívání služby účtované dostatečnou služby v mobilních dostatečné kvalitního pro mobilní datové mobilních operátorem jsou rychlost. telefonech. pokrytí. mobilního obsahu. služby. datových služeb. vysoké. A Step Ahead 26
 • 27. !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! NÁSLEDUJÍCI 3 GRAFY JSOU VZHLEDEM K MALÉMU POČTU POZOROVÁNÍ POUZE ORIENTAČNÍ.
 • 28. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 210, lidé, kteří znají a využívají nebo plánují využívat mobilní datové služby Celkem Muž Žena 90% 81% 81% 80% 80% 70% 64% 60% 55% 50% 42% 40% 32% 30%29% 30% 23%24% 23% 22% 21% 19% 20% 13%13%13% 10% 5% 6% 3% 0% Sazby (ceny) za Mobilní datové Není pohodlné Mobilní datové Není dostatek Není vyhovující Jiné důvody mobilní datové služby nemají používat datové služby nemají zajímavého a nabídka zařízení nevyužívání služby účtované dostatečnou služby v mobilních dostatečné kvalitního pro mobilní datové mobilních operátorem jsou rychlost. telefonech. pokrytí. mobilního obsahu. služby. datových služeb. vysoké. A Step Ahead 28
 • 29. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 210, lidé, kteří znají a využívají nebo plánují využívat mobilní datové služby Celkem 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let 90% 85% 85% 81% 80% 76% 74% 70% 67% 60% 57% 55% 50% 47% 47% 43% 40% 32% 30% 28% 30% 25% 26% 25% 23% 24% 21% 21% 19% 18% 20% 16% 15% 16% 13% 13% 12% 8%9% 10% 8% 5% 1% 0% 0% Sazby (ceny) za Mobilní datové Není pohodlné Mobilní datové Není dostatek Není vyhovující Jiné důvody mobilní datové služby nemají používat datové služby nemají zajímavého a nabídka zařízení nevyužívání služby účtované dostatečnou služby v mobilních dostatečné kvalitního pro mobilní datové mobilních operátorem jsou rychlost. telefonech. pokrytí. mobilního obsahu. služby. datových služeb. vysoké. A Step Ahead 29
 • 30. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 210, lidé, kteří znají a využívají nebo plánují využívat mobilní datové služby Celkem Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání 90% 81% 81% 81% 80% 79% 73% 70% 60% 56% 55% 49% 50% 43% 40% 30% 30% 30% 27% 27% 24% 23% 23% 21% 20% 17%16% 16% 16% 16% 13% 10% 8% 8% 5% 2% 3% 0% Sazby (ceny) za Mobilní datové Není pohodlné Mobilní datové Není dostatek Není vyhovující Jiné důvody mobilní datové služby nemají používat datové služby nemají zajímavého a nabídka zařízení nevyužívání služby účtované dostatečnou služby v mobilních dostatečné kvalitního pro mobilní datové mobilních operátorem jsou rychlost. telefonech. pokrytí. mobilního obsahu. služby. datových služeb. vysoké. A Step Ahead 30
 • 31. Mobilní datové služby Postoje lidí k mobilním datovým službám N = 283, lidé, kteří znají a nevyužívají mobilní datové služby a ani neplánuji v blízké době využít A Step Ahead 31
 • 32. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 283, lidé, kteří znají a nevyužívají mobilní datové služby a ani neplánuji v blízké době využít 80% 75% starší typ telefonu 70% nemám tuhle potřebu zdravotní důvod - špatné vidění 60% nepřetržitý přístup k internetu vlastním PC 50% 43% nemám na to čas 40% 30% 26% 20% 16% 14% 9% 10% 7% 0% Sazby (ceny) za Není pohodlné Mobilní datové Mobilní datové Jiné důvody Není dostatek Není vyhovující mobilní datové používat datové služby nemají služby nemají nevyužívání zajímavého a nabídka zařízení služby účtované služby v mobilních dostatečnou dostatečné mobilních kvalitního pro mobilní datové operátorem jsou telefonech. rychlost. pokrytí. datových služeb. mobilního obsahu. služby. vysoké. A Step Ahead 32
 • 33. !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! NÁSLEDUJÍCI 3 GRAFY JSOU VZHLEDEM K MALÉMU POČTU POZOROVÁNÍ POUZE ORIENTAČNÍ.
