71.
Na osnovu člana 113 stav 3 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG",
broj 64/02), Ministarstvo pr...
2. Posebni uslovi za napredovanje u zvanja
Član 5
U zvanje nastavnika - mentora može napredovati nastavnik, koji:
- je nep...
Član 7
U zvanje nastavnika višeg savjetnika može napredovati nastavnik, koji:
- je imao zvanje savjetnika najmanje 5 godin...
- ima radno znanje jednog svjetskog jezika.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, u zvanje nastavnika istraživača može napredova...
Član 13
Uspješnost u radu sa učenicima vrednuje se prema sljedećim elementima:
1) metodička kreativnost u poučavanju, odno...
Član 16
Stručno usavršavanje nastavnika vrednuje Zavod, odnosno Centar, u skladu sa odredbama
ovog pravilnika, u saradnji ...
Direktor je odgovoran za blagovremeno i uredno vođenje personalnih dosijea nastavnika i
tačnost podataka o radu nastavnika...
- rad u komisiji za stručne ispite u vaspitanju i obrazovanju, za period od jednog
mandata;
- za objavljivanje prevoda str...
- rukovođenje komisijom Savjeta za opšte obrazovanje, Savjeta za stručno
obrazovanje i Savjeta za obrazovanje odraslih, u ...
- spisak stručne literature koju nastavnik prati;
- podatke o učešću nastavnika u programima stručnog usavršavanja;
- poda...
IV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Član 30
Nastavniku koji je, prije stupanja na snagu ovog pravilnika, stekao zvanje pedagoško...
of 11

Napredovanje nastavnika crna gora

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napredovanje nastavnika crna gora

 • 1. 71. Na osnovu člana 113 stav 3 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", broj 64/02), Ministarstvo prosvjete i nauke donosi PRAVILNIK O VRSTAMA ZVANJA, USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELJIVANJA ZVANJA NASTAVNIKA ("Sl. list RCG", br. 10/04) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste zvanja, uslovi, način i postupak dodjeljivanja zvanja: nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima, saradnicima u nastavi i drugim izvođačima obrazovno- vaspitnog rada (u daljem tekstu: nastavnik), u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja (predškolska ustanova, škola, zavod, organizator obrazovanja odraslih i dom učenika) koje se organizuju u skladu sa zakonom. Član 2 Nastavnicima se mogu dodjeljivati zvanja: nastavnik- mentor, nastavnik savjetnik, nastavnik viši savjetnik i nastavnik istraživač. II USLOVI ZA NAPREDOVANJE U ZVANJA 1. Opšti uslovi za napredovanje u zvanja Član 3 Dodjeljivanje zvanja nastavnicima, vrši se na osnovu redovnog praćenja rada i vrednovanja postignutih rezultata nastavnika u radu sa učenicima (radna uspješnost), vannastavnog stručnog rada i stručnog usavršavanja. Član 4 Dodjeljivanje zvanja u smislu člana 3 ovog pravilnika vrši se za nastavnika koji: - u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme neposredno izvodi obrazovno- vaspitni proces; - ima odgovarajući profil i stručnu spremu predviđenu obrazovnim programom; - ima položen stručni ispit za rad u ustanovi; - ima realizovane planirane oblike stručnog usavršavanja u skladu sa propisima; - je realizovao i druge zadatke i poslove utvrđene godišnjim programom rada ustanove.
