สารบัญส่วนประกอบของระบบ - ส่วนของการแสดงผล หรือหน้าเว็บไซต์ของเรา (Frontend) …………………………...1 - แผงรายการจัดกา...
การสร้างและจัดการคำาสำาคัญ - การสร้างคำา สำาคัญ……………………………………………………………………...20 - การแก้ไขคำา สำาคัญ……………………………...
- การแก้ไข ข่าว…………………………………………………………………………...3 - การลบ ข่าว…………………………………………………………………………….. .41การสร้า...
- การแก้ไขไฟล์…………………………………………. ………………………………55 - การลบไฟล์………………………………………….………………………. ………...58 - การนำาไฟล์ไ...
การทำา Photo Album - ขั้นตอนการเตรียมไฟล์รูปและการอัพโหลดขึ้นเครื่องแม่ข่าย …….….……..……….…99 - ขั้นตอนการสร้าง ...
2ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วน ได้แก่ • ส่วนของการแสดงผล หรือหน้าเว็บไซต์ของเรา (Frontend) เป็นส...
2หมายเลข 7 : แสดงข้อมูลส่วนท้ายที่กำาหนดไว้ เช่น สัญญาอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น • แผงรายการจัดการเว็บ (Backend) ...
2 - ทางด้านขวาของหน้าแผงรายการจัดการ (Backend)ประกอบด้วย ส่วนทีใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ...
2 ในการเข้าใช้งาน Portal.in.th จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของGotoKnow Network Passport ก่อน และผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้...
2ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สามารถทำาได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 เข้าไปที่ http://portal.in.th คลิกปุ่มเพื่อลิงค์ไปยังหน้าสม...
2 จะมีสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก และนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ที่ท่านสมาชิกควรทราบ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิทท่านควรจะได้รับ ...
2การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก123456789
2วิธีการกรอกข้อมูล กรอกข้อความลงไปในช่องว่าง เริ่มต้นตั้งแต่ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ ไปจนถึงคำาสำาคัญ โดยข้อมูลต่างๆ ...
2 8. คำาสำาคัญ : เป็น “คำาหลัก” ทีเกี่ยวข้องกับความสำาคัญของข้อมูล ่ ที่สมาชิกได...
2การแก้ไขประวัติสวนตัว ่ 1. เข้าระบบในเว็บไซต์ Gotoknow.org โดยท่านสามารถเข้าถึง หน้าเข้าระบบ ได้ ...
23. เลือก เมนูของท่าน > ประวัติ > แก้ไขประวัติส่วนตัว4. ระบบจะแสดง หน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว ให้ผู้ใช้ทำาการแก้ไข ข้...
2 5. เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม เพื่อบันทึกหรือคลิกลิงค์ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการแก้ไขการเข้าระบบการเข้าระบบส...
2ให้กรอกชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ รหัสผ่าน และรหัสสุ่ม คลิกเลือกเพื่อเปลี่ยนภาษา(Captcha) แล้วคลิกป...
2การกรอกข้อมูลสร้างเว็บไซต์ใหม่1234567891111วิธีกรอกข้อมูลสร้างเว็บไซต์ใหม่
21. ที่อยู่ : ชื่อที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ทท่านต้องการ ต้องเริ่มต้น ี่ ...
28. ข้อมูลติดต่อ : ใส่ที่อยูที่ติดต่อได้ของผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ (แนะนำาให้ ่ ใส่ข้อมูลที่ช...
2 ตอนนี้ทานจะมีเว็บไซต์ ทีสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาชมได้แล้วโดย เข้า ่ ่ ชมได้ที่ http://portal.in...
23. ทำาการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสร้างเว็บศูนย์รวม ใหม่ เริ่มตั้งแต่ลำาดับที่ 1-10 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแ...
24. เมื่อเราบันทึกข้อมูลในการสร้างเว็บศูนย์รวมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ แสดงหน้าหลักเพื่อให้เราได้ปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเว็บศู...
2การสร้างและจัดการคำาสำาคัญ ก่อนที่จะสร้างหน้าเพจ หน้าข่าว หน้ากิจกรรม การนำาไฟล์ขึ้นเครื่องแม่ขาย และ พอดคาสต์ ในครั้ง...
2เราจะสร้าง และสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขคำาสำาคัญได้ในภายหลังการสร้างคำาสำาคัญ 1. เลือกเมนู คำาสำาคัญ > สร้างคำาสำาคัญใหม่ ห...
2 สลัก(slug) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่อยู่ (URL) ของหน้าเพจนั้นๆ ตัวอักษรที่สามารถใช้ได้คือ a-z, 0-9, - (ขีด) แต่ไม่สามารถ...
2การแก้ไขคำาสำาคัญ 1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำาสำาคัญที่มีอยู่ได้โดยการเลือกที่ ชื่อของคำา สำาคัญ ที่ต้องการจะแก้ไขใน หน้า...
2หน้าเพจกี่หน้าก็ได้ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการนำาเสนอข้อมูล และสามารถกำาหนดลำาดับการเรียงหน้าเพจได้ ด้วยการกำาหนดค่านำ้าหนั...
2 2. การสร้างหน้าเพจใหม่ ต้องทำาการกรอกข้อมูลที่จำาเป็นให้ครบ ถ้วน12345678911
2วิธีกรอกข้อมูลสร้างเพจใหม่ 1. ชื่อ : ใส่ชื่อของเว็บไซต์นี้ 2. เนื้อหา : ในส่วนนี้จะมีแทบเครื่องมือที่ช่วยในการจัดกา...
2Ordered list ใส่ลำาดับตัวเลขOutdent ลดระดับการเยื้องของย่อหน้าIndent เพิ่มระดับการเยื้องของย่อหน้าUnd...
2 after เลือก Remove ลบคอลัมน์ที่เลือก ...
210. ลองจิจูด : ใส่ค่าพิกัดลองจิจูดในแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น 100.5007839 เพื่อสร้างแผนที(ถ้ามี)(รายการนีไม่จำาเป็นต้องใส...
2 3. เมื่อบันทึกสร้างเว็บเพจใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง หน้ารายการหน้าเพจ เพื่อดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป ...
2การแก้ไขหน้าเพจ 1. การเข้าสูหน้าแก้ไขหน้าเพจสามารถเข้าได้ 2 วิธี ่ วิธที่ 1 เข้าโดยผ่าน หน้ารายการห...
2 21
2 วิธีที่ 2 เข้าโดยผ่านหน้าของ แผงรายการจัดการเว็บ(Backend) โดยการคลิกทีชื่อหน้าเพจ ทีต้องการแก้ไข ...
2การสำาเนาหน้าเพจ เป็นการสำาเนาหน้าเพจที่มีข้อมูล หรือโครงสร้างคล้ายกัน เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้างหน้าเ...
2การลบหน้าเพจ 1. ผู้ใช้สามารถลบหน้าเพจได้โดยการเข้าไปยัง หน้าแก้ไขหน้า เพจ ซึ่งวิธีการเข้าถึงหน้าแก้ไขหน้าเพจ นั้...
21. ก่อนที่ผใช้จะทำาการสร้างหน้าข่าวได้นั้นจำาเป็นจะต้องทำาการสร้าง ู้ ประเภทของข่าวก่อน โดยสามารถเข้าสู...
2 2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม ** หมายเหตุ อ่านคำาอธิบาย สลัก ได้ที่ขั้นตอนการสร้างคำา สำาคัญ 3. เม...
21. เลือกเมนู ข่าว แล้วเลือก การจัดการข่าว เพื่อทำาการปรับแต่ง2. เลือกประเภทของข่าวที่ต้องการแก้ไขจากรายการประเภทข่าว3. เม...
24. แล้วจะระบบจะแสดงข้อความตอบรับ ว่า “ดำาเนินการสำาเร็จเรียบร้อย แล้ว”
2การสร้างข่าว1. เลือกเมนู ข่าว แล้วเลือกไปที่ เขียนข่าวใหม่
22. กรอกข้อมูลของข่าว ให้สมบูรณ์ลงในฟอร์ม ทีระบบให้มาตามลำาดับ ่ เมื่อเสร็จสิ้น...
2การแก้ไขข่าว 1. ผู้ใช้สามารถทำาการแก้ไขชื่อข่าวและเนื้อหาต่างๆของข่าวได้ ภาย หลังจากที่ทำาการเขียนข่าวขึ้นมาแล้ว...
2 วิธีที่ 2 คลิกเลือกชื่อข่าวที่ต้องการแก้ไขใน ส่วนข่าวล่าสุด ของหน้าแผงรายการจัดการเว็บ (Backend) 2. ในหน้าแก้ไขข...
