Инж. Светлана Калапишева
Директор на Професионална гимназия по
земеделие “Стефан Цанов” – гр. Кнежа
УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА УП...
Обща информация за условията, при които работи
професионалната гимназия
Професии/специалности, по които се обучават учениц...
Налични ресурси
Материални ресурси
Брой Вид Състояние
Недвижимо
имущество
4 Административна
сграда
Общежитие
Хале
Учебна
р...
Налични ресурси
Материални ресурси
ВИД
ИМУЩЕСТВО Брой Вид Състояние
Движимо
имущество
3
1
1
2
4
1
1
4
5
3
Трактор колесен ...
Брой Квалифи-
кация
Средна
възраст
(год.)
Образова-
телен ценз
Съотноше-ние
по пол
Учители
(на щат)
31
Магистър –
30,
в т....
Обща информация за условията, при които работи
професионалната гимназия
През 2013/2014 в училището се обучават:
Брой учени...
Резултати от самооценяването
Крайна обща оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ – много
добра; 74,55 точки.
Оценка по области
Област...
Резултати от самооценяването
Обща самооценка и самооценка по области на ПГЗ „Стефан Цанов“ спрямо
максималните
Скала за крайна оценка:
От 81 до 100 точки – изключително
От 61 до 80 точки – много добро
От 41 до 60 точки – добро
От 21 ...
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Ръководството на ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа, се ангажира
да осигури политика по качеството, по...
Училище Клиенти
Общество
ВИЗИЯ
ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа, е
училище със 106 годишна история. През
годините се утвърждава като ключов
образова...
За да превърне визията в реалност и осъществи
успешно мисията си на средно училище, екипът на
ПГЗ “Стефан Цанов” , в сътру...
1. Осъществяване на общообразователна и професионална подготовка в
съответствие с държавните и европейските образователни ...
Мисия
Предоставяне на висококачествена общообразователна и най-вече
професионална подготовка на учениците в съответствие с...
ЦЕННОСТИ
 Осигуряване на достъпно професионално образование чрез прием по
документи, без ограничаване на пол и етническа ...
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ
1. Непрекъснато развитие и усъвършенстване ефективността и ефикасността на СУК
2. Непрекъснато намаляван...
Управление на процесите
Качествен
Учебен процес
Квалификацията
на преподавателите
Учебни планове,програми и
методи за обуч...
Управленски процеси:
1. Отговорност на ръководството;
2. Поетапна подготовка и въвеждане на Система
за управление на качес...
1. Планиране на учебната дейност;
2. Разработване на училищни учебни планове;
3. Ученически прием;
4. Обучение и възпитани...
Спомагателни процеси:
1. Управление на ресурсите:
- осигуряване на финансови, материални и
информационни ресурси;
- назнач...
Последователност и връзки между процесите
клиент
И
З
И
С
К
В
А
Н
И
Я
Управленски
процеси
Основни
процеси Продукт клиент
Структура за управление на качеството на образование и обучение
Педагогически
съвет
Директор
Председател на
училищно
насто...
Основни функции на управленските органи на
системата по качество на образование и обучение:
- Проучване на чуждестранния и...
Структура на процесите на ПГЗ “Стефан Цанов”
Оперативната дейност за управление на качеството се администрира от
Комисия п...
Организиране и провеждане на срещи с работодателите;
Периодично излъчване и обявяване на най-добрите ученици и класове;
Пр...
Годишен план за провеждане на вътрешен одит
2013/2014 г.
1.Цел на одита: Да се провери състоянието на училищната система з...
