Анализ Судалгаа ...
Анализ14 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 016 ...
Анализудалгаа 1 2 3 ...
Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 ...
Анализ 6 7 8 9 10 11 ...
Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 ...
Анализ 13 14 15 Таны16сэтгэл ...
Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 ...
Анализ 19 Тохиолдож 20 21 22 болзошгүй ...
Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0...
Анализ 23 24 25 26 27 28 ...
Анализ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Анализ290 0 0 0 0 #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? #NA ME? ...
Анализ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#NA #NAME? ME? Хуудас 14
График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: ...
ГрафикАсуулт 3: Доорхи 2-дутагдлын аль нь таньд илүү тохиолддог вэ? ...
График 8 7 ...
График 8 7 6 ...
График 7 6 ...
График Та хүмүүсийн дунд байхдаа доорх хоёр тохиолдлын алийг чухалд үздэг вэ? Судал...
График 5 4.5 4 ...
ГрафикАсуулт 14: Нууцхан өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хүсэл төрдөг үү? Судал...
График 5 4.5 ...
График 7 6 5 ...
График Тохиолдож болзошгүй таагүй байдлаас таны сэтгэл тавгүйтдэг үү? Судалгаанд ор...
График 6 a. бусдаас 5 туслалцаа авахыг хүснэ 4 b. өөрөө ...
График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 27
График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 28
График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 29
График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 30
График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 31
ГрафикХуудас 32
ГрафикХуудас 33
ГрафикХуудас 34
ГрафикХуудас 35
ГрафикХуудас 36
График 10Хуудас 37 9
График 10 9 8 7 6 5 4 3 2Хуудас 38 1
5 График 4 3 2 1 0Хуудас 39
ГрафикХуудас 40
ГрафикХуудас 41
ГрафикХуудас 42
ГрафикХуудас 43
Графикы нэгтгэлухал гэж үзэх вэ? c. d. 0 0здэг вэ? ...
Графикилүү тохиолддог вэ? c. d. 0 0л гаргавал c. d. ...
Графикхүн гэж үздэг үү? c. d. 0 0баясдаг уу? c. d. ...
Графикж боддог вэ? c. d. 7 0д илүү илэрдэг вэ? c. d. ...
Графикнгаах дуртай юу? c. d. 7 0 Хуудас 48
Графиколдлын алийг чухалд үздэг вэ? c. d. 0 7байдаг уу? ...
Графикулах дуртай юу? c. d. 5 2 Хуудас 50
Графикх хүсэл төрдөг үү? c. d. 5 5рэгжүүлж чаддаг уу? ...
Графикхан өөрчлөгддөг үү? c. d. 0 0гуулах дуртай юу? ...
Графикн c. d. 0 6 Хуудас 53
Графиканы сэтгэл тавгүйтдэг үү? c. d. 5 2олдвол та ...
ГрафикХуудас 55
ГрафикХуудас 56
ГрафикХуудас 57
ГрафикХуудас 58
ГрафикХуудас 59
ГрафикХуудас 60
ГрафикХуудас 61
ГрафикХуудас 62
ГрафикХуудас 63
ГрафикХуудас 64
ГрафикХуудас 65
ГрафикХуудас 66
ГрафикХуудас 67
ГрафикХуудас 68
ГрафикХуудас 69
ГрафикХуудас 70
ГрафикХуудас 71
ГрафикХуудас 72
1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог MyagmarНэ...
1 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн гэж боддог вэ? ...
1Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b....
1 Цахим судалгаажиг үсгээр бичнэ. Бие хүний экстраверт б...
1c. d. Хариулт bc. d. Хариулт bc. d. Хариулт ac. d. ...
1 c. d. Хариулт b c. d. Хариулт a ...
1лгаарт хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа, сорил 10 а ...
1Хуудас 80
1Хуудас 81
2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин...
2 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн...
2Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. Үгүй ...
2хим судалгаа Бие хүний экстраверт ба интраверт хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа, сорил 16 Анги ...