2การลบข่าว 1. การลบข่าวสามารถทำาได้ภายในหน้า แก้ไขข่าว โดยคลิกปุ่ม ทีอยู่ทางขวามือ ่ 2. ระบบจะขึ้นข้อความเตือน...
2 1. ก่อนที่ผู้ใช้จะทำาการเขียนกิจกรรมได้นั้นจำาเป็นจะต้องทำาการสร้าง ประเภทของกิจกรรมก่อน โดยสามารถเข้าสู่หน้าสร...
23. หลังจากคลิกปุ่ม ระบบจะแสดง หน้ารายการ ประเภทกิจกรรม เพื่อดำาเนินการในขั้นต่อไป4. หากต้องการเขียนข่าวก...
2การแก้ไขประเภทกิจกรรม 1. การแก้ไขประเภทกิจกรรม ผู้ใช้ต้องทำาการเลือกชื่อของประเภท กิจกรรมทางหน้ารายการประเภทกิจก...
23. คลิกเลือกชื่อประเภทกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข4. เมื่อแก้ไขประเภทกิจกรรมเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม
2 การสร้างกิจกรรมใหม่ 1. หลังจากทีทำาการสร้างประเภทกิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้ใช้สามารถที่ ่ จะสร้างกิจ...
2 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน12345678911
2วิธีกรอกข้อมูล 1. ชื่อ : ใส่ชื่อหัวข้อข่าว 2. เนื้อหา : (ดูคำาอธิบายแถบเครื่องมือในหัวข้อการสร้างหน้า ...
2การแก้ไขกิจกรรม 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าแก้ไขกิจกรรมได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 เข้าโดยผ่านทางหน้ารายการกิจกรรม โดยเลือก...
2 2. หน้าแก้ไขกิจกรรม มีลักษณะเหมือนกับหน้าเขียนกิจกรรม ใหม่ และผู้ใช้สามารถตรวจสอบการแสดงผลของหน้ากิจกรรมได้ ...
2การตั้งค่าหน้าแรกของเว็บไซต์1. เข้าระบบแล้วเลือกข้อมูล (หน้าเพจ ข่าว กิจกรรม) ทีต้องการตั้งค่า ...
23. เมื่อเราตั้งค่าหน้าแรกของเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง ผลว่า “ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว”ในหน้าแรกของเว็บก...
2 เนื่องจาก Portal.in.th ให้บริการการนำาไฟล์ขึ้นเครื่องแม่ข่ายโดยไม่จำากัดเนื้อที่การจัดเก็บ ดังนั้นทางทีมงาน จำาเป็นต้อ...
2หากผู้ใช้ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำาไฟล์ขึ้นในเครื่องแม่ข่าย ระบบจะขึ้น ข้อความดังนี้ 2. หากผู้ใช้มีสทธิ์ในการใส่ไฟล์ใ...
2การแก้ไขไฟล์ 1. ผู้ใช้สามารถทำาการแก้ไขไฟล์ที่เพิ่มเข้าไป ด้วยไฟล์ใหม่ที่มีชื่อ เหมือนกันกับไฟล์เดิม การเข้าสู่หน้...
2 ระบบจะแสดง หน้ารายการไฟล์ ทีมี ให้ผู้ใช้คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ ่ ต้องการแก้ไข ว...
22. เมื่อผู้ใช้เลือกไฟล์ ระบบจะแสดงข้อมูลของไฟล์ ทางด้านขวามือ ของ หน้ารายการไฟล์3. คลิกปุ่ม เพื่อเข้าสูห...
2การลบไฟล์ 1. ผู้ใช้สามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการได้โดยการคลิกปุม ่ ...
2การนำาไฟล์ไปใช้งานกรณีที่ต้องการนำาไฟล์รูปมาใช้สามารถทำาได้ดังนี้ 1. ผู้ใช้ต้องทำาการคัดลอกที่อยู่ของไฟล์ โดยสามารถเข้าไ...
2หรือ คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการแก้ไข จากส่วน ไฟล์ที่แก้ไขล่าสุดทางด้านซ้ายของหน้า แผงรายการจัดการเว็บ(Backend) โดยตรง ...
2 4. เมื่อคลิกเลือก แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อ 1 2 3 ...
2จากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อแทรกรูปภาพเข้าไปในเนื้อหา
2กรณีต้องการนำาไฟล์เอกสารมาใช้งาน หรือการทำา link เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารสามารถทำาได้ดังนี้ 1. เลือกข้อความหรือรู...
2การกรอกข้อมูล 1. Link URL ระบุที่อยู่ของไฟล์ หรือหน้าเอกสารที่ผใช้ต้องการ ...
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
Portal manual (Original)
of 135

Portal manual (Original)

คู่มมือการใช้งานเว็บ Portal.in.th
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal manual (Original)

 • 1. สารบัญส่วนประกอบของระบบ - ส่วนของการแสดงผล หรือหน้าเว็บไซต์ของเรา (Frontend) …………………………...1 - แผงรายการจัดการเว็บ (Backend) ……………………………………………………...2ขั้นตอนการสมัครสมาชิก - การสมัคร สมาชิก……………………………………………………………………….4 - การแก้ไขประวัติคู่มือการใช้งาน ส่วนPortal.in.thคลิกเว็บ ได้เว็บพัฒนาโดย ทีมงาน UsableLabs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้ชุดโครงการระบบออนไลน์เพ่ ือการจัดการความร้้สุขภาวะสนั บสนุนโดย สำานั กงานกองทุนสนั บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัว……………………………………………………………….10การเข้า ระบบ…………………………………………………………………………… ……...12เริ่มต้นสร้าง web ศูนย์ รวม……………………………………………………………………..17
 • 2. การสร้างและจัดการคำาสำาคัญ - การสร้างคำา สำาคัญ……………………………………………………………………...20 - การแก้ไขคำา สำาคัญ……………………………………………………………………..22การสร้างและจัดการหน้าเพจ - การสร้างหน้า เพจ……………………………………………………………..………..23 - การแก้ไขหน้า เพจ……………………………………………………………………...29 - การสำาเนาหน้า เพจ……………………………………………………………………...31 - การลบหน้า เพจ…………………………………………………………………………32การสร้างและการจัดการข่าว - การสร้างประเภท ข่าว…………………………………………………………………..33 - การแก้ไขประเภทของ ข่าว……………………………………………………………...35 - การสร้าง ข่าว………………………………………………………………………….... 37
 • 3. - การแก้ไข ข่าว…………………………………………………………………………...3 - การลบ ข่าว…………………………………………………………………………….. .41การสร้างและการจัดการกิจกรรม - การสร้างประเภท กิจกรรม……………………………………………………………...42 - การแก้ไขประเภท กิจกรรม……………………………………………………………..44 - การสร้างกิจกรรม ใหม่…………………………………………………………….........46 - การแก้ไข กิจกรรม……………………………………………………………………...4 9 - การลบ กิจกรรม……………………………………………………………………….. .50การตั้งค่าหน้าแรกของ เว็บไซต์………………………………………………………….……...51การจัดการไฟล์ - การเพิ่มไฟล์…………………………………………. ………………………………...53
 • 4. - การแก้ไขไฟล์…………………………………………. ………………………………55 - การลบไฟล์………………………………………….………………………. ………...58 - การนำาไฟล์ไปใช้งาน………………………………………….…………. ……………59วิธีการใช้งาน FTP เพื่อจัดการ ไฟล์…………………………………………….………………64พอดคาสต์ (Podcast) - การสร้างประเภทพอดคาส ต์……………………………………………....……………77 - การแก้ไขประเภทพอดคาสต์………………………………….. ………….……………78 - การสร้างพอดคาสต์ใหม่………………………………….. ……………....……………79 - การแก้ไขพอดคาสต์…………………………………..…………. …………….………82 - การลบพอดคาสต์…………………………………..…………………….. ……………84การเพิ่มผู้ร่วมเขียน…………………………………..………….…. ……………………..……85การสร้างแผนที่อัตโนมัติ ………………………………….………….…. ……….……………88การตั้งค่าโดเมนเนม (Domain Name) …………………………………..….….…..…..………93เทคโนโลยี RSS…………………………………..……………………….. ……………...……95
