w w w. w l o c l a w e k . p l
Drodzy Włocławianie. cia inwestycji, a przede na Państwa wyrozu- ...
NAJWAŻNIEJSZE WŁOCŁAWSKIE INWESTYCJE
LISTA MIEJSKICH INWESTYCJI W 2010 ROKU ...
Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 3
Tak będzie wy...
of 3

Nasze miasto Włocławek - informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka

Nasze miasto Włocławek - informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasze miasto Włocławek - informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka

  • 1. w w w. w l o c l a w e k . p l Drodzy Włocławianie. cia inwestycji, a przede na Państwa wyrozu- licząc na Państwa gło- wszystkim jest prze- miałość i cierpliwość. sy w sprawie dalszego, Czwarty rok realizu- pustką do pozyskania Dziękuję za liczne gło- dynamicznego rozwoju jemy oczekiwane przez funduszy z Unii Euro- sy poparcia kierunków Włocławka. Państwa inwestycje. Ta pejskiej. Te fundusze rozwoju miasta, które realizacja poprzedzona spływają do Włocław- wdrażam w życie. Są była przygotowaniami ka. Wiem, że realiza- one Państwa postula- Z pozdrowieniami, dokumentacji, zarów- cja tych wszystkich tami, które mam obo- no projektowej jak i inwestycji wiąże się wiązek spełnić. Czynię Andrzej Pałucki finansowej, która jest dla Państwa z wieloma to z jak największą sta- Prezydent Włocławka podstawą do rozpoczę- utrudnieniami. Liczę rannością i satysfakcją, Inni o nas Budżet miasta na plusie! Oszczędnie wydawaliśmy, a do kasy miasta spłynęło więcej pieniędzy. To dało 25 mln zł Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju na plusie, co oznacza, że finanse miasta są w dobrej kondycji. Regionalnego podczas uroczystości wmu- Dzięki bardzo dobremu 25 mln zł. Wynik operacyjny pieniędzmi budżetowymi, co rowania aktu erekcyjnego pod budowę wykonaniu budżetu, zwłasz- to nic innego jak różnica do- więcej - inwestujemy, dzięki Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodar- cza po stronie dochodów, w chodów bieżących i wydat- czemu miasto się rozwija. czego - wrzesień 2009 r. tym pozyskaniu znacznych ków bieżących. Zmniejszył Potwierdzeniem tego jest „Środki europejskie są przede wszystkim funduszy zewnętrznych na się wskaźnik zadłużenia z fakt, że nasz budżet uzyskał po to, żebyśmy realizowali takie inwesty- zadania własne oraz twardej planowanego na 2009 rok pozytywną opinię organu cje, które będą mieć w przyszłości wartość polityki w wydatkach, udało 52,82 procent do 42,77 pro- kontrolującego, czyli Regio- dodaną, a wierzę, że ta inwestycja i wiele się wypracować dodatni wy- cent. To w praktyce oznacza, nalnej Izby Obrachunkowej. innych, które pan prezydent planuje ze nik operacyjny na poziomie że dobrze gospodarujemy środków europejskich, właśnie takimi są.” Janusz Zemke, eurodeputowany podczas wizyty we Włocławku - luty 2010 r. „We Włocławku, dzięki akty wno- ści prezydenta Andrzeja Pałuckie- go, udało się pozyskać sporo środ- Rewitalizacja śródmieścia ków unijnych. Włocławek zaczyna z tych funduszy bardzo dobrze ko- rzystać, dzięki temu realizowane są duże inwestycje, np. przebudowa drogi krajowej nr 1.” Michał Korolko, wicemarszałek województwa kujawsko- Nowe boisko „Orlik” przy Zespole Szkół Elektrycznych na ul. Toruńskiej pomorskiego, podczas konferencji poświęconej funduszom unijnym we Włocławku - luty 2010 r. „Gdybym miał dzisiaj rankingować miasta w województwie, to na pierw- szym miejscu jest Grudziądz, na dru- gim Włocławek i potem ja już do innego miasta z taką wizytą się nie udam. Dzi- siaj mogę gratulować tylko tym dwóm miastom.” Budowa Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wiklinowej Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podczas uroczystego podpisania umowy na realizację inwestycji „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią- gów i Kanalizacji - styczeń 2010 r. Nowa nawierzchnia ul. Zgodnej, jako część projektu przebudowy ul. Kapitulnej „Cieszę się, że pan prezydent przyjeżdża do Torunia uśmiechnięty, że to co udaje mu się zdobyć cieszy nie tylko jego, ale i mieszkańców Włocławka. Taką postawą pozytywnego myślenia o przyszłości moż- na wiele zbudować.” Budowa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej Iluminacja mostu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz Bazyliki Katedralnej