2Хариулт bХариулт cХариулт dХариулт cХариулт dХариулт aХариулт cХариулт cХариулт c Хуудас 86
2Хариулт cХариулт dХариулт bХариулт bХариулт b Хуудас 87
2Хуудас 88
2Хуудас 89
2Хуудас 90
3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин...
3 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн...
3Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. Үгүй ...
3хим судалгаа Бие хүний экстраверт ба интраверт хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа, сорил 16 Анги ...
3Хариулт bХариулт cХариулт dХариулт cХариулт dХариулт aХариулт cХариулт cХариулт c Хуудас 95
3Хариулт cХариулт dХариулт dХариулт cХариулт b Хуудас 96
3Хуудас 97
3Хуудас 98
3Хуудас 99
4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин...
4 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн...
4Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. Үгүй ...
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
of 153

Nandia tsahim sud

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nandia tsahim sud

 • 1. Анализ Судалгаа 1 Та доорхи бодомжийг алийг нь чухал гэж үзэх вэ? найзалж нөхөрлөх№ Овог Нэр Мэргэжил Бүлэг Нас Хүйс b. олон хүнтэй а. цөөн тооны найзтай байх 1 Myagmar enkhmaa 10 а 16 эм 1 0 2 Myagmar enkhmaa 10 а 16 эм 1 0 3 Myagmar enkhmaa 10 а 16 эм 1 0 4 Myagmar enkhmaa 10 а 16 эм 1 0 5 Myagmar enkhmaa 10 0 16 эм 1 0 6 Myagmar enkhmaa 10 0 16 эм 1 0 7 Myagmar enkhmaa 10 0 16 эм 1 0 8 Myagmar enkhmaa 10 0 16 эм 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 1
 • 2. Анализ14 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 Нийт 8 0 Хуудас 2
 • 3. Анализудалгаа 1 2 3 4 6 5 Доорхи 2- Та өөрийгөө Та доорхи Хэрвээ та Та хүмүүстэй учир Та ямар номыг дутагдлын аль нь гомдомтгойбодомжийг алийг нь болчимгүй явдал зүйгээ хир зэрэг илүүд үздэг вэ? таньд илүү эмзэг хүн гэж чухал гэж үзэх вэ? гаргавал амар ололцдог вэ? тохиолддог вэ? үздэг үү? a. зугаатай хөгжилтэй ертөнцийг харуулсан a. ажлаас/хичээлээс/ b. бодож байж удаан b. хүмүүсийн дотоод b. алдаа доголдол a. Түргэн хялбар a. сэтгэл хүчтэй b. юмын чинээ үйл явдалтай боддоггүй шаналдаг a. Тийм хоцрох b. Үгүй гаргах d. d. d. d. d. c. c. c. c. c. c. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 3
 • 4. Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 8 5 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 Хуудас 4
 • 5. Анализ 6 7 8 9 10 11 Та хүмүүсийн 12 13Та өөрийгөө Та чин Доорхи хоёр Та аливааг дунд байхдаа Та ямар нэг Та өөрийгөө Та байнга гомдомтгой сэтгэлээсээ чанарын аль нь эргэцүүлэн доорх хоёр ажлыг зохион ямархуу хүн сэтгэл дундуурэмзэг хүн гэж инээн баясдаг танд илүү бодох, тунгаах тохиолдлын байгуулах гэж боддог вэ? байдаг уу? үздэг үү? уу? илэрдэг вэ? дуртай юу? алийг чухалд дуртай юу? үздэг вэ? b. бусдыг сонсохыг b. үл анзаарагдам a. илэн далангүй a. өөрөө ярихыг a. дуу цөөтэй b. яриасаг битүүлэг a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. үгүй b. үгүй d. d. d. d. d. d. d. c. c. c. c. c. c. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 5
