Setki milionów złotych unijnych dotacji
spływają do Włocławka
Włocławek jest liderem wśród ► „Włocławs...
of 1

Nasze miasto Włocławek, nr 3, str. 4

Najnowszy numer publikacji wydawanej przez Urząd Miasta Włocławek
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasze miasto Włocławek, nr 3, str. 4

  • 1. Setki milionów złotych unijnych dotacji spływają do Włocławka Włocławek jest liderem wśród ► „Włocławska Strefa Rozwoju (wnioskowana kwota dofinansowa- miasto otrzymało jednakową liczbę Prezydentowi Włocławka samorządów pod względem pozy- Gospodarczego – Włocławski Klucz nia – 4,71 mln zł); punktów, co Lublin. Według mini- udało się również uzyskać skiwania środków unijnych na klu- do sukcesu” (wnioskowana kwota stra Grabarczyka te projekty zostały ze środków krajowych czowe projekty – tak podsumował dofinansowania 48,9 tys. zł); ► „Zwiększenie zdolności porę- ocenione najlepiej, co gwarantuje 21,99 mln zł. pod koniec ubiegłego roku, podczas czeniowej funduszu Kujawskie im dofinansowanie); podpisywania kolejnej umowy o ►„Lokalny Program Rewitalizacji” Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o.” ► „Remont i modernizacja dotację, marszałek województwa (dofinansowanie ze środków unij- (kwota dofinansowania 7,22 mln zł). ► „Termomodernizacji budynków dwukilometrowego odcinka drogi Piotr Całbecki. Podkreślił wówczas, nych 27,5 mln zł); użyteczności publicznej w mieście krajowej nr 1 w granicach mia- że Włocławek czeka jeszcze jedna Włocławek” (wniosek znajduje się sta” (miasto otrzymało 9 mln zł); niezwykle istotna umowa, którą ► „Skomunikowanie terenów Ze środków unijnych w na liście rezerwowej i opiewa na ► „Przebudowa skrzyżowania będzie parafował – dofinansowanie inwestycyjnych miasta Włocławek ramach Programu Operacyj- kwotę 6,4 mln zł). ulic Kapitulna – Długa – Wyso- Lokalnego Programu Rewitalizacji – przebudowa ul. Kapitulnej do nego Infrastruktura i Śro- ka” (miasto uzyskało dotację w Miasta. Nasze miasto w tym roku połączenia z rondem Falbanka oraz dowisko Włocławek liczy na Z Funduszu Spójności w wysokości 498 tys. zł); czeka wiele ważnych inwestycji, na z Zazamczem do ul. Wienieckiej”, ramach Programu Operacyj- ► „Budowa ul. Planty II na 140,4 mln zł. które władze zdołały już pozyskać, etap I (5,1 mln zł), etap II (planowana nego Infrastruktura i Środowi- odcinku od ul. Wiejskiej do ul. bądź otrzymają w tym roku środki kwota dofinansowania 13,95 mln zł), sko Miejskie Przedsiębiorstwo Kapitulnej” (uzyskana dotacja ► „Przebudowa drogi krajowej nr krajowe oraz te pochodzące z Unii etap III (planowana kwota dofinanso- 2,69 mln zł); 1 w granicach administracyjnych Wodociągów i Kanalizacji Europejskiej. wania 12,43 mln zł); ► „Przebudowa mostu im. Mar- miasta” (134 mln zł – tyle pie- we Włocławku otrzymało niędzy, czyli prawie połowę całej na realizację projektu pn.: szałka Edwarda Śmigłego-Ry- Łączna kwota dofinansowa- ► „Przebudowa drogi wojewódzkiej kwoty potrzebnej na inwestycję dza” (dotowana była ze środków nia ze środków unijnych w nr 252 Inowrocław – Włocławek. „Gospodarka wodno-ścieko- Włocławek ma szansę pozyskać z zewnętrznych w kwocie 6,67 mln ramach Regionalnego Progra- Odcinek na terenie miasta Włocła- wa w aglomeracji Włocławek zł); unijnej kasy, tak zapewnił minister mu Operacyjnego Wojewódz- wek o długości 950 m” (planowana II etap” dotację w wysokości ► „Budowa dwóch „Orlików”, infrastruktury Cezary Grabarczyk. twa Kujawsko-Pomorskiego kwota 2,12 mln zł); Szef resortu w tej sprawie rozma- 28,5 mln zł. przy Szkole Podstawowej nr 7 i dla włocławskich projektów wiał 18 stycznia br. z prezydentem Zespole Szkół Elektrycznych (z ►„Turystyczne zagospodarowanie Łączna kwota dofinansowania budżetów