ДОКЛАД
от проведено самооценяване на
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ЗЕМЕДЕЛИЕ
“СТЕФАН ЦАНОВ” – ГРАД КНЕЖА
за учебната 2012/2013...
І. Цел на самооценяването
Диагностициране на качеството на професионално
образование и обучение в ПГЗ “Стефан Цанов“.
Кне...
ІІ. Обща информация за условията, при които
работи професионалната гимназия
Професии/специалности, по които се обучават уч...
ІІ. Обща информация за условията, при които
работи професионалната гимназия
През 2012/2013 учебна година в ПГЗ„Стефан Цан...
ІІІ. Налични ресурси
Човешки ресурси
ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
ІІІ. Налични ресурси
Материални ресурси
Брой
Вид
Недвижимо
имущество
4
Административна
сграда
Общежитие
Хале
Учебна
ра...
ІІІ. Налични ресурси
Материални ресурси
ВИД
ИМУЩЕСТВО
Движимо
имущество
Брой
Вид
Състояние
3
Трактор колесен –
“Болг...
ІІІ. Налични ресурси
Материални ресурси
ВИД
ИМУЩЕСТВО
Движимо
имущество
Брой
Вид
Състояние
1
Сеялка за окопни
култур...
ІІІ. Налични ресурси
Финансови ресурси:
Издръжка на един ученик /редовно обучение/:
За спец. „Земеделско стопанство“ – 133...
ІІІ. Налични ресурси
Финансови ресурси:
Източници на приходи – субсидия и собствени приходи:
Приходи от земеделска продукц...
ІV. Изследвани области, критерии и
показатели, скала на оценяване
ИЗСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ
Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ
Област...
ІV. Изследвани области, критерии и
показатели, скала на оценяване
Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ
1. Система за осигуряване ...
ІV. Изследвани области, критерии и
показатели, скала на оценяване
Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ
1. Учебна дейност – 10,0 то...
ІV. Изследвани области, критерии и
показатели, скала на оценяване
Скала на крайната оценка:
От 81 до 100 точки – изключите...
V. Резултати от самооценяването
Крайна обща оценка на ПГЗ „Стефан
Цанов“ – много добра; 74,55 точки.
Оценка по области
Обл...
V. Резултати от самооценяването
Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ
Критерий
Максимална оценка
(брой точки)
Обща оценка на ПГЗ...
Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка за тази област
ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа – самооценяване на...
V. Резултати от самооценяването
Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА
Критерий
Максимална оценка
(брой точки)
Обща оценка на ДФСГ
“И...
VІ. Анализ на получениете резултати
Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА
Оценка на ПГЗ
“Стефан Цанов”
спрямо
максималната
оценка
ПГЗ...
Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов”
спрямо максималната оценка
ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална ...
V. Резултати от самооценяването
Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ
Критерий
Максимална оценка
(брой точки)
Обща оценка на ПГЗ
...
V. Резултати от самооценяването
Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО
Критерий
Максимална оценка
(брой точки)
Обща оценка на ...
V. Резултати от самооценяването
Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО
Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов спрямо
максималната оценка
П...
VІ.1. Постижения и добри практики в
гимназията
В област Училищен мениджмънт най-висока
оценка е регистрирана по критерия
Н...
VІ.1. Постижения и добри практики в
гимназията
В област Училищна среда най-висока оценка е
регистрирана по критерия
Матери...
VІ.2 Области, нуждаещи се от
подобрение
Най-големи резерви за работа се установяват в
област Училищно партньорство.
партнь...
VІІ. Приоритети за следващо
самооценяване
През 2013/2014 учебна година усилията
следва да бъдат насочени към:
 Област Учи...