 • 6. Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 8 0 0 0 1 7 0 1 0 0 7 1 0 7 0 0 1 0 7 5 1 0 2 1 Хуудас 6
 • 7. Анализ 13 14 15 Таны16сэтгэл 17 18 19 Тохиолдож Нууцхан Та гаргасан Та бусдыг Та ямар нэг санааны болзошгүй өдрийн шийдвэрээ ятгаж үзэлажлыг зохион байдал Таны таагүй тэмдэглэл шуурхай бодлоо байгуулах амархан хөдөлгөөн байдлаас таны хөтлөх хүсэл хэрэгжүүлж ойлгуулах дуртай юу? өөрчлөгддөг сэтгэл төрдөг үү? чаддаг уу? дуртай юу? үү? тавгүйтдэг үү? a. байнга a. Түргэн b. удаан b. хааяа a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. тийм b. Үгүй b. үгүй b. үгүй b. үгүй b. үгүй d. d. d. d. d. d. c. c. c. c. c. c. c. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 7
 • 8. Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5 2 0 1 5 2 1 0 5 2 0 1 5 2 1 0 0 7 0 2 0 6 0 1 5 Хуудас 8
 • 9. Анализ 19 Тохиолдож 20 21 22 болзошгүй Амьдралд таагүй бэрхшээл 0 0байдлаас таны тохиолдвол та сэтгэлтавгүйтдэг үү? a. бусдаас туслалцаа авахыг хүснэ Блош хаяг b. хааяа d. d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N AM AM 0 0 1 0 0 E? E? 0 0 #NAME? 0 0 0 #N #N AM AM 0 0 1 0 0 E? E? 0 0 #NAME? 0 0 0 #N #N AM AM 0 0 1 0 0 E? E? 0 0 #NAME? 0 0 0 #N #N AM #N AM #N 0 0 1 0 0 E? AM E? AM 0 0 #NAME? 0 0 0 0 0 1 0 0 E? E? 0 0 #NAME? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 9
 • 10. Анализ0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N AM AM2 0 6 0 2 E? E? 0 2 #NAME? 0 0 0 Хуудас 10
 • 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N AM 0 0 0 0 0 0 0 E? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM#N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N #NA #NAE?AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM ME? #NA ME? #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 11
 • 12. Анализ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME? Хуудас 12
 • 13. Анализ290 0 0 0 0 #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? #NA ME? #NA ME? ME? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 13
 • 14. Анализ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#NA #NAME? ME? Хуудас 14
 • 15. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та доорхи бодомжийг алийг нь чухал гэж үзэх вэ? а. цөөн тооны найзтай b. олон хүнтэй найзалж Судалгаанд оролцсон нийт байх нөхөрлөх enkhmaa 8 0 8 7 а. цөөн тооны 6 найзтай байх 5 b. олон хүнтэй найзалж 4 нөхөрлөх c. 3 d. 2 1 0Асуулт 2: Та ямар номыг илүүд үздэг вэ? a. зугаатай хөгжилтэй үйл b. хүмүүсийн дотоод Судалгаанд оролцсон нийт явдалтай ертөнцийг харуулсан enkhmaa 0 8 8 7 a. зугаатай 6 хөгжилтэй үйл 5 явдалтай b. хүмүүсийн 4 дотоод ертөнцийг 3 харуулсан c. 2 d. 1 0 Хуудас 15
