แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน
โครงร่ างเพื่อเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์
( Computer Project)
ชื่อโครงงาน
องค์ความรู้ ประชาคมอาเ...
1.ชื่อโครงงาน องค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน
2.ชื่อผูทาโครงงาน
้
1. น.ส. ณพัชรา พยาเทพ เลขที่ 7 ม.5/5
2. น.ส. ปาริ ษา กามี เลข...
2. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เรื่ ององค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน
6.ขอบเขตของการทาโครงงาน
6.1. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนมัธ...
ผิดพลาด
เล็กน้อย
7.3. งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย )
ปริ้ นกระดาษ
60 บาท
รวมเงิน …60…บาท
7.4. สถานที่ดาเนินการ
โ...
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ
8.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
8.3 มีความฝึ กวินยให้มีความก...
1. บันทึกการปฏิบติงาน
ั
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตงาน
ั ิ
9 ธันวาคม
คิดหัวข้อการทาโครงงาน
2556
17 ธันวามคม
เลือกหัวข้อ...
2. แบบประเมิน
ชื่อโครงงาน องค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว
ร...
ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน
⃞ ไม่ผ่าน
ลงชื่อ
……………………………………….
ครู ที่ปรึ กษา
(
ผูประเมิน
้
4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเ...
of 8

Napatchara

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napatchara

  • 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน โครงร่ างเพื่อเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน องค์ความรู้ ประชาคมอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ ่
  • 2. 1.ชื่อโครงงาน องค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน 2.ชื่อผูทาโครงงาน ้ 1. น.ส. ณพัชรา พยาเทพ เลขที่ 7 ม.5/5 2. น.ส. ปาริ ษา กามี เลขที่ 29 ม.5/5 3. น.ส. อมรรัตน์ มูลชีพ เลขที่ 31 ม.5/5 4. น.ส. ธิวาพร สมฤษคูน เลขที่ 33 ม.5/5 3.ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน อาจารย์ สิรัชชา วงค์คม 4.ที่มาและความสาคัญของโครงงาน อาเซียนคือสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อาเซียนมีความสาคัญก ับประชาชนทุก คนทัวประเทศที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยมีประเทศผูกอตั้งแรกเริ่ มมี 5 ประเทศ ได้แก่ ้ ่ ่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงค์โปร์ และไทยต่อมามีบรู ไน เวียดนาม ลาว พม่า ก ัมพูชา และยังมี อาเซียน+3 เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริ มและร่ วมมือในเรื่ องสันติภาพและความมันคง เศรษฐกิจ องค์ความรู ้ ่ สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมก ันและผลประโยชน์ร่วมก ันของประเทศสมาชิก เว็บไซต์ คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และสื่อประสารต่างๆ ในเว็บไซต์จะมีสื่อ PowerPoint ใน PowerPoint ในเว็ปนี้จะมีความสาคัญเกียวก ับอาเซียนคือ แต่ละประเทศในอาเซียนจะได้รู้ถึงวัฒนธรรมและภาษาของ ่ ประเทศนั้นอย่างคราวๆ ที่เลือกทาเว็ปนี้เพราะว่า อาเซียนนั้นส่งผลต่อประเทศเราเป็ นอย่างมากในเรื่ องของ เศรษฐกิจ อาชีพและภาษาในการสื่อสาร โดยทาออกมาเป็ น เว็ปไซต์ เพราะว่า ในปั จจุบนการสื่อสารทาง ั อินเตอร์เน็ตหรื อการเผยแพร่ ความรู ้ขอมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็ นไปได้ง่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า ้ การนาเสนอในวิธีต่างๆ ดังนั้น เราจึงจัดทาโครงงานนี้ข้ ึนเพื่อเผยแพร่ ให้ก ับนักเรี ยนมัธยมตอนปลายที่ตองปรับตัวให้เข้า ้ ไปสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเปิ ดใน ค.ศ.2015 หรื อ พ.ศ.2558 5.วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เรื่ ององค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน
  • 3. 2. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เรื่ ององค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน 6.ขอบเขตของการทาโครงงาน 6.1. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน จานวน 43 คน 6.2. ขอบเขตด้านเนื้อหา องค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศใน AEC , ความเป็ นมา AEC , กฎบัตร อาเซียน , โครงงานของประชาคมอาเซียน , สื่อการเรี ยนประชาคมอาเซียน 7.วิธีดาเนินการ 7.1. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 7.2. ขั้นตอนการดาเนินการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วัน เดือน ปี การดาเนินการ ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค 9 ธันวาคม 2556 คิดหัวข้อการทาโครงงาน ตามเป้ าหมาย เลือหัวข้อหลาย เรื่ อง 17 ธันวามคม 2556 เลือกหัวข้อโครงงาน ได้หัวข้อโครงงาน - 24 ธันวาคม 2556 กาหนดหัวข้อโครงงานที่จะศึกษา ตามเป้ าหมาย - 2 มกราคม 2557 ศึกษาหัวข้อที่กาหนด ได้ศึกษาหัวข้อที่ เนื้อหาอาจไม่ กาหนด เพียงพอ ตามเป้ าหมาย ข้อมูลไม่ค่อย 6มกราคม 2557 เริ่ มลงมีทารู ปเล่ม พร้อม 8 มกราคม 2556 ตรวมสอบหรื อแก ้ไขรู ปเล่ม ตามเป้ าหมาย มีขอมูล ้
  • 4. ผิดพลาด เล็กน้อย 7.3. งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย ) ปริ้ นกระดาษ 60 บาท รวมเงิน …60…บาท 7.4. สถานที่ดาเนินการ โรงเรี ยนเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน 7.5ผูรับผิดชอบ ้ 1. น.ส. ณพัชรา พยาเทพ เลขที่ 7 ม.5/5 2. น.ส. ปาริ ษา กามี เลขที่ 29 ม.5/5 3. น.ส. อมรรัตน์ มูลชีพ เลขที่ 31 ม.5/5 4. น.ส. ธิวาพร สมฤษคูน เลขที่ 33 ม.5/5
  • 5. 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 8.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 8.3 มีความฝึ กวินยให้มีความกล้าที่จะทาและยอมรับ ั 9. ปั ญหาและแนวทางแก ้ไข บางครั้งก็มีทะเลาะก ันบ้าง ไม่เข้าใจก ันบ้าง ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา หลักฐานการดาเนินงาน
  • 6. 1. บันทึกการปฏิบติงาน ั วัน เดือน ปี รายการปฏิบตงาน ั ิ 9 ธันวาคม คิดหัวข้อการทาโครงงาน 2556 17 ธันวามคม เลือกหัวข้อโครงงาน 2556 24 ธันวาคม กาหนดหัวข้อโครงงานที่จะศึกษา 2556 2 มกราคม ศึกษาหัวข้อที่กาหนด 2557 6มกราคม เริ่ มลงมีทารู ปเล่ม 2557 8 มกราคม 2556 ตรวมสอบหรื อแก ้ไขรู ปเล่ม ลายมือชื่อผู้บนทึก ั
  • 7. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน องค์ความรู ้ประชาคมอาเซียน คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน เกณฑ์ การประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกียวก ับการทาโครงงาน ่ 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่ ก ันรับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผล การดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการ ทาโครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจน ปั ญหา อุปสรรคและการแก ้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็จสอดคล้องก ับผลการเรี ยนรู ้ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ิ ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ปรับปรุง
  • 8. ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผ่าน ลงชื่อ ………………………………………. ครู ที่ปรึ กษา ( ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ้ ่ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย …………………………………………….)

Related Documents