42
8415-4316 / MARKETING MAGAZIN / JAN-FEB 2016
-KOMMUNIKACIJSKI TRENDI
Naj bo 2016 digitalno pogumno!
O digitalni ...
of 1

Naj bo 2016 digitalno pogumno._Marketing Magazin_jan-feb2016_st.415-16_str.42

Napovedi za 2016 - komunikacije, marketing, oblasevanje, tehnologije, inovacije... ipd. links: http://aksru.tumblr.com/post/135204120177/trends-for-2016
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naj bo 2016 digitalno pogumno._Marketing Magazin_jan-feb2016_st.415-16_str.42

  • 1. 42 8415-4316 / MARKETING MAGAZIN / JAN-FEB 2016 -KOMMUNIKACIJSKI TRENDI Naj bo 2016 digitalno pogumno! O digitalni preobrazbi se bo veliko govorilo tudi v letu 2016, pri čemer bo poudarek na mobilnih in inovativnih tehnologijah. Te pa bodo morale biti podprte preko povezanih naprav tako v spletnem kot tudi fizičnem svetu. > URŠKA SALETINGEII, Luna TBWA Digitalna preobrazba bo »zvenečd« be- sedna zveza tudi v letu 2016, s poudarkom na mobilnih in inovativnih tehnologijah, ki bodo morale biti podprte preko povezanih naprav tako v »online« kot tudi »ofñine« svetu, da bo končna izkušnja v realnem svetu dosegla želena pričakovanja. Izziv za ogla- ševalce bo v prvi vrsti najti način, kako to udejanjiti znotraj obstoječih proračunov in kadrov, in kdaj prepoznati smotmost vključi- tve partnerjev, ki j im je digitalno okolje bližje in bo njihovo strokovno znanje v končni fazi prispevalo tudi k uspehu prvega Agencije, ki ne bodo ponujala tovrstnega strateško-sve- tovalnega zavezništva svojim naročnikom, ne bodo preživele oziroma se bo potreba po njihovih storitvah znižala na izvedbeno vlogo in golo sledenje naročnikovih-i naročilom, Da ne »zaspimo« na obstoječih rezulta- tih, si oglejmo nekaj trendov, ki se jim obeta razcvet v letu 2016 in j ih napaja napredek v tehnologiji. I Internet stvari (IoT) je realnost iniciative IoT niso več samo oddaljeni koncepti na papirju, temveč so to realni pro- jekti, ki so že v polnem zagonu (na primer triletni program IoTUK bo zagotovil 40 mi- lijonov funtov za napredek IoT v podjetjih in javnem sektorju; Deutsche Telekom in SAP skupaj delata na standardih program- ske opreme za naprave loT; v Boschu je IoT zapisan celo kot vizija podjetja in torej fo- kus na vsem, kar je »pametno« in povezano med sabo, tudi na ravni proizvodnje in tako imenovane »pametne« tovarne). Tehnološki napredek v povezanih avtomobilih, stavbah, nosljivi tehnologiji, zdravstvu in podobno je zagotovo zaslužen za prelomne inovacije, ki občutno vplivajo na finančne prihranke in samo produktivnost podjetij. I Razvoj mobilnih aplikacij z dodano vrednostjo in moč sistemske integracije Študije napovedujejo, da naj bi se število poslovnih aplikacij, ki so optimizirane za mobilni dostop, povečalo za štirikrat, zato bo ključno razumevanje, katere procese se splača mobilizirati, glede na njihovo dodano vrednost, in katerih ne. Sledil bo premik iz filozofije »prvi pride, prvi dobi«, k prioriti- zacijí aplikacij, ki bodo povečale organiza- cijsko učinkovitost, izboljšale storitve za podporo strankam ali povečale prodajo. Hkrati pa se bo težilo h konceptu »kadar koli, kjer koli mobilne aplikacije«, ki bodo omogočale večjo učinkovitost, lieksibilnost, spodbujale inovacije