 • 16. ГрафикАсуулт 3: Доорхи 2-дутагдлын аль нь таньд илүү тохиолддог вэ? a. ажлаас/хичээлээс/ Судалгаанд оролцсон нийт b. алдаа доголдол гаргах хоцрох enkhmaa 0 8 8 7 a. ажлаас/хич 6 ээлээс/ хоцрох 5 b. алдаа доголдол 4 гаргах c. 3 d. 2 1 0Асуулт 4: Хэрвээ та болчимгүй явдал гаргавал Судалгаанд оролцсон нийт a. сэтгэл хүчтэй шаналдаг b. юмын чинээ боддоггүй enkhmaa 0 8 8 7 a. сэтгэл 6 хүчтэй шаналдаг 5 b. юмын чинээ 4 боддоггүй c. 3 d. 2 1 0Асуулт 5: Та хүмүүстэй учир зүйгээ хир зэрэг амар ололцдог вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Түргэн хялбар b. бодож байж удаан enkhmaa 8 0 Хуудас 16
 • 17. График 8 7 6 a. Түргэн хялбар b. бодож 5 байж удаан c. 4 d. 3 2 1 0Асуулт 6: Та өөрийгөө гомдомтгой эмзэг хүн гэж үздэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 8 8 7 6 a. Тийм 5 b. Үгүй c. 4 d. 3 2 1 0Асуулт 7: Та чин сэтгэлээсээ инээн баясдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 8 Хуудас 17
 • 18. График 8 7 6 a. Тийм 5 b. Үгүй c. 4 d. 3 2 1 0Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн гэж боддог вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. дуу цөөтэй b. яриасаг 0 0 1 7 6 5 a. дуу цөөтэй 4 b. яриасаг c. 3 d. 2 1 0Асуулт 9: Доорхи хоёр чанарын аль нь танд илүү илэрдэг вэ? b. үл анзаарагдам Судалгаанд оролцсон нийт a. илэн далангүй битүүлэг 0 1 0 Хуудас 18
 • 19. График 7 6 a. илэн 5 далангүй b. үл 4 анзаарагда м битүүлэг c. 3 d. 2 1 0Асуулт 10: Та аливааг эргэцүүлэн бодох, тунгаах дуртай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 0 1 0 7 6 5 a. Тийм b. үгүй 4 c. d. 3 2 1 0Асуулт 11: Хуудас 19
 • 20. График Та хүмүүсийн дунд байхдаа доорх хоёр тохиолдлын алийг чухалд үздэг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. өөрөө ярихыг b. бусдыг сонсохыг 0 0 1 7 6 5 a. өөрөө ярихыг b. бусдыг 4 сонсохыг c. 3 d. 2 1 0Асуулт 12: Та байнга сэтгэл дундуур байдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 0 5 1 Хуудас 20
 • 21. График 5 4.5 4 3.5 a. Тийм 3 b. үгүй c. 2.5 d. 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 13: Та ямар нэг ажлыг зохион байгуулах дуртай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 0 1 0 5 4.5 4 3.5 a. Тийм 3 b. үгүй c. 2.5 d. 2 1.5 1 0.5 0 Хуудас 21
 • 22. ГрафикАсуулт 14: Нууцхан өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хүсэл төрдөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. тийм b. үгүй 0 0 1 5 4.5 4 3.5 a. тийм 3 b. үгүй c. 2.5 d. 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 15: Та гаргасан шийдвэрээ шуурхай хэрэгжүүлж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 0 1 0 Хуудас 22
 • 23. График 5 4.5 4 3.5 a. Тийм 3 b. үгүй c. 2.5 d. 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй c. 0.5 d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: Та бусдыг ятгаж үзэл бодлоо ойлгуулах дуртай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 0 1 0 Хуудас 23
 • 24. График 7 6 5 a. Тийм b. үгүй 4 c. d. 3 2 1 0Асуулт 18: Таны хөдөлгөөн Судалгаанд оролцсон нийт a. Түргэн b. удаан 0 0 2 6 5 4 a. Түргэн b. удаан c. 3 d. 2 1 0Асуулт 19: Хуудас 24
