MËSIMI PRAKTIKLIGJERATA E DYTË M.SC.BEHRIJE RAMAJ
Pikat kyçe qe duhet ti ketë punimi• Historiku i ndërmarrjes ;1.Emertimin e ndërmarrjes2.Madhësia dhe veprimtaria e përshkr...
Regjistrimi i firmës• Data dhe numri i regjistrimi të kompanisë• Cilat elmentet do të duhet ti plotësoi kompania për ta r...
Shërbimet financiare• Bilancin e aktives• Bilancin e pasives• Në bazë të këti bilanci të gjenden të hyrat dhe te dalurat ...
Analiza e kontabilitetit• Kontabiliteti të përfshihen këto ;1.Rrogat2.Të ardhurat personale3.Bruto apo neto fitimi
• Kapitali I firmës• Dogana• Akciza• TVSH-tatimi mbi vlerën e shtuar• Tatimi për puntor• Llogaritja e tatimit ...
• Caktimi I çmimit• Regjistrimi i mallit në regjistrin e blerjes dhe shitjes• Blerjet nga vendi• Blerjet nga inporti• Lib...
SWOT-Analiza e ndërmarrjes PËRPARËSIT DOBËSIT MUNDËSIT KËRCENIMET
PARIMET EKONOMIKE• PARIMI I EKONOMICITETIT• PARIMI I PRODUKTIVITETIT• PARIMI I RENTABILITETIT
Regjistrimi i kopanive• Llojet e bizneseve që mund të regjistrohen në zyrën e regjistrimit të bizneseve në Kosovë ;• 1.b...
Regjistrimi I bizneseve individuale• Dokumentacioin I cili kërkohet nga zyra e regjistrimit të bizneseve në Kosovë për re...
Aplikim per numer fiskal• Kur duhet berë kërkesa për numer fiskal• Kërkesa për t’u pajisur me numer fiskal bëhet pasi të ...
Obligimet ligjore• Krijimi dhe mbajtja e regjistrimeve Librat dhe regjistrimi mbahen me shkrim ose në formë elektronike të...
Faturat tatimore• Fatura tatimore duhet të përmbajnë elementet vijues;• Numrin serik të faturës• Datën e leshimit të...
TVSH• Tatimi mbi vlerën e shtuar është një tatim mbi konsumin• Zbatohet në të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimev...
• Kush duhet të regjistrohet për TVSH;• Inportuesit dhe eksportuesit• Bizneset me qarkullim mbi 50.000 euro (deklaruesit ...
• Normat e TVSH-së• Norma tatimore 16%• Norma tatimore 0 %• Furnimzimet e perjashtuar
• Bazat e kontabiliteti• TVSH-ja llogaritet në baza akruale. Kjo nënkupton se obligimi për TVSH lind kur njëra nga ngjar...
• është e rendësishmë të theksohet se ju jeni obligues për TVSH në shitje të mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhe tati...
Si funksion TVSH-ja• TVSH e zbrithsme ose TVSH gjatë blerjes;• Ju do të paguani 16 % TVSH në të gjitha blerjet e mallrave...
Vlera e tatueshem TVSH e zbritshme vlera toale10.000 euro + 1.600 euro = 11.600 euroTVSH e llogaritur;Për cdo sh...
• Eksportet janë po ashtu furnizime të tatueshmë por TVSH-ja në eksport është zero.
TVSH-Shembull1) Rasti kur tatimpaguesi paguan TVSH në fund të periudhës vlera e tatueshme ...
3) Rasti kur tatimpaguesi është në barazim; vlera e tatueshme TVSHTVSH e llogaritur 10.000.00 eur...
Koeficienti I TVSH• Nëse keni shitur një produkt në vlerë prej 46 euro përfshirë edhe TVSH-në sa është TVSH në atë qmimi...