 • 5. การทำา Photo Album - ขั้นตอนการเตรียมไฟล์รูปและการอัพโหลดขึ้นเครื่องแม่ข่าย …….….……..……….…99 - ขั้นตอนการสร้าง Photo Album………………………………….. …..…....……….…108 - การแสดงผลและใช้งาน…………………………………….. ………...…..….….……113สัญญาอนุญาต (Creative Commons ) …………………………………..…………....………116
 • 6. 2ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วน ได้แก่ • ส่วนของการแสดงผล หรือหน้าเว็บไซต์ของเรา (Frontend) เป็นส่วนที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์มองเห็น หรือเป็นหน้าแสดงผลของ เว็บไซต์ที่เราสร้างคำาอธิบายเพิ่มเติมหมายเลข 1 : แทบรายการของระบบ สำาหรับใช้ในการเข้าระบบ ดูรายการเว็บไซต์ทั้งหมดที่มในระบบ และแสดงเว็บไซต์ที่มีในระบบแบบ ีสุ่มเลือกแสดงหมายเลข 2 : ส่วนทีใช้แสดงข้อความของประกาศที่ได้ใส่ไว้ ่หมายเลข 3 : ส่วนทีแสดงชื่อเว็บไซต์และคำาโปรย ่หมายเลข 4 : Breadcrumbs เป็นส่วนที่บอกว่าผู้เข้าชมกำาลังอยู่ในหน้าใดหรือเมนูย่อยใดหมายเลข 5 : เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการของหน้าเพจทังหมด ข่าว ้กิจกรรม พอดคาสต์ 5 อันดับล่าสุด คำาอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ เช่น badges หรือ widgets (ข้อมูลอื่นๆ นีจะ ้แสดงเมื่อมีข้อมูล)หมายเลข 6 : ส่วนแสดงเนื้อหาของหน้าเพจ
 • 7. 2หมายเลข 7 : แสดงข้อมูลส่วนท้ายที่กำาหนดไว้ เช่น สัญญาอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น • แผงรายการจัดการเว็บ (Backend) เป็นส่วนที่ผู้ที่สร้างเว็บไซต์ ใช้ในการจัดการส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น การสร้างและใส่เนื้อหาของเว็บ รวมถึงการตกแต่ง ให้แสดงผลได้ตามต้องการในหน้าเว็บไซต์ (Frontend) สำาหรับในส่วนของแผงรายการจัดการเว็บ (Backend) จะประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ดังนี้ - ด้านซ้ายมือของแผงรายการจัดการเว็บ (Backend) คือ ส่วนที่ใช้ในการ สร้าง จัดการ และแก้ไข หน้าเพจ ข่าว กิจกรรม ไฟล์ และพอดคาสต์
 • 8. 2 - ทางด้านขวาของหน้าแผงรายการจัดการ (Backend)ประกอบด้วย ส่วนทีใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ่และที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ การตกแต่งหน้าเพจด้วยการเขียน CSSเพิ่มเติม การตั้งค่าหน้าแรกของเว็บไซต์ สามารถจัดการได้ โดยการคลิกปุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถคลิกปุ่ม เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา (Frontend) - คำาสำาคัญและประเภทของข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างและจัดการ คำาสำาคัญ ประเภทข่าว ประเภทกิจกรรม และประเภทพอดคาสต์ขึ้นมา เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้วยคำาสำาคัญ ประเภทของข่าว กิจกรรม หรือพอดคาสต์ ใน ครังต่อไป ซึงจะต้องสร้างขึ้นมา ้ ่เป็นอันดับแรกก่อนการสร้างหน้าเพจ ข่าว กิจกรรม และพอดคาสต์- ผู้ร่วมเขียน คือสมาชิกของ GotoKnow Network Passport ที่เราเพิ่มเข้ามาเป็นผู้รวมเขียน โดยผู้รวมเขียนจะมีสิทธิ์ในการจัดการทุก ่ ่ส่วนของเว็บไซต์เหมือนกับผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกประการ ในการเพิ่มและจัดการผู้ร่วมเขียน จะดำาเนินการโดยผู้ดูแลเว็บไซต์เท่านั้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 • 9. 2 ในการเข้าใช้งาน Portal.in.th จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของGotoKnow Network Passport ก่อน และผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ ก่อนการสมัคร 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GotoKnow Network Passport http://gotoknow.org/register 2. เงื่อนไขการใช้บริการ Portal.in.th http:// portal.in.th/main/pages/policies 3. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล http:// portal.in.th/main/pages/privacy-policies 4. ข้อมูลอื่นๆ จากเว็บไซต์หลักที่ให้บริการ http:// portal.in.thการสมัครสมาชิก• สมาชิกใหม่ สามารถสมัครเป็นสมาชิก GotoKnow Network Passport โดย ศึกษาจากหัวข้อ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก• ผู้ที่เป็นสมาชิก GotoKnow.org อยู่แล้ว สามารถเข้าระบบด้วยชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบและรหัสผ่านของGotoKnow.org ได้เลยนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถอ่านข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของ Porlal.in.th ซึ่งจะแสดงไว้ทั้งหมดทุกหน้าของเว็บไซต์ ดูที่สารบัญด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ จะเห็นลิงค์สำาหรับเข้าไปอ่านข้อมูลดังกล่าว
 • 10. 2ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สามารถทำาได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 เข้าไปที่ http://portal.in.th คลิกปุ่มเพื่อลิงค์ไปยังหน้าสมัครสมาชิก วิธีที่ 2 เข้าไปยังหน้าสมัครสมาชิกโดยตรงด้วย URLhttp://gotoknow.org/register จะได้หน้าต่างเพื่อสมัครสมาชิกดังนี้
 • 11. 2 จะมีสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก และนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ที่ท่านสมาชิกควรทราบ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิทท่านควรจะได้รับ และ ี่เมื่อทำาการอ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สามารถใส่เครื่องหมายถูกลงช่องว่าง ยอมรับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล เพื่อยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใส่เครื่องหมายถูกลงช่องว่าง ยอมรับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลจากนั้น คลิกปุ่ม
 • 12. 2การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก123456789
