NAT Intervention for HEKASI 6
1. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerikano at Kastila. Saan ito
nagsimula?
A. sa Cub...
A. upang di makapasok ang mga Hapones
B. dahil hindi pa maayos ang lahat at kailangan ng agad na
mangangalaga sa buong k...
16. Ano ang ibig sabihin ng Greater East Asia Co-Properity Sphere ng
bansang Hapon?
A. ito ang planong magtatag ng bagon...
B. Teresa Magbanua
C. Melchora Aquino
D. Gregoria de Jesus
24. Sino ang pumatay kay Andres Bonifacio?
A. Emilio Aguina...
B. Miguel Cuaderno
C. Blas Ople
D. Estefana Aldaba Lim
32. Siya ang naging pangalawang kalihim ng Social Development an...
B. Mayo 3, 1979
C. Mayo 12, 1997
D. Mayo 10, 1998
40. Siya ang ikalabintatlong pangulo n gating bansa na nanumpa sa
ka...
of 6

Nat intervention for hekasi 6

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nat intervention for hekasi 6

  • 1. NAT Intervention for HEKASI 6 1. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerikano at Kastila. Saan ito nagsimula? A. sa Cuba B. sa Pilipinas C. sa Amerika D. sa Espanya 2. Bakit pumanig ang mga Amerikano sa bansang Cuba noong panahon ng digmaang Amerikano-Kastila? A. upang mapangalagaan ang kanilang mga puhunan B. upang hindi sila guluhin ng mga Cubano sakaling gumanti ang mga ito C. upang lumawak ang kanilang nasasakupan D. upang lumakas ang kanilang pwersang military 3. Sa digmaang Amerikano-Kastila, isinara ang buong Maynila upang pigilan ang pagpasok ng anumang bagay at ng sinumang pangkat o grupo ng anumang samahan na tinawag na _____. A. apartheid B. blockade C. cold war D. parity rights 4. Bakit kaya hindi nakadalo sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas si Komandante George Dewey noon? Ano kaya ang maaaring dahilan nito? A. Nagtungo siya sa bansang Cuba upang ipagpatuloy ang kaniyang naantalang layunin B. Nakipag-usap siya sa mga diplomatiko ng bansa upang pag-usapan ang mga usaping pangkapayapaan C. Nagkaroon siya ng kasunduan sa pagitan ng Espanya upang ipasa ang pamumuno sa bansa D. Nagtungo siya sa Malolos upang kausapin ang mga katipunero doon 5. Ang mga sumusunod ay kabilang sa mahahalagang nagawa ng kongreso ng Malolos maliban sa isa. A. Pagpapatibay ng kalayaan ng Pilipinas noong Setyembre 29, 1878 B. Pagpapahayag ng isang batas na nagpapautang para sa pamahalaan ng 20, 000, 000 C. Pagtatatag ng Philippine Women's Red Cross Assosiacion D. Pagtatatag ng Pamantasan ng Panitikan ng Pilipinas 6. Sa kauna-unahang pagkakataon, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas kasabay ang pagtugtog ng Marcha Nacional Filipina. Anong banda ang tumugtog nito? A. San Francisco de Malabon B. San Agustin de Intramuros C. Banda Nacional de Filipina D. Banda de Emilio Aguinaldo 7. Sinong diplomatiko ng bansa ang nagtungo sa Paris upang pigilan ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Espanya? A. Julian Felipe B. Felipe Agoncillo C. Melchora Agoncillo D. Juan Luna 8. Bakit pamahalaang military ang itinatag ng Amerika sa Kamaynilaan matapos silang lusubin ng mga Hapones?