państwa i samorządu wynosi 128,54 mln zł. Składają Włocławka Andrzejem Pałuckim Zalewu Włocławskiego” (wniosko- z Europejskiego Funduszu województwa - 1,33 mln zł); się na tę kwotę następujące oraz senatorem Andrzejem Perso- wana kwota dofinansowania 3,79 ►„Budowa nowoczesnej sali projekty: nem. Przypomnijmy, iż przebudowa Społecznego w ramach Pro- mln zł); gimnastycznej przy Zespole krajowej jedynki znalazła się wśród gramu Operacyjnego Kapitał trzynastu najważniejszych inwe- Ludzki to kwota 6,41 mln zł, z Szkół Elektrycznych” (1,8 mln ► „Włocławski Inkubator ►„Centrum Kultury Browar B stycji drogowych w Polsce, które zł). Innowacji i Przedsiębiorczości” adaptacja do nowych funkcji czego dla Gminy Miasto Wło- (kwota dofinansowania 11,67 mln już mają pewne dofinansowanie cławek przyznano 3,48 mln zł. społeczno-gospodarczych obiektów z Unii Europejskiej. Ministerstwo zł); poprzemysłowych we Włocławku ul. Włocławskie szkoły pozyskały Infrastruktury, po przeprowadzeniu Andrzej Pałucki planuje Bechiego – Łęgska” (wnioskowana przez Centrum Unijnych Projektów na swoje projekty 1,19 mln zł. ► „Włocławska Strefa Rozwoju kwota dofinansowania 19,31 mln zł); kolejne aplikacje o środki z Transportowych oceny formalnej Miejski Ośrodek Pomocy Ro- Gospodarczego – Park Przemy- funduszy europejskich, m.in. i merytorycznej, zatwierdziło listę dzinie zrealizował bądź realizu- słowo – Technologiczny” (20,69 ►„Likwidacja niskich emisji w re- na inwestycje oświatowe rankingową projektów rekomendo- je projekty za 1,73 mln zł. mln zł); jonie Starówki miasta Włocławek” oraz programy doradcze. wanych do dofinansowania. Nasze Uroczyste zakończenie rozgrywek DGS Futsal Na uczestników kuli- Ligi. Każda uczestnicząca w lidze drużyna otrzy- gu czekało ognisko, gorąca mała puchar. Wyróżnieni zostali także zawodni- herbata i grochówka cy najlepszych drużyn i najskuteczniejsi strzelcy. Rozdano 103 puchary i statuetki. Fundatorami pucharów byli m.in. Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka oraz Arkadiusz Horonziak, zastępca prezydenta. W lidze zawodowej najlepsza była drużyna „MB Jabłoński”, natomiast w lidze ama- torskiej „Lux-Dom”. Podpisanie listów intencyjnych z przedstawi- cielami 3 firm, które są zainteresowane inwe- stowaniem we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo-Technolo- gicznym. Na zdjęciu od lewej: Anna Pakulska z Wydziału Przedsiębiorczości i Promocji Gospo- Kulig organizowany przez Prezydenta darczej UM, Andrzej Pałucki, prezydent Wło- Włocławka na zakończenie ferii zimo- cławka, Mariusz Benedykciński z firmy „Ha- wych mar”, Jarosław Zieliński, z Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „Budmont”, Monika Budzeniusz, rzecznik prasowy Prezydenta Włocławka, Grzegorz Dylik z Zakładów Mechanicznych „Azofer”. 20 stycznia br. w to- ruńskim Dworze Artusa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę na dofi- nansowanie projektu pn.: „Gospodarka wodno-ścieko- wa w aglomeracji Włocławek II etap”. MPWiK otrzymało dotację w wysokości 28,5 mln zł. Całkowity koszt pro- Na początku stycznia w restauracji „Ratuszowa” odbyło się tradycyjne spo- jektu wynosi 56,7 mln zł. tkanie noworoczne Prezydenta z przedstawicielami biznesu i nauki. Zaprosze- Na zdjęciu od lewej: Dariusz ni zostali szefowie włocławskich firm, miejskich spółek, a także przedstawi- Kurzawa, wicewojewoda ku- ciele banków i uczelni. jawsko-pomorski, Piotr Łowicki, prezes MPWiK, Emilia Kawka-Patek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. Publikacja przygotowana przez Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, tel.: 54 414-40-00, fax: 54 411-36-00 www.wloclawek.pl, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Related Documents