 • 13. 2วิธีการกรอกข้อมูล กรอกข้อความลงไปในช่องว่าง เริ่มต้นตั้งแต่ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ ไปจนถึงคำาสำาคัญ โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะแสดงในหน้าประวัตของท่าน บนเว็บไซต์ Gotoknow.org แต่ท่านสามารถกำาหนด ิสิทธิ์ในการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ช่องสิทธิ์การอ่านประวัติในฟอร์มสมัครสมาชิก รายละเอียดของแบบฟอร์มมีดังนี้ 1. ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ(Username) : มีหลักการตั้งชื่อดังต่อ ไปนี้ - ชื่อในการเข้าใช้ระบบนั้นต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร - การตั้งชื่อในการ เข้าใช้ระบบนั้น ให้ใช้ตัวอักษร a-z, A-Z, 0-9 สัญลักษณ์ขีดกลาง ( - ) หรือขีดล่าง ( _ ) (ห้ามใช้อักษรภาษาไทย) - จำาเป็นต้องตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น - ชื่อในการเข้าใช้ระบบ ไม่ควรขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ขีดกลาง ( - ) หรือขีดล่าง ( _ ) - ชื่อในการเข้าใช้ระบบจะเริ่มต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ 2. รหัสผ่าน (Password) : เป็นรหัสทีใช้ในการเข้าระบบ จะใช้ ่ เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ และควรใส่อย่างน้อย 8 ตัวอักษร รหัสผ่าน (ยืนยัน): คือรหัสผ่านเดิมที่กรอกไปก่อนหน้านี้ ใส่เพื่อ ยืนยันความถูกต้อง และตรงกันของรหัสผ่านที่ใช้ 3. ข้อมูลส่วนตัว - ชื่อจริง : ชื่อของสมาชิกจริงๆ ทังนี้เพื่อยืนยันการมีตัวตนของ ้ สมาชิก - ชื่อกลาง : เป็นชื่อกลางของสมาชิก (ถ้ามี) - ชื่อนามสกุล : นามสกุลของสมาชิก 4. อีเมล์ : อีเมล์แอดเดรสของสมาชิก ทังนี้หากมีการติดต่อท่านโดย ้ การส่งอีเมล์ รวมถึงอีเมล์ที่ติดต่อจากผู้ดูแลเว็บไซต์ ระบบก็ จะแจ้งไปยังอีเมล์ทท่านให้ข้อมูลไว้ และควรใส่อีเมล์ทท่านใช้งาน ี่ ี่ อยู่ประจำาเพื่อรับข้อมูลจากระบบ 5. นามแฝง : เป็นชื่อที่เปรียบเสมือนนามปากกา หากต้องการใช้ นามแฝง ก็สามารถกรอกชื่อที่ต้องการลงไปได้ 6. ชื่อที่เลือกแสดง : เป็นชื่อที่สมาชิกต้องการแสดงต่อผู้อ่าน ซึ่ง สามารถเลือกแสดงได้ โดยมี 5 ชื่อได้แก่ ชื่อเต็ม นามแฝง ชื่อจริง ชื่อกลาง หรือนามสกุล 7. สิทธิ์การอ่านประวัติ : กำาหนดสิทธิ์ของผู้อ่านว่าผู้อ่านกลุ่มใด สามารถเข้าดูประวัติของท่านได้
 • 14. 2 8. คำาสำาคัญ : เป็น “คำาหลัก” ทีเกี่ยวข้องกับความสำาคัญของข้อมูล ่ ที่สมาชิกได้กรอกลงในแบบฟอร์มนี้ ซึ่งการใส่คำาสำาคัญนั้นก็เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา และเชื่อมโยงข้อมูลทีมีคำาสำาคัญที่ ่ เป็นคำาเดียวกันมาแสดงผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การค้นหา ให้ สามารถทำาได้งายขึ้น ่ 9. รหัสสุ่ม : ใส่รหัสสุ่มตามรหัสสุ่ม (ของระบบ) ทีได้แสดงไว้ด้าน ่ บน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และมั่นใจว่าถูกต้องแล้วก็เลือก**หมายเหตุ: ข้างต้นคือข้อมูลที่จำาเป็นต้องกรอกเพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก นอกจากนี้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกแล้วยัง สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล ประวัติส่วนตัวได้ โดยดูหัวข้อ แก้ไขประวัติส่วนตัวหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะแจ้งข้อความยืนยันการสมัคร ดังนี้สมาชิกสามารถคลิกลิงค์ กลับไปยังเว็บไซต์http://portal.in.th/pottals/login/ เพื่อกลับไปสร้างเว็บไซต์ หรือคลิกลิงค์ เข้าระบบ Gotoknow.org เพื่อใช้งานเว็บไซต์ Gotoknow.org ในการสร้างบล็อกและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในเว็บไซต์และผู้เข้าชมบล็อกของเรา
 • 15. 2การแก้ไขประวัติสวนตัว ่ 1. เข้าระบบในเว็บไซต์ Gotoknow.org โดยท่านสามารถเข้าถึง หน้าเข้าระบบ ได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 แล้วเลือกเมนู สมาชิก > เข้าระบบ หรือ คลิกลิงค์ เข้า ระบบ ทีอยู่ทางขวาบนของหน้า ่ เว็บไซต์ วิธีที่ 2 เข้าถึงหน้าเข้าระบบได้โดยตรงโดยพิมพ์ URL http://gotoknow.org/login 2. กรอกชื่อที่ใช้เข้าระบบ รหัสผ่าน และรหัสสุ่ม แล้วคลิกปุ่ม
 • 16. 23. เลือก เมนูของท่าน > ประวัติ > แก้ไขประวัติส่วนตัว4. ระบบจะแสดง หน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว ให้ผู้ใช้ทำาการแก้ไข ข้อมูลต่างๆ
 • 17. 2 5. เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม เพื่อบันทึกหรือคลิกลิงค์ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการแก้ไขการเข้าระบบการเข้าระบบสามารถทำาได้ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 คลิกปุ่ม จากหน้าเว็บไซต์ http:// portal.in.th วิธีที่ 2 คลิกลิงค์ เข้าระบบ ทีอยู่บนแท็บรายการของระบบในหน้า ่ แรกเว็บไซต์ วิธีที่ 3 เข้าผ่าน URL http://portal.in.th/portals/login โดยตรง
 • 18. 2ให้กรอกชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ รหัสผ่าน และรหัสสุ่ม คลิกเลือกเพื่อเปลี่ยนภาษา(Captcha) แล้วคลิกปุ่ม ที่แสดงหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้า เว็บไซต์ของผู้ใช้ ซึ่งหน้านี้จะแสดงรายการของเว็บไซต์ที่เราได้สร้าง และรายการของเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้รวมเขียน ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ใหม่ได้โดย เลือกเมนู ่เว็บไซต์ > สร้างเว็บไซต์ใหม่ หรือคลิกปุ่ม สร้างเว็บไซต์ใหม่แล้วทำาการกรอกข้อมูลทีจำาเป็นให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม ่ คลิกเลือกกรณีที่ทานต้องการติดต่อ ่ ทีมงาน Portal.in.th คลิกเลือกเพื่อเปลี่ยนภาษา
 • 19. 2การกรอกข้อมูลสร้างเว็บไซต์ใหม่1234567891111วิธีกรอกข้อมูลสร้างเว็บไซต์ใหม่
 • 20. 21. ที่อยู่ : ชื่อที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ทท่านต้องการ ต้องเริ่มต้น ี่ ด้วยตัวอักษร a-z จากนั้นตามด้วยตัวอักษร a-z, 0-9, - (ขีด), หรือ . (จุด) โดยที่อยู่ของเว็บไซต์ต้องยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ใส่คำาว่า mgt-psu ซึ่งจะกลายเป็นที่อยู่ของเว็บที่เข้า ใช้ได้ที่ http://portal.in.th/mgt-psu เป็นต้น2. ที่อยู่โดเมน : เลือกช่องนี้กรณีที่ท่านต้องการใช้โดเมนที่จด ทะเบียนแล้ว และได้ตั้งค่าใน DNS มายัง 203.151.20.31 เรียบร้อยแล้ว โดยท่านต้องใส่ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนนี้ในช่อง ที่ อยู่ ด้วย3. ชื่อ : ใส่ชื่อที่ต้องการของเว็บไซต์นี้4. คำาโปรย : ใส่คำาโปรยของเว็บไซต์นี้ โดยจะแสดงอยู่ใต้บรรทัด ชื่อเว็บไซต์ เช่น สโลแกนของเว็บไซต์ ประโยคเด่นๆ ทีแสดงถึง ่ วัตถุประสงค์เของเว็บไซต์ เป็นต้น (รายการนี้ไม่จำาเป็นต้องใส่)5. ชื่อเจ้าของสิทธิ์ : ใส่ชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้6. สัญญาอนุญาต : สิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้อื่นนำาข้อมูลใน เว็บไซต์นี้ไปใช้ต่อ โดยสัญญาอนุญาตที่สามารถเลือกได้มีดังนี้ (ท่านสามารถอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสัญญาได้ในหัวข้อ สัญญาอนุญาต ) ครีเอทีฟคอมมอนส์ - สัญญาอนุญาตประเภทแสดงทีมา ไม่ใช่เพื่อการค้า และ ่ อนุญาตแบบเดียวกัน - สัญญาอนุญาตประเภทที่มา ไม่ใช่เพื่อการค้า และไม่แก้ไข ต้นฉบับ - สัญญาอนุญาตประเภทที่มา และไม่แก้ไขต้นฉบับ - สัญญาอนุญาตประเภทที่มา และไม่ใช่เพื่อการค้า - สัญญาอนุญาตประเภทที่มา และอนุญาตแบบเดียวกัน - สัญญาอนุญาตประเภทแสดงที่มา อื่นๆ - สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด - ไม่สงวนลิขสิทธิ์7. คำาจำากัดความ : ใส่คำาจำากัดความสั้นๆ หรือวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์นี้วาเกี่ยวกับอะไร ่