 • 34. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 283, lidé, kteří znají a nevyužívají mobilní datové služby a ani neplánuji v blízké době využít Celkem Muž Žena 90% 80% 77% 75% 74% 70% 60% 50% 48% 43% 39% 40% 33% 30% 26% 20% 20% 16%16%17% 14% 15% 13% 13% 11% 9% 7% 10% 6% 4% 0% Sazby (ceny) za Není pohodlné Mobilní datové Mobilní datové Jiné důvody Není dostatek Není vyhovující mobilní datové používat datové služby nemají služby nemají nevyužívání zajímavého a nabídka zařízení služby účtované služby v mobilních dostatečnou dostatečné mobilních kvalitního pro mobilní datové operátorem jsou telefonech. rychlost. pokrytí. datových služeb. mobilního obsahu. služby. vysoké. A Step Ahead 34
 • 35. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 283, lidé, kteří znají a nevyužívají mobilní datové služby a ani neplánuji v blízké době využít Celkem 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let 90% 81% 80% 75% 77% 75% 72% 70% 60% 50% 48% 44% 43% 41% 40% 39% 35% 31% 30% 26% 24% 22% 19% 19% 20% 16% 16% 17% 14% 13% 14% 12% 11% 9%11% 11% 10% 10% 8% 8% 8% 7% 5% 2% 0% Sazby (ceny) za Není pohodlné Mobilní datové Mobilní datové Jiné důvody Není dostatek Není vyhovující mobilní datové používat datové služby nemají služby nemají nevyužívání zajímavého a nabídka zařízení služby účtované služby v mobilních dostatečnou dostatečné mobilních kvalitního pro mobilní datové operátorem jsou telefonech. rychlost. pokrytí. datových služeb. mobilního obsahu. služby. vysoké. A Step Ahead 35
 • 36. Postoje lidí k mobilním datovým službám Se kterými z uvedených výroků týkajících se mobilních datových služeb souhlasíte? N = 283, lidé, kteří znají a nevyužívají mobilní datové služby a ani neplánuji v blízké době využít Celkem Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání 90% 80% 80% 78% 75% 70% 62% 60% 54% 50% 43% 42% 40% 38% 28% 30% 26% 27% 22% 21% 20% 18% 16% 16%15% 14% 15% 15% 9% 10% 8% 7% 10% 7%7% 6% 2% 0% Sazby (ceny) za Není pohodlné Mobilní datové Mobilní datové Jiné důvody Není dostatek Není vyhovující mobilní datové používat datové služby nemají služby nemají nevyužívání zajímavého a nabídka zařízení služby účtované služby v mobilních dostatečnou dostatečné mobilních kvalitního pro mobilní datové operátorem jsou telefonech. rychlost. pokrytí. datových služeb. mobilního obsahu. služby. vysoké. A Step Ahead 36
 • 37. Mobilní datové služby Využívaní služeb N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) A Step Ahead 37
 • 38. Využívaní služeb Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijatelným tarifem, které služby by ste nejspíše využívali? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) 90% 82% prohlížení webů 80% pracovní exchange 70% ekonomika 64% 61% diskuse 60% 58% hry on-line 50% 47% 45% školní síť 42% 40% 37% 30% 24% 20% 20% 10% 3% 0% E-mail Dopravní Mapy Zprávy Počasí Dopravní Instant Video na Sociální sítě Sportovní Jiné spojení informace messaging internetu (facebook, výsledky (icq, msn...) (youtube, líbímseti…) stream…) A Step Ahead 38
 • 39. Využívaní služeb Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijatelným tarifem, které služby by ste nejspíše využívali? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) Celkem Muž Žena 100% 90% 86% 82% 80% 78% 70% 68% 70% 67% 64% 61% 58% 58% 60% 53% 51% 51% 48% 47% 50% 45% 43% 42% 45% 39% 40% 38% 40% 37% 36% 32% 30% 24% 26% 23% 20% 20% 10% 6% 0% E-mail Dopravní Mapy Zprávy Počasí Dopravní Instant Video na Sociální sítě Sportovní spojení informace messaging internetu (facebook, výsledky (icq, msn...) (youtube, líbímseti…) stream…) A Step Ahead 39
 • 40. Využívaní služeb Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijatelným tarifem, které služby by ste nejspíše využívali? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) Celkem 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a více let 100% 90% 87% 83% 83% 82% 79% 80% 75% 70% 69% 70% 66% 64% 63% 65% 61% 60% 58%58% 59% 57% 60% 57% 55% 54% 53% 53% 52% 53% 50% 50% 50% 50% 47% 47% 48% 45% 42% 39% 40% 38% 37% 31% 32% 32% 29% 30% 27% 24% 21% 20%18% 20% 16% 17% 13% 9% 10% 4% 0% E-mail Dopravní Mapy Zprávy Počasí Dopravní Instant Video na Sociální sítě Sportovní spojení informace messaging internetu (facebook, výsledky (icq, msn...) (youtube, líbímseti…) stream…) A Step Ahead 40
