નરિિં હ મહે ત ા
ે નરિિંહ મહતાનરિિં હ મહે ત ા ુગજરાતી ભાષા ના પથમ કિિહતાં.આથી તેઓ આદકિિ કહિાય છે . ે
ે નરિિંહ મહતાતેમણે લખેલ રચનાઓ મા ં ભજન િૈષણિ જન ખબ જણીત ું છે , ૂ જ મહાતમા ગાધી ન ુ ં ખબ ...
• ે નરિિંહ મહતા ઉપનામ નરિૈયો, આદકિિ• જનમ ૧૪૧૪ – ભાિનગર િજલલાનુ ં તળાજ ગામ અિિાન ૧...
િનમાન ુ ું ુ• ગજરાત ના ં ઘરઘરમા ં ગજતા પદો, ગજરાતી ભાષા ના ં શેષઠ કિિઓને તેમની યાદમાં નરિિંહ ...
બાળપણ• ભગિાન શી કૃષણના પરમભકત આિદ કિિ નરિિંહ મહતાનો જનમ ૧૫મી િદીમા ં િડનગરા નાગર બાહણ ે પિરિારમા ં થયો હતો.• નરિિંહન...
બાળપણ• હિરજનિાિમા ં ભજન કરિા જતા ં નરિિંહને નાગરી નાતે ૂ નાત બહાર મકયા હતા.• અગત પિગોમા ં અને જુનાગઢના રાજ રા’...
of 7

Narsinh mehta

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narsinh mehta

  • 1. નરિિં હ મહે ત ા
  • 2. ે નરિિંહ મહતાનરિિં હ મહે ત ા ુગજરાતી ભાષા ના પથમ કિિહતાં.આથી તેઓ આદકિિ કહિાય છે . ે
  • 3. ે નરિિંહ મહતાતેમણે લખેલ રચનાઓ મા ં ભજન િૈષણિ જન ખબ જણીત ું છે , ૂ જ મહાતમા ગાધી ન ુ ં ખબ િપય હતું. ં ૂ
  • 4. • ે નરિિંહ મહતા ઉપનામ નરિૈયો, આદકિિ• જનમ ૧૪૧૪ – ભાિનગર િજલલાનુ ં તળાજ ગામ અિિાન ૧૪૮૦• કુટુ મ બ િપતા – કૃષણદાિ ( પરુ ષોતમદાિ )માતા: દયાકુંિર ુ• વયિિાય ભજિનક, આખયાનકાર• મખ ય કૃ િ તઓ : ૧૫૦૦ થી િધારે પદો ; ૂ • આતમકથાનક – પત િિિાહ, ુ • પતીન ું મામેરં, હડી, ુ ુ ું • ઝારીના ં પદ ; • ભિિત પદો- સદામા ચિરત, દાણલીલા, ચાતરીઓ, જિન ઝરમર ુ ુ
  • 5. િનમાન ુ ું ુ• ગજરાત ના ં ઘરઘરમા ં ગજતા પદો, ગજરાતી ભાષા ના ં શેષઠ કિિઓને તેમની યાદમાં નરિિંહ મહતા એિોડડ ે આપિામા ં આિે છે .• જની શરઆત ઈ.િ.૧૯૯૯ થી થઈ છે .• આ એિોડડ આધકિિ નરિિં હ મહે ત ા િાિહતય િનિધ ટસટ દારા આપિામાં આિે છે .
  • 6. બાળપણ• ભગિાન શી કૃષણના પરમભકત આિદ કિિ નરિિંહ મહતાનો જનમ ૧૫મી િદીમા ં િડનગરા નાગર બાહણ ે પિરિારમા ં થયો હતો.• નરિિંહની િાચા ‘રાધા કૃષણ’ શબદથી ફટી હતી.• નરિિંહના જિનના કુંિરબાઈન ુ ં મામેરંુ, શામળશાનો િિિાહ , હડી અને હારના ચાર પિગો ઇશર પતયેની તેમની અપાર ંૂ ં
  • 7. બાળપણ• હિરજનિાિમા ં ભજન કરિા જતા ં નરિિંહને નાગરી નાતે ૂ નાત બહાર મકયા હતા.• અગત પિગોમા ં અને જુનાગઢના રાજ રા’માડિલક િાથે ં ં ચમતકાિરક ઘટનાઓ બની. પભાિતયાં, ‘ઝલણા’ છદ અને ‘ ં કેદારો’ રાગ તેમના ખાિ િપય, પેમલકણા ભિિત અને જાનમાગડની પરં પરાના પહલા ઉતમ કિિ હતા. ે આમ નરિિંહ િાચા ભકત અને િૈષણિ હતા.