Abilitate – NU Dizabilitate!Respect reciproc şi Egalitate deşanse
STRUCTURA PREZENTĂRII : HAND-ROM fundaţie umanitară de orientare şi integrare socială Misiune Centrul de zi Ma...
1. HAND-ROM fundaţie de orientare şi integrare socialăEste o organizaţie umanitară înfiinţată înCurtea de Argeş în 1...
2. Misiune : iniţierea de proiecte şi programe prin care persoana cu dizabilităţi să-şi construiască viitorul şi...
HAND-ROM oferă grupului ţintă câte unreprezentant, stimulând dialogulcivic, solidaritatea şi responsabilitateasocială, for...
Existenţa fundaţiei este absolutnecesară, centrul şi atelierul său fiindsingurele opţiuni reale existente la aceastăoră pe...
3.Centrul de zi MarinaEste un centru de suport educaţional pentru copiii cucerinţe educaţionale speciale din Curtea de Arg...
Centrul de zi PARASCHIVATot pe modelul centrului de zi Marina a fostinfiinţat, cu sprijinul comunităţii şi al grupului loc...
Avem, de asemenea, satisfacţia înfiinţăriiasociaţiei de părinţi care gestionează şiadministrează centrul Paraschiva, cu sp...
4.Atelierul protejat DIZAB-ROMA fost înfiinţat în 2009 cu finanţare ANPH, dindorinţa de a oferi o şansă tinerilor cudizabi...
DIZAB-ROM estesingurul atelier protejat depregătire preprofesionalădin zona de nord ajudeţului Argeş, înfiinţatdin dorinţa...
Serviciile prin care atelierul DIZAB-ROMvine în întâmpinarea beneficiarilor sunturmătoarele: Evaluare şi consiliere psi...
5. DIZAB-ROM – Şansa mea!În perioada 1 oct. 2010 – 31 aug.2011 a fostimplementat proiectul “Dizab-Rom – Şansamea!”, proiec...
Din 20 de tineri înscrişi la cursuri, 10 tineri auurmat cursurile integral, beneficiind de evaluareşi consiliere psiho-soc...
Prin Centrul de zi Marina şi prin atelierulprotejat Dizab-Rom, HAND-ROM schimbăîn bine zi de zi, destinele copiilor şi tin...
Dezvoltarea şi menţinereaîn parametrii optimi afundaţiei şi ducerea la bunsfârşit a misiunii salereprezintă, însă, oadevăr...
6. Măsuri generatoare de venituri Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijineintegrarea socială a persoanelor cu diz...
 Dezvoltarea unei minitipografii pentruasigurarea de produse/servicii specifice încomunitate (dosare pentru agenţii econo...
7. Principiile noastre: Principiul vieţii active şi participative a beneficiarilor. Principiul dezvoltării locale...
8. Direcţii de acţiune Folosirea resurselor umane disponibile pe plan local pentru a dezvolta proiecte locale. In...
9. HAND-ROM – promotor al economiei socialeÎn perioada 12-14 octombrie 2011, HAND-ROMa participat la Târgul naţional de ec...
Printre exemplele diseminate în cadrulconferinţei de economie socială, s-a aflat şi celal fundaţiei HAND-ROM, prezentarea ...
Există câteva modalităţi prin care puteţi ajuta şi a vă ajuta alăturându-vă organizaţiei HAND-ROM Vol...
Pentru mai multe informaţiiNu ezitaţi să ne contactaţi:e-mail: handrom@yahoo.comfax: 0372875461tel: 0248268082mobil: 07239...
Colaboratori si sponsori Silva Rom Golden
of 29

Prezentare fundatia HAND-ROM

"Cei mai mulţi oameni se gândesc la succes în termeni de a primi. Totuşi, succesul presupune a dărui." - Henry Ford
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare fundatia HAND-ROM

 • 1. Abilitate – NU Dizabilitate!Respect reciproc şi Egalitate deşanse
 • 2. STRUCTURA PREZENTĂRII : HAND-ROM fundaţie umanitară de orientare şi integrare socială Misiune Centrul de zi Marina- prezentare Atelierul protejat DIZAB-ROM – prezentare “Dizab –Rom – Şansa mea!” Măsuri generatoare de venituri Principiile noastre Direcţii de acţiune HAND-ROM – promotor al economiei sociale
 • 3. 1. HAND-ROM fundaţie de orientare şi integrare socialăEste o organizaţie umanitară înfiinţată înCurtea de Argeş în 1999, de către persoanecu dizabilităţi, acreditată ca furnizor deservicii sociale, care oferă prin: Centrul de zi Marina (un centru de suporteducaţional pentru copiii cu cerinţe educaţionalespeciale) – acces la educaţie specială şiincluzivă, terapii şi consiliere pentru 100 de copiidin nordul judeţului Argeş. Atelierul protejat DIZAB-ROM – consilierevocaţională şi pregătire preprofesională înmeseriile de legător manual şi lumânărar.
