Nacionalinė NVVO platformos veiklos 2009 m. ataskaita
...
konferencijos aktualijas ir domėjosi galimybėmis integruoti kliamto kaitos mažinimo aspektus į
įvairias švietėji š kas, ku...
organizacijos narės Navyriausybinių organizacijų informacijos ir paramoscentro projektų vadovė
Olga Žuravliova.
URM finan...
Įgyvendindama paprojektį „Nacionalinės NVVO platformos ir Nacionalinioskurdo tinklo jungtinės
administravimo struktūros su...
of 4

Nacionalinė nvvo platformos veiklos 2009 m. ataskaita

draft
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalinė nvvo platformos veiklos 2009 m. ataskaita

  • 1. Nacionalinė NVVO platformos veiklos 2009 m. ataskaita (projektas) 2009 m. Nacionalinė NVVO platforma sėkmingai įgyvendino dviejų projektų veiklas – U žsienio reikalų ministerijos finansuotą projektą „Lietuvos visuomenės informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą“ ir EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidij ų schemos paprojektį „Nacionalinės NVVO platformos ir Nacionalinioskurdo tinklo jungtinės administravimo struktūros sukūrimas“. Svarbiausias ir didž iausias metų renginys - Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos kartu su Rytų Europos studij ų centru 2009 m. gruodžio 1 d. surengta nacionalinė konferencija „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas: interesai, poreikiai, kompetencija“. Tradicine tampanti kasmetinė diskusija, kuri ą pernai rengėme pasitelkę Rytų Europos studij ų centro pagalbą, pasistengė i šsiskinti neįprastu trij ų sesijų formatu bei originaliu turiniu. Pirmojoje renginio sesijoje buvo kalbama Lietuvos paramos besivystančioms šalims efektyvumas. Vystomojo bendradarbiavimo santykį su užsienio politika pristatė Seimo narys Petras Au štrevič ius, aukšti U žsienio reikalų ministerijos pareigūnai, nevyriausybini ų organizacijų atstovai i šsakė š ios politikos įgyvendintojų poži ūrį. Oficialiosios sesijos diskusijoje buvo ieškoma bendrų sprendimų, kaip tobulinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką. Antrą j ą netradicinę savo forma ir kalbėtojais konferencijos dalį moderavo VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto atstovas dr. Mindaugas Jurkynas. Savo veiklos patirtimi besivystančiose šalyse dalinosi ž inomi muzikantai, menininkai, i šskirtinę patirtį turintys akademinės bendruomenės atstovai bei visuomenininkai. Diskusijoje be rėmų buvo nagrinėjama, kaip subkultūros, aplinkosauga, kultūrin ė tolerancija ir atvirumas gali padėti ieškant naujų pagalbos formų. Š i ą sesiją pagyvino gruzini škos bei lotyniškos muzikos intarpai, kuriuos atliko Gruzijos žymus muzikantas Zumba bei Inculto ir TWNKL grupių lyderis Jurgis Didž iulis. Baigiamoji renginio sesija „Ar kinas gali būti politikos ir šalies vystymosi skatinimo priemonė?“ vyko kino teatre „Pasaka“, kuriame didžiulio populiarumo Gruzijoje sulaukusį filmą „Viskas bus gerai“ žurnalisto Audriaus Matonio padedamas pristatė jo režisierius Avtandilas Varsimašvili. Stereotipų apie Pietų Kaukazą perpildyta komedija priminė anekdotinėmis tapusias istorijas apie gruzinų ir armėnų santykius, į kuriuos neretai įsiki ša abiejų tautų kaimynė Rusija. Š i ą veikl ą koordinavo Platformos organizacijos narės Ryt ų Europos studij ų centro direktorė Kristina Vai č i ū naitė. Renginyje dalyvavo 67 dalyviai. 2009 metais surengėme dvi vystomojo bendradarbiavimo akademinessesijas. Jų metu vystomuoju bendradarbiavimu besidominči ų nevyriausybinių organizacijų aktyvistai ir studijuojantis jaunimas pagilino savo ž inias apie vystomojo bendradarbiavimo teminę ir geografinę dimensijas bei gerino nevyriausybinių organizacijų instituciniam stiprinimui reikalingas ž inias bei įgūdž ius. 2009 m. gruodžio 7 d. Martinas ŽaltauskasVB akademinės sesijos dalyviams pasakojo apie galimybes nevyriausybinėms organizacijoms rasti partnerių ir vykdyti projektus vystomojo bendradarbiavimo šalyse – Moldavijoje, Baltarusijoje, Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, Kaukazo ir Vidurinės Azijos valstybėse. V ė liau organizacinės vadybos ekspertasPaulius Godvadassu kolega Daliumi Kievi šu nevyriausybininkus mokė komandinio darbo subtilybi ų, padedančių vaisingai įgyvendinti grupines veiklas multikultūri škoje, etniškai nevienalytėje ar mažai pažintoje aplinkoje. Š iame renginyje dalyvavo 21 nevyriausybinių organizacijų ir akademinio jaunimo atstovas. 