І ' І'“'хч*'
/ Жїд г@4ид%ј@ Б%І@П„. @Б@ТАИІЪЗ@ЈТ@ и
. /'
*2275 в М@Д(ДХБ{І@ЗД@ДМ@
“ шюгшш
ї
и
в '- / ”^"Й ...
На 20 декември 2013 г. , по време на своята 68-
ма сесия, Общото събрание на Организацията
на обединените нации (ООН) про...
Чрез обявяване на Международната година на светлината
вниманието на световната общественост се фокусира върху
темата за св...
През 1815 г. , на О. Френел публикува първия научен труд
посветен на вълновата теория за светлината, а през
1865 г. , Д...
Светлината е електромагнитно
излъчване с дължина на вълната във
видимия за човешкото око диапазон на
електромагнитния спек...
СЪІ-ЦЅСТВУВСЈТ МНОГО И рОЗАИЧНИ видове
ИЗТОЧНИЦИ НО СВеТАИНСІ, НО УСАОВНО МОГСІТ АСЈ
се рОЗАЅАЯТ НО АВС ВИАС! Ф естеств...
Най-ранните изкуствени източници на
светлина са свещите и факлите. Свещта
представлява фитил от текстилен
материал, пост...
Пјачупвг: -:е или ре):52рг: <ьІјг. я е г! )
гкбїїоката на една въль а всл едствит
І ~о .
течї-їй скорост. Явлението н...
( 7' ' . Ч
" '5 ї 5 д:
І 41 ~Г. ;~ї г
І . НЦЦІЗЈ . :й
т .
7 . х
„ -д с. ;
-, мн, ... щ
. ~ . ъ
д)
Отражение и пречупване на
светлината.
Явлението отражение на светлината
се осъществява, когато на границата
между дв...
.
.
Полярното сияние е оптично явление,
наблюдавано в небето над полярните ргатйтони на
Земята, образуващо се в следствике н...
Полярните сияния възникват на височина 90-130 І<т над
повърхността на Земята, но през 1959 г. в Северното
полукълбо е за...
Свет/ киното още от древностто е възприемоно
кото СИМВОА но доброто и живото, докото
тъмниното (Аипсото но свет/ кино) си...
“Светлината на Слънцето достига до Земята за 8 минути,
а автомобил би изминал това разстояние за 180 години,
ако се движ...
д' І ду: щ'
4. *ь "Х Ч.
*ъ * 'х . т х
' ч - 'І х. -&д„ ' Х
Където няма светлина има мрак. Това означава, че
място, което не осветено е черно на цвят. Но
въпреки това, защо косм...
Ѕип .
Космоса съдържа твърди частици и газове, като
хелиевия атом, които са много гъсти на кубичен
метър, което пък о...
изготвтхтлд
ЙОАНА ИВАЙІІОВА *СТЕФАНОВА
от 9 в КЛАС
ПГЗ " СТЕФАН ЦАНОВ"
Prezentation1
of 20

