Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności
<ul><li>Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe </li></ul><ul><li>Główne zadania NCN </li></ul><ul><li>Organy NCN ...
<ul><li>Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań pod...
<ul><li>prowadzenie konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych, obejmujących również fi...
Organy Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki <ul><li>Organy NCN: </li></ul><ul><li>Rada Narodowego Centrum Nauk...
<ul><li>Rada Narodowego Centrum Nauki: </li></ul><ul><li>określa dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których będą ogła...
<ul><li>Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) </li></ul><ul><li>Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych ...
<ul><li>Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na ...
<ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych w , tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-bada...
<ul><li>Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych </li></ul><ul><li>rok 2011: ...
<ul><li>KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH OGÓLNYCH </li></ul><ul><li>I edycja 15 marzec nakład 184 mln zł de...
Budżet NCN Narodowe Centrum Nauki
Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania Narodowe Centrum Nauki OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNO...
Narodowe Centrum Nauki Statystyka rozstrzygniętych konkursów NCN
Narodowe Centrum Nauki Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN KONKURS HS ST NZ RAZEM Konkurs na finan...
Narodowe Centrum Nauki Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15” 4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011 Wnioskoda...
Narodowe Centrum Nauki „ TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ 4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011 NAUKI O ŻYCIU N...
Ranking uniwersytetów wg. liczby wniosków złożonych i zakwalifikowanych Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Wnioski ...
Ranking uniwersytetów - współczynnik sukcesu Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Współczynnik sukcesu liczba wniosków...
Ranking uniwersytetów – przyznane finasowanie wg. paneli NCN Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Panele NCN HS liczb...
Ranking uniwersytetów – przyznane finansowanie wg. konkursów Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Wg. Konkursów bez st...
<ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawcze...
<ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadaj...
<ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające ...
<ul><li>Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. </li></ul><ul><li>liczba wnio...
Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie Narodowe Centrum Nauki <ul><li>grudzień 2011 </li></ul><ul><li>konkurs na fin...
<ul><li>www.ncn.gov.pl </li></ul>Zapraszamy na stronę www Narodowe Centrum Nauki
Dziękuję za uwagę .
of 28

Narodowe Centrum Nauki

Prezentacja prof. Henryka Kozłowskiego, członka Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas spotkania 2 lutego 2011 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narodowe Centrum Nauki

 • 1. Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności
 • 2. <ul><li>Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe </li></ul><ul><li>Główne zadania NCN </li></ul><ul><li>Organy NCN </li></ul><ul><li>Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki </li></ul><ul><li>Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki </li></ul><ul><li>Panele NCN </li></ul><ul><li>Konkursy NCN w latach 2011-2012 </li></ul><ul><li>Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011 </li></ul><ul><li>Budżet NCN </li></ul><ul><li>Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania </li></ul><ul><li>Statystyki rozstrzygniętych konkursów NCN </li></ul><ul><li>Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN </li></ul><ul><li>Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15” </li></ul><ul><li>„ TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ </li></ul><ul><li>Rankingi uniwersytetów w rozstrzygniętych konkursach NCN </li></ul><ul><li>Wyniki poszczególnych konkursów ogłoszonych przez NCN </li></ul><ul><li>Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie </li></ul><ul><li>Zakończenie </li></ul>Plan prezentacji Narodowe Centrum Nauki