Ju faleminderit
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
of 27

Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj

Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj Mesim Praktik
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj

 • 1. MËSIMI PRAKTIKLIGJERATA E DYTË M.SC.BEHRIJE RAMAJ
 • 2. Pikat kyçe qe duhet ti ketë punimi• Historiku i ndërmarrjes ;1.Emertimin e ndërmarrjes2.Madhësia dhe veprimtaria e përshkrimeve të vendëve të punës3.Strukturen udhëheqse të ndërmarrjes
 • 3. Regjistrimi i firmës• Data dhe numri i regjistrimi të kompanisë• Cilat elmentet do të duhet ti plotësoi kompania për ta regjistruara biznesin• Shifra e veprimtaris (NUMRIN)• Licencimi (numri I licencimit)
 • 4. Shërbimet financiare• Bilancin e aktives• Bilancin e pasives• Në bazë të këti bilanci të gjenden të hyrat dhe te dalurat e kompanis• Struktura organizative –ndarja e departamenteve dhe hapësirat e menaxhimit
 • 5. Analiza e kontabilitetit• Kontabiliteti të përfshihen këto ;1.Rrogat2.Të ardhurat personale3.Bruto apo neto fitimi
 • 6. • Kapitali I firmës• Dogana• Akciza• TVSH-tatimi mbi vlerën e shtuar• Tatimi për puntor• Llogaritja e tatimit për të ardhurat personale (tatimi mbi fitim)
 • 7. • Caktimi I çmimit• Regjistrimi i mallit në regjistrin e blerjes dhe shitjes• Blerjet nga vendi• Blerjet nga inporti• Libri i shitjes• Llogaritja stoqeve
 • 8. SWOT-Analiza e ndërmarrjes PËRPARËSIT DOBËSIT MUNDËSIT KËRCENIMET
 • 9. PARIMET EKONOMIKE• PARIMI I EKONOMICITETIT• PARIMI I PRODUKTIVITETIT• PARIMI I RENTABILITETIT
 • 10. Regjistrimi i kopanive• Llojet e bizneseve që mund të regjistrohen në zyrën e regjistrimit të bizneseve në Kosovë ;• 1.bizneset individuale• 2.ortakërit të përgjithshme• 3.shoqëri me përgjëgjësi të kufizuar(sh.p.k)• 4.shoqëri aksionare(sh.a)• 5.kompani të huaj
 • 11. Regjistrimi I bizneseve individuale• Dokumentacioin I cili kërkohet nga zyra e regjistrimit të bizneseve në Kosovë për regjistrimin e biznesit individual është;• 1.kopja e letërnjoftimit të pronarit• 2.një dokument ku dëshmon pronësin e pronarit të biznesit(me të njejtën adresë)ose kontrat e qirasë• 3.kopja e leternjoftimit të qiradhënësit (nese aplikohet kontrat e qirasë)• 4.autorizimi ifirmës e cila e dorëzon aplikacionin në MTI(nësë aplikacioni në MTH nuk dorëzohet nga pronari)• 5.plotësimi I formularit B• 6.pagesa në bankë në emër të biznesit 8 euro (5+1+2)• 7.të gjitha këto dokumente dueht të dorëzaohen në zyrë e regjistrimit ttë bizneseve në MTI.
 • 12. Aplikim per numer fiskal• Kur duhet berë kërkesa për numer fiskal• Kërkesa për t’u pajisur me numer fiskal bëhet pasi të marrim certifikaten për regjistrimin e biznesit. Këkresa bëhet ne ATK-ne (administraten tatimore te Kosovës)• Mbas paisjes me numer fiskal-atherë duhet të bëhet me paisja me arka fiskale
 • 13. Obligimet ligjore• Krijimi dhe mbajtja e regjistrimeve Librat dhe regjistrimi mbahen me shkrim ose në formë elektronike të mjaftueshme për të përcaktuar detyrimin tatiom.