Prezentaciq samoocenqvane 1
of 28

Prezentaciq samoocenqvane 1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentaciq samoocenqvane 1

 • 1. ДОКЛАД от проведено самооценяване на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “СТЕФАН ЦАНОВ” – ГРАД КНЕЖА за учебната 2012/2013 година
 • 2. І. Цел на самооценяването Диагностициране на качеството на професионално образование и обучение в ПГЗ “Стефан Цанов“. Кнежа Идеята е да се разкрие потенциала за развитие на гимназията, да се разпознаят добрите практики и да се създадат условия за тяхната устойчивост, да се идентифицират проблемните области и да се предприемат съответните мерки и действия. ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа
 • 3. ІІ. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия Професии/специалности, по които се обучават учениците през 2012/2013 г. Професия Специалност 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство - 3 СПК 621040 Агроеколог 621010 Техникрастениевъд 6211401 Агроекология3 СПК 6210701 Механизация на селското стопанство3 СПК 6210107 Растителна защита и агрохимия - 3 СПК 621060 Фермер 46210601 Земеделец- 2 СПК 621070 Техник на селскостопанска техника ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа Професионално направление 345 Администрация и управление 621Растениевъдство и животновъдство 621 Растениевъдство и животновъдство 621Растениевъдство и животновъдство 621 Растениевъдство и животновъдство
 • 4. ІІ. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия През 2012/2013 учебна година в ПГЗ„Стефан Цанов“:  брой ученици: към 17. 09. 2012 г. – 392 към 30. 06. 2013 г. - 404, в т.ч. в дневна форма на обучение - 310  брой паралелки – 16 ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
 • 5. ІІІ. Налични ресурси Човешки ресурси ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
 • 6. ІІІ. Налични ресурси Материални ресурси Брой Вид Недвижимо имущество 4 Административна сграда Общежитие Хале Учебна работилница Движимо имущество 2 ВИД Състояние ИМУЩЕСТВО 2 Учебни автомобили Леки автомобили ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Добро Добро Добро
 • 7. ІІІ. Налични ресурси Материални ресурси ВИД ИМУЩЕСТВО Движимо имущество Брой Вид Състояние 3 Трактор колесен – “Болгар ТК-80” Трактор колесен McCormick Малогабаритен Трактор ДЕН Трактор Т150 Ремарке РСД Ремарке - цистерна Тороразпръскващо ремарке Брана дискова Култиватори Плугове Добро 1 1 2 4 1 1 4 5 3 ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Добро Добро Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн.Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро
 • 8. ІІІ. Налични ресурси Материални ресурси ВИД ИМУЩЕСТВО Движимо имущество Брой Вид Състояние 1 Сеялка за окопни култури Сеялка редова Сеялка за точна сеитба Сламопреса Косачка роторна Мотофреза Машина прикачна комбинирана Ротационна мотика Самоходно шаси Зърнокомбайн Ямокопател Отлично 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн.Добро Добро Мн. Добро Мн.Добро Добро Добро Мн. Добро
 • 9. ІІІ. Налични ресурси Финансови ресурси: Издръжка на един ученик /редовно обучение/: За спец. „Земеделско стопанство“ – 1335 лв. За останалите специалности– 2052 лв. Издръжка на един ученик /задочно обучение/ – 797 лв. Издръжка на един ученик в общежитие – 1327 лв. Издръжка на един ученик /самостоятелна форма/ - 320 лв. Средна работна заплата общо – 676,21 лв. Средна работна заплата за педагогическия персонал – 765,20 лв. Средна работна заплата за непедагогическия персонал – 503,80 лв. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
 • 10. ІІІ. Налични ресурси Финансови ресурси: Източници на приходи – субсидия и собствени приходи: Приходи от земеделска продукция – 127703 лв. Приходи от услуги– 6904 лв. Приходи от обучение на външни лица– 2910 лв. Приходи от наеми– 1497 лв. Субсидия от ДФ “Земеделие”- 20507 лв. Средства от участие в проекти: Проект от секторна програма “Леонардо да Винчи” – 30687 лв. Проект “Успех”– 26015 лв. Програма “ИКТ в училище” – 10 000 лв. Мярка “Без свободен час” – 2400 лв. ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
 • 11. ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване ИЗСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионалната гимназия
 • 12. ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ 1. Система за осигуряване на качество на ПОО - 9,5 точки 2. Инвестиции в ПОО – 4,0 точки 3. Квалификационна дейност – 2,5 точки 4. Нормативно осигуряване – 3,0 точки 5. Училищен персонал – 6,0 точки Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА 1. Индивидуална среда на ученика – 4,5 точки 2. Училището като социално място – 6,5 точки 3. Материално-техническа база – 9,0 точки ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
 • 13. ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ 1. Учебна дейност – 10,0 точки 2. Оценяване и самооценяване – 5,0 точки 3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик – 5,0 точки 4. Резултати от обучението – 10,0 точки 5. Надграждане на знания и умения – 5,0 точки 6. Педагогически постижения – 5,0 точки Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО 1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,5 точки 2. Външно партньорство -7,5 точки ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионалната гимназия