 • 21. 28. ข้อมูลติดต่อ : ใส่ที่อยูที่ติดต่อได้ของผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ (แนะนำาให้ ่ ใส่ข้อมูลที่ชัดเจนและติดต่อได้จริง)9. ภาษา : ตั้งค่าภาษาหลักของเว็บไซต์นี้ (Thai / Eng)10. ข้อมูลอื่นๆ : ใส่ข้อมูลอื่นๆ อาทิเช่น widgets หรือ badges และ script (รายการนี้ไม่จำาเป็นต้องใส่)11. ส่วนท้าย : ใส่ข้อมูลส่วนท้ายของเว็บไซต์นี้ (รายการนีไม่จำาเป็น ้ ต้องใส่)12. ประกาศ : ใส่ข้อความประกาศโดยข้อความนี้จะแสดงในส่วนหัว ของทุกหน้าในเว็บไซต์นี้ (รายการนีไม่จำาเป็นต้องใส่) ้13. Google Maps API Key หากคุณใช้ชื่อโดเมนที่จดทะเบียน ของท่านเองและมีการสร้างแผนที่อัตโนมัติ ท่านต้องขอ Google Map API Key จาก http://code.google.com/apis/ โดยดูวิธี การจากหัวข้อ การสร้างแผนที่อัตโนมัติ (รายการนี้ไม่จำาเป็นต้อง ใส่) หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม หรือ คลิก กรณีที่ต้องการบันทึกและ ต้องการแก้ไขข้อมูลที่กรอกต่อทันทีเมื่อบันทึกการสร้างเว็บไซต์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าแผงรายการจัดการเว็บ เพื่อดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป
 • 22. 2 ตอนนี้ทานจะมีเว็บไซต์ ทีสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาชมได้แล้วโดย เข้า ่ ่ ชมได้ที่ http://portal.in.th/ชื่อที่อยู่ทท่านตั้ง หรือ พิมพ์ชื่อโดเมน ี่ ทีได้จดทะเบียนและตั้งค่า DNS เรียบร้อยแล้ว ่เริ่มต้นสร้างเว็บศูนย์รวม1. เข้าระบบ โดยใส่ชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน2. คลิกที่ปุ่มคำาสั่ง สร้างเว็บศูนย์รวมใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการ สร้างเว็บศูนย์รวม
 • 23. 23. ทำาการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสร้างเว็บศูนย์รวม ใหม่ เริ่มตั้งแต่ลำาดับที่ 1-10 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็กดปุ่ม บันทึก หรือ ปุ่ม บันทึกแล้วแก้ไข
 • 24. 24. เมื่อเราบันทึกข้อมูลในการสร้างเว็บศูนย์รวมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ แสดงหน้าหลักเพื่อให้เราได้ปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเว็บศูนย์รวม
 • 25. 2การสร้างและจัดการคำาสำาคัญ ก่อนที่จะสร้างหน้าเพจ หน้าข่าว หน้ากิจกรรม การนำาไฟล์ขึ้นเครื่องแม่ขาย และ พอดคาสต์ ในครั้งแรกหลังจากสร้างเว็บไซต์แล้วจะต้อง ่สร้างคำาสำาคัญขึ้นมาก่อน โดยคำาสำาคัญนี้จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่
 • 26. 2เราจะสร้าง และสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขคำาสำาคัญได้ในภายหลังการสร้างคำาสำาคัญ 1. เลือกเมนู คำาสำาคัญ > สร้างคำาสำาคัญใหม่ หรือ คลิกปุ่ม จาก ส่วนคำาสำาคัญและประเภทของข้อมูล 2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม
 • 27. 2 สลัก(slug) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่อยู่ (URL) ของหน้าเพจนั้นๆ ตัวอักษรที่สามารถใช้ได้คือ a-z, 0-9, - (ขีด) แต่ไม่สามารถใช้ช่องว่างหรือเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยขีดได้ ตัวอย่าง ใส่คำาว่า manual ในช่องสลัก ดังนั้น ที่อยู่ (URL) ของหน้านี้คือ http://portal.in.th/ชื่อที่อยู่เว็บไซต์/pages/manualกรณีที่ทานใช้โดนเมนเนมของท่านที่อยู่ (URL) ของหน้าเพจจะเป็น ่http://ชื่อโดเมน/pages/manual เป็นต้นหากไม่มีการกำาหนดค่าของสลัก ระบบจะกำาหนดให้เป็นตัวเลขแทนยกเว้น สลักของการสร้างคำาสำาคัญ การสร้างประเภทข่าว กิจกรรมและประเภทพอดคาสต์ ทีจำาเป็นต้องใส่ค่าของสลัก ระบบไม่สามารถกำาหนด ่ตัวเลขให้อัตโนมัติ หลักในการใส่ค่าสลักควรเป็นคำาที่สอดคล้อง หรือเกี่ยวข้องกับคำาที่เราใส่ในช่องชื่อ 3. เมื่อบันทึกคำาสำาคัญเสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ารายการคำา สำาคัญ เพื่อดำาเนินการในขั้นต่อไปถ้าผู้ใช้ต้องการสร้างคำาสำาคัญเพิ่ม สามารถคลิกปุ่ม ภายในหน้ารายการคำาสำาคัญ นี้ หรือเริ่มทำาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เรียงตามลำาดับข้างต้น
 • 28. 2การแก้ไขคำาสำาคัญ 1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขคำาสำาคัญที่มีอยู่ได้โดยการเลือกที่ ชื่อของคำา สำาคัญ ที่ต้องการจะแก้ไขใน หน้ารายการคำาสำาคัญ 2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าแก้ไขคำาสำาคัญ ทีมีลักษณะเหมือนกับ ่ หน้าสร้างคำาสำาคัญใหม่ ในการสร้างคำาสำาคัญขึ้นมา 3. ผู้ใช้สามารถทำาการแก้ไข ชื่อ และ สลัก ได้ตามต้องการจากนั้น คลิกปุ่มการสร้างและจัดการหน้าเพจการสร้างหน้าเพจ คือ การสร้างหน้าของเนื้อหา ผูใช้สามารถสร้าง ้
 • 29. 2หน้าเพจกี่หน้าก็ได้ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการนำาเสนอข้อมูล และสามารถกำาหนดลำาดับการเรียงหน้าเพจได้ ด้วยการกำาหนดค่านำ้าหนักของหน้าเพจนั้น หน้าเพจที่มีค่าเลขน้อยกว่าจะอยูบนหน้าเพจที่มีค่าเลขมากกว่า ่โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 1. เลือกเมนู หน้าเพจ > สร้างหน้าเพจใหม่ หรือ คลิกปุ่ม ในส่วน หน้าเพจที่แก้ไขล่าสุด
 • 30. 2 2. การสร้างหน้าเพจใหม่ ต้องทำาการกรอกข้อมูลที่จำาเป็นให้ครบ ถ้วน12345678911
 • 31. 2วิธีกรอกข้อมูลสร้างเพจใหม่ 1. ชื่อ : ใส่ชื่อของเว็บไซต์นี้ 2. เนื้อหา : ในส่วนนี้จะมีแทบเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา ดังนี้ Save บันทึก Bold (Ctrl+B) ทำาข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา Italic (Ctrl+I) ทำาข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง Underline ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก (Ctrl+U) ลากเส้นผ่านตรงกลางของข้อความ Strikethrough ที่เลือก Align left จัดข้อความชิดซ้าย Align center จัดข้อความไว้กึ่งกลาง Align right จัดข้อความชิดขวา จัดข้อความชิดระยะขอบทังซ้าย ้ Align full ขวา โดยจะเพิ่มช่องว่างพิเศษ ระหว่างคำาตามความจำาเป็น Format รูปแบบตัวอักษร Select text เปลียนสีข้อความ ่ color ทำาให้ข้อความดูเหมือนถูกทำา Select เครื่องหมายด้วยปากกาเน้น background color ข้อความ Insert แทรกเส้นแนวนอน horizontal ruler Remove ล้างรูปแบบตัวอักษร formatting Toggle guidelines / ซ่อน / แสดงเส้นแนววัตถุ invisible elements Cut ตัดส่วนที่เลือก Copy คัดลอกส่วนที่เลือก Paste วางส่วนที่ตัดหรือคัดลอกไว้ Unordered list ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 • 32. 2Ordered list ใส่ลำาดับตัวเลขOutdent ลดระดับการเยื้องของย่อหน้าIndent เพิ่มระดับการเยื้องของย่อหน้าUndo (Ctrl+Z) เลิกทำาRedo (Ctrl+Y) ทำาซำ้าInsert / edit แทรกหรือแก้ไขลิงค์ linkUnlink ยกเลิกการทำาลิงค์Insert / edit แทรกหรือแก้ไขคำาทีใช้ลิงค์ในหน้า ่ anchor เดียวกันInsert / edit แทรกหรือแก้ไขรูปภาพ imageCleanup messy ล้าง Tag HTML ที่ไม่เป็นระเบียบ codeHelp แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ editorEdit html แสดง sourcePrint พิมพ์เนื้อหาออกทางเครื่องพิมพ์Preview แสดงตัวอย่างเนื้อหาInsert / embedded แทรกไฟล์มีเดีย mediaInsert a new แทรกตารางลงในเนื้อหา tableTable row คุณสมบัติแถวที่เลือก propertiesTable cell คุณสมบัติเซลล์ที่เลือก propertiesInsert row แทรกแถวก่อนหน้าแถวที่เลือก beforeInsert row แทรกแถวต่อจากแถวที่เลือก afterDelete row ลบแถวที่เลือกInsert column แทรกคอลัมน์ก่อนคอลัมน์ที่เลือก beforeInsert column แทรกคอลัมน์ต่อจากคอลัมน์ที่