of 27

Prezent pgz usuk

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent pgz usuk

 • 1. Инж. Светлана Калапишева Директор на Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов” – гр. Кнежа УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
 • 2. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия Професии/специалности, по които се обучават учениците през 2013/2014 г. Професия Специалност Професионално направление 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство - 3 СПК 345 Администрация и управление 621040 Агроеколог 6211401 Агроекология- 3 СПК 621Растениевъдство и животновъдство 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство- 3 СПК 621 Растениевъдство и животновъдство 621010 Техник-растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия - 3 СПК 621Растениевъдство и животновъдство 621060 Фермер 46210601 Земеделец- 2 СПК 621 Растениевъдство и животновъдство
 • 3. Налични ресурси Материални ресурси Брой Вид Състояние Недвижимо имущество 4 Административна сграда Общежитие Хале Учебна работилница Добро Движимо имущество 2 2 1 1 Учебни автомобили Леки коли Трактор Сеялка Добро Добро Отлично Отлично
 • 4. Налични ресурси Материални ресурси ВИД ИМУЩЕСТВО Брой Вид Състояние Движимо имущество 3 1 1 2 4 1 1 4 5 3 Трактор колесен – “Болгар ТК-80” Трактор колесен McCormick Малогабаритен Трактор ДЕН Трактор Т150 Ремарке РСД Ремарке - цистерна Тороразпръскващо ремарке Брана дискова Култиватори Плугове Добро Добро Добро Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн.Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро
 • 5. Брой Квалифи- кация Средна възраст (год.) Образова- телен ценз Съотноше-ние по пол Учители (на щат) 31 Магистър – 30, в т.ч.: IV ПКС - 5 Бакалавър – 1 Професионал ен бакалавър - 3 46,4 Висше образование : 23; 84 % Жени – 22 Мъже - 9 Педагогически съветници - Администрати- вен персонал 4 51,7 Средно образование: 4 Жени – 4 Мъже - 0 Човешки ресурси
 • 6. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия През 2013/2014 в училището се обучават: Брой ученици: 436 В това число, в дневна форма на обучение: 314 Брой паралелки: 16
 • 7. Резултати от самооценяването Крайна обща оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ – много добра; 74,55 точки. Оценка по области Област Оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ (брой точки) Максимална оценка (брой точки) Относителна тежест на получената оценка (%) Училищен мениджмънт 19,2 25 76,80 Училищна среда 14,2 20 71,00 Обучение и учене 31,25 40 78,13 Училищно партньорство 9,9 15 66,00 ОБЩО 74,55 100 74,55
 • 8. Резултати от самооценяването Обща самооценка и самооценка по области на ПГЗ „Стефан Цанов“ спрямо максималните
 • 9. Скала за крайна оценка: От 81 до 100 точки – изключително От 61 до 80 точки – много добро От 41 до 60 точки – добро От 21 до 40 точки – средно Под 20 точки – ниско/слабо Според направената самооценка за 2012/2013 година, състоянието на гимназията е Много добро
 • 10. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО Ръководството на ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа, се ангажира да осигури политика по качеството, подходяща за целите на организацията, която да е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища. Политиката по качеството на ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа е насочена към запазване и повишаване на завоюваните позиции на училището на пазара на средното образование. ПГЗ “Стефан Цанов” разглежда качеството на своите образователни продукти като основен инструмент за реализиране на мисията и утвърждаване на училището като интелектуален център. Обучаваните в гимназията трябва да получат знания, умения и компетентности, осигуряващи им успешна реализация на пазара на труда.
 • 11. Училище Клиенти Общество
 • 12. ВИЗИЯ ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа, е училище със 106 годишна история. През годините се утвърждава като ключов образователен център в община Кнежа, който предоставя качествена подготовка в сферата на земеделието. Гимназията се ползва с доверието на стопанските организации, потребители на кадри, както и на обществеността.
 • 13. За да превърне визията в реалност и осъществи успешно мисията си на средно училище, екипът на ПГЗ “Стефан Цанов” , в сътрудничество и диалог с всички засегнати страни, идентифицира следните ЧЕТИРИ КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТА, за постигането на които са планирани конкретни дейности, резултатите от които ще бъдат обвързани с конкретни индикатори за напредък. ПРИОРИТЕТИ
 • 14. 1. Осъществяване на общообразователна и професионална подготовка в съответствие с държавните и европейските образователни стандарти и регионалната образователна политика, осигуряваща възможност за учене, усъвършенстване и развитие през целия живот. 2. Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция, и повишаване ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора. ПРИОРИТЕТИ 3. Превръщане на училището в желана територия на ученика. 4. Задълбочаване контактите с родители, обществени организации, институции, бизнес-средата, училищното настоятелство, за решаване на училищните проблеми и подпомагане на различните дейности.
 • 15. Мисия Предоставяне на висококачествена общообразователна и най-вече професионална подготовка на учениците в съответствие с ДОИ с цел подпомагане развитието и усъвършенстването на знанията, уменията и компетенциите им за осигуряване на по-плавен преход към реална работна среда; Подготовка на квалифицирани специалисти в редовна и задочна форма на обучение, способни да се реализират в конкурентния трудов пазар; Осигуряване процеса на подготовка и реализация на проекти.
 • 16. ЦЕННОСТИ  Осигуряване на достъпно професионално образование чрез прием по документи, без ограничаване на пол и етническа принадлежност;  Осигуряване на качествено образование;  Равни възможности на нашите ученици, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях;  Насърчаване към учене през целия живот чрез създаване на умения и нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато професионално развитие;  Сътрудничеството в колектива на гимназията и с други професионални гимназии, родителска общност, общественост и др;  Доверие ученик-учител чрез използване на открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици;  Поддържане обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности, чрез участие в общи мероприятия, споделяне на личен опит и взаимопомощ.