in omogočale hitro lansiranje idej na trg. »Po meri« narejene aplikacije potrebujejo integracijo z zale- dnimi sistemi (povezave med lojalnostnimi programi, mobilnimi kuponi, SMS-i, geolo- kacijska tehnologija . ..) - vse v uvidu zmer- nosti in minimizacije potrebnih finančnih in kadrovskih virov. Zadnji trendi gredo zagotovo v smeri prevlade platform z videovsehinami in prenosi v živo, zato ne pre- senečajo napovedi. da bo leto 2016 leto videa kot primarnega nosilca vsebine. (lnfograiika: Dreamstíme) n »Platformizacija« oddelka za informacijsko tehnologijo (IT) Vzporedno z večjim poudarkom na mo- bilnosti podjetij in integraciji sistemov na- rašča tudi trend uporabe platform skozi vso informacijsko arhitekturo podjetij, kar vrača pomembno vlogo IT-oddelkom. Ti morajo postati vaš partner pri sprejemanju poslovnih odločitev, kot je izbor platform, na katerih bo deloval vaš poslovni sistem (od financ, do- stave, orkestriranja različnih ravni poslova- nja), do odločitve glede gostovanja sistemov (premiki v oblačno sisteme), nadaljnjih ek- sperimentov glede integracij podatkovnih sistemov in potrebnih zaščitnih ukrepov, za varno poslovanje, ter ne nazadnje intemo pri vzpostavljanju sinergij med tehničnimi eki- parni z različnimi znanji in s tem wpostavitev agilnega razvojnega procesa (tako imenovane ekipe »DevOps«). n Pomembnost sistemov za upmvljanje odnosov s strankami (CRM) Uporaba IT-dobrinvsamíh temeljih siste- ma omogoča. da se tudi CRM podjetja popol- noma integrira z aktualnimi marketinšldmi kampanjami, karomogoča še boljšo vklj uče- nost potrošnikov. Sistemi CRM bodo s tem presegli trenutno primarno funkcijo shra- njevanja informacij o vseh možnih prodajnih interakcijah in bodo ustvarjali aplikativna sporočila, sestavljali sezname relevantnih ciljnih skupin, avtomatízirali dislribucijske urnike, sprejemali odgovore in vprašanja uporabnikov ter jih usmeijali na pravo pro- dajno osebo, sledili prodajnim priložnostim, beležili uspešne prodajne dogodke in sproti računali uspešnost kampanje (poudarek bo na pridobivanju in negovanju prodajnih stikov ter marketinški avtomatizaciji). I Naslednje veliko družbeno omrežje bo . ..? Zadnji trendi gedo zagotovo vsmeri pre- vlade platform z videovsebinami in prenosiv živo, zato ne presenečajo napovedi, da bo leto 2016 leto videa kot primarnega nosilca vse- bine. Poleg izključno za video specializiranih platform (YouTube, Vine, SnapChat) so moč videa prepoznali tudi vsi veliki igralci (Face- book, 'Iwitten Instagum, Pintenest, LinkedIn, Slideshare), ki so vsvoje obstoječe platforme že vgradili podporo bogatim vsebinam. Sta- tistike kažejo neverjetno dobre konverzije, v primerjavi s statičnimi ali zgolj tekstovnimi objavami, hkrati paje enostavnost generira- njavidea in orodij, ki so navoljo uporabnikom za njihovo ustvarjanje, vedno večja, še posebej na naših prenosnih telefonih (Videolicious, Videohance, Reverse-Vid, Hyperlapse, Stop Motion Studio in podobno), kar samo še širi uporabo. Polje videa se širi tudi z dostopnostjo tehnologije virtualne resničnosti (SGD-sto- pinjske kamere tipa Ricoh Theta, Googlov Caniboard in podobno), preko katere uporab- nike popeljemo v bogato izkušnjo ambienta, inholistično