 • 14. ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване Скала на крайната оценка: От 81 до 100 точки – изключително От 61 до 80 точки – много добро От 41 до 60 точки – добро От 21 до 40 точки – средно Под 20 – ниско/ слабо ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 15. V. Резултати от самооценяването Крайна обща оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ – много добра; 74,55 точки. Оценка по области Област Училищен мениджмънт Училищна среда Обучение и учене Училищно партньорство ОБЩО Оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ (брой точки) 19,2 14,2 31,25 9,9 74,55 Максимална оценка (брой точки) 25 20 40 15 100 ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Относителна тежест на получената оценка (%) 76,80 71,00 78,13 66,00 74,55
 • 16. V. Резултати от самооценяването Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” (брой точки) I критерий: Система за осигуряване на качество на ПОО 9,5 7,5 II критерий: Инвестиции в ПОО 4,0 3,0 III критерий: Квалификационна дейност 2,5 1,8 IV критерий: Нормативно осигуряване 3,0 3,0 V критерий: Училищен персонал 6,0 3,9 Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ 25 19,2 ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална татагимназия
 • 17. Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка за тази област ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 18. V. Резултати от самооценяването Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ДФСГ “Интелект” (брой точки) I критерий: Индивидуална среда на ученика 4,5 3,25 II критерий: Училището като социално място 6,5 3,7 III критерий: Материалнотехническа база 9 7,25 II област: УЧИЛИЩНА СРЕДА 20 14,2 ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 19. VІ. Анализ на получениете резултати Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 20. Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 21. V. Резултати от самооценяването Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” (брой точки) Учебна дейност 10 8 Оценяване и самооценяване 5 3,5 Взаимоотношения ученикучител, ученик-ученик 5 3,25 Резултати от обучението 10 7 Надграждане на знания и умения 5 5 Педагогически постижения 5 4,5 40 31,25 III област : ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 22. V. Резултати от самооценяването Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ДФСГ “Интелект” (брой точки) 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 7,5 5,55 2. Външно партньорство 7,5 4,35 IV област : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО 15 9,9 ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 23. V. Резултати от самооценяването Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов спрямо максималната оценка ПГЗ «Стефан Цанов – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 24. VІ.1. Постижения и добри практики в гимназията В област Училищен мениджмънт най-висока оценка е регистрирана по критерия Нормативно осигуряване – 100 %. В ПГЗ „Стефан Цанов“ е осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба във всички точки на територията на училището чрез кабелен интернет; осигурен е отличен достъп до учебната документация по изучаваните професии/специалности /; училищната документация се води и съхранява правилно и надеждно. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 25. VІ.1. Постижения и добри практики в гимназията В област Училищна среда най-висока оценка е регистрирана по критерия Материално – техническа база – 80,56 %. Високата оценка се дължи преди всичко на много добрия относителен дял на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар, както и на достъпността за всички ученици и по всяко време на учебния ден на библиотеката и на интернет връзка. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия
 • 26. VІ.2 Области, нуждаещи се от подобрение Най-големи резерви за работа се установяват в област Училищно партньорство. партньорство Налага се мнението, че е необходимо: необходимо Училищното настоятелство да се включва в комисиите за подбор на персонала и да работи по-активно с родителите на проблемни ученици; Да се сътрудничи по-активно със социалните партньори при разработване на концепции, предложения, проекти за ПОО и за модернизиране на МТБ; Включване на работодателите при определяне на план - приема ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа– самооценяване на професионална гимназия
 • 27. VІІ. Приоритети за следващо самооценяване През 2013/2014 учебна година усилията следва да бъдат насочени към:  Област Училищен мениджмънт, критерий мениджмънт Училищен персонал  Област Училищна среда, критерий Училището среда като социално място  Област Обучение и учене, критерий учене Взаимоотношения ученик – учител; ученик – ученик  Област Училищно партньорство, партньорство Взаимодействие с училищното настоятелство и работодателите ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия

Related Documents