  • 2. NAJWAŻNIEJSZE WŁOCŁAWSKIE INWESTYCJE LISTA MIEJSKICH INWESTYCJI W 2010 ROKU 1. Ministerstwo Infrastruktury dofinansuje remont włocławskiego odcinka „jedynki”! 1.I etap przebudowy ul. Kapitulnej (połączenie z rondem Falbanka oraz z Zazamczem: napłynęło 12 wniosków od je także kładki dla pieszych akustyczną. Ponadto wykonane konać remont w ciągu 3 lat od ul. Kapitulna, Wiejska, Zgodna) Złożony przez Andrzeja Pałuckiego, prezydenta Włocławka wniosek o dofinansowanie konsorcjów firm, m.in. z przy ul. Mechaników i przy ul. będzie oznakowanie pionowe i momentu podpisania umowy. 2.II etap przebudowy ul. Kapitulnej (ul. Kapitulna, przebicie przez las do Wienieckiej) remontu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta przeszedł pozytywnie Grecji, Niemiec, Włoch, Ir- Zdrojowej. Wymienione będzie poziome oraz ekrany akustycz- Cały odcinek drogi krajowej nr 3.Przebudowa drogi krajowej nr 1 landii, Czech i Chorwacji. oświetlenie uliczne i sygnali- ne. W miejscach intensywnie 1, który przebiega przez Włocła- ocenę formalną i merytoryczną. Wkrótce zostanie podpisana umowa, tym samym Włocła- Wśród polskich firm zgłosiły zacja świetlna. Powstaną nowe użytkowanych przez przechod- wek ma długość 14,5 km. 4.Przebudowa włocławskich bulwarów wek uzyska dotację na realizację tego przedsięwzięcia. się przedsiębiorstwa mające kanalizacje i wodociągi, a także niów zaprojektowano kompozy- Aktualności z placu budowy 5.Rewitalizacja Zielonego Rynku swoją siedzibę w Warsza- kanalizacja teletechniczna pod cje roślinne z traw ozdobnych i oraz informacje o zmianach or- wie, Pile, Człuchowie, Le- sieć teleinformatyczną. Remon- niskich krzewów liściastych i ganizacji ruchu znajdują się na 6.Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” gnicy, Mińsku Mazowieckim, tem będą objęte również skrzy- iglastych, a w wąskich pasach stronie internetowej wykonaw- 7. Przystań na Zalewie Włocławskim Gostyninie, Wysogotowie i żowania z ulicami przecinają- pomiędzy chodnikiem, a jezdnią cy. Wystarczy wejść na www. Pruszkowie. Z naszego regio- cymi się z „jedynką”. Wzdłuż zaprojektowano niskie krzewy. wloclawek.pl i kliknąć na baner 8.Przystań u ujścia Zgłowiączki nu wykonawcami bądź pod- trasy, w wybranych budynkach Miejski Zarząd Dróg szacuje, po prawej stronie „Remont dro- 9.Budowa mieszkań socjalno-komunalnych wykonawcami chcą być firmy mieszkalnych wymieniona bę- że remont może kosztować ok. gi krajowej nr 1”. z Włocławka, Nowej Wsi, To- dzie stolarka okienna, która bę- 160 mln zł (bez podatku VAT). 10.Rozpoczęcie budowy basenu miejskiego runia i Inowrocławia. Obecnie dzie gwarantować izolacyjność Wykonawca będzie musiał wy- 11.Przebudowa stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Dróg zapoznaje się z dokumentacją przedsta- 12.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach Michelin, Zawiśle i Południe wioną przez firmy. Następnie, 13.Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a wybranym pięciu konsorcjom 14.Monitoring śródmieścia zostanie przedstawiona szcze- gółowa specyfikacja przetargo- 15.Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny wa. Ostatecznie, zostanie wy- 16.Budowa Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości brana jedna, najkorzystniejsza oferta. 