Uzlet srednjovjekovne Europe
od XI. do XIV.st.
Napredak u poljodjelstvu i tehnologiji
prestanak barbarskih provala, razdoblje mira
uvođenje tropoljnog sustava
 Dio...
Doba dvoraca i vitezova
Doba dvoraca --> gradnja na
uzvisinama
drvene kule i utvrde
(oko 1000. g.)
kamene utvrde
...
UUSSPPOORREEDDIITTEE ss
ffoottooggrraaffiijjaammaa rruuššeevviinnaa!!
 Gdje se nalazi glavna kula? Zašto?
UUSSPPOORREEDDIITTEE ss
ffoottooggrraaffiijjaammaa rruuššeevviinnaa!!
 Kako se dodatno otežao pristup utvrdi?
 U čemu...
UUSSPPOORREEDDIITTEE ss
ffoottooggrraaffiijjaammaa rruuššeevviinnaa!!
 Gdje se nalazi dom vlastelina?
 Zašto su bunar...
UUttvvrrddaa „„PPiicckkeerriinngg””
11.. FFAAZZAA GGRRAADDNNJJEE::
((rreekkoonnssttrruukkcciijjaa))
UUttvvrrddaa „„PPiicckkeerriinngg””
22.. FFAAZZAA GGRRAADDNNJJEE::
((rreekkoonnssttrruukkcciijjaa))
UUttvvrrddaa „„PPiicckkeerriinngg””
33.. FFAAZZAA GGRRAADDNNJJEE::
((rreekkoonnssttrruukkcciijjaa))
UUTTVVRRDDAA
„„PPIICCKKEERRIINNGG””
((ddaannaass))
DDvvoorraacc BBeeaauummaarriiss
•WWaalleess
•KKrraalljj EEddwwaarrdd
•XXIIIIII..sstt..
of 11

Napredak u poljodjelstvu i tehnologiji

Tragom prošlosti 6
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napredak u poljodjelstvu i tehnologiji

 • 1. Uzlet srednjovjekovne Europe od XI. do XIV.st.
 • 2. Napredak u poljodjelstvu i tehnologiji prestanak barbarskih provala, razdoblje mira uvođenje tropoljnog sustava  Dio zemljišta se odmara dok se drugi dio koristi  krčenje šuma i isušivanja močvara  djelovanje redovnika na području poljodjelstva (plug, mlinovi...)  uvođenje (željeznog) pluga s kotačima  Vjetrenjače i vodenice – XII.st.
 • 3. Doba dvoraca i vitezova Doba dvoraca --> gradnja na uzvisinama drvene kule i utvrde (oko 1000. g.) kamene utvrde (kraj XII. stoljeća) od XIV. St. – proširenje
 • 4. UUSSPPOORREEDDIITTEE ss ffoottooggrraaffiijjaammaa rruuššeevviinnaa!!  Gdje se nalazi glavna kula? Zašto?
 • 5. UUSSPPOORREEDDIITTEE ss ffoottooggrraaffiijjaammaa rruuššeevviinnaa!!  Kako se dodatno otežao pristup utvrdi?  U čemu je prednost kamena kao građevnog materijala za utvrde/dvorce?
 • 6. UUSSPPOORREEDDIITTEE ss ffoottooggrraaffiijjaammaa rruuššeevviinnaa!!  Gdje se nalazi dom vlastelina?  Zašto su bunari bili od izuzetne važnosti za utvrde?
 • 7. UUttvvrrddaa „„PPiicckkeerriinngg”” 11.. FFAAZZAA GGRRAADDNNJJEE:: ((rreekkoonnssttrruukkcciijjaa))
 • 8. UUttvvrrddaa „„PPiicckkeerriinngg”” 22.. FFAAZZAA GGRRAADDNNJJEE:: ((rreekkoonnssttrruukkcciijjaa))
 • 9. UUttvvrrddaa „„PPiicckkeerriinngg”” 33.. FFAAZZAA GGRRAADDNNJJEE:: ((rreekkoonnssttrruukkcciijjaa))
 • 10. UUTTVVRRDDAA „„PPIICCKKEERRIINNGG”” ((ddaannaass))
 • 11. DDvvoorraacc BBeeaauummaarriiss •WWaalleess •KKrraalljj EEddwwaarrdd •XXIIIIII..sstt..