izkušnjo znamke vdanem okolju. Z dodatkom možnosti prenosa ali ogleda »v živo« in s specializiranimi aplikacijam zanje (Facebook Live, Blab, Periscope, Meerkat, You Now), pa se odpirajo še druge, do zdaj nepredstavljive možnosti generiranja vse- bin -in novi standardi objav (od popolnih in režiraníh video posnetkov, prihajamo v »lo- vljenje« trenutkov in »hipnega« poročanja). »Takojšnjost« in ažurnost postajajo mantra in fokus tako novinalstva kot tudi vsakodnevnih objav uporabnikov. Poleg videa bo pomembno tudi trgovanje preko družbenih omrežij (»social e-commer- ce«), saj je prepoznana velika pripravljeno- sti potrošnikov kupovati na teh platformah, dokler jih seveda nagovarjamo subtilno in nevsiljivo. Zato so implementacije prodajnih gumbov oziroma prodajnih pozivov k nakupu, ki jih v zadnjem času ponujajo tudi vsa večja omrežja (Facebook, Dvitter, Pinterest, You- Tube), več kot smiselna. Kljub vsem tehnološkim napredkom paje za znamke nujen fokus k ustvarjanju lastne vsebine na lastnih kanalih. Imejte V mislih, da so vse te platforme »nekje v oblaku« ter delujejo v okviru lastnih pravil ige, ki tudi pogosto spreminjajo in tudi namenoma ote- žujejo vidnost objav. Zatonikarne zanemarite lastnega digitalnega ekosistema, kije vvaší popolni domeni in kontroli ter tam gradite na vašem digitalnem ugledu. To je z rednimi objavami relevantnih vsebin in nenehnim is- kanjem pravih tem invzpostavljanju pristnili pogovorov z našimi konzumenti vsebin, in to ob pravem času na pravi način ter zagotavljati unikatne izkušnje. I Integrirani digitalni marketing Naši potrošniki živijo aktivno znotraj raz- ličnih digitalnih okoljih, kjer neutrudno iščejo informacije, se odločajo zanakup, zato mora- mo proaktivno skrbeti, da jih tukaj pričakajo tudi naši digitalni ekosistemi znamk, prila- gojeni na njihova iskanja, ki so jih prvotno sploh pripeljala knam, se z njimi zbližati ter skrbeti, da bo izkušnja z nami čimbolj pristna in transparentna še naprej. Najboljše prakse optimizacije spletnih okol ij delujejo vtandemu z več plastmi sple- tnega marketinga. - vhodnim, vsebinskim mar- ketingom, družbenimi omrežji, spletnimi od- nosi z javnostmi, odnosi zvplivneži, in seveda tudi z različnimi oblikami spletnega oglaše- vanja in zakupa (programatični, »nativni«, družbeni, video, na mikro ravni . ..). Nujna je integracija podatkov, dobrega tekstopisja, te- stiranja in analitike za nadaljnjo optimizacijo iskalnikom prilagojene vsebine ter aktivnim ukvarjanjem z njo. Pri tem pa ne pozabiti na izkušnjo uporabnika in zagotavljanje ažume in kakovostne podpore. Šele zatem se lahko začnemo resno pogovarjati o doseganju že- lenih konverzij in razmisleku, ali je digitalno tudi edino orodje komunikacijskega spleta ali pa potrebujemo še kakšen dodaten kanal - ali širšega dosega ali gledano ožje, bolje ciljanega Vsekakor pa je jasno, da bodo zmagovalci digitalnega sveta tisti, ki bodo znali izzvati konvencionalne razmišljanje o inovacijah iz- delkov, vključevanju potrošnikov, prilagoditvi lastne organizacijske strukture, strategije in poslovnih modelov. MM Vire najdete na spletni povezavi: http: // aksnLtumblncom/ post/ 1352041201 77/tren- ds-for- 2016.

Related Documents