17.Centrum kultury Browar B – adaptacja do nowych Remontem zostanie obję- funkcji społeczno – gospodarczych ty odcinek od granicy miasta przy ul. Toruńskiej do skrzy- obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego – Łegska żowania z ul. Lunewil – mówi 18.Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta Włocławka. - Prze- 2012” przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej budowana będzie całkowicie 19.Remont ul. Brzeskiej nawierzchnia jezdni, powsta- ną chodniki, ścieżki rowerowe, 20.Połączenie ul. Kruszyńskiej z ul. Kaliską zjazdy oraz zatoki autobusowe wraz z wiatami przystanko- wymi. Wykonawca zbuduje Wysokość dotacji jest jeszcze Grabarczyka spodziewamy się, dania wniosków o dopuszcze- kolektory i kanały deszczowe w fazie uzgodnień z Minister- że będzie to ponad 130 mln nie do udziału w postępowaniu 2. Zielony Rynek już się zmienia oraz wylot do rzeki Zgłowiącz- stwem. Liczę na to, że będzie to zł. Pierwszy etap remontu „je- przetargowym na przebudowę ki. Przebudowana będzie esta- co najmniej 47 procent - mówi dynki” obejmujący fragment ponad dziewięciokilometrowe- kada i most nad Zgłowiączką, Andrzej Pałucki, prezydent od ul. Lunewil do okolic placu go odcinka jedynki w granicach powstaną tam po obu stronach Włocławka. - Zgodnie z de- Powstania Styczniowego trwa. administracyjnych Włocławka. kładki dla pieszych i rowerzy- klaracjami ministra Cezarego 5 maja br. minął termin skła- Do Miejskiego Zarząd Dróg stów. Wykonawca przebudu- Nowe drogi, chodniki i fontanna to tylko niektóre zmiany, jakie czekają centralny plac w mieście. Tuż obok ratusza będzie można także podziwiać nowy układ zieleni. Zielony Rynek będzie więc jeszcze bardziej zielony. 3. Za rok bulwary staną się wizytówką Włocławka Zmieni się również tzw. nalizacji sanitarnej i deszczo- go Programu Operacyjnego mała architektura. Wyko- wej. Ponadto na placu będzie Województwa Kujawsko- nawca - konsorcjum firm zainstalowana iluminacja. Pomorskiego na lata 2007- urządzi plac zabaw dla dzieci nansowanie z kasy unijnej. składające się z Przedsiębior- Inwestycja prowadzona jest 2013. Wykonawca zakończy W marcu rozpoczęła się gruntowna przebudowa włocławskich Bulwarów im. Marszałka ze stołami do gry, piramidą Przy Bulwarach przebudowana stwa Budowlano-Instalacyj- w ramach Lokalnego Progra- prace w styczniu 2011 roku. Józefa Piłsudskiego. Inwestycja prowadzona w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji wspinaczkową, huśtawka- będzie także biegnąca tamtędy nego „Rembud” z Włocławka mu Rewitalizacji, jej koszt to zakończy się pod koniec kwietnia 2011 roku. mi, ruchomym pomostem, droga. Remontem zostanie ob- oraz Przedsiębiorstwa Robót 9,7 mln zł. Miasto otrzymało karuzelą itp. urządzeniami. jęty ponad kilometrowy odcinek Drogowych S.A. z Torunia - już 6,2 mln zł unijnego do- W rejonie ul. Bechiego oraz jezdni, ponadto przebudowa- Pałucki, prezydent Włocławka. przebuduje istniejącą sieć ka- finansowania z Regionalne- pomiędzy ul. Św. Jana i Maślaną ne będą chodniki, pasy zieleni, – Naszym celem jest stworzenie będzie zlokalizowany plac wypo- zjazdy, zatoki postojowe i auto- w centrum Włocławka reprezen- sażony w siedziska i małą scenę. busowe, a także cała infrastruk- tacyjnego obszaru o wysokich Będą tam organizowane impre- tura towarzysząca, tj. kanaliza- standardach, gdzie będą mogły zy plenerowe. Planuje się także cja deszczowa oraz oświetlenie się odbywać nie tylko imprezy odbudowanie bariery ochronnej uliczne. Wykonywany jest już masowe, ale także będzie to do- jako repliki istniejących niegdyś projekt przebudowy i budowy skonałe miejsce do wypoczynku barier. Dodatkowo, wszystkie nowych placów na Starym Ryn- dla mieszkańców i turystów. murki będą oczyszczone z brudu ku, przy ul. Bednarskiej, a także i graffiti i zabezpieczone środ- przy ulicach Bechiego i