Prezentation1

Education
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentation1

 • 1. І ' І'“'хч*' / Жїд г@4ид%ј@ Б%І@П„. @Б@ТАИІЪЗ@ЈТ@ и . /' *2275 в М@Д(ДХБ{І@ЗД@ДМ@ “ шюгшш ї и в '- / ”^"Й ›. ”ївзжрхдтг З? ' 57 { „. ., и ' ч 42"* 3, ' 4,. ; -. ч А' ь. д" с І' ГІЈ І . г*- І Кк г' . . Х . Ъ . Ч ' к л / %ь 'ї к; 'Д -' ч. 1 . Кт 'З' А ~~ идвам ї ~: -„ ~» д{. .. . г и І. 'І йь. д; х. .хїххжь д* ч' К. . І 5 'її-: дфк - д: * 'г . с г ц ~ ': .4-~ д . ' А: 'в' х{. ј;ъь т' е д , јг . с. ;
 • 2. На 20 декември 2013 г. , по време на своята 68- ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии.
 • 3. Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения. ООН е признала важността на светлинно-базираните технологии за насърчаване на устойчивото развитие чрез решения на глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, селското стопанство и здравеопазването. Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 21 век, като направи революция в медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество.
 • 4. През 1815 г. , на О. Френел публикува първия научен труд посветен на вълновата теория за светлината, а през 1865 г. , Джеймс К. Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма и в частност доказва електромагнитната природа на светлината. През 1915 г. , А. Айнщайн публикува Общата теория на относителността (ОТО) в която показа, че светлината е в центъра на структурата на пространството и времето, като предсказа изкривяването на светлината от гравитацията.
 • 5. Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 пт. Понякога към понятието светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.
 • 6. СЪІ-ЦЅСТВУВСЈТ МНОГО И рОЗАИЧНИ видове ИЗТОЧНИЦИ НО СВеТАИНСІ, НО УСАОВНО МОГСІТ АСЈ се рОЗАЅАЯТ НО АВС ВИАС! Ф естествени И ИЗКУСТВЅНИ. КЪМ естествените СПОАОТ ЗВЗЗАИТЗ, ГСЈАСЈКТИКИТе, СВеТКСЈВИЦИТе И други.
 • 7. Най-ранните изкуствени източници на светлина са свещите и факлите. Свещта представлява фитил от текстилен материал, поставен в средата на втвърдено гориво, което се разтапя при горенето. Най-мощните и най-ярки източници на светлина днес се явяват лазерите. Те са източници на монохроматична, кохерентна, насочена светлина. Лазерът изпуска тънък, добре насочен, кохерентен сноп с постоянна дължина на вълната (еднакъв цвят), постоянна фаза и голяма яркост за разлика от некохерентните източници като електрическите крушки, които излъчват вълни в почти целия електромагнитен спектър и във всички посоки.
 • 8. Пјачупвг: -:е или ре):52рг: <ьІјг. я е г! ) гкбїїоката на една въль а всл едствит І ~о . течї-їй скорост. Явлението наог' Его при преминаване от една сре съїїјїествува при всички видове въ д? за е преминаването на зв' „ еднаггїреда в друга или когато водїзу. , ята/ Л' преминаїїаддъда разл ич н а дъл бои 14% . 4,747 › 1
 • 9. ( 7' ' . Ч " '5 ї 5 д: І 41 ~Г. ;~ї г І . НЦЦІЗЈ . :й т . 7 . х „ -д с. ; -, мн, ... щ . ~ . ъ д)
 • 10. Отражение и пречупване на светлината. Явлението отражение на светлината се осъществява, когато на границата между две среди светлината променя посоката си и продължава да се разпространява в първата среда. Явлението, при което светлината преминава във втората среда, но на границата променя посоката си на разпространение спрямо тази в първата среда, се нарича пречупване на светлината.
 • 11. . .
 • 12. Полярното сияние е оптично явление, наблюдавано в небето над полярните ргатйтони на Земята, образуващо се в следствике на взаимодействието на заредени частици от слънчевия вятър с магнитосфератат. Явленнието може да се оприличи на поргатзтипгеглтгнто кЈрасив танц на разноцветни светлини* , в нежбїеътгоъ. Полярните сияния са в основатагкна много легенди и митове на северните народи. Викингите вярвали, че сиянията са воини, препускащи на коне през небето, а според ескимосите добри духове палят светлините, за да осветят пътя на мъртвите към отвд-нтия свят.
 • 13. Полярните сияния възникват на височина 90-130 І<т над повърхността на Земята, но през 1959 г. в Северното полукълбо е засечено сияние на височина 160 І<т и ширина на фронта 4 800 І<т. Причина за удивително красивото природно явление е слънчевата дейност. Атмосферата на Слънцето е съставена най-вече от водород. От най-външния и най-разредения й слой непрекъснато се откъсват невидими частици (електрони и протони) и изтичат в Космоса. Този поток се нарича слънчев вятър. Част от него дотстига Земята и под действие на нейното магнитно поле, което е най-силно при полярните области, взаимодейства със земната атмосфера, предизвиквайки разноцветно светене на атмосферни газове. На всеки 11 години дейността на Слънцето достига своя максимум и потокът на слънчевия вятър се засилва. В този период полярните сияния са много живописни. Аигога ВОГеО/ їЅ буквално Преведено от латински означава "Зора на Севера". Така на научен език се наричат Полярните сияния в северното полукълбо.
 • 14. Свет/ киното още от древностто е възприемоно кото СИМВОА но доброто и живото, докото тъмниното (Аипсото но свет/ кино) симвоАизиро ЗАОТО ИАИ невежеството. Още с откривонето но огъня светАиното стово жизненовожно състовно и неизменно чост от живото но първобитния човек. В християнското реАигия Бог е описон кото „свет/ кино но светАините". В много реАигии тя присъство кото формо но свръхестественото иди извънземното. СветАиното игрое вожно родя също в орхитектурото и фотогрофиято.
 • 15. “Светлината на Слънцето достига до Земята за 8 минути, а автомобил би изминал това разстояние за 180 години, ако се движи със скорост 60 Кт/ Н. *Светлината изминава един метър за З, З наносекунди *Светлината изминава един километър за З, З микросекунди 'Светлината изминава разстоянието от геостационарната орбита до Земята за 0,12 секунди ”Светлината обикаля Земята по екватора за 0,13 секунди *Светлината изминава разстоянието от Земята до Луната за 1,З секунди *Светлината изминава разстоянието от един парсек за 3,26 години *Светлината изминава разстоянието от Алфа Кентавър до Земята за 4,4 години ”Светлината прекосява Млечния път за 100 000 години “Светлината изминава разстоянието от галактиката Андромеда до Земята за 2 500 000 години.
 • 16. д' І ду: щ' 4. *ь "Х Ч. *ъ * 'х . т х ' ч - 'І х. -&д„ ' Х
 • 17. Където няма светлина има мрак. Това означава, че място, което не осветено е черно на цвят. Но въпреки това, защо космоса е черен, при положение, че е пълен с ярки звезди, излъчващи светлина, а нашето слънце например даже не е най-ятркатаггзгвезда, а напротив „/ На Земята сме запознати с! термина "дневна светлина". Дневна светлина е „времето от изгрев до залез слънце, създадено от лъчите на слънцето. Това е резултат, както от хдиректна, така и от индиректна слънчева светлина. Това позволява на всички ни да виждаме заобикалящия ни свят, нто и не само това, а и да виждаме цветно. В тьмнинтатта всичко изглежда сиво или черно.
 • 18. Ѕип . Космоса съдържа твърди частици и газове, като хелиевия атом, които са много гъсти на кубичен метър, което пък означава, че гъстотата на самите молекули е почти никаква, което създава и вакуума в Космоса. По тази причина светлината в Космоса пътува свдмотывправа дивия без да се разпръсква или отразява се едно глхедате лазерен лъч- виждате отражени му, но не ифъчът. Така и в Космоса се вижда източн и евентуално приемателя на светлина но не и светлината като такава. Космоса няма атмосфера и е почти пълен вакуум, затова и светлината няма върху какво да се разсее, затова и Космоса винаги изглежда черен. Аїрпл (птици А , О
 • 19. изготвтхтлд ЙОАНА ИВАЙІІОВА *СТЕФАНОВА от 9 в КЛАС ПГЗ " СТЕФАН ЦАНОВ"