 • 2. 2. Posebni uslovi za napredovanje u zvanja Član 5 U zvanje nastavnika - mentora može napredovati nastavnik, koji: - je neposredno izvodio nastavu najmanje 5 godina; - se ističe u svom radu; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja, koji su zajednički vrednovani sa najmanje 4 boda; - je uradio različite vannastavne stručne radove iz člana 22 ovog pravilnika, vrednovane sa najmanje 4 boda; - je uspješno završio obuku za nastavnika - mentora. Član 6 U zvanje nastavnika savjetnika može napredovati nastavnik, koji: - je imao zvanje nastavnika - mentora najmanje 5 godina; - se ističe u svom radu; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja, koji su zajednički vrednovani za najmanje 5 bodova; - je uradio različite stručne radove, vrednovane sa najmanje 18 bodova, od kojih je dobio najmanje 9 bodova za vannastavne stručne radove, navedene u tač. b), c), d), e), f) ili g) člana 22 ovog pravilnika; - je uspješno završio obuku za nastavnika savjetnika. Izuzetno od stava 1 ovog člana, u zvanje nastavnika savjetnika može napredovati nastavnik, koji: - je imao zvanje nastavnika - mentora najmanje 4 godine; - se naročito ističe u svom radu; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja, koji su zajednički vrednovani sa najmanje 5 bodova; - je obavio različite vannastavne stručne radove i dobio najmanje 18 bodova za vannastavne stručne radove, navedene u tač. c), d), e), f) ili g) člana 22 ovog pravilnika; - je uspješno završio obuku za nastavnika - savjetnika.
 • 3. Član 7 U zvanje nastavnika višeg savjetnika može napredovati nastavnik, koji: - je imao zvanje savjetnika najmanje 5 godina; - se ističe u svom radu; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja, koji su zajednički vrednovani sa najmanje 7 bodova; - je obavio različite vannastavne stručne radove, vrednovane sa najmanje 28 bodova i koji je dobio 14 bodova za vannastavne stručne radove, navedene u tač. c), d), e), f) ili g) člana 22 ovog pravilnika; - je uspješno završio obuku za nastavnika višeg savjetnika; - ima radno znanje jednog svjetskog jezika. Izuzetno od stava 1 ovog člana, u zvanje nastavnika višeg savjetnika može napredovati nastavnik, koji: - je neposredno izvodio nastavu najmanje 8 godina; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja koji su zajednički vrednovani sa najmanje 7 bodova; - se naročito ističe u svom radu; - obavio različite vannastavne stručne radove i dobio najmanje 28 bodova za vannastavne stručne radove navedene u tač. c), d), e), f) ili g) člana 22 ovog pravilnika; - je uspješno završio obuku za nastavnika višeg savjetnika; - ima radno znanje jednog svjetskog jezika. Član 8 U zvanje nastavnika istraživača može napredovati nastavnik, koji: - je imao zvanje nastavnika višeg savjetnika najmanje 5 godina; - se ističe u svom radu; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja, koji su zajednički vrednovani sa najmanje 9 bodova; - je obavio vannastavne stručne radove, vrednovane sa najmanje 38 bodova i koji je dobio najmanje 20 bodova za vannastavne stručne radove, navedene u tač. d), e), f) ili g) člana 22 ovog pravilnika; - je uspješno završio obuku za nastavnika istraživača;
 • 4. - ima radno znanje jednog svjetskog jezika. Izuzetno od stava 1 ovog člana, u zvanje nastavnika istraživača može napredovati nastavnik, koji: - je neposredno izvodio nastavu najmanje 10 godina; - se naročito ističe u svom radu; - je uspješno završio programe stručnog usavršavanja, koji su zajednički vrednovani sa najmanje 9 bodova; - je obavio različite vannastavne stručne radove i dobio najmanje 38 bodova za vannastavne stručne radove navedene pod tač. d),e), f) ili g) člana 22 ovog pravilnika; - je uspješno završio obuku za nastavnika istraživača; - ima radno znanje jednog svjetskog jezika. Član 9 Pojedini uspješno završeni programi stručnog usavršavanja i dodatno objavljeni stručni rad, za napredovanje u zvanje može se bodovati i verifikovati samo jednom. 2.1. Radni staž Član 10 U radni staž koji se, u smislu ovog pravilnika priznaje kao uslov za napredovanje nastavnika u zvanje računa se rad na neposrednom izvođenju nastave, poslije položenog stručnog ispita. 2.2. Radna uspješnost Član 11 Radnu uspješnost nastavnika utvrđuje nastavničko, odnosno stručno vijeće na predlog direktora. Član 12 Radna uspješnost vrednuje se na osnovu: - rada sa učenicima i drugim učesnicima u obrazovanju i osposobljavanju; - saradnje sa roditeljima; - saradnje i timskog rada sa drugim nastavnicima; - upotrebe stručnog znanja stečenog obrazovanjem i usavršavanjem; - drugog rada, koji predstavlja posebnost struke, tj. radnog mjesta.