  • 2. A. upang di makapasok ang mga Hapones B. dahil hindi pa maayos ang lahat at kailangan ng agad na mangangalaga sa buong kapuluan dulot ng digmaan C. upang magilan ang pagpasok ng sinumang mananakop D. dahil nais ng Amerika na mapasakamay nila ang bansa 9. Noong Hunyo 12, 1898 ipinahayag ang ating kalayaan sa Kawit, Cavite. Sino ang nagbasa ng sulat sa pagpapahayag ng ating kalayaan? A. Felipe Agoncillo B. Ambrocio Rianzares Bautista C. Pedro Paterno D. Daniel Tirona 10. Ang kongresong panghimagsikan ay binuo ng mga kinatawan mula sa iba't-ibang panig ng Pilipinas ay tinawag na _____. A. Philippine Congress B. Malolos Congress C. Biak na Bato Congress D. Kongreso ng Estados Unidos 11. Sa digmaang Amerikano-Pilipino itinatag niya ang Republikang Tagalog na nagpalabas na walang susuko sa mga Amerikano. Sino siya? A. Hen. Miguel Malvar B. Hen. Gregorio del Pilar C. Macario Sakay D. Hen. Vicente Lukban 12. Ang mga sumusunod ay itinakda ng Batas Cooper ng 1902 maliban sa isa. A. Pagbuo ng isang Asemblea na binuo ng mga Pilipino B. Pagkakaroon ng katipunan ng karapatan C. Paghirang ng dalawang komisyonado na kakatawan sa Pilipinas D. Paglinang ng likas na yaman ng Pilipinas para sa kapakanan ng mga Pilipino at Amerikano 13. Ang Batas Jones ay nagtalaga ng mga probisyon na dapat tanggapin ng mga Pilipino bilang paghahanda sa sariling pamamahala maliban sa isa. A. Pagtatalaga ng isang Gobernador Heneral na Amerikano na gaganap ng kapangyarihang tagapagpaganap. B. Paglikha ng batasang binubuo ng dalawang kapulungan. C. Ang Korte Suprema at mga mababang hukuman ang may kapangyarihang panghukuman. D. Ang karapatan ng mamamayan ay di nakapaloob sa Katipunan ng Karapatan 14. Anong batas na itinatag ng mga Amerikano ang natakda ng sampung taong transisyon bago mapasalin sa mga Pilipino ang pamamahala? A. Batag Jones B. Batas Hare-Hawes-Cutting C. Batas Pilipinas D. Batas Tyding-Mcduffie 15. Sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig na kinaaniban ng ilan pang bansa sa Europa na pinamunuan ni Adolf Hitler. Anong bansa ang nanguna sa paglusob sa Asya? A. Japan B. Thailand C. Vietnam D. China
  • 3. 16. Ano ang ibig sabihin ng Greater East Asia Co-Properity Sphere ng bansang Hapon? A. ito ang planong magtatag ng bagong kaayusan sa Asya B. ito ang planong magtatag ng malakihang industriya sa bansa C. ito ang pagpapatupad ng pangkabuhayang pagtutulungan ng mga bansa sa Asya D. ito ay ang makilalang lider ng mga Asyano at pairalin ang mga paniniwalang Asyano 17. Ang mga sumusunod ay mga layunin ng bansang Hapon sa kanilang pananakop at magpalaganap ng paniniwalang Asyano maliban sa isa. A. Paghahanap ng mapagdadalhan ng kanyang mga produkto B. Pagtatatag ng pangkabuhayang pagtutulungan ng mga bansa sa Asya C. Mapabagsak ang pwersang Amerikano at sakupin ang Pilipinas D. Makilalang lider ng mga Asyano para sa Asyano lamang 18. Naging matulungin ang pamahalaang Amerikano ngunit naging mapilit sila sa paghiling na pagtibayin ang pantay na karapatan ng Pilipino at Amerikano sa paglinang ng likas na yaman ng bansa. Ito ay tinatawag na _____. A. Parity Rights B. Bill of Rights C. Party List D. Benevolent Assimilation 19. Isang samahan ang itinatag ni Pangulong Macapagal para sa mabuting pakikipag-uganayan sa mga karatig bansang Malaysia at Indonesia. Ito ay ang tinawag na ____ A. MAPHILINDO B. ASEAN C. APEC D. SEATO 20. Ito ay sangay ng pamahalaan na siyang naghahabol sa mga yaman ng bansa na nakamit ninuman sa hindi legal at tamang paraan. A. PACSA B. PACT C. PCGG D. NBI 21. Anong pangyayari ang naging hudyat ng paghihimagsik ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila? A. pagkakatatag ng La Liga Filipina B. ang unang sigaw sa Pugad Lawin C. ang pagkamatay ng GOMBURZA D. pagpatay kay Rizal 22. Itinatag ang Katipunan noong Hulyo 7, 1892 sa pamumuno ni Bonifacio na kinapapalooban ng tatlong saligang layunin. Ito ay ang _____. A. pampulitikal, sosyal at pinansyal B. sosyal, sibiko at pulitikal C. pulitikal, moral at sibiko D. moral, ispirituwal, sosyal, pinansyal at sibiko 23. Naging katuwang siya ni Andres Bonifacio sa pakikipaglaban at naataang tagapag-ingat sa mga kasulatang at dokumentong may kaugnayan sa kilusan. Siya ay si ____. A. Marina Dizon Santiago