 • 3. <ul><li>Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych , na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. </li></ul><ul><li>badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. </li></ul>Narodowe Centrum Nauki- informacje podstawowe Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
 • 4. <ul><li>prowadzenie konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych, obejmujących również finansowanie aparatury niezbędnej do ich realizacji; </li></ul><ul><li>zapewnienie środków w ramach programów międzynarodowych oraz projektów, w których polscy naukowcy wykorzystują wielkie urządzenia badawcze; </li></ul><ul><li>finansowanie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, których celem jest m.in. powołanie nowego zespołu badawczego lub stworzenie unikalnego warsztatu naukowego; </li></ul><ul><li>finansowanie stypendiów doktorskich i staży podoktorskich; </li></ul><ul><li>współpraca międzynarodowa dotycząca finansowania badań podstawowych; </li></ul><ul><li>inspirowanie i monitorowanie prowadzenia badań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa; </li></ul><ul><li>finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych; </li></ul><ul><li>finansowanie badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez NCBiR; </li></ul><ul><li>inne zadania zlecone przez MNiSW, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej. </li></ul>Główne zadania Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki
 • 5. Organy Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki <ul><li>Organy NCN: </li></ul><ul><li>Rada Narodowego Centrum Nauki - 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący. </li></ul><ul><li>Dyrektor Narodowego Centrum Nauki - wybierany przez Radę NCN w drodze konkursu, kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za właściwe realizowanie zadań, właściwą gospodarkę finansową oraz zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Koordynatorzy Dyscyplin - wybierani przez Radę NCN w drodze konkursu, odpowiedzialni za organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, ocenę rzetelności i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów, oraz przedkładanie do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespół Ekspertów. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Rada Narodowego Centrum Nauki: </li></ul><ul><li>określa dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych; </li></ul><ul><li>określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju; </li></ul><ul><li>ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych paneli; </li></ul><ul><li>określa tematykę projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację; </li></ul><ul><li>ogłasza konkursy na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora ; </li></ul><ul><li>ocenia merytorycznie wykonanie zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin ; </li></ul><ul><li>wybiera spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespoły Ekspertów odpowiedzianych za ocenę wniosków złożonych w konkursach, </li></ul><ul><li>powołuje Komisję Odwoławczą , złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora dotyczących przyznawania środków na badania zakwalifikowane do finansowania. </li></ul>Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki
 • 7. <ul><li>Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) </li></ul><ul><li>Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) </li></ul><ul><li>Komisja Nauk o Życiu (K-3) </li></ul><ul><li>Komisja specjalistyczna do spraw regulaminów i procedur (KS-1) </li></ul><ul><li>Komisja specjalistyczna od spraw konkursów na projekty badawcze (KS-2) </li></ul><ul><li>Komisja specjalistyczna do spraw konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie oraz programy międzynarodowe niewspółfinansowane (KS-3) </li></ul><ul><li>Komisja do spraw opracowania kodeksów etycznych NCN </li></ul><ul><li>Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki </li></ul>Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki
 • 8. <ul><li>Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych – Panele NCN , tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: </li></ul><ul><li>HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce ( 6 paneli, HS1 - HS6 ) </li></ul><ul><li>ST — Nauki Ścisłe i Techniczne ( 10 paneli, ST1 - ST10 ) </li></ul><ul><li>NZ — Nauki o Życiu ( 9 paneli, NZ1 - NZ9 ) </li></ul>Panele Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki
 • 9. <ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych w , tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień </li></ul><ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora </li></ul><ul><li>rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień </li></ul><ul><li>rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień </li></ul><ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu badawczego rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień </li></ul><ul><li>rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień </li></ul>Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012 Narodowe Centrum Nauki
 • 10. <ul><li>Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych </li></ul><ul><li>rok 2011: I edycja 15 marzec 2011, II edycja 15 grudzień </li></ul><ul><li>rok 2012: I edycja 15 czerwca </li></ul><ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców rok 2011: I edycja 15 czerwiec , II edycja 15 grudzień </li></ul><ul><li>rok 2012: I edycja 15 czerwca </li></ul><ul><li>Konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora rok 2011: I edycja 15 grudzień </li></ul>Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012 Narodowe Centrum Nauki
 • 11. <ul><li>KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH OGÓLNYCH </li></ul><ul><li>I edycja 15 marzec nakład 184 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 284 mln zł </li></ul><ul><li>II edycja 15 wrzesień nakład 180 mln zł </li></ul><ul><li>KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA </li></ul><ul><li>I edycja 15 marzec nakład 16 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 62 mln zł </li></ul><ul><li>II edycja 15 wrzesień nakład 45 mln zł </li></ul><ul><li>KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA </li></ul><ul><li>I edycja 15 marzec nakład 50 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 113 mln zł </li></ul><ul><li>II edycja 15 wrzesień nakład 75 mln zł </li></ul><ul><li>KONKURS NA FINANSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH NIEWSPÓŁFINANSOWANYCH </li></ul><ul><li>I edycja 15 marzec 2011 nakład 50 mln zł </li></ul><ul><li>KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW </li></ul><ul><li>I edycja 15 czerwiec nakład 150 mln zł </li></ul>Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011 Narodowe Centrum Nauki
 • 12. Budżet NCN Narodowe Centrum Nauki
 • 13. Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania Narodowe Centrum Nauki OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓW - Koordynatorzy Dyscyplin NCN
 • 14. Narodowe Centrum Nauki Statystyka rozstrzygniętych konkursów NCN
 • 15. Narodowe Centrum Nauki Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN KONKURS HS ST NZ RAZEM Konkurs na finansowanie projektów badawczych Wnioski zgłoszone 888 1632 1171 3691 Wnioski finansowane 253 377 271 901 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez posiadające stopień naukowy doktora. Wnioski zgłoszone 411 575 429 1415 Wnioski finansowane 96 118 75 289 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioski zgłoszone 629 965 814 2408 Wnioski finansowane 169 262 182 613 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. Wnioski zgłoszone 42 171 99 312 Wnioski finansowane 13 27 28 68
 • 16. Narodowe Centrum Nauki Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15” 4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011 Wnioskodawca Wnioski złożone Kwota wnioskowana ogółem [zł] Wnioski zakwalifikowane Kwota przyznana ogółem [zł] OSOBA FIZYCZNA 1417 178 mln 362 38,2 mln UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 255 102,9 mln 99 37,5 mln UNIWERSYTET WARSZAWSKI 238 70,7 mln 117 30,1 mln AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA 213 113,5 mln 49 21,5 mln POLITECHNIKA WARSZAWSKA 161 84,1 mln 45 21 mln UNIWERSYTET ADAMIA MICKIEWICZA POZNAŃ 215 46,5 mln 69 15,1 mln POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 118 63,1 mln 27 11,2 mln UNIWERSYTET ŁÓDZKI 125 33 mln 41 10,4 mln INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN 41 18,4 mln 23 10,3 mln INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOSCI PAN 25 13 mln 18 10,1 mln IBSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH im. A. SOŁTANA 12 15 mln 4 9,8 mln INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 42 21,6 mln 21 9,6 mln POLITECHNIKA ŁÓDZKA 192 67,1 mln 30 9,4 mln UNIWERSYTET GDAŃSKI 101 28,3 mln 31 8,7 mln UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUŃ 125 40,2 mln 27 7,7 mln UIWERSYTET MEDYCZNY ŁÓDZ 78 31 mln 18 7,5 mln