 • 5. Član 13 Uspješnost u radu sa učenicima vrednuje se prema sljedećim elementima: 1) metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženju postupka, za optimalno postizanje vaspitno obrazovnih ciljeva; 2) primjenjivanje savremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korišćenju savremenih izvora znanja; 3) postignuti rezultati u vaspitnom radu sa učenicima; 4) postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposobljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje; 5) promocija ljudskih prava i briga za zdravu životnu sredinu; 6) saradnja sa nastavnicima, roditeljima i drugim subjektima koji učestvuju u poboljšanju kvaliteta života mladih; 7) učestvovanje u vannastavnim aktivnostima sa učenicima. Član 14 Vrednovanje uspješnosti u radu nastavnika, u smislu ovog pravilnika, iskazuju se opisno sa: - zadovoljava, - dobar, - ističe se, - naročito se ističe. Vrednovanje nastavnika o uspješnosti u radu mora biti pismeno obrazloženo. 2.3. Stručno usavršavanje Član 15 Elementi vrednovanja stručnog usavršavanja nastavnika, su : - učešće u stručnom usavršavanju koje organizuje Zavod za školstvo (u daljem tekstu: Zavod) i Centar za stručno obrazovanje (u daljem tekstu: Centar); - učešće u stručnom usavršavanju koje pripremaju akreditovane ustanove visokog obrazovanja i stručna udruženja; - stručno usavršavanje praćenjem savremene stručne literature i časopisa, što se utvrđuje iskazom nastavnika i popisom bibliografskih jedinica.
 • 6. Član 16 Stručno usavršavanje nastavnika vrednuje Zavod, odnosno Centar, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u saradnji sa nastavnikom, odnosno direktorom ustanove. Direktor ustanove je dužan da pripremi pisani izvještaj o obaveznom stručnom usavršavanju nastavnika. Član 17 Osnov za vrednovanje programa usavršavanja jednim poenom je program u ukupnom trajanju od 16 sati. Minimalan broj sati koji se vrednuje po 0,5 poena je 8 sati. Nastavnik, koji učestvuje u usavršavanju, dobija jedan poen ako je uspješno obavio program usavršavanja i, najkasnije u roku od 30 dana od završetka programa usavršavanja, izradi seminarski rad ili drugi oblik rada, koji rukovodilac programa pozitivno ocijeni, i ako na drugi način aktivno sarađuje u programu usavršavanja. Član 18 Programe usavršavanja koji nijesu objavljeni u katalogu stručnog usavršavanja na predlog direktora, nastavnika ili izvođača, Zavod, odnosno Centar, može da boduje na način predviđen članom 17 ovog pravilnika. Zavod, odnosno Centar, može u izuzetnim slučajevima da boduje i programe koje u Republici Crnoj Gori izvode strani predavači. Predlog za dodatno bodovanje programa usavršavanja iz st. 1 i 2 ovog člana, se za tekuću školsku godinu, podnosi Zavodu, odnosno Centru, najkasnije do kraja školske godine. Član 19 Na predlog direktora ili nastavnika, Zavod, odnosno Centar, može bodovati i program usavršavanja u kome je nastavnik učestvovao u inostranstvu. Uz predlog za bodovanje se prilaže dokaz o aktivnoj saradnji nastavnika u programu usavršavanja u inostranstvu. Direktor, odnosno nastavnik, mora podnijeti predlog najkasnije u roku od šest mjeseci po završenom usavršavanju. Član 20 Stručno usavršavanje obuhvata i specijalizaciju, magistraturu ili doktorat, iz oblasti predmeta kojeg nastavnik predaje na radnom mjestu na kojem je raspoređen, tako što se vrednuje: - specijalizacija sa 4 boda; - magistratura sa 6 bodova; - zvanje doktora nauka sa 10 bodova. Član 21 U postupku redovnog praćenja rada nastavnika, u ustanovi su obavezni da u personalnim dosijeima nastavnika odlažu odgovarajuća mišljenja i dokumenta.