Bulwary. Odwiedzający bulwary będą kami chemicznymi uniemożli- Chodniki oraz schody powstaną mogli skorzystać z 13 tarasów wiającymi ich ponowne poma- na Starym Rynku i w ulicach: widokowych w kształcie koła. lowanie. W okolicach Pałacu Maślanej i Św. Jana. Dokumen- Znajdą tam się również lokale narskiej powstanie parking na Projekt przebudowy realizowany Biskupiego do ujścia rzeki Zgło- tacja będzie też dotyczyć prze- małej gastronomii, dla tego typu ok. 90 miejsc postojowych, na- jest przez miasto w ramach pro- wiączki powstaną alejki i zieleń- budowy nawierzchni w ulicach: działalności przewidziano 286,5 tomiast przy ul. Bechiego będzie gramu „Ku Wiśle” zakładające- ce. Pod mostem oraz w okolicach Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, m kw. powierzchni. - Bulwary ich ok. 30. Miasto planuje także go rewitalizację Starego Miasta. ul. Bechiego będą stały szalety Matebudy, Wiślanej, Łęgskiej, zyskają także iluminację, która budowę nowego chodnika oraz Zadanie będzie dofinansowane publiczne. Browarnej, Szpichlernej, Towa- będzie podkreślała elementy ma- nowej infrastruktury technicz- ze środków unijnych. rowej i Bechiego. Przy ul. Bed- łej architektury ze szczególnym nej placu przy ulicy Bulwary 5a. Bulwary oraz okolice zmienią 200 ławek. Dla rowerzystów zo- Wykonawcą wszystkich ro- wyeksponowaniem elementów się nie do poznania. Wzdłuż bul- stanie wykonana ścieżka rowe- bót jest konsorcjum włocław- ozdobnych- dodaje prezydent Pa- skich firm: „Drogtom”, „Drogi warów - od ul. Ogniowej do ujścia rzeki Zgłowiączki - zbudowana rowa, swoje pojazdy będą mogli parkować przy 27 stojakach ro- łucki. - Cały obszar będzie roz- świetlało 27 latarni. i Mosty Antoni Popowski” oraz WEJDŹ NA TE STRONY INTERNETOWE będzie promenada, z ozdobną werowych. Zmieni się całkowi- PPUH „Lux-Dom”. Firmy te nawierzchnią. Pomiędzy prome- cie mała architektura, oświetle- przedstawiły najkorzystniejszą Lokalny Program Rewitalizacji: www.wloclawek.pl/aktualnosci/12898.html W okolicy ul. Ogniowej powsta- nadą a chodnikiem powstanie nie i szata roślinna. ofertę w przetargu, przebudowa nie trzydziestostanowiskowy Inwestycje prowadzone we Włocławku: www.wloclawek.pl/aktualnosci/12800.html prawie półtora kilometra ścieżek będzie kosztować 11,99 mln zł. parking. Na odcinku pomiędzy spacerowych, wzdłuż których - Chcemy stworzyć swoistą wi- ul. Bechiego i Towarową wyko- W ramach realizacji Lokalnego Bulwary dawniej, dziś i w przyszłości: www.wloclawek.pl/aktualnosci/5077_40237.html zostanie zamontowanych ponad zytówkę miasta – mówi Andrzej Programu Rewitalizacji Miasta nawca zamontuje siedziska oraz otrzymamy na to zadanie dofi-
  • 3. Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 Tak będzie wyglądała część Starego Rynku na ul. Cyganka Otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Żytniej Budynek nowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej Wizualizacja przystani u ujścia Zgłowiączki w okolicach ul. Piwnej Wizualizacja przystani u ujścia Zgłowiączki w okolicach ul. Piwnej Nowoczesna sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej Siłownia przy sali gimnastycznej w „Elektryku” Na Zalewie Włocławskim po stronie ul. Płockiej powstanie przystań Miasto rozwija się jak nigdy dotąd Rozmowa ze Stanisławem Wawrzonkoskim, prezydentem Włocławka w latach 1998- 2002, przewodniczącym Rady Miasta w latach 2002-2006 Za nami debata radnych prowadziłem obrady jako ustę- lić tym bardziej, że dochody w wyjaśnić. przyszkolne, rozbudowa szkoły w sprawie absolutorium dla pujący przewodniczący wyrazi- 2009 roku były większe przy A co do zarzutów o celowe w Michelinie, remont SP nr 3, prezydenta za wykonanie bu- łem pogląd, że przed radnymi jednoczesnej oszczędnej polity- opóźnianie inwestycji tak, aby remont w Zespole Szkół