 • 17. Narodowe Centrum Nauki „ TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ 4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011 NAUKI O ŻYCIU Nazwa podmiotu Liczba wniosków Kwota przyznana [zł] Uniwersytet Jagielloński 49 22 mln Instytut Biologii Doświadczalnej PAN 20 9,7 mln Gdański Uniwersytet Medyczny 18 5,5 mln Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 18 10,2 mln Uniwersytet Medyczny w Łodzi 17 7,5 mln NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE Nazwa podmiotu Liczba wniosków Kwota przyznana [zł] Akademia Górniczo-Hutnicza 47 21,3 mln Uniwersytet Warszawski 46 15,8 mln Politechnika Warszawska 43 20,9 mln Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 30 8, 3 mln Uniwersytet Jagielloński 27 11,9 mln NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE Nazwa podmiotu Liczba wniosków Kwota przyznana [zł] Uniwersytet Warszawski 58 9,2 mln Uniwersytet Adama Mickiewicza 29 2,8 mln Uniwersytet Jagielloński 23 3,9 mln Uniwersytet Łódzki 21 3,8 mln Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 16 2 mln
 • 18. Ranking uniwersytetów wg. liczby wniosków złożonych i zakwalifikowanych Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Wnioski złożone Wnioski zakwalifikowane Ilość koszt ogółem Ilość koszt ogółem Katolicki Uniwersytet Lubelski 38 7,2 mln zł 6 301,9 tys. zł Uniwersytet Gdański 101 28,4 mln zł 31 8,7 mln zł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 215 46,5 mln zł 69 15 mln zł Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 263 106,7 mln zł 100 37,8 mln zł Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 23 4,1 mln zł 2 405 tys. zł Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 2,3 mln zł 3 237 tys. zł Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 20 5,8 mln zł 4 1 mln zł Uniwersytet Łódzki 125 33 mln zł 41 10,3 mln zł Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 48 11,8 mln zł 10 1,8 mln zł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 125 40,3 mln zł 27 7,8 mln zł Uniwersytet Opolski 23 7,1 mln zł 2 668 tys. zł Uniwersytet Rzeszowski 31 6,9 mln zł 4 666 tys. zł Uniwersytet Szczeciński 102 12,7 mln zł 17 1,4 mln zł Uniwersytet Śląski w Katowicach 91 28,7 mln zł 27 5,7 mln zł Uniwersytet w Białymstoku 44 7,9 mln zł 17 3,3 mln zł Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 118 26,2 mln zł 10 1,6 mln zł Uniwersytet Warszawski 238 70,7 mln zł 117 30 mln zł Uniwersytet Wrocławski 107 29,9 mln zł 26 6,9 mln zł Uniwersytet Zielonogórski 33 10,4 mln zł 4 678 tys. zł
 • 19. Ranking uniwersytetów - współczynnik sukcesu Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Współczynnik sukcesu liczba wniosków koszt ogółem Uniwersytet Warszawski 49,20 % 42,50 % Uniwersytet w Białymstoku 38,60 % 41,80 % Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 38,00 % 34,40 % Uniwersytet Łódzki 32,80 % 31,40 % Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 32,10 % 32,60 % Uniwersytet Gdański 30,70 % 30,80 % Uniwersytet Śląski w Katowicach 29,70 % 19,80 % Uniwersytet Wrocławski 24,30 % 23,00 % Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 21,60 % 19,30 % Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 20,80 % 15,00 % Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 20,00 % 17,70 % Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20,00 % 10,10 % Uniwersytet Szczeciński 16,70 % 10,90 % Katolicki Uniwersytet Lubelski 15,80 % 4,20 % Uniwersytet Rzeszowski 12,90 % 9,60 % Uniwersytet Zielonogórski 12,10 % 6,50 % Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 8,70 % 9,90 % Uniwersytet Opolski 8,70 % 9,40 % Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 8,50 % 6,10 %
 • 20. Ranking uniwersytetów – przyznane finasowanie wg. paneli NCN Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Panele NCN HS liczba wniosków ST liczba wniosków NZ liczba wniosków Katolicki Uniwersytet Lubelski 5 0 1 Uniwersytet Gdański 12 10 9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 29 30 10 Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 24 27 49 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 0 1 1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 0 0 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 0 4 0 Uniwersytet Łódzki 21 9 11 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 7 2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 11 13 3 Uniwersytet Opolski 1 0 1 Uniwersytet Rzeszowski 3 0 1 Uniwersytet Szczeciński 10 7 0 Uniwersytet Śląski w Katowicach 8 13 6 Uniwersytet w Białymstoku 5 9 3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5 3 2 Uniwersytet Warszawski 58 46 13 Uniwersytet Wrocławski 8 17 1 Uniwersytet Zielonogórski 2 0 2