 • 25. График Тохиолдож болзошгүй таагүй байдлаас таны сэтгэл тавгүйтдэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. байнга b. хааяа 0 0 1 5 4.5 4 3.5 a. байнга 3 b. хааяа c. 2.5 d. 2 1.5 1 0.5 0Асуулт 20: Амьдралд бэрхшээл тохиолдвол та a. бусдаас туслалцаа b. өөрөө асуудлаа Судалгаанд оролцсон нийт авахыг хүснэ шийдэхийг хүснэ 0 0 6 Хуудас 25
 • 26. График 6 a. бусдаас 5 туслалцаа авахыг хүснэ 4 b. өөрөө асуудлаа шийдэхийг 3 хүснэ c. 2 d. 1 0Хуудас 26
 • 27. График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 27
 • 28. График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 28
 • 29. График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 29
 • 30. График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 30
 • 31. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 31
 • 32. ГрафикХуудас 32
 • 33. ГрафикХуудас 33
 • 34. ГрафикХуудас 34
 • 35. ГрафикХуудас 35
 • 36. ГрафикХуудас 36
 • 37. График 10Хуудас 37 9
 • 38. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2Хуудас 38 1
 • 39. 5 График 4 3 2 1 0Хуудас 39
 • 40. ГрафикХуудас 40
 • 41. ГрафикХуудас 41
 • 42. ГрафикХуудас 42
 • 43. ГрафикХуудас 43
 • 44. Графикы нэгтгэлухал гэж үзэх вэ? c. d. 0 0здэг вэ? c. d. 5 0 Хуудас 44
 • 45. Графикилүү тохиолддог вэ? c. d. 0 0л гаргавал c. d. 0 0 амар ололцдог вэ? c. d. 0 0 Хуудас 45
 • 46. Графикхүн гэж үздэг үү? c. d. 0 0баясдаг уу? c. d. 0 0 Хуудас 46
 • 47. Графикж боддог вэ? c. d. 7 0д илүү илэрдэг вэ? c. d. 0 7 Хуудас 47
 • 48. Графикнгаах дуртай юу? c. d. 7 0 Хуудас 48
 • 49. Графиколдлын алийг чухалд үздэг вэ? c. d. 0 7байдаг уу? c. d. 0 2 Хуудас 49
 • 50. Графикулах дуртай юу? c. d. 5 2 Хуудас 50
 • 51. Графикх хүсэл төрдөг үү? c. d. 5 5рэгжүүлж чаддаг уу? c. d. 5 2 Хуудас 51
 • 52. Графикхан өөрчлөгддөг үү? c. d. 0 0гуулах дуртай юу? c. d. 0 7 Хуудас 52
 • 53. Графикн c. d. 0 6 Хуудас 53
 • 54. Графиканы сэтгэл тавгүйтдэг үү? c. d. 5 2олдвол та c. d. 0 2 Хуудас 54
 • 55. ГрафикХуудас 55
 • 56. ГрафикХуудас 56
 • 57. ГрафикХуудас 57
 • 58. ГрафикХуудас 58
 • 59. ГрафикХуудас 59
 • 60. ГрафикХуудас 60
 • 61. ГрафикХуудас 61
 • 62. ГрафикХуудас 62
 • 63. ГрафикХуудас 63
 • 64. ГрафикХуудас 64
 • 65. ГрафикХуудас 65
 • 66. ГрафикХуудас 66
 • 67. ГрафикХуудас 67
 • 68. ГрафикХуудас 68
 • 69. ГрафикХуудас 69
 • 70. ГрафикХуудас 70
 • 71. ГрафикХуудас 71
 • 72. ГрафикХуудас 72
 • 73. 1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог MyagmarНэр enkhmaaАсуулт 1: Та доорхи бодомжийг алийг нь чухал гэж үзэх вэ? а. цөөн тооны найзтай байх b. олон хүнтэй найзалж нөхөрлөхАсуулт 2: Та ямар номыг илүүд үздэг вэ? a. зугаатай хөгжилтэй үйл явдалтай b. хүмүүсийн дотоод ертөнцийг харуулсанАсуулт 3: Доорхи 2-дутагдлын аль нь таньд илүү тохиолддог вэ? a. ажлаас/хичээлээс/ хоцрох b. алдаа доголдол гаргахАсуулт 4: Хэрвээ та болчимгүй явдал гаргавал a. сэтгэл хүчтэй шаналдаг b. юмын чинээ боддоггүйАсуулт 5: Та хүмүүстэй учир зүйгээ хир зэрэг амар ололцдог вэ? a. Түргэн хялбар b. бодож байж удаанАсуулт 6: Та өөрийгөө гомдомтгой эмзэг хүн гэж үздэг үү? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 7: Та чин сэтгэлээсээ инээн баясдаг уу? Хуудас 73