Elek- dżetu za 2009 rok. Czy jest trudna droga pchnięcia miasta ce wydatkowania pieniędzy bu- realizować je w roku wybor- trycznych. Pan zaskoczony tym, że radni w kierunku rozwoju. Będzie to dżetowych przede wszystkim czym? Czy więc traktuje Pan de- opozycyjni skrytykowali ten możliwe, jeśli będą działać stro- na wydatki bieżące. To bzdura. Jaki sens miałoby cyzję rady w kategoriach poli- budżet i podjęli uchwalę o nie- niąc od wielkiej polityki w myśl Po raz pierwszy jednak radni celowe opóźnianie tych inwe- tycznych? udzieleniu absolutorium? zasady: zgoda buduje, niezgoda podjęli uchwałę o nieudziela- stycji, żeby kolejni je kontynu- Niestety tak. Mówię to z Nie jestem zaskoczony, ale je- rujnuje. Po pierwszym roku niu absolutorium owali? Po prostu realizuje się przykrością, bo kiedy ja byłem stem rozczarowany taką decyzją funkcjonowania tej rady byłem To rzeczywiście sytuacja, któ- inwestycje wtedy, kiedy są pie- prezydentem czy przewodniczą- rady. Na początku tej kadencji jeszcze optymistą, po kolejnych ra wydarzyła się po raz pierw- niądze. Wiemy doskonale, że cym rady, podchodziliśmy do samorządu, kiedy po raz ostatni latach stwierdzam z żalem, że szy. Ale rada w tym momencie zastrzyk funduszy z Unii Euro- zagadnień budżetowych opiera- na pierwszym posiedzeniu rady tej zgody brakuje, przez co nie niczym nie ryzykowała, bo do pejskiej przyszedł z dwuletnim jąc się na dokumentach, nie na wszystko uda się w naszym końca kadencji pozostało mniej opóźnieniem i to nie tylko we politycznych animozjach i nie- mieście zrealizować. niż dziewięć miesięcy, a przepi- Włocławku, ale w całym kraju chęciach. Teraz oponenci mają Co do budżetu, to podstawą sy mówią, że wówczas nie moż- i dlatego wszystkie unijne in- jedyny cel: przejęcie władzy. Ich do jego oceny, według obowią- na decydować o referendum w westycje dopiero teraz fizycznie problem polega jednak na tym, zującego prawa orzecznictwa sprawie odwołania prezydenta. są realizowane. Spójrzmy, co że brakuje im argumentów, bo Regionalnej Izby Obrachunko- Jest jeszcze jedna ważna kwe- dzieje się w innych miastach, miasto za prezydentury An- wej i Sądów Administracyjnych, stia: gdyby rok temu czy dwa jak: Bydgoszcz, Grudziądz czy drzeja Pałuckiego rozwija się jest sprawozdanie z wykonania lata temu radni zdecydowali Toruń. Cały region to jeden jak nigdy dotąd. Ponadto opo- tego budżetu oceniane przez o nieudzielaniu absolutorium, wielki plac budowy. Przez te zycja skupia się tylko na kryty- RIO i to powinno być meritum potem o referendum, a prezy- trzy lata, oprócz przygotowań ce, a ja jestem ciekaw, jakie oni w ocenie tego budżetu. Przypo- dent to referendum by wygrał, dokumentacji do kolejnych pro- mają alternatywne propozycje mnę, że RIO pozytywnie oce- oznaczałby to rozwiązanie rady jektów, działo się bardzo wiele: dla Włocławka; jaki program? niła realizację budżetu w 2009 miasta, czyli radni straciliby budowaliśmy i remontowaliśmy Przyglądając się temu, co mó- roku i uznała wniosek rady o swoje mandaty. Dzisiaj takiego ulice np. Miłą-Węglową, Planty wią, wniosek jest jeden: żadne- nieudzielanie absolutorium za ryzyka nie ponosili, to zwykła II, Kapitulną. Wyremontowa- go programu dla mieszkańców bezzasadny. Nie było powodów, polityczna zagrywka, dlatego no most, wiele inwestycji było nie mają. aby tego absolutorium nie udzie- trzeba włocławianom te sprawy w oświacie, np. nowe boiska Informator o inwestycjach dla mieszkańców Włocławka przygotowany przez Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, tel.: 54 414-40-00, fax: 54 411-36-00 www.wloclawek.pl, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl Znajdziesz nas na: www.facebook.pl/UMWloclawek, www.twitter.com/UMWloclawek, www.dailymotion.pl/UMWloclawek, www.slideshare.net/UMWloclawek

Related Documents