2009 m. gruodžio 8 d. antrosios vystomojo bendarbiavimo sesijos dalyviams apie klimato kaitą, jos poveikį mūsų ir kitose šalyse, politinius susitarimus ir perspektyvas mažinti klimato kaitą pasakojo darnausvystymosi ekspertasK ęstutis Navickas. Sesijos dalyviai gyvai aptarinėjo Kopenhagos
  • 2. konferencijos aktualijas ir domėjosi galimybėmis integruoti kliamto kaitos mažinimo aspektus į įvairias švietėji š kas, kultūrines, socialines iniciatyvas. Renginio antroje dalyje viešų j ų ryš i ų konsultantasMaksimas Reznikovas mokė VB akademinės sesijos dalyvius apie viešų j ų interesų atstovavimą ir lobizmą, akcentuodamasžmogaus teisesginanči ų organizacijų patirtį ir taikomus metodus. Renginio dalyviai nagrinėjo Amnesty International, Medecins Sans Frontieres, (Product) Red ir kitas žmogaus teisių bei kovos su skurdu kampanijas. Antrojoje VB akademinėje sesijoje dalyvavo 13 klausytojų. 2009 m. surengti keturi teminiai susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis, skirti aptarti bendriems planamsir projektams. Pirmamesusitikime 2009 m. spalio 5 d. 14 Platformos organizacijų-narių ir vystomuoju bendradarbiavimu besidominči ų NVO aktyvistų grupė aptarė dė l ekonominio sunkmečio susikomplikavusią projektų finansavimo ir įgyvendinimo padėtį, planavo kolektyvinius veiksmus siekiant rasti būdų užsitikrinti būtiną finansavimą savo veiklai ir įtakoti kitų metų biudžetų planavimą. Antrojo susitikimo su nevyriausybinėmis organizacijomis metu 2009 m. spalio 20 d. aptarta tema „Vystomasis bendradarbiavimas ir ly č i ų lygybė“. Jo metu buvo pristatyti tyrimo „Lyč i ų lygybė ir moterų įgainimas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo darbotvarkėje“rezultatai bei diskutuota apie mokomojo leidinio „Galime keisti(s)“naudojimą švietė ji š kuose renginiuose. Taip pat buvo pristatyta Nacionalinės nevyriausybini ų vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos veiklos kryptys ir galimybės dalyvauti Platformos veikloje. Susitikime dalyvavo 19 įvairi ų organizacijų atstovų. Trečiasis susitikimas su vystomuoju bendradarbiavimu besidominč iomis organizacijomis į vyko 2009 m. lapkri č io 3 d. – jis buvo skirtas susipažinti su kasmet vykstančios Visuotinio švietimo savaitės koncepcija, praeitų metų patirtimi ir planais 2009- 2010 metams. Posėdyje dalyvavę nevyriausybininkai buvo pakviesti jungtis į š iemet vykusią Visuotinio švietimo savaitės „Maistas visiems“programą, bet paragintos savo narių, klientų ir bendradarbių tarpe populiarinti š io vajaus metu vykdomus rašini ų ir piešini ų konkursus, kviesti aktyvistus aktyviai skelbti savo pož i ūrius ar naujienas tinklarašč iuose. Platfomos nariai ir Visuotinio š vietimo savaitės koordinatoriai Lietuvos vaikų ir jaunimo centrassutarė 2010 m. sausio-vasario mėnesiais inicijuoti platesnį 2009 m. savaitės rezultatų aptarimą bei suderinti pasiruošimus Visuotinio veiksmo ir Visuotinio švietimo metamsatsižvelgiant į tai, kad 2010 m. paskelbti Kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Susitikime dalyvavo 16 organizacijų atstovai. Ketvirtasis susitikimas su nevyriausybinėmis organizacijos buvo skirtas aptarti vystomojo bendradarbiavimo projektų rėmimo prioritetamsir praktikai. Platformos organizacijos-narės suformulavo pasiūlymus dėl vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo projektų rėmimo U žsienio reikalų ministerijos l ėšomis, akcentavo būtinybę įtraukti NVO atstovus į projektų atrankos ir vertinimo procesus, i šrei šk ė pageidavimą dėl didesnio avansavimo, kelerių metų trukmės projektų rėmimo, paramosorganziuojant projektų bendrą finansavimą. Š is susitikimas surengtas2009 m. lapkrič io 24 d., jame dalyvavo 12 Platformos narių ir jos veikla besidominč i ų organizacijų. 