 • 74. 1 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн гэж боддог вэ? a. дуу цөөтэй b. яриасагАсуулт 9: Доорхи хоёр чанарын аль нь танд илүү илэрдэг вэ? a. илэн далангүй b. үл анзаарагдам битүүлэгАсуулт 10: Та аливааг эргэцүүлэн бодох, тунгаах дуртай юу? a. Тийм b. үгүйАсуулт 11: Та хүмүүсийн дунд байхдаа доорх хоёр тохиолдлын алийг чухалд үздэг вэ? a. өөрөө ярихыг b. бусдыг сонсохыгАсуулт 12: Та байнга сэтгэл дундуур байдаг уу? a. Тийм b. үгүйАсуулт 13: Та ямар нэг ажлыг зохион байгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүйАсуулт 14: Нууцхан өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хүсэл төрдөг үү? a. тийм b. үгүйАсуулт 15: Та гаргасан шийдвэрээ шуурхай хэрэгжүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. үгүй Хуудас 74
 • 75. 1Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 17: Та бусдыг ятгаж үзэл бодлоо ойлгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүйАсуулт 18: Таны хөдөлгөөн a. Түргэн b. удаанАсуулт 19: Тохиолдож болзошгүй таагүй байдлаас таны сэтгэл тавгүйтдэг үү? a. байнга b. хааяаАсуулт 20: Амьдралд бэрхшээл тохиолдвол та a. бусдаас туслалцаа авахыг хүснэ b. өөрөө асуудлаа шийдэхийг хүснэ Хуудас 75
 • 76. 1 Цахим судалгаажиг үсгээр бичнэ. Бие хүний экстраверт ба интраверт хэв шинжийг тодорхойлох Нас 16 Анги 10 Хүйс эм Бүлэг анайзалж нөхөрлөх c. d. Хариулт aтоод ертөнцийг харуулсан c. d. Хариулт b c. d. Хариулт b c. d. Хариулт b c. d. Хариулт a c. d. Хариулт b Хуудас 76
 • 77. 1c. d. Хариулт bc. d. Хариулт bc. d. Хариулт ac. d. Хариулт ac. d. Хариулт bc. d. Хариулт bc. d. Хариулт ac. d. Хариулт bc. d. Хариулт a Хуудас 77
 • 78. 1 c. d. Хариулт b c. d. Хариулт a c. d. Хариулт b c. d. Хариулт cаа шийдэхийг хүснэ c. d. Хариулт b Хуудас 78
 • 79. 1лгаарт хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа, сорил 10 а Хуудас 79
 • 80. 1Хуудас 80
 • 81. 1Хуудас 81
 • 82. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Myagmar Нас 16Нэр enkhmaa Хүйс эмАсуулт 1: Та доорхи бодомжийг алийг нь чухал гэж үзэх вэ? а. цөөн тооны найзтай байх b. олон хүнтэй найзалжc. нөхөрлөх d.Асуулт 2: Та ямар номыг илүүд үздэг вэ? a. зугаатай хөгжилтэй үйлхүмүүсийн дотоод ертөнцийг харуулсан b. явдалтай c. d.Асуулт 3: Доорхи 2-дутагдлын аль нь таньд илүү тохиолддог вэ? a. ажлаас/хичээлээс/ хоцрох b. алдаа доголдол гаргах c. d.Асуулт 4: Хэрвээ та болчимгүй явдал гаргавал a. сэтгэл хүчтэй шаналдагюмын чинээ боддоггүй b. c. d.Асуулт 5: Та хүмүүстэй учир зүйгээ хир зэрэг амар ололцдог вэ? a. Түргэн хялбар b. бодож байж удаан c. d.Асуулт 6: Та өөрийгөө гомдомтгой эмзэг хүн гэж үздэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Та чин сэтгэлээсээ инээн баясдаг уу? Хуудас 82