 • 33. 2 after เลือก Remove ลบคอลัมน์ที่เลือก column Split merged ยกเลิกการรวมเซลล์ table cells Merge table รวมเซลล์ที่เลือกให้เป็นเซลล์ที่ cells ใหญ่ขึ้นเซลล์เดียว สร้างตัวอักษรขนาดเล็กใต้แนวหลัก Subscript ของข้อความ สร้างตัวอักษรขนาดเล็กเหนือ Superscript บรรทัดข้อความ แทรกสัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่บนแป้น พิมพ์ของคุณ เช่น สัญลักษณ์ Insert custom ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ character เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ย่อหน้า และอักขระ Unicode เป็นต้น Paste as Plain วางส่วนที่ตัดหรือคัดลอกไว้เป็น Text ข้อความธรรมดา Paste from วางส่วนที่ตัดหรือคัดลอกมาจาก Word เอกสาร Word Select All เลือกข้อความทั้งหมดในเนื้อหา3. ซ่อน : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อซ่อนหน้าเพจนี้ชั่วคราว4. แสดงค้าง : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายการนี้ก่อนรายการอื่นๆ5. ก่อนหน้า : เลือกหน้าเพจที่หน้านี้เป็นหน้าลูก ถ้าไม่เลือกหน้านี้ จะเป็นหน้าหลัก6. สลัก (slug) : เป็นคำาที่เป็นส่วนหนึ่งในที่อยู่เว็บ (URL) ตัวอักษร ที่สามารถใช้ได้คือ a-z , 0-9 และขีด (-) แต่ไม่สามารถใช้ช่อง ว่างหรือเริ่มหรือปิดด้วยขีดได้ (รายการนีไม่จำาเป็นต้องใส่) ้7. นำ้าหนัก : ระบุนำ้าหนักเพื่อการจัดเรียงหน้าเพจ โดยหน้าเพจทีมี ่ นำ้าหนักน้อยกว่าจะแสดงก่อนหน้าที่มนำ้าหนักมากกว่า ี8. รายการหน้าลูก : แสดงรายการหน้าลูก (ถ้ามี) ในด้านท้ายของ เนื้อหา9. ละติจูด : ใส่ค่าพิกัดละติจูดในแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น 7.008854 เพื่อสร้างแผนที(ถ้ามี)(รายการนีไม่จำาเป็นต้องใส่) ่ ้
 • 34. 210. ลองจิจูด : ใส่ค่าพิกัดลองจิจูดในแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น 100.5007839 เพื่อสร้างแผนที(ถ้ามี)(รายการนีไม่จำาเป็นต้องใส่) ่ ้11. คำาสำาคัญ : กดปุ่ม "Control", หรือ "Command" บน Mac ค้าง ไว้, เพื่อเลือกคำาสำาคัญได้หลายๆคำา และควรเลือกคำาสำาคัญที่ สอดคล้องกับเนื้อหา หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม หรือ คลิกปุ่ม กรณีที่ต้องการบันทึกและ ต้องการแก้ไขข้อมูลต่อทันที
 • 35. 2 3. เมื่อบันทึกสร้างเว็บเพจใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง หน้ารายการหน้าเพจ เพื่อดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป ี่ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการแสดงผลทางหน้าจอของหน้าเพจทได้สร้างไว้แล้วได้โดยการคลิกปุ่มที่อยูทางขวามือ ่
 • 36. 2การแก้ไขหน้าเพจ 1. การเข้าสูหน้าแก้ไขหน้าเพจสามารถเข้าได้ 2 วิธี ่ วิธที่ 1 เข้าโดยผ่าน หน้ารายการหน้าเพจ ซึ่งผู้ใช้จะเข้าสู่หน้านี้ ีได้โดย เลือกเมนู หน้าเพจ > จัดการหน้าเพจ หรือ คลิกปุ่มส่วนหน้าเพจที่แก้ไขล่าสุด ใน หน้าแผงรายการจัดกาเว็บ(Backend)(١) ระบบจะแสดง หน้ารายการหน้าเพจ (٢) จากนั้นให้เลือก ชื่อเพจที่ต้องการแก้ไข และคลิกปุม ่
 • 37. 2 21
 • 38. 2 วิธีที่ 2 เข้าโดยผ่านหน้าของ แผงรายการจัดการเว็บ(Backend) โดยการคลิกทีชื่อหน้าเพจ ทีต้องการแก้ไข ่ ่ 2. ระบบ จะแสดงหน้าแก้ไขหน้าเพจ มาให้โดยจะมีลักษณะ เหมือนกับการสร้างหน้าเพจใหม่ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบการ แสดงผลได้โดยการคลิกปุม ่ หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม หรือคลิกกรณีที่ต้องการบันทึกและต้องการแก้ไขข้อมูลต่อทันที
 • 39. 2การสำาเนาหน้าเพจ เป็นการสำาเนาหน้าเพจที่มีข้อมูล หรือโครงสร้างคล้ายกัน เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการสร้างหน้าเพจวิธีการสำาเนาหน้าเพจ 1. การทำาสำาเนาหน้าเพจต้องทำาโดยการคลิกปุ่ม ทีอยู่ใน ่ หน้ารายการหน้าเพจ ซึ่งเข้าถึงได้โดยวิธีการเดียวกันกับการ แก้ไขหน้าเพจ 2. ระบบ จะแสดง หน้าแก้ไขหน้าเพจ มาให้โดยจะมีลักษณะ เหมือนกับการสร้างหน้าเพจใหม่แตกต่างกันที่ชื่อของหน้าเพจ จะ ปรากฏคำาว่า สำาเนา เพิ่มเติมหลังชื่อของหน้าเพจนั้น ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงชื่อและข้อมูลของเนื้อหาได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม หรือคลิก กรณีที่ต้องการบันทึกและต้องการแก้ไขข้อมูลต่อทันที
 • 40. 2การลบหน้าเพจ 1. ผู้ใช้สามารถลบหน้าเพจได้โดยการเข้าไปยัง หน้าแก้ไขหน้า เพจ ซึ่งวิธีการเข้าถึงหน้าแก้ไขหน้าเพจ นั้นสามารถดูได้ในหัวข้อ แก้ไขหน้าเพจ 2. ่ เมื่อเข้าสูหน้าแก้ไขหน้าเพจแล้ว ให้คลิกปุม ่ 3. ระบบจะทำาการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าผู้ใช้ต้องการจะลบ หน้าเพจนั้น หรือไม่ ยืนยันการลบหน้าเพจคลิกปุ่ม หาก ไม่ต้องการลบ คลิกปุ่มการสร้างและการจัดการข่าวการสร้างประเภทข่าว
 • 41. 21. ก่อนที่ผใช้จะทำาการสร้างหน้าข่าวได้นั้นจำาเป็นจะต้องทำาการสร้าง ู้ ประเภทของข่าวก่อน โดยสามารถเข้าสูหน้าสร้างประเภทข่าว ่ จากส่วนของการจัดการเว็บไซต์ เลือกเมนู ข่าว > สร้าง ประเภทข่าว หรือคลิกปุ่ม ทีอยู่ทางด้านขวามือใน ่ ส่วนคำาสำาคัญและประเภทของข้อมูล
 • 42. 2 2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม ** หมายเหตุ อ่านคำาอธิบาย สลัก ได้ที่ขั้นตอนการสร้างคำา สำาคัญ 3. เมื่อบันทึกประเภทข่าวใหม่เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ารายการ ประเภทข่าวให้เห็น 4. หากต้องการเขียนข่าวใหม่ทันที คลิกปุ่ม เพื่อสร้างหน้าข่าว และหากต้องการสร้างประเภทข่าวเพิ่มอีก คลิก ปุม ่การแก้ไขประเภทของข่าว
 • 43. 21. เลือกเมนู ข่าว แล้วเลือก การจัดการข่าว เพื่อทำาการปรับแต่ง2. เลือกประเภทของข่าวที่ต้องการแก้ไขจากรายการประเภทข่าว3. เมื่อทำาการแก้ไข เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก
 • 44. 24. แล้วจะระบบจะแสดงข้อความตอบรับ ว่า “ดำาเนินการสำาเร็จเรียบร้อย แล้ว”