2009 m. rinkome ir susisteminome informaciją apie Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžiane veikiančias nevyriausybines organizacijas, j ų interesų ir veiklos sritis bei vykdomus projektus. Š i informacija yra parengtatalpinti internetiniame tinklalapyje www.pagalba.org tam, kad Platformos organizacijos-narės ir kitos vystomuoju bendradarbiavimu besidominčios organizacijos ir asmenys galėtų geriau susipažinti su projektų vykdymo galimybėmis ir lengviau surasti kontaktų norimoje srityje.. Projekto metu paruošta ir susiteminta informacija pridedamaprie projekto ataskaitos elektroninėje laikmenoje. Š i ą veikl ą vykdė Platformos
  • 3. organizacijos narės Navyriausybinių organizacijų informacijos ir paramoscentro projektų vadovė Olga Žuravliova. URM finansuoto projekto rėmuose buvo įgyvendintos regioninės „Europos namų“ tęstinio projekto - Mokomojo Europos parlamento – sesijos, kuri ų metu vystomojo bendradarbiavimo klausimus Kaune ir Š iauliuose lapkrič io mėn. 12-14 d. nagrinėjo MEP veikloje dalyvaujantys moksleiviai. MEP pirmininkų mokymai vyko spalio 16-17 d. Simuliuodami Europos Parlamento darbą, jaunuoliai ne tik įgijo ž ini ų vystomojo bendradarbiavimo aktualiais klausimais - renginių metu dalyviams buvo surengtos paskaitos apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką bei pravesti interaktyvus praktiniai užsiėmimai, kuriuose svarstyta kokia konkreti parama reikalinga kaimyninėms ir Pietų Kaukazo šalims, būtent Baltarusijai, Ukrainai, Gruzijai. Jaunimas susipažino su j ų sprendimo mechanizmais ES šali ų -narių atstovų darbu komitetuose, EP rezoliucij ų rengimu, Generalinės asamblėjos veikla. Platformos organizacijos narės V šĮ „Europos namai“ surengtose regioninėse mokomojo Europos parlamento sesijose įvairiuose miestuosebesimokantys moksleiviai nagrinėjo rezoliucijas dėl pasaulinės maisto krizės, dėl Europos Są jungos klimato kaitos politikos krypči ų pasibaigus Kioto protokolui, dėl Lisabonos sutartyje numatytos naujos ES Prezidento pareigybės, dėl ekonominės krizės sukelto nedarbo, dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio. Taip pat buvo diskutuojama naujų j ų ES šali ų narių vaidmens tarptautinėje vystomojo bendradarbiavimo politikoje, aukštojo mokslo sistemų ES šalyse narėse, ES saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Platformos organizacija narė Lietuvos suaugusiųj ų švietimo asociacija sukūrė andragoginio darbo principais pagrįstą vystomojo švietimo programą "Vystomasis bendradarbiavimas - lanksčiai ir kūrybi škai" ir i šbandyti j ą regioniniuose seminaruose. Programos tikslas - didinti ž inomumą formuojanči ų grupių (švietėj ų , jaunimo lyderių, visuomenininkų ir kt.) ir visuomenės informuotumą bei supratimą apie vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus, j ų įgyvendinimo priemones ir būdus, sukuriant ir platinant pedagogamsbei andragogamsskirtas metodines priemones. Dalyvauti š ios programos pristatyme ir jos i šbandyme buvo kvieč iamos visų tipų suaugusiųj ų švietimo institucijos, bendruomenės, nevyriausybinės ir jaunimo organizacijos, kultūros įstaigos, bibliotekos, muziejai. Sulaukta ypač didelio susidomėjimo ir iniciatyvų i š šalies regionų. 