 • 83. 2 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн гэж боддог вэ? a. дуу цөөтэй b. яриасаг c. d.Асуулт 9: Доорхи хоёр чанарын аль нь танд илүү илэрдэг вэ? a. илэн далангүй b. үл анзаарагдам битүүлэг c. d.Асуулт 10: Та аливааг эргэцүүлэн бодох, тунгаах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 11: Та хүмүүсийн дунд байхдаа доорх хоёр тохиолдлын алийг чухалд үздэг вэ? a. өөрөө ярихыг b. бусдыг сонсохыг c. d.Асуулт 12: Та байнга сэтгэл дундуур байдаг уу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 13: Та ямар нэг ажлыг зохион байгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 14: Нууцхан өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хүсэл төрдөг үү? a. тийм b. үгүй c. d.Асуулт 15: Та гаргасан шийдвэрээ шуурхай хэрэгжүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Хуудас 83
 • 84. 2Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 17: Та бусдыг ятгаж үзэл бодлоо ойлгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 18: Таны хөдөлгөөн a. Түргэн b. удаан c. d.Асуулт 19: Тохиолдож болзошгүй таагүй байдлаас таны сэтгэл тавгүйтдэг үү? a. байнга b. хааяа c. d.Асуулт 20: Амьдралд бэрхшээл тохиолдвол та a. бусдаас туслалцаа авахыг хүснэ b. өөрөө асуудлаа шийдэхийг хүснэ c. d. Хуудас 84
 • 85. 2хим судалгаа Бие хүний экстраверт ба интраверт хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа, сорил 16 Анги 10 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 85
 • 86. 2Хариулт bХариулт cХариулт dХариулт cХариулт dХариулт aХариулт cХариулт cХариулт c Хуудас 86
 • 87. 2Хариулт cХариулт dХариулт bХариулт bХариулт b Хуудас 87
 • 88. 2Хуудас 88
 • 89. 2Хуудас 89
 • 90. 2Хуудас 90
 • 91. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Myagmar Нас 16Нэр enkhmaa Хүйс эмАсуулт 1: Та доорхи бодомжийг алийг нь чухал гэж үзэх вэ? а. цөөн тооны найзтай байх b. олон хүнтэй найзалжc. нөхөрлөх d.Асуулт 2: Та ямар номыг илүүд үздэг вэ? a. зугаатай хөгжилтэй үйлхүмүүсийн дотоод ертөнцийг харуулсан b. явдалтай c. d.Асуулт 3: Доорхи 2-дутагдлын аль нь таньд илүү тохиолддог вэ? a. ажлаас/хичээлээс/ хоцрох b. алдаа доголдол гаргах c. d.Асуулт 4: Хэрвээ та болчимгүй явдал гаргавал a. сэтгэл хүчтэй шаналдагюмын чинээ боддоггүй b. c. d.Асуулт 5: Та хүмүүстэй учир зүйгээ хир зэрэг амар ололцдог вэ? a. Түргэн хялбар b. бодож байж удаан c. d.Асуулт 6: Та өөрийгөө гомдомтгой эмзэг хүн гэж үздэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Та чин сэтгэлээсээ инээн баясдаг уу? Хуудас 91
 • 92. 3 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн гэж боддог вэ? a. дуу цөөтэй b. яриасаг c. d.Асуулт 9: Доорхи хоёр чанарын аль нь танд илүү илэрдэг вэ? a. илэн далангүй b. үл анзаарагдам битүүлэг c. d.Асуулт 10: Та аливааг эргэцүүлэн бодох, тунгаах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 11: Та хүмүүсийн дунд байхдаа доорх хоёр тохиолдлын алийг чухалд үздэг вэ? a. өөрөө ярихыг b. бусдыг сонсохыг c. d.Асуулт 12: Та байнга сэтгэл дундуур байдаг уу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 13: Та ямар нэг ажлыг зохион байгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 14: Нууцхан өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хүсэл төрдөг үү? a. тийм b. үгүй c. d.Асуулт 15: Та гаргасан шийдвэрээ шуурхай хэрэгжүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Хуудас 92
