Grau
en Ciències Polítiques
i de l’Administració
https://www.youtube.com/watch?v=5bh0XeNojxA#t=27
On s’imparteix: campus de la Ciutadella
On s’imparteix: campus de la Ciutadella
Perfil de l’estudiant
□ Alta dedicació a l’estudi
□ Sensibilitat pels problemes
socials i polítics
□ Capacitat de treball ...
Accés al grau
□ Des de Batxillerat + PAU: des de totes les opcions
□ Des de COU + PAU: des de totes les opcions
□ Des de C...
El grau
□ Durada: 4 anys acadèmics
□ Nombre de places: 180
□ Estades a l’estranger:
una tercera part dels estudiants
□ Hor...
Estructura del grau
□ Distribució trimestral de les assignatures
□ Càrrega lectiva del grau: 240 crèdits ECTS
Primer i seg...
Característiques de la docència
□ Classes magistrals
□ Seminaris
□ Tutories, treballs guiats
□ Utilització de les TIC (Moo...
Itineraris (a 3r. i 4t. curs)
□ Anàlisi Social
□ Internacional
□ Polítiques Públiques i Gestió Pública
□ Ciutadans i Gover...
Matèries del pla d’estudis
□ Política
□ Sociologia
□ Història
□ Gestió Pública
□ Polítiques Públiques
□ Dret
□ Economia
□ ...
Els professors
□ De reconegut prestigi internacional en el seu camp
□ Professionals de l’àmbit públic
□ Seleccionats espec...
Sortides professionals
□ Món públic: administració pública, organismes públics
□ Món privat: empreses de serveis, consulto...
Premis per a estudiants de secundària
Presenta’t al premi Ernest Lluch de Ciències
Polítiques i Socials al millor treball ...
Jo, la Pompeu
Segueix-nos a:
L’Hora del Pati, el butlletí de la UPF per a estudiants de
secundària: www.upf.edu/horadelpat...
Més informació
□ www.upf.edu/grau/
□ Punt d’Informació a l’Estudiant
Telèfon: (34) 93 542 22 28
CAU: https://cau.upf.edu/p...
Politiques
of 17

Politiques

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiques

 • 1. Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
 • 2. https://www.youtube.com/watch?v=5bh0XeNojxA#t=27
 • 3. On s’imparteix: campus de la Ciutadella
 • 4. On s’imparteix: campus de la Ciutadella
 • 5. Perfil de l’estudiant □ Alta dedicació a l’estudi □ Sensibilitat pels problemes socials i polítics □ Capacitat de treball en grup □ Bona expressió oral i escrita □ Capacitat de relacionar coneixements de molts àmbits
 • 6. Accés al grau □ Des de Batxillerat + PAU: des de totes les opcions □ Des de COU + PAU: des de totes les opcions □ Des de CFGS i FP de segon grau □ Prova per a majors de 25 o 45 anys Nota de tall del curs 2014-2015: 7,44
 • 7. El grau □ Durada: 4 anys acadèmics □ Nombre de places: 180 □ Estades a l’estranger: una tercera part dels estudiants □ Horaris: preferentment els horaris es compacten al matí, però hi ha cursos que també tenen docència a la tarda (matèries optatives) □ Idiomes: català, castellà i anglès □ Pràctiques: obligatòries en l’últim curs de carrera □ Treball de fi de grau: obligatori
 • 8. Estructura del grau □ Distribució trimestral de les assignatures □ Càrrega lectiva del grau: 240 crèdits ECTS Primer i segon curs: 120 crèdits ECTS □ 60 crèdits d’assignatures de formació bàsica □ 60 crèdits d’assignatures obligatòries Tercer i quart curs: 120 crèdits ECTS □64 crèdits d’assignatures obligatòries □40 crèdits d’assignatures optatives □Treball i pràctiques de fi de grau de 16 crèdits
 • 9. Característiques de la docència □ Classes magistrals □ Seminaris □ Tutories, treballs guiats □ Utilització de les TIC (Moodle...) □ Pràctiques □ Seminaris, jornades i congressos de l’especialitat □ Foment dels intercanvis amb universitats estrangeres
 • 10. Itineraris (a 3r. i 4t. curs) □ Anàlisi Social □ Internacional □ Polítiques Públiques i Gestió Pública □ Ciutadans i Govern □ Democràcia en Societats Diverses
 • 11. Matèries del pla d’estudis □ Política □ Sociologia □ Història □ Gestió Pública □ Polítiques Públiques □ Dret □ Economia □ Metodologia
 • 12. Els professors □ De reconegut prestigi internacional en el seu camp □ Professionals de l’àmbit públic □ Seleccionats específicament □ Avaluats regularment pels alumnes
 • 13. Sortides professionals □ Món públic: administració pública, organismes públics □ Món privat: empreses de serveis, consultores, gabinets polítics, instituts d’opinió pública □ Institucions: Parlament, partits polítics, organitzacions internacionals □ Tercer sector: organitzacions no governamentals, fundacions
 • 14. Premis per a estudiants de secundària Presenta’t al premi Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials al millor treball de recerca De batxillerat Aquest premi, dotat amb 2.000 euros, s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en qualsevol disciplina de les ciències socials i polítiques realitzat durant el curs acadèmic corresponent, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya. Consulta les bases del premi a: http://www.upf.edu/politiques/premi/
 • 15. Jo, la Pompeu Segueix-nos a: L’Hora del Pati, el butlletí de la UPF per a estudiants de secundària: www.upf.edu/horadelpati Universitari per fi! Un blog d’estudiants de la UPF per a estudiants de secundària: http://universitariperfi.wordpress.com Jo, la Pompeu – Pàgina oficial @jolapompeu@JolaPompeu
 • 16. Més informació □ www.upf.edu/grau/ □ Punt d’Informació a l’Estudiant Telèfon: (34) 93 542 22 28 CAU: https://cau.upf.edu/pie Web: www.upf.edu/bibtic/serveis/pie □ Facultat de Ciències Polítiques i Socials Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona 93 542 27 20 www.upf.edu/politiques

Related Documents