2009 m. lapkrič io 23-29 dienomis šalyje organizuotos suaugusiųj ų švietimo savaitės “Septynios kūrybingumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui” metu buvo suorganizuoti 6 regioniniai (Kaune, Telš iuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje ir Marijampolėje) seminarai ir 1 nacionalinis seminaras Vilniuje. Š iuose renginiuose, kuriuose dalyvavo 170 andragogų, programabuvo pristatyta ir i šbandyta. Š i ų seminarų metu taip pat buvo pristatyti aktualūs VB klausimai, geroji organizacijų patirtis, aptartos informavimo apie VB priemonės, pristatyti Savaitės renginių rezultatai. Seminarų dalyviams papildomai i š leista 40 egz. leidinio “Vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Informavimo ir švietimo kampanija 2008”(sudaryta ir i š leista 2008 metais). Sėkmingam projekto vykdymui organizatoriai pasitelkė vietinę ir regioninę ž iniasklaidą, kviesdama j ą pristatyti sėkmingus suaugusiųj ų mokymosi pavyzdžius, suteikti tribūną įvairioms visuomenės grupėms i šsakyti savo nuomonę apie vystomojo bendradarbiavimo politik ą ir jos įgyvendinimą Lietuvoje. 2009 m. televizijose transliuotas 2008 m. Platformos projekto metu NIPC užsakymu MTV sukurtas televizijos klipas, skirtas supažindinti jaunimą apie vystomąjį bendradarbiavimą bei padidinti susidomėjimą š ia sritimi. Video klipo scenarijus atskleidžia jaunam televizijos ž i ū rovui, kad vystomojo bendradarbiavimo projektai siekia padėti šalims, kuri ų dabartinės problemos ir gyvenimo sąlygos yra artimos ar net identiškos toms, kuriose jaunuoliai buvo užauginti. Š is klipas akcentavo priežastingumą tarp turimo gerbūvio ir komforto ir būtinybės siekti padėti besivystančiose, dažnai nuo nedemokratiškų režimų kenčiančiose visuomenėse gyvenantiems bendraamžiams ir j ų artimiesiems.
  • 4. Įgyvendindama paprojektį „Nacionalinės NVVO platformos ir Nacionalinioskurdo tinklo jungtinės administravimo struktūros sukūrimas“, Platforma kofinansavo ir kartu rengė Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo visuotinį susirinkimą ir lapkrič io 5-6 d. informacinį susitikimą dalyvaujant EAPN direktorių tarybos nariams. Jo metu buvo nagrinėti glaudesnio valdžios ir NVO bendradarbiavimo aspektai dalyvaujant ES struktūrini ų fondų paramoje, buvo dalijamasi informacija su Tinklo tikslin ėms grupėmis apie T ū kstantmečio vystymo tikslų įgyvendinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą bei ly č i ų lygybės užtikrinimą, organizacijos veiklos vertinimo metodikas, viešojo interesoatstovavimą. Projekto vykdymo metu Nacionalinės NVVO atstovai dalyvavo susitikimuose ir posėdžiuose su vystomojo bendradarbiavimo politik ą formuojanči ų, įtakojanči ų ir įgyvendinanči ų institucijų pareigūnais. Susitikimuose su U žsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento pareigūnais buvo pristatyta Platformos ir jos narių veikla, aptarti nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetai, vystomojo bendradarbiavimo projektų finansavimo klausimai. Susitikime Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnais buvo patartos Vystomojo švietimo strategijos kūrimo galimybės ir perspektyvos. Jungtiniame pasitarime su U žsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento darbuotojais, Švietimo ir mokslo viceminsitru V.Baciu, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir NVO atstovais aptarėme vystonojo švietimo projektų finansavimo galimybes, pasiūl ėme ieškoti būdų sukurti atskirą programą V Š projektams finansuoti. Susitikime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu buvo aptartos bendros veiklos ir jos finansavimo perspektyvos. Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos atstovai dalyvavo tradicine tampančios Europos Vystymosi savaitės (žr. eudevdays.eu) renginiuose Stokholme, vykusiuose spalio 22-24 d. Nacionalinės NVVO platformos valdybos narė Kristina Vai č i ū naitė ir direktorius Vaidotas Ilgius dalyvavo savaitės plenariniuose posėdž iuose bei darbo grupėse, apžiū rė jo gausią vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ir projektų mugės ekspoziciją, užmezgė naujus kontaktus su Suomijos, Švedijos ir Nyderlandų organizacijomis, dirbančiomis vystomojo švietimo ir vystomojo bendradarbiavimo srityse. [įdėti apie Kristinos dalyvavimą Pilietinės visuomenės forume, kitų narių veiklas]. 2009 m. buvo surengtasvisuotinis Platformos narių susirinkimas ir septyni valdybos posėdžiai.

Related Documents