 • 14. Faturat tatimore• Fatura tatimore duhet të përmbajnë elementet vijues;• Numrin serik të faturës• Datën e leshimit të faturës• Emrin dhe adresën e shitësit• Numrin fiskal të shitësit• Numrin e regjistrimit të TVSH së shitësit• Emrin dhe adresën e blerësit/klientit• Numri fiskal të blerëseve/klientëve• Numrin e regjistrimit të TVSH të blerësit/klientëve
 • 15. TVSH• Tatimi mbi vlerën e shtuar është një tatim mbi konsumin• Zbatohet në të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të bëra nga;• Personat fizik• Persona juridik• Institucionet publik qendrore dhe lokal• Prodhuesit shpërndarësit dhe shitësit kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e TVSH së paguar në blerjet e tyre.
 • 16. • Kush duhet të regjistrohet për TVSH;• Inportuesit dhe eksportuesit• Bizneset me qarkullim mbi 50.000 euro (deklaruesit e TVSH-së)• Deklaruesit vullnetar të TVSH-së
 • 17. • Normat e TVSH-së• Norma tatimore 16%• Norma tatimore 0 %• Furnimzimet e perjashtuar
 • 18. • Bazat e kontabiliteti• TVSH-ja llogaritet në baza akruale. Kjo nënkupton se obligimi për TVSH lind kur njëra nga ngjarjet e mëposhtme ndodh e para;• -kur lëshohet fatura• -kur mallrat dhe shërbimet janë të gatshme për blerësin• -kur pranohet dërgesa
 • 19. • është e rendësishmë të theksohet se ju jeni obligues për TVSH në shitje të mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhe tatimore edhe nëse ju nuk keni arkëtuar tërësisht apo pjesërisht pagesën për disa furnizime tuaja• Kurse TVSH-ja në lidhje me shpenzimet(TVSH e zbritshme) mund të zbritet nëse keni marrë një faturë tatiomre e cila në rastin e inportit është deklaruar e unifikuar dognore (DUD)
 • 20. Si funksion TVSH-ja• TVSH e zbrithsme ose TVSH gjatë blerjes;• Ju do të paguani 16 % TVSH në të gjitha blerjet e mallrave dhe shërbimeve nga furnizuesit tuaj. Po ashtu do të paguani 16% edhe për të gjitha importet tuaja .(libri I blerjeve)
 • 21. Vlera e tatueshem TVSH e zbritshme vlera toale10.000 euro + 1.600 euro = 11.600 euroTVSH e llogaritur;Për cdo shitje të mallrave dhe shërbimeve ju obligoheni të arkëtoni 16%TVSH nga konsumatori.(libri I shitjeve)Vlera e tatueshme TVSH e llogaritur vlera totale20.000euro + 3200 euro = 23.200euro
 • 22. • Eksportet janë po ashtu furnizime të tatueshmë por TVSH-ja në eksport është zero.
 • 23. TVSH-Shembull1) Rasti kur tatimpaguesi paguan TVSH në fund të periudhës vlera e tatueshme TVSHTVSH e llogaritur 20.000.00 euro 3.200.00euroTVSH e zbritshme 10.000.00 euro 1.600.00euroTVSH për pagesë 10.000.00 euro 1.600.00 euro2) Rasti kur tatimpaguesi është në kreditim(tatim I paguar tepër) vlera e tatueshme TVSHTVSH e llogaritur 10.000.00 euro 1.600.00euroTVSH e zbritshme 20.000.00 euro 3.200.00euroTVSH për pagesë 10.000.00 euro 1.600.00 euro
 • 24. 3) Rasti kur tatimpaguesi është në barazim; vlera e tatueshme TVSHTVSH e llogaritur 10.000.00 euro 1.600.00euroTVSH e zbritshme 10.000.00 euro 1.600.00euroTVSH për pagesë 0.00 euro 0.00 euro
 • 25. Koeficienti I TVSH• Nëse keni shitur një produkt në vlerë prej 46 euro përfshirë edhe TVSH-në sa është TVSH në atë qmimi nëse shkalla e TVSH- së është 16/• 1.100+ %/ %• 2.100+16/16 ose 46/1.16=39.65• 3.116/16=7.25 46-39.65=6.34• 4. 46/7.25
 • 26. Ju faleminderit

Related Documents