 • 21. Ranking uniwersytetów – przyznane finansowanie wg. konkursów Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Wg. Konkursów bez stopnia dr. ze stopniem dr. ogólny PMN Ilość nakłady Ilość nakłady Ilość nakłady ilość nakłady Katolicki Uniwersytet Lubelski 2 116 tys. zł 1 59 tys. zł 3 126 tys. zł 0 0 Uniwersytet Gdański 2 310 tys. zł 11 3,6 mln zł 16 4,2 mln zł 2 580 tys. zł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21 1 mln zł 9 4,2 mln zł 37 8,9 mln zł 2 948 tys. zł Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum 4 403 tys. zł 18 6,6 mln zł 72 24,5 mln zł 6 5,9 mln zł Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 0 0 2 405 tys. zł 0 0 0 0 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 0 0 1 98 tys. zł 2 138 tys. zł 0 0 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2 519 tys. zł 0 0 2 511 tys. zł 0 0 Uniwersytet Łódzki 4 189 tys. zł 6 1,2 mln zł 29 8,2 mln zł 2 807 tys. zł Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 108 tys. zł 1 98 tys. zł 7 1,4 mln zł 1 223 tys. zł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 326 tys. zł 7 2,2 mln zł 17 5,2 mln zł 0 0 Uniwersytet Opolski 0 0 2 668 tys. zł 0 0 0 0 Uniwersytet Rzeszowski 0 0 1 69 tys. zł 3 598 tys. zł 0 0 Uniwersytet Szczeciński 7 435 tys. zł 1 38 tys. zł 8 629 tys. zł 1 282 tys. zł Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 449 tys. zł 0 0 22 4,9 mln zł 1 287 tys. zł Uniwersytet w Białymstoku 2 246 tys. zł 2 302 tys. zł 13 2,8 mln zł 0 0 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2 139 tys. zł 2 167 tys. zł 6 1,3 mln zł 0 0 Uniwersytet Warszawski 12 880 tys. zł 24 8,2 mln zł 75 18 mln zł 6 2,9 mln zł Uniwersytet Wrocławski 0 0 4 2 mln zł 21 4,6 mln zł 1 223 tys. zł Uniwersytet Zielonogórski 1 44 tys. zł 0 0 3 634 tys. zł 0 0
 • 22. <ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. </li></ul><ul><li>liczba wniosków zgłoszonych: 3691 – ST (1632), NZ (1171), HS (888) </li></ul><ul><li>liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 901 - ST (377), NZ (271), HS (253) </li></ul><ul><li>na łączną kwotę: 289 mln zł – ST (144 mln), NZ (108 mln), HS (36 mln) </li></ul><ul><li>finansowanie wniosków według działów: </li></ul>Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki
 • 23. <ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. </li></ul><ul><li>liczba wniosków zgłoszonych: 2408 – ST (965), NZ (814), HS (629) </li></ul><ul><li>liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 613 – ST (262), NZ(182), HS (169) </li></ul><ul><li>na łączną kwotę: 63 mln zł – ST (28 mln), NZ (26 mln), HS (9 mln) </li></ul><ul><li>finansowanie wniosków według działów: </li></ul>Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki
 • 24. <ul><li>Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. </li></ul><ul><li>liczba wniosków zgłoszonych: 1415 – ST (575), NZ (429), HS (411) </li></ul><ul><li>liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 289 – ST (118), NZ (75), HS (96) </li></ul><ul><li>na łączną kwotę: 108 mln zł – ST (54 mln), NZ (39 mln), HS (15 mln) </li></ul><ul><li>finansowanie wniosków według działów: </li></ul>Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki
 • 25. <ul><li>Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. </li></ul><ul><li>liczba wniosków zgłoszonych: 312 – ST (171), NZ (99), HS (42) </li></ul><ul><li>liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 68 – ST (27), NZ (28), HS (13) </li></ul><ul><li>na łączną kwotę: 49 mln zł – ST (31 mln), NZ (14 mln), HS (4 mln) </li></ul><ul><li>Finansowanie wniosków według działów: </li></ul>Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki
 • 26. Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie Narodowe Centrum Nauki <ul><li>grudzień 2011 </li></ul><ul><li>konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora </li></ul><ul><li>konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych </li></ul><ul><li>konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców </li></ul>
 • 27. <ul><li>www.ncn.gov.pl </li></ul>Zapraszamy na stronę www Narodowe Centrum Nauki
 • 28. Dziękuję za uwagę .