 • 93. 3Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 17: Та бусдыг ятгаж үзэл бодлоо ойлгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 18: Таны хөдөлгөөн a. Түргэн b. удаан c. d.Асуулт 19: Тохиолдож болзошгүй таагүй байдлаас таны сэтгэл тавгүйтдэг үү? a. байнга b. хааяа c. d.Асуулт 20: Амьдралд бэрхшээл тохиолдвол та a. бусдаас туслалцаа авахыг хүснэ b. өөрөө асуудлаа шийдэхийг хүснэ c. d. Хуудас 93
 • 94. 3хим судалгаа Бие хүний экстраверт ба интраверт хэв шинжийг тодорхойлох судалгаа, сорил 16 Анги 10 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 94
 • 95. 3Хариулт bХариулт cХариулт dХариулт cХариулт dХариулт aХариулт cХариулт cХариулт c Хуудас 95
 • 96. 3Хариулт cХариулт dХариулт dХариулт cХариулт b Хуудас 96
 • 97. 3Хуудас 97
 • 98. 3Хуудас 98
 • 99. 3Хуудас 99
 • 100. 4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Myagmar Нас 16Нэр enkhmaa Хүйс эмАсуулт 1: Та доорхи бодомжийг алийг нь чухал гэж үзэх вэ? а. цөөн тооны найзтай байх b. олон хүнтэй найзалжc. нөхөрлөх d.Асуулт 2: Та ямар номыг илүүд үздэг вэ? a. зугаатай хөгжилтэй үйлхүмүүсийн дотоод ертөнцийг харуулсан b. явдалтай c. d.Асуулт 3: Доорхи 2-дутагдлын аль нь таньд илүү тохиолддог вэ? a. ажлаас/хичээлээс/ хоцрох b. алдаа доголдол гаргах c. d.Асуулт 4: Хэрвээ та болчимгүй явдал гаргавал a. сэтгэл хүчтэй шаналдагюмын чинээ боддоггүй b. c. d.Асуулт 5: Та хүмүүстэй учир зүйгээ хир зэрэг амар ололцдог вэ? a. Түргэн хялбар b. бодож байж удаан c. d.Асуулт 6: Та өөрийгөө гомдомтгой эмзэг хүн гэж үздэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Та чин сэтгэлээсээ инээн баясдаг уу? Хуудас 100
 • 101. 4 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Та өөрийгөө ямархуу хүн гэж боддог вэ? a. дуу цөөтэй b. яриасаг c. d.Асуулт 9: Доорхи хоёр чанарын аль нь танд илүү илэрдэг вэ? a. илэн далангүй b. үл анзаарагдам битүүлэг c. d.Асуулт 10: Та аливааг эргэцүүлэн бодох, тунгаах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 11: Та хүмүүсийн дунд байхдаа доорх хоёр тохиолдлын алийг чухалд үздэг вэ? a. өөрөө ярихыг b. бусдыг сонсохыг c. d.Асуулт 12: Та байнга сэтгэл дундуур байдаг уу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 13: Та ямар нэг ажлыг зохион байгуулах дуртай юу? a. Тийм b. үгүй c. d.Асуулт 14: Нууцхан өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хүсэл төрдөг үү? a. тийм b. үгүй c. d.Асуулт 15: Та гаргасан шийдвэрээ шуурхай хэрэгжүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Хуудас 101
 • 102. 4Асуулт 16: Таны сэтгэл санааны байдал амархан өөрчлөгддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 17: Та бусдыг ятгаж үЀtion'