 • 45. 2การสร้างข่าว1. เลือกเมนู ข่าว แล้วเลือกไปที่ เขียนข่าวใหม่
 • 46. 22. กรอกข้อมูลของข่าว ให้สมบูรณ์ลงในฟอร์ม ทีระบบให้มาตามลำาดับ ่ เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนก็กดปุ่ม บันทึก3. เมื่อเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “ดำาเนินการ สำาเร็จเรียบร้อยแล้ว” และแสดงตารางที่มีหัวข้อข่าวต่างๆ ที่เพิ่มไป ปรากฏอยู่ ให้เราคลิกปุ่มสร้าง เมื่อต้องการสร้างข่าวใหม่
 • 47. 2การแก้ไขข่าว 1. ผู้ใช้สามารถทำาการแก้ไขชื่อข่าวและเนื้อหาต่างๆของข่าวได้ ภาย หลังจากที่ทำาการเขียนข่าวขึ้นมาแล้ว ผ่านทางหน้าแก้ไขข่าว โดยหลังจากสร้างข่าวใหม่เสร็จระบบจะแสดงหน้ารายการข่าว มาให้ หรือ ผูใช้สามารถเข้าถึงหน้ารายการข่าวได้ 2 วิธี ้ วิธที่ 1 เลือกเมนู ข่าว > จัดการข่าว หรือ คลิกปุ่ม ีส่วนข่าวล่าสุด ใน หน้าแผงรายการจัดการเว็บ(Backend) จากนั้นคลิกเลือก ชื่อข่าวทีต้องการแก้ไข ่
 • 48. 2 วิธีที่ 2 คลิกเลือกชื่อข่าวที่ต้องการแก้ไขใน ส่วนข่าวล่าสุด ของหน้าแผงรายการจัดการเว็บ (Backend) 2. ในหน้าแก้ไขข่าว มีลักษณะเหมือนหน้าสร้างข่าวใหม่ และผู้ใช้ สามารถตรวจสอบการแสดงผลได้โดยการคลิกปุ่ม ทีอยู่ ่ ทางด้านขวามือ หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม หรือคลิก กรณีที่ต้องการบันทึกและต้องการแก้ไขข้อมูลต่อทันที
 • 49. 2การลบข่าว 1. การลบข่าวสามารถทำาได้ภายในหน้า แก้ไขข่าว โดยคลิกปุ่ม ทีอยู่ทางขวามือ ่ 2. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ต้องการลบข่าวนั้นหรือ ไม่ 3. ให้คลิก เพื่อยืนยัน หรือ คลิก เพื่อยกเลิก การลบข่าวการสร้างและการจัดการกิจกรรมการสร้างประเภทกิจกรรม
 • 50. 2 1. ก่อนที่ผู้ใช้จะทำาการเขียนกิจกรรมได้นั้นจำาเป็นจะต้องทำาการสร้าง ประเภทของกิจกรรมก่อน โดยสามารถเข้าสู่หน้าสร้างประเภท กิจกรรม จากส่วนของการจัดการเว็บไซต์ เลือกเมนู กิจกรรม > สร้างประเภทกิจกรรมใหม่ หรือคลิกปุ่ม ทีอยู่ทาง ่ ด้านขวามือในส่วนคำาสำาคัญและประเภทของข้อมูล 2. จากนั้นระบบจะเข้า หน้าสร้างประเภทกิจกรรม ให้ผู้ใช้กรอก ชื่อ และ สลัก** หมายเหตุ อ่านคำาอธิบาย สลัก ได้ที่ขั้นตอนการสร้างคำาสำาคัญ
 • 51. 23. หลังจากคลิกปุ่ม ระบบจะแสดง หน้ารายการ ประเภทกิจกรรม เพื่อดำาเนินการในขั้นต่อไป4. หากต้องการเขียนข่าวกิจกรรมใหม่ทันที คลิกปุม่ เพื่อสร้างหน้ากิจกรรม หากต้องการเพิ่มประเภทกิจกรรม เพิ่มอีก คลิกปุ่ม
 • 52. 2การแก้ไขประเภทกิจกรรม 1. การแก้ไขประเภทกิจกรรม ผู้ใช้ต้องทำาการเลือกชื่อของประเภท กิจกรรมทางหน้ารายการประเภทกิจกรรม โดยการเปิดหน้า รายการประเภทกิจกรรมสามารถทำาได้โดย เลือกเมนู กิจกรรม > จัดการประเภทกิจกรรม หรือ คลิกปุ่ม ในส่วนคำา สำาคัญและประเภทของข้อมูล ที่อยูทางด้านขวาของหน้าแผง ่ รายการจัดการเว็บ(Backend) 2. ระบบจะแสดง หน้ารายการประเภทกิจกรรม เหมือนกันกับที่ สร้างประเภทกิจกรรมใหม่เสร็จ
 • 53. 23. คลิกเลือกชื่อประเภทกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข4. เมื่อแก้ไขประเภทกิจกรรมเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม
 • 54. 2 การสร้างกิจกรรมใหม่ 1. หลังจากทีทำาการสร้างประเภทกิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้ใช้สามารถที่ ่ จะสร้างกิจกรรมได้โดยการ เลือกเมนู กิจกรรม > เขียน กิจกรรมใหม่ หรือคลิกปุ่ม ที่อยูใน ส่วนกิจกรรม ่ ล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้าแผงรายการจัดการ เว็บ(Backend)หรือ คลิกปุ่ม ทางด้านขวามือ ของหน้ารายการประเภทกิจกรรม
 • 55. 2 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน12345678911
 • 56. 2วิธีกรอกข้อมูล 1. ชื่อ : ใส่ชื่อหัวข้อข่าว 2. เนื้อหา : (ดูคำาอธิบายแถบเครื่องมือในหัวข้อการสร้างหน้า เพจ) 3. ซ่อน : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อซ่อนรายการนี้ชั่วคราว 4. แสดงค้าง : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายการนี้ก่อนรายกา รอื่นๆ 5. ประเภท : เลือกประเภทของกิจกรรมที่เราได้สร้างไว้ 6. สถานที่ : ใส่สถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้ 7. เริ่ม : ปีคริสตศักราช-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที (ตัวอย่างเช่น 2009-01-03 13:21) 8. สินสุด : ปีคริสตศักราช-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที (ตัวอย่างเช่น ้ 2009-01-03 13:21) 9. ละติจูด : ใส่ค่าพิกัดละติจูดในแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น 7.008854 เพื่อสร้างแผนที่ (ถ้ามี) 10. ลองจิจูด : ใส่ค่าพิกัดลองจิจูดในแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น 100.5007839 เพื่อสร้างแผนที่ (ถ้ามี) 11. คำาสำาคัญ : กดปุ่ม "Control" หรือ "Command" บน Mac ค้าง ไว้ เพื่อเลือกคำาสำาคัญหลายๆตัวและอาจควรเลือกคำาสำาคัญที่ สอดคล้องกับเนื้อหา หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม หรือคลิก กรณีที่ต้องการบันทึกและต้องการแก้ไขข้อมูลต่อทันที หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้ารายการกิจกรรมเพื่อดำาเนินการในขั้นต่อไป
 • 57. 2การแก้ไขกิจกรรม 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าแก้ไขกิจกรรมได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 เข้าโดยผ่านทางหน้ารายการกิจกรรม โดยเลือกเมนูกิจกรรม > จัดการกิจกรรม หรือ คลิกปุ่ม ใน ส่วนของกิจกรรมล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้า แผงรายการจัดการเว็บ(Backend) จากนั้นคลิกเลือก ชื่อกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข วิธีที่ 2 คลิกเลือก ชื่อกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข ในส่วนของกิจกรรมล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้า แผงรายการจัดการเว็บ(Backend) เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขกิจกรรม โดยตรง
 • 58. 2 2. หน้าแก้ไขกิจกรรม มีลักษณะเหมือนกับหน้าเขียนกิจกรรม ใหม่ และผู้ใช้สามารถตรวจสอบการแสดงผลของหน้ากิจกรรมได้ โดยการคลิกปุ่ม ทีอยู่ทางขวามือ ่การลบกิจกรรม 1. การลบกิจกรรมสามารถทำาได้ในหน้าแก้ไขกิจกรรม โดยคลิกปุ่ม ทีอยู่ทางขวามือ ่ 2. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ต้องการลบกิจกรรมนั้น หรือไม่ 3. ให้คลิก เพื่อยืนยัน หรือ คลิก เพื่อ ยกเลิกการลบกิจกรรม
 • 59. 2การตั้งค่าหน้าแรกของเว็บไซต์1. เข้าระบบแล้วเลือกข้อมูล (หน้าเพจ ข่าว กิจกรรม) ทีต้องการตั้งค่า ่ ให้เป็นหน้าแรก โดยเลือกจากข้อมูลใด ก็คลิกปุ่ม ตั้ง ทีหลังข้อมูล ่ นั้น ตัวอย่าง ต้องการตั้งค่าหน้าเพจ 1 เป็นหน้าแรก จึงคลิกปุมตั้งที่ ่ อยู่หลังคำาว่า หน้าเพจ2. ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดทีมีให้เราเลือกจากรายการนั้นแล้วคลิก ่ ปุม ตั้ง กรณีที่ไม่ต้องการเลือกหน้าใดๆ หรือ ต้องการยกเลิกการตั้ง ่ ค่าหน้าแรกของข้อมูลนั้น ให้เลือก ----------- ระบบก็จะทำาการ ยกเลิกให้
