AZORBAYCAN RESPU BLIKASI
ToLoBo eoBULU Uzne
o6vler roMissivasr
Oziz Uvi ismayrlov
Telabe Qebulu Uzre Dovlat Komissiyasr Si...
of 1

Prezident təqaüdü

Azerbaijan Presidency Schoolarship
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezident təqaüdü

  • 1. AZORBAYCAN RESPU BLIKASI ToLoBo eoBULU Uzne o6vler roMissivasr Oziz Uvi ismayrlov Telabe Qebulu Uzre Dovlat Komissiyasr Sizi ali tahsil mtiessisalarina qebul imtahanlarrnda en yUksak natica gostararak Azarbaycan Respublikastntn Prezidenti canab ilham Oliyevin sarancaml ila Prezident taqaridlina layiq gdrUlmayiniz munasibatile tabrik edir, Siza tehsilda daha yUksak u!urlar, cansa!lr$r ve xogbaxtlik arzulaytr. Prezident taqai.ldti Sizin biliklera mUkemmal yiyalanmak yolunda serf etdiyiniz gargin zahmetin naticasidir, Sizin indiyadak heyatda qazandt$tntz an ytiksak u$urdur. Prezident teqaridti timummilli liderimiz, gencliyimizin va tahsilimizin bflyrik qay$rkegi Heydar Oliyevin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli farmantna esasen tasis edilmigdir. Hamin enene o vaxtdan u$urla davam etmekdadir. Bu, ddvlatimizin ganclara, onlartn tahsiline gostardiyi boytik qay!rnrn parlaq tezahUrlerinden biridir' Prezident teqatidgtisu adtnl dagrmaq ne qadar garaflidirsa, bir o qadar de mesuliyyatlidir, Ona gdra da Siz qabul imtahantnda alde etdiyiniz bu mUvaffaqiyyatla arxaytnlagmamalt, qargrdakr tehsil illerinda nailiyyatlarinizi daha da arttrmalt, Prezident taqalidgUsri gerafli adtnl britU n tehsi I m rlddati nda qoruyu b saxla ma I tst n tz, Telaba Qabulu tlzre Ddvlat Komissiyasrnrn kollektivi Sizi an yuksek naticalarla ali tehsil mtiassisesina qabul olmaltntz mtinasibatile bir daha Urakden tebrik edir, xalqtm1a, vatanimize layiqinca xidmet etmeya qadir yuksak ixtisash mtitexassis olma$r arzulaylr. Taleba Qabulu tizra Ddvlet Konrissiyast ntn sadri M.M.Abbaszada