þ œÌ¨Ã €þÁŤÁ©ÁÏ - ¥ÉÅžÁýà Part By: Vema -- hotchatman2002@yahoo.com¥ÃœÁÅë¨Â§Â, ¥ÁŸÁê ŠÁ ¥ÃœÁÅë§Â¨Å ...
¡ÁëÁќͩÁ ¡ÁýÃÛÏúÊžÃ. ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ œÉ¨ÅÁÅ ¬ÃþÃ¥Á  ÿħͦþ÷ "¥ÄþÂ"¨ÂÏýà §ÁÆ¡ÁÏ (¥Äþ ÁþÂä ÌžÃâÂ ¬ÁþÁäϏ „ϙʞèÉÏ™Ã).B...
ûÄ! You have a Dirty mind €ÏžÃ. œÁ¨žÃÏúʬÁōÁÅÏžÃ, ŠÁ ¡ÁÁÑúèáÏ úçÁÅþÁ©Áôí úÃϞìÁÆàþÊ.œÁþÁÅ €ÏœÁ €ÏžÁϏ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™...
¥ÄžÁ úɦê©É¦Áê™ÁÏ. ŠÁѳ§à §Í™ÁÅݥĞÁþÃÏúà žÁÇ«ÃÛ ¥Á®ÃìÏúà œÁþÁÊ¬ÃúÁƳÂþÁÅ - úçÁÅþÁ©Áôí þÁ©ÂíþÁÅ.¥Á§Ã  ¬Áå§ÁîžÂí§Â, þÂ...
þ œÌ¨Ã €þÁŤÁ©ÁÏ - §ÉÏ™Í Part By: Vema - hotchatman2002@yahoo.com ...
¡Áë¦Á Â›Ï¨Í ¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ú¨ žÁÁÓ§ÁÌúÊֳ¥ÁÅ... emotinally,physically and sensually.‚Á ¥Á ÁÅ ¥Á Âý¨Ê Á§Áũ˱ͦÁ ¦.‡™...
‚Á þ ¡ÊÏýÅ ýËýÅ €¦±Í¦ÏžÃ. ÁžÁ¨¨Êþà ¡Á§Ã¬ÃáœÃ. €¬Á¨ÅþÂËœÊ Â§ÁÅþà ¡ÁÁэà œÄ¬Ã ¡Ê¦Á ¨þáÃÏúʬÃÏžÃ. ÂþčÁÅžÁ§ÁžÁÅ (€¥...
ÍýʧÁŜħà ¬ÁÅþÃäœÁ¥ËþÁ ¥ÁōÁÅÑ...©Ê™Ã ¬ÉÁ¨Å ÁÁÅÑœÁÆ ¡Á®ÁìÃÏžÁ €¬ÁύÁ¨ÃåœÁϏÂþÁ¨ÅÁÅœÁÅþÁä €ŸÁ§Â¨Å...úçÁÅ úÉ¥Áý¨Å ¡Á...
úħÁ ÁÅúÃÖ®Áò ©ÉþÁÁþÁÅÏúÄ, ýËýŏ £ÌÏžÁÅ £ÃÃÏúÁ£™ÃþÁ¨ÏÂ¨ÍÏúÄ œÁþÁ §ÁÿÁ¬Áê ³Âá©Á§ÁϨ͍à žÁƬÁōɮÊì ¡Áë¦ÁœÁäϨ̈́þÂä¦ þÂ...
€ÏœÁ €ÏžÁ¥ËþÁ ¬ÃÁÅÓ ¥ÉÅžÁýó§à úÁƬÁÅàþÂäþÊ¥ÉÂ, þÁÅ¥Á§ÃÏœÁ ¥ÁÆ™÷ ©ÁúÊÖ³ÍàÏžÃ.‚ύ §ÉýÃÛÏúà œÁþÁ Á®Áì¨ÍìÃ úÁƳÂþÁÅ."€...
œÁþÁÅ ‚ύÌÏúÁÏ žÁÁӧÍÌúÃÖÏžÃ. œÁþÁ ¬Á®ÁÅì ¨Ä¨ÂœÁÁŨŜÁÅþÂä¦, þ ÁÅϙɨÃ. "I dont have a problemto get raped by you.....
þÁÅ ‚¡Áôå™ËœÊ €¬Áð¨Å œÁþÁþà ©ÁžÁ¨Â¨þà ¨ÊžÁÅ.¥ÉÅœÂàþÍà œÁþÁ žÍ©Á œÁþÁÆ, þ žÍ©Á þÊþÁÆ úÁƬÁōÁÅþà ‡©Á§Ã§ÁÆ¥Áōà ©Â®ÁÅì ú...
of 12