  • 4. B. Teresa Magbanua C. Melchora Aquino D. Gregoria de Jesus 24. Sino ang pumatay kay Andres Bonifacio? A. Emilio Aguinaldo B. Major Lazaro Makapagal C. Heneral Noriel D. Heneral Mamerto Natividad 25. Di lahat ng mga Kastila sa bansa ay kaaway ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Sila ay tinatawag na mga _____ A. Mestizo B. Peninsulares C. Pilipinong Kastila D. Insulares 26. Ang Pilipinas ay isang bansa na kumikilala sa kahalagahan ng mabuting pakikipag-ugnayan. Ang "The State shall pursue an independent foreign policy" ay nakasaad sa _____ A. Saligang Batas 1987, Artikulo II, Seksyon 7 B. Saligang Batas 1935, Artikulo II, Seksyon 7 C. Saligang Batas 1973, Artikulo II, Seksyon 6 D. Saligang Batas 1987, Artikulo I, Seksyon 7 27. Ang naging pangunahing layunin ng samahang ito ay ang pangangalaga ng bawat kasapi nito sa larangan ng militar para sa kaligtasan at katahimikan. A. SEATO B. UNO C. WHO D. APEC 28. Ang samahang ito sa Asya ay nagpapakita ng pagbabawas ng pag-asa sa tulong ng Estados Unidos na higit na pinahalagahan ni Pangulong Carlos P. Garcia. A. APEC B. SEATO C. ASA D. UNO 29. Ang samahang ASEAN ay nagtatakda ng mga batas na sinusunod ng bawat kasapi. Binubuo ng mga pangulo ng mga kasaping bansa na siyang may pinakamataas na posisyon sa samahan. Ito ay _____ A. ASEAN Ministerial Meeting B. ASEAN Heads of Government C. ASEAN Standing Committee D. ASEAN Ad Hoc Committee 30. Ang mga sumusunod ay pangunahing layunin ng UNO maliban sa isa. A. Ang paggalang sa karapatan ng tao na walang kinikilalang lahi, kulay, wika, kasarian at pananampalataya. B. Ang pagtatatag ng mabuting pagkakaibigan ng mga bansa. C. Ang pagpapanatili ng katahimikan at katiwasayan ng mga piling lugar lamang D. Ang pangunahan ang mga gawain o maging sentro upang matupad ang layuning tinakda 31. Sino ang humawak sa dalawang ahensiya ng pananalapi ng UNO? A. Rafael Salas
  • 5. B. Miguel Cuaderno C. Blas Ople D. Estefana Aldaba Lim 32. Siya ang naging pangalawang kalihim ng Social Development and Humanitarian Affairs. Sino siya? A. Cesar Bengson B. Felixberto Serrano C. Estefania Aldaba Lim D. Dr. Juan Salcedo 33. Ang samahang ito ay binubuo ng 18 kasapi na ang layunin ay magkaroon ng magandang ugnayanang mga papaunlad na bansa sa mga mauunlad nang bansa. A. SEATO B. UNO C. APEC D. WHO 34. Ang sumusunod ang mga bansang kasapi sa APEC maliban sa ilan. A. Egypt, Eutopia at Mali B. Malaysia, Thailand at Vietnam C. China, Singapore at Japan D. Indonesia, Japan, Canada 35. Saan matatagpuan ang punong himpilan ng Nagkakaisang Bansa o United Nations Organizations? A. Manila, Philipines B. Geneva, Switzerland C. New York City, New York, USA D. Paris, France 36. Anong kasunduan ang nagsalin ng pamamahala sa Pilipinas sa mga Amerikano na mula sa mga Kastila? A. Military Bases Agreement B. Parity Rights C. Treaty of Paris D. Mutual Agreement Pack 37. Ito ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa kung saan naging hudyat ito ng himagsikan laban sa mga Kastila. Saan ito naganap? A. sa Balintawak B. sa Mandaluyong C. sa Tondo, Maynila D. sa Malolos, Bulacan 38. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag tungkol sa kaunlaran? A. Ang kaunlaran ay isang kondisyon ng isang bansa kung saan makikita ang kasiyahan at kapayapaan ng bawat mamamayan B. Ang kaunlaran ay nakabatay lamang sa kung anong mayroon ang isang bansa C. Ang kaunlaran ay bahagi lamang ng kasaysayan ng isang bansang malaya kung saan maraming pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ang ginagawa ng pamahalaan D. Ang kaunlaran ay nababatay sa kung paano pinahahalagahan ng pamahalaan at mamamayan ang kalikasan at kalusugan ng bawat isa. 39. Kailan naihalal si Joseph Estrada bilang pangulo ng Pilipinas? A. Mayo 11, 1998
  • 6. B. Mayo 3, 1979 C. Mayo 12, 1997 D. Mayo 10, 1998 40. Siya ang ikalabintatlong pangulo n gating bansa na nanumpa sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas sa Barasoain Church, Malolos, Bulacan A. Fidel V. Ramos B. Corazon C. Aquino C. Joseph E. Estrada D. Gloria M. Arroyo ANSWER KEY 1. a 21. b 2. a 22. c 3. b 23. d 4. c 24. b 5. a 25. d 6. a 26. a 7. b 27. a 8. b 28. c 9. b 29. b 10. b 30. c 11. c 31. b 12. d 32. c 13. d 33. c 14. b 34. a 15. a 35. c 16. a 36. c 17. c 37. A 18. a 38. d 19. a 39. a 20. c 40. c

Related Documents