 • 60. 23. เมื่อเราตั้งค่าหน้าแรกของเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง ผลว่า “ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว”ในหน้าแรกของเว็บการจัดการไฟล์
 • 61. 2 เนื่องจาก Portal.in.th ให้บริการการนำาไฟล์ขึ้นเครื่องแม่ข่ายโดยไม่จำากัดเนื้อที่การจัดเก็บ ดังนั้นทางทีมงาน จำาเป็นต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนี้ โดยส่งข้อมูลมาที่ support@portal.in.th 1. ชื่อ-สกุลของท่าน 2. ที่อยูที่สามารถติดต่อได้ ่ 3. เบอร์โทรศัพท์ 4. ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ Portal.in.th (UserName) 5. ที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ทท่านสร้าง ี่เมื่อทางทีมงานได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทานทราบอีกครั้ง ่ หนึ่ง ทางที่อยู่อีเมล์ที่ทานติดต่อมา ่การเพิ่มไฟล์ 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าเพิ่มไฟล์ได้โดยการ เลือกเมนู ไฟล์ > เพิ่มไฟล์ หรือ คลิกปุ่ม ในส่วนไฟล์ที่แก้ไข ล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้าแผงรายการจัดการ เว็บ(Backend)
 • 62. 2หากผู้ใช้ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการนำาไฟล์ขึ้นในเครื่องแม่ข่าย ระบบจะขึ้น ข้อความดังนี้ 2. หากผู้ใช้มีสทธิ์ในการใส่ไฟล์ในเครื่องแม่ข่าย ระบบจะแสดงหน้า ิ เพิ่มไฟล์ ดังนี้การกรอกข้อมูล 1. ไฟล์ คลิกปุ่ม เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่ม โดย ตัวอักษรที่อนุญาตให้ใช้ในชื่อไฟล์ได้แก่ A-Z, a-z , 0-9 , _ (ขีดล่าง) และ - (ขีด) 2. คำาสำาคัญ กดปุ่ม "Control" หรือ "Command" บน Mac ค้าง ไว้ เพื่อเลือกคำาสำาคัญหลาย ๆ ตัวและควรเลือกคำาสำาคัญที่ 1 2 สอดคล้องกับเนื้อหา หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม
 • 63. 2การแก้ไขไฟล์ 1. ผู้ใช้สามารถทำาการแก้ไขไฟล์ที่เพิ่มเข้าไป ด้วยไฟล์ใหม่ที่มีชื่อ เหมือนกันกับไฟล์เดิม การเข้าสู่หน้าแก้ไขไฟล์ ทำาได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 เลือกเมนู ไฟล์ > จัดการไฟล์ หรือ คลิกปุ่มในส่วนไฟล์ที่แก้ไขล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้าแผงรายการจัดการเว็บ(Backend)
 • 64. 2 ระบบจะแสดง หน้ารายการไฟล์ ทีมี ให้ผู้ใช้คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ ่ ต้องการแก้ไข วิธีที่ ٢ คลิกเลือกชื่อไฟล์ทต้องการแก้ไข จาก ส่วนไฟล์ที่แก้ไข ี่ล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้า แผงรายการจัดการหน้าเว็บ(Backend)
 • 65. 22. เมื่อผู้ใช้เลือกไฟล์ ระบบจะแสดงข้อมูลของไฟล์ ทางด้านขวามือ ของ หน้ารายการไฟล์3. คลิกปุ่ม เพื่อเข้าสูหน้าแก้ไขไฟล์ หากต้องการดู ่ ตัวอย่างไฟล์ก่อนคลิกปุ่ม4. ระบบแสดงหน้าแก้ไขไฟล์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการ เพิ่มไฟล์ เลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปแทนไฟล์เดิม แล้วคลิก ปุ่ม ** หมายเหตุ ไฟล์ที่เพิ่มเข้าไปใหม่จะต้องมีชื่อเดียวกันกับไฟล์ ทีต้องการแก้ไข ่
 • 66. 2การลบไฟล์ 1. ผู้ใช้สามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการได้โดยการคลิกปุม ่ ไม่ ว่าจะอยูที่ ข้อมูลของไฟล์ หน้ารายการไฟล์ หรือใน หน้าแก้ไข ่ ไฟล์ 2. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ต้องการลบไฟล์นั้น หรือไม่ 3. ให้คลิก เพื่อยืนยัน หรือ คลิก เพื่อยกเลิก การลบข่าว
 • 67. 2การนำาไฟล์ไปใช้งานกรณีที่ต้องการนำาไฟล์รูปมาใช้สามารถทำาได้ดังนี้ 1. ผู้ใช้ต้องทำาการคัดลอกที่อยู่ของไฟล์ โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูล ของไฟล์ได้ในหน้าจัดการไฟล์ คลิกเลือกเมนู ไฟล์ > จัดการไฟล์ หรือ คลิกปุ่ม ในส่วน ไฟล์ที่แก้ไข ล่าสุด ทางด้านซ้ายของหน้าแผงรายการจัดการ เว็บ(Backend) แล้วคลิกเลือกชื่อไฟล์ทต้องการดูข้อมูล ี่ เหมือนในขั้นตอนแรกของหัวข้อ การแก้ไขไฟล์
 • 68. 2หรือ คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการแก้ไข จากส่วน ไฟล์ที่แก้ไขล่าสุดทางด้านซ้ายของหน้า แผงรายการจัดการเว็บ(Backend) โดยตรง 2. ระบบจะแสดงข้อมูลของไฟล์ ทางด้านขวามือของหน้ารายการ ไฟล์ ให้ผใช้คัดลอก ที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการใช้งานไว้ ู้ 3. จากนั้นผู้ใช้สามารถนำาไปใช้งานได้ โดยการคลิกเลือก ใน แถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มรูปภาพในหน้าเพจ หน้าข่าว หรือหน้า กิจกรรม
 • 69. 2 4. เมื่อคลิกเลือก แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อ 1 2 3 4 5 6 7 ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพเข้าไปในเอกสารการกรอกข้อมูล 1. Image URL ระบุที่อยู่ของไฟล์รูปภาพ ที่ผู้ใช้คัดลอกไว้ 2. Image Description คำาอธิบายรูปภาพ (รายการนี้ไม่จำาเป็น ต้องใส่) 3. Alignment การจัดตำาแหน่งของรูปภาพ หากไม่กำาหนดรูปภาพ จะถูกจัดให้ชิดซ้ายมือ 4. Dimensions ขนาดความกว้าง-ยาวของรูปภาพ หากไม่ได้ กำาหนดขนาดความกว้าง-ยาว จะถูกตั้งค่าเท่ากับขนาดของ รูปภาพ 5. Border ขนาดเส้นขอบของรูปภาพ หากไม่ได้กำาหนดจะถูกตั้งค่า เป็น ٠ (ศูนย์) 6. Vertical space ขนาดพื้นที่ว่างทางแนวตั้ง(รายการนีไม่จำาเป็น ้ ต้องใส่) 7. Horizontal space ขนาดพื้นที่ว่างทางแนวนอน(รายการนี้ไม่ จำาเป็นต้องใส่)
 • 70. 2จากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อแทรกรูปภาพเข้าไปในเนื้อหา
 • 71. 2กรณีต้องการนำาไฟล์เอกสารมาใช้งาน หรือการทำา link เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารสามารถทำาได้ดังนี้ 1. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการทำา link เพื่อเชื่อมโยงไปยัง ไฟล์เอกสาร แล้วคลิกเลือก 2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ การสร้างและแก้ไข link 1 2 3 4 5
 • 72. 2การกรอกข้อมูล 1. Link URL ระบุที่อยู่ของไฟล์ หรือหน้าเอกสารที่ผใช้ต้องการ ู้ เชื่อมโยงไป 2. Anchors เป็นการเชื่อมโยงไปยังตำาแหน่งที่ได้กำาหนดไว้ใน หน้าเดียวกัน โดยผู้ใช้ต้องกำาหนดคำาที่จะใช้เป็นลิงค์ก่อนโดยใช้ เครื่องมือ 3. Target ตำาแหน่งที่ต้องการเปิดไฟล์ หรือหน้าเอกสาร 4. Title ชื่อหรือข้อความทีแสดงเมื่อนำา cursor ไปหยุดอยู่เหนือ ่ link 5. Class รูปแบบของ link ซึ่งกำาหนดได้จากการเขียน CSSจากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อแทรกรูปภาพเข้าไปในเนื้อหา