Naa toli anubhavam

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Sports      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naa toli anubhavam

 • 1. þ œÌ¨Ã €þÁŤÁ©ÁÏ - ¥ÉÅžÁýà Part By: Vema -- hotchatman2002@yahoo.com¥ÃœÁÅë¨Â§Â, ¥ÁŸÁê ŠÁ ¥ÃœÁÅë§Â¨Å "¡Ãë¦Á", ¥ÁþÁ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©Â¨þÁÅ §Â¦Á¥ÁþìÁ¨öÁ ‚úÃÖÏžÃ. ¬Á¨öÁœÍ …¡ÁÏžÁōÁÅþÃ, þ œÌ¨Ã (¬Äàë¬ÁÏ¡Á§ÁÑ) €þÁŤÁ©ÂþÃä¥Ä¥ÁÅÏžÁÅÏúÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.þÊþÁÅ €¥É§ÃÂÃ œÁ§Á¨Ã©ÁúÃÖ ‹ žÁªÂ£âÏ žÂýÅœÍÏžÃ. ¥Á ÁÅ ¡É®Áò¦‰žÊ®ÁÅò þÃÏ™ÃÏžÃ.þÊþÁÅ ¡É®Ãì þÂýÍà virginþà ÂžÁÅ! (Ofcourse, ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ ¡É®ÃìÃ¥ÁÅÏžÊ ¥Á  ©Ã™ÁÃ ¬Áå«ÁÛϏ úÉ¡ÊåªÂþÁþÁōÍÏ™Ã. ¥Á  ©Ã©ÂÿÁ¥Á¦Á ÂêÁ‡¨ÂÏýà ©ÉŸÁ©Êí´Â¨Æ ©É¦ÁêþÁþÁä þÁ¥ÁéÁÏœÍþÊ þÁþÁÅ úʬÁōÁÅÏžÃ, ¥Á ªÄë¥ÁœÃÂ§ÁÅ)þ virginityþà ŠÁ œÉ¨ÅÁÅ €¥Á Âé¦œÍ ©ÁžÃ¨Ê³ÂþÁÅ, €¥É§ÃÂ¨ÍþÊ.Actually, ¡É®Ãì ©Á§ÁÁÆ ¬ÁíúÁÖϏ „Ϟ¥ÁþÊ þ „žÊâªÁêÏ. þÊþÁÅ ƒ€¥Á Âé¦þà ¡É®Ãì úʬÁōÁÅþà Â¡Áô§ÁÏ úÊžÂâ¥Áþà €þÁōÁÅþÊ žÁÁÓ§Á¦Á Âê¥ÁÅ,œÌÏžÁ§Á ¡Á™Ã±Í¦Á Â¥ÁÅ. ÂþÄ,  €¥Á Â馍à ¡É®Ãì ‚«ÁÛÏ ¨ÊžÁÅ..( ¬ÁϏÁœÃœÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ) So, ŠÁ ˆ™ÂžÃ±ÂýÅ ¥Á¬ÁÅà ‡Ïü¦÷ úʳÁ,break-up €¦±Í¦Á Â¥ÁÅ. ƒ €¥Á Âé¦ ŠÏ¡Áô¨Å ³ÌÏ¡Áô¨Å úÁƬáÁ™Ã±Í¦Á ÂþÁÅ, ¥ÉÂÿÃÏúÂþÁÅ, Â¥ÃÏúÂþÁÅ. 5-1 „ÏýÅÏžÃ. 34-35ÁÅúÁžÁí¦Á ¨Å, 29 üÁþÁÏ, ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ 35-36 …§ÁÅ©Áô¨Å. þÁÅ€þÃäýÍÁþÂä þÁúÃÖÏžÃ, ©Ã™Á £ÃÁÅœËþÁ ÁÅÏ™Áëþà ¡Ã