 • 17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ 1. Непрекъснато развитие и усъвършенстване ефективността и ефикасността на СУК 2. Непрекъснато намаляване на обема на несъответстващия продукт, чрез повишаване нивото на квалификация на преподавателите, създаване на мотивация за съпричастност към извършваната дейност на целия персонал. 3. Подобрение на процесите (основни, спомагателни и управленски) в гимназията посредством осъществяване на контрол и превантивни мерки. 4. Подобряване на учебната среда и атмосфера за всички участници в учебния процес. 5. Създаване на условия за разкриване на пълния потенциал и възможности на училищния колектив. 6. Успешно участие при кандидатстване за различни проекти. 7. Участие в състезания, олимпиади и други форми свързани с отделните професии. 8. Удовлетворяване на изискванията и очакванията на всички клиенти (ученици, родители, работодатели, общественост) и увеличаване на задоволството им от получаване на висококачествен и надежден продукт т.е. образование.
 • 18. Управление на процесите Качествен Учебен процес Квалификацията на преподавателите Учебни планове,програми и методи за обучение Ученици Условия за обучение Учебни помагала и пособия
 • 19. Управленски процеси: 1. Отговорност на ръководството; 2. Поетапна подготовка и въвеждане на Система за управление на качеството; 3. Взаимоотношения с клиенти – ученици, родители, училищен персонал и граждани, включващи: - измерване удовлетвореността на клиентите; - вътрешни одити; - управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия; - подобряване на процесите.
 • 20. 1. Планиране на учебната дейност; 2. Разработване на училищни учебни планове; 3. Ученически прием; 4. Обучение и възпитание на ученици; - училищно; - извънкласно и извънучилищно. 5. Професионално обучение на граждани; 6. Дипломиране и придобиване на степен на професионална квалификация; 7. Продължаващо обучение и повишаване на професионалната квалификация; 8. Възпитателна дейност в общежитието; 9. Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Основни процеси:
 • 21. Спомагателни процеси: 1. Управление на ресурсите: - осигуряване на финансови, материални и информационни ресурси; - назначаване, атестиране и обучение на персонала; - осигуряване на реални работни места за учебна и производствена практика; - осигуряване на социални партньори, за участие в провеждането на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация; - разработване на проекти на международно, национално и регионално ниво; - осигуряване на безопасна и здравословна работна среда.
 • 22. Последователност и връзки между процесите клиент И З И С К В А Н И Я Управленски процеси Основни процеси Продукт клиент
 • 23. Структура за управление на качеството на образование и обучение Педагогически съвет Директор Председател на училищно настоятелство Комисия по качеството Председател на Ученически съвет Председатели на МО Председатели на предметни комисии Председатели на Училищни комисии
 • 24. Основни функции на управленските органи на системата по качество на образование и обучение: - Проучване на чуждестранния и национален опит за осигуряване на качество на образованието и обучението; - Спазване на нормативната уредба в ситемата на народната просвета за осигуряване на оценка и качество на образованието и обучението; - осъществяване на вътрешни периодични прегледи на специалностите, относно качеството на обучението; - Организация на периодични прегледи и анализ от резултатите по конкретни предмети, избрани за ДЗИ; - Анализ и оценка на резултатите от участия в извънкласни и извън училищни дейности;
 • 25. Структура на процесите на ПГЗ “Стефан Цанов” Оперативната дейност за управление на качеството се администрира от Комисия по качество на образованието и обучението Изисквания за продукта: Всички изисквания са регламентирани в нормативните документи на МОН: Заповеди, ДОИ, Правилници, Наредби, Закони. Организация на оценяването на учителите; Разработка на процедури и инструментариум за събиране на обективни данни за качеството;
 • 26. Организиране и провеждане на срещи с работодателите; Периодично излъчване и обявяване на най-добрите ученици и класове; Предложения до ръководството за насърчаване и награждаване на ученици и учители; Публикуване на резултатите от прегледите на сайта на училището. Структура на процесите на ПГЗ “Стефан Цанов” Организиране и провеждане на срещи на учениците с ръководството за поставяне на проблеми по качеството на образование и обучение; Тематични проверки, съгласно контролната дейност на ръководството; Проучване на мнението на ученици и курсисти, чрез провеждане на анкети и обработка на резултатите;
 • 27. Годишен план за провеждане на вътрешен одит 2013/2014 г. 1.Цел на одита: Да се провери състоянието на училищната система за управление на качеството в ПГЗ „Стефан Цанов” гр.Кнежа 2.Обхват на одита: 2.1. Да се обхване част от процесите в гимназията: - Познаване и провеждане на Политиката и целите по качество; - Управление на документите и записите по качество; - Познаване и спазване на национални и вътрешни нормативни документи - Управление и развитие на кадрите. 2.2. Да се одитират постиженията на професионалната гимназия по областите и критериите, които се нуждаят от подобрение съгласно доклад за извършена самооценка.