 • 41. Využívaní služeb Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijatelným tarifem, které služby by ste nejspíše využívali? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) Celkem Základní vzdělání nebo vyučen bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání 90% 82%83% 80% 80% 80% 70% 64%66%64% 65% 61% 61% 63% 61% 60% 57% 58%57% 57% 54% 54% 51% 51% 50% 47% 46% 45% 41% 42% 40% 36% 37% 36% 35% 31% 30% 30% 24% 23% 23% 20% 20% 18% 20% 17% 14% 10% 0% E-mail Dopravní Mapy Zprávy Počasí Dopravní Instant Video na Sociální sítě Sportovní spojení informace messaging internetu (facebook, výsledky (icq, msn...) (youtube, líbímseti…) stream…) A Step Ahead 41
 • 42. Využívaní služeb Představte si, že máte mobilní telefon typu iPhone, služby jsou zpoplatněny pro vás přijatelným tarifem, které služby by ste nejspíše využívali? N = 504, lidé, kteří využívají služeb mobilních operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone, U:fon) Celkem T-Mobile O2 (Telefonica) Vodafone 90% 83% 84% 82%82% 80% 70% 68% 66% 65% 64% 63% 64% 63% 61% 61% 61% 60% 58% 56% 52% 50% 50% 47% 49% 45% 46% 46% 46% 42% 43% 41% 41% 40% 38% 38% 37% 28% 30% 27% 24% 20% 22% 20% 18% 19% 10% 0% E-mail Dopravní Mapy Zprávy Počasí Dopravní Instant Video na Sociální sítě Sportovní spojení informace messaging internetu (facebook, výsledky (icq, msn...) (youtube, líbímseti…) stream…) A Step Ahead 42
 • 43. Mobilní datové služby Shrnutí A Step Ahead 43
 • 44. Shrnutí Přibližně třetina české populace deklaruje využívaní datových služeb v mobilu. Zhruba jedna desetina respondentů momentálně datové služby nevyužívá, ale v blízké době to plánuje změnit. Jenom 2 % lidí nejsou informovaná o tom, co mobilní datové služby vůbec jsou. S přibývajícím věkem má využití datových služeb v mobilu klesající tendenci. Z hlediska genderových rozdílu je vidět větší využívaní mobilních datových služeb spíše u mužů, než u žen. Nejčastěji využívanými datovými službami v mobilu jsou: využívání mobilního internetu, prohlížení videa či animací v mobilu, prohlížení webových stránek v mobilu a IMS (instantní messaging přes mobil). Lidé, kteří znají a využívají nebo plánují využívat mobilní datové služby nejvíce souhlasí s výrokem „Sazby (ceny) za mobilní datové služby účtované operátorem jsou vysoké.“ Kdyby byly datové služby zpoplatněny přijatelným tarifem a respondenti měli zařízení podporující tento typ služeb, např. iPhone, tak by s odstupem nejvíce využívali e-mail. Velké procento lidí by také využívalo hledaní dopravního spojení, mapy a zprávy. Nejmladší lidé preferují více než ostatní věkové segmenty hledání dopravního spojení, instant messaging (ICQ, MSN...), sledování videí na internetu (YouTube, Stream…) a přístup k sociálním sítím (Facebook, Líbímseti…). A Step Ahead 44
 • 45. E-PANEL INTERNETOVÉ POPULACE ELEKTRONICKÝ SBĚR DAT ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PERSPEKTIVNÍ SEGMENT (STÁLÝ NÁRŮST OSOB S PŘÍSTUPEM NA INTERNET) RYCHLÝ A LEVNÝ SBĚR DAT (SBĚR SOCIODEMOGRAFIE PŘI REKRUTACI, LOGICKÉ VAZBY PŘI KONSTRUKCI DOTAZNÍKU) KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VYLOUČENÍ FALEŠNÝCH IDENTIT KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VALIDITY ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ (NEZÁVISLÉ VZORKY S VYŠŠÍ OBMĚNOU PANELU) KONTROLA ONLINE SBĚRU DAT DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI MEDIARESEARCH S VEDENÍM PANELU
 • 46. Další studie Mediaresearch v přípravě V přípravě jsou další studie na tato témata: Video a internet (duben 09) Komunitní sítě (květen 09) iPhone 09 (květen/červen 09) Mobilní reklama (září 09) Zpravodajské servery (září 09) Pro další informace nás kontaktujte na: obchod@mediaresearch.cz A Step Ahead 46
 • 47. za tým Mediaresearch Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: obchod@mediaresearch.cz

Related Documents