 • 7. Direktor je odgovoran za blagovremeno i uredno vođenje personalnih dosijea nastavnika i tačnost podataka o radu nastavnika. 2.4. Vannastavni stručni rad nastavnika Član 22 Vannastavni stručni rad nastavnika, koji je povezan sa obrazovno- vaspitnim radom u ustanovi, vrednuje se i boduje. a) S jednim bodom za - održavanje oglednog nastavnog časa na stručnom skupu na opštinskom nivou i šire; - predavanje na stručnom skupu najmanje na opštinskom nivou; - vođenje stručnog aktiva u ustanovi ili opštini tokom jedne školske godine; - pripremanje tematske izložbe otvorene za javnost; - pripremanje javne kulturne priredbe u školi, (recitala, pozorišne predstave, literarne večeri, izložbe i sl.); - vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku školsku godinu; - pripremanje takmičenja na nivou škole; - organizovanje jednog stručnog savjetovanja ili seminara uz aktivno učešće; - stručni rad u ocjenjivačkim komisijama ili žirijima na takmičenjima; - uređivanje školskog časopisa u toku jedne školske godine. b) Sa dva boda za - mentorstvo pripravniku do stručnog ispita; - mentorstvo učesnicima u vanškolskim istraživačkim projektima; - priređivanje takmičenja i učešća u radu organizatora za takmičenje, susrete i smotre na opštinskom ili republičkom nivou; - objavljivanje stručnog članka u stručnom časopisu ili listu; - referat na republičkom kongresu ili konferenciji; - učešće u provođenju obrazovnog istraživanja; - tri koreografije, tj. kompozicija, tri vježbe za učenike muzičkih i baletske škole za javne nastupe;
 • 8. - rad u komisiji za stručne ispite u vaspitanju i obrazovanju, za period od jednog mandata; - za objavljivanje prevoda stručnog članka; - recenzija u postupku odobravanja udžbenika ili radne sveske. c) Sa tri boda za - mentorstvo studentima; - mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na republičkom nivou ili neku od nagrada na nivou državne zajednice ili priznanje na međunarodnom takmičenju; - učešće u pripremi predloga obrazovnog programa ili nastavnog plana za usvajanje na Savjetu za opšte obrazovanje, Savjetu za stručno obrazovanje ili Savjetu za obrazovanje odraslih; - referat na kongresu ili konferenciji na nivou državne zajednice; - prvo objavljivanje istraživačkog zadatka; - koautorstvo priručnika, radne sveske ili nastavnog pomagala, potvrđeno u skladu sa propisima; - recenzija udžbenika ili stručne knjige; - saradnju Savjetu za opšte obrazovanje, Savjetu za stručno obrazovanje i Savjetu za obrazovanje odraslih, u periodu jednog mandata. d) Sa četiri boda za - mentorstvo učenicima koji osvoje priznanje ili nagradu na međunarodnom nivou; - mentorstvo ili korepetitorstvo za svakog učenika ili drugog učesnika obrazovanja i osposobljavanja, tj. za svaki sportski tim, hor, kamernu grupu, orkerstar ili drugu grupu koja dobije priznanje na takmičenjima na međunarodnom nivou; - referat na međunarodnoj konferenciji ili kongresu; - vrhunsko dostignuće, postignuto na međunarodnom nivou; - objavljen prevod udžbenika. e) Sa pet bodova za - autorstvo priručnika ili radne sveske, koje je potvrđeno u skladu sa propisima; - koautorstvo udžbenika;