 • 4. 2. Misiune : iniţierea de proiecte şi programe prin care persoana cu dizabilităţi să-şi construiască viitorul şi să-şi influenţeze destinul.
 • 5. HAND-ROM oferă grupului ţintă câte unreprezentant, stimulând dialogulcivic, solidaritatea şi responsabilitateasocială, formând lideri şi grupuri de iniţiativăcomunitară sau regională pentru drepturile şinevoile reale ale persoanelor cu dizabilităţi(acces la educaţie, abilitare-reabilitare, formareprofesională, angajare, dreptul la muncă înateliere protejate şi/sau la domiciliu.
 • 6. Existenţa fundaţiei este absolutnecesară, centrul şi atelierul său fiindsingurele opţiuni reale existente la aceastăoră pentru grupul ţintă, statul lăsând în grijafundaţiei educaţia copiilor şi tinerilor cudeficienţe din zona menţionată.Astfel, HAND-ROM s-a dedicat acţiunilor deeducare, tratare şi pregătire preprofesională apeste 100 de copii din regiunea de nord ajudeţului Argeş.
 • 7. 3.Centrul de zi MarinaEste un centru de suport educaţional pentru copiii cucerinţe educaţionale speciale din Curtea de Argeş şicomunele limitrofe, înfiinţat de Fundaţia HAND-ROM în2002, cu sprijinul UNICEF.Centrul oferă servicii de educaţie specială şiincluzivă, abilitare-reabilitare, kinetoterapie şiergoterapie,logopedie,ludoterapie, psihodiagnoză, consiliere individuală şi de grup.
 • 8. Centrul de zi PARASCHIVATot pe modelul centrului de zi Marina a fostinfiinţat, cu sprijinul comunităţii şi al grupului local deiniţiativă, Centrul de zi Paraschiva pentru 20 decopii cu CES de pe râul Valea Doamnei, carefrecventau centrul de zi din Curtea de Argeş, venindde la 40 km distanţă.
 • 9. Avem, de asemenea, satisfacţia înfiinţăriiasociaţiei de părinţi care gestionează şiadministrează centrul Paraschiva, cu sprijincomunitar şi prin parteneriat public privat.Ambele centre au fost înfiinţate ca alternativăla măsurile de constrângere şi de închidere aşcolilor speciale.
 • 10. 4.Atelierul protejat DIZAB-ROMA fost înfiinţat în 2009 cu finanţare ANPH, dindorinţa de a oferi o şansă tinerilor cudizabilităţi care nu au posibilitatea de a urmacursurile unui liceu sau ale unei şcoliprofesionale, contribuind astfel laimplementarea Strategiei Naţionale pentruprotecţia, integrarea şi incluziunea socială apersoanelor cu handicap (2006-2013).
 • 11. DIZAB-ROM estesingurul atelier protejat depregătire preprofesionalădin zona de nord ajudeţului Argeş, înfiinţatdin dorinţa de a le oferitinerilor cu dizabilităţi dinzona Curtea de Argeş darşi absolvenţilor cicluluigimnazial de la Centrul dezi Marina, independenţa şipregătirea necesară caresă le faciliteze integrareape piaţa muncii, făcând dinei cetăţeni activi aisocietăţii.
 • 12. Serviciile prin care atelierul DIZAB-ROMvine în întâmpinarea beneficiarilor sunturmătoarele: Evaluare şi consiliere psihologică (individuală şi de grup, în funcţie de nevoile beneficiarilor); Consiliere şi orientare profesională; Activităţi de recuperare şi formare de abilităţi; Pregătire preprofesională în meseriile de legător manual şi lumânărar; Activităţi de terapie ocupaţională; Activităţi recreative şi de socializare; Asistenţă în procesul găsirii unui loc de muncă; Sprijin după angajare.
 • 13. 5. DIZAB-ROM – Şansa mea!În perioada 1 oct. 2010 – 31 aug.2011 a fostimplementat proiectul “Dizab-Rom – Şansamea!”, proiect care a beneficiat de finanţaredin partea Fundaţiei Soros România, şi care afost realizat în parteneriat cu Nicosmailunitate protejată.Scopul proiectului l-a reprezentat oferirea decursuri de pregătire preprofesională pentru20 de tineri cu dizabilităţi din Curtea de Argeşşi comunele limitrofe.
 • 14. Din 20 de tineri înscrişi la cursuri, 10 tineri auurmat cursurile integral, beneficiind de evaluareşi consiliere psiho-socială, activităţi de recuperareşi formare de abilităţi,pregătire preprofesională înmeseriile de legător manual şi lumânărar.La sfârşitul proiectului, 2 din cei 10 tineribeneficiari au fost deja angajaţi (unul în cadrulatelierului, şi unul în cadrul Nicosmail).
 • 15. Prin Centrul de zi Marina şi prin atelierulprotejat Dizab-Rom, HAND-ROM schimbăîn bine zi de zi, destinele copiilor şi tinerilorcu nevoi speciale din această parte ajudeţului.Îngrijim peste 100 de copii şitineri, care, odată ajunşi adulţi, vor aveaatât educaţia cât şi pregătirea necesarăpentru a putea lucra şi a se întreţinesinguri, nemaifiind consideraţi o povarăpentru societate.
 • 16. Dezvoltarea şi menţinereaîn parametrii optimi afundaţiei şi ducerea la bunsfârşit a misiunii salereprezintă, însă, oadevărată încercare.Sustenabilitateafundaţiei, a serviciilorcentrului şi atelierului săuprotejat, sunt posibile prinactivităţi generatoare devenituri, ca forme aleeconomiei sociale.
 • 17. 6. Măsuri generatoare de venituri Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijineintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi dar şi acelor provenite din categorii defavorizate (cu vârstapeste 45 ani, persoane fără venituri stabile, etc), prinatelierul protejat DIZAB-ROM – pregătirepreprofesională ucenicie şi calificare în legătoriemanuală (cusut în fascicule, în spirale, tipărire pemaşină offset,etc) şi realizare de lumânări.
 • 18.  Dezvoltarea unei minitipografii pentruasigurarea de produse/servicii specifice încomunitate (dosare pentru agenţii economicişi instituţii); Miniproducţie pe bază de comenziindividualizate de la beneficiari – tipizare şipersonalizareregistre, agende, caiete,etc, registre speciale– registrul agricol, servicii de legătorie şiarhivare pentru instituţii, ş.a.Aceste activităţi duc la creşterea număruluide persoane integrate pe piaţa muncii (atâtpersoane cu dizabilităţi cât şi persoaneprovenite din alte categorii defavorizate) şigenerează venituri pentru serviciile sociale alefundaţiei.
 • 19. 7. Principiile noastre: Principiul vieţii active şi participative a beneficiarilor. Principiul dezvoltării locale şi al coeziunii sociale prin parteneriat public privat. Principiul solidarităţii şi implicării individuale în procesul cetăţeniei active. Principiul responsabilităţii sociale a membrilor comunităţii. Principiul calităţii produselor/serviciilor şi al unui nivel de viaţă mai bun pentru beneficiari. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.
 • 20. 8. Direcţii de acţiune Folosirea resurselor umane disponibile pe plan local pentru a dezvolta proiecte locale. Infiinţarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare şi comerciale care să satisfacă necesităţile locale cele mai importante şi mai urgente. Milităm pentru o comunitarizare a serviciilor publice decât pentru o privatizare a acestora. Identificarea şi crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile şi marginalizate social. Activităţi de comerţ din care sectorul privat s-a retras ca urmare a faptului că nu erau destul de profitabile,etc.
 • 21. 9. HAND-ROM – promotor al economiei socialeÎn perioada 12-14 octombrie 2011, HAND-ROMa participat la Târgul naţional de economiesocială, organizat la Bucureşti de MinisterulMuncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.La standul HAND-ROM au fost prezentateproduse de legătorie (carneţele,agende, seturide birou) şi lumânări parfumate, realizate detinerii cu dizabilităţi din cadrul atelieruluiprotejat Dizab-Rom.
 • 22. Printre exemplele diseminate în cadrulconferinţei de economie socială, s-a aflat şi celal fundaţiei HAND-ROM, prezentarea fundaţieifiind foarte apreciată de participanţi.Cu ocazia târgului şi a conferinţei a fost lansatşi Manualul de bune practici în economiasocială, în care şi modelul HAND-ROM prin„Parfumul meseriilor uitate” ocupă locul 5 dincele 12 modele prezentate.
 • 23. Există câteva modalităţi prin care puteţi ajuta şi a vă ajuta alăturându-vă organizaţiei HAND-ROM Voluntariat şi stagii de practică Experienţa dumneavoastră poate fi un mare ajutor dacă vă alăturaţi echipei HAND-ROM prin programele noastre de voluntariat şi stagii de practică. Astfel, cu siguranţă atingeţi un nou nivel de dezvoltare personală. Folosiţi taxele eficient Alegând HAND-ROM pentru a direcţiona 2% puteţi face o diferenţă în viaţa copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale. Cumpăraţi produsele HAND-ROM Faceţi o donaţie Donaţiile dumneavoastră pot transforma vieţile copiilor şi tinerilor speciali. Puteţi dona direct în Contul fundaţiei HAND-ROM RO 54 RZBR 0000 0600 0545 2955
 • 24. Pentru mai multe informaţiiNu ezitaţi să ne contactaţi:e-mail: handrom@yahoo.comfax: 0372875461tel: 0248268082mobil: 0723914172
 • 25. Colaboratori si sponsori Silva Rom Golden