 • 9. - rukovođenje komisijom Savjeta za opšte obrazovanje, Savjeta za stručno obrazovanje i Savjeta za obrazovanje odraslih, u periodu jednog mandata. f) Sa osam bodova za - autorstvo udžbenika, koji je potvrđen u skladu sa propisima i ima do 100 strana; - rukovođenje Savjetom za opšte obrazovanje, Savjetom za stručno obrazovanje ili Savjetom za obrazovanje odraslih, u periodu jednog mandata; - objavljivanje istraživačkog rada iz struke, koji doprinosi unapređivanju obrazovno- vaspitnog procesa u Republici Crnoj Gori. g) Sa deset bodova za - autorstvo udžbenika, koji je potvrđen u skladu sa propisima i ima više od 100 strana; - učešće u svojstvu naučnog istraživača u naučno istraživačkom projektu, koji doprinosi razvoju školstva u Republici Crnoj Gori. III NAČIN I POSTUPAK DODJELJIVANJA ZVANJA Član 23 Predlog za napredovanje nastavnika u zvanje utvrđuje nastavničko, odnosno stručno vijeće ustanove. Predlog za napredovanje nastavnika u zvanje nastavničkom, odnosno stručnom vijeću može podnijeti direktor ustanove ili nastavnik iz člana 25 stav 1 ovog pravilnika. Predlog iz stava 1 ovog člana se upućuje Komisiji za dodjeljivanje zvanja Ministarstva prosvjete i nauke (u daljem tekstu: Komisija). Prije donošenja odluke o dodjeli zvanja Komisija može predlog dostaviti na mišljenje Zavodu, odnosno Centru. Član 24 Uz predlog za napredovanje nastavnika ustanova je dužna da dostavi Komisiji: - prepis diplome; - prepis radne knjižice; - prepis uvjerenja o položenom stručnom ispitu; - radnu biografiju nastavnika, s podacima o stečenim znanjima i specijalizacijama i naučnim zvanjima, o posebnom interesovanju i pedagoškim sposobnostima za učešće u pripremanju programa, udžbenika, o metodičkoj kreativnosti, itd.; - vrednovanje uspješnosti nastavnika;
 • 10. - spisak stručne literature koju nastavnik prati; - podatke o učešću nastavnika u programima stručnog usavršavanja; - podatke o realizaciji drugih zadataka i poslova predviđenih godišnjim programom rada ustanove. Član 25 Nastavnik koji smatra da ispunjava uslove po ovom pravilniku, a nastavničko, odnosno stručno vijeće ne predloži njegovo napredovanje u zvanje može sam pokrenuti predlog za napredovanje. Ukoliko nastavničko, odnosno stručno vijeće ne prihvati predlog nastavnika za pokretanje postupka za njegovo napredovanje u zvanje, nastavnik može uložiti prigovor Komisiji. Na zahtjev Komisije nastavničko, odnosno stručno vijeće ustanove dužno je da sprovede postupak za utvrđivanje predloga za dodjelu zvanja nastavniku. O sprovođenju postupka staraće se direktor ustanove. Član 26 Ustanova utvrđuje ispunjenje uslova za napredovanje nastavnika jedanput godišnje, i to najkasnije do kraja oktobra tekuće godine. Predlog za napredovanje se daje na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika. Član 27 Komisija ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje ministar prosvjete i nauke, na period od četiri godine. Komisija radi i odlučuje u skladu sa svojim poslovnikom. Član 28 Na osnovu odluke Komisije o dodjeli zvanja nastavniku se izdaje rješenje. Nastavnik stiče zvanje danom donošenja odluke Komisije. Član 29 Nastavnik koji nije zadovoljan odlukom Komisije ima pravo prigovora ministru prosvjete i nauke u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. Odluka ministra po prigovoru je konačna.
 • 11. IV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA Član 30 Nastavniku koji je, prije stupanja na snagu ovog pravilnika, stekao zvanje pedagoškog savjetnika to zvanje se izjednačava sa zvanjem nastavnika savjetnika, a nastavniku koji je stekao zvanje višeg pedagoškog savjetnika, sa zvanjem nastavnika višeg savjetnika. Član 31 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore". Broj 01- 79 Podgorica, 13. februara 2004.godine Ministar, prof. dr Slobodan Backović, s.r. NAPOMENA: Obrazac Predloga za napredovanje nastavnika u zvanje i Prilozi 1, 2 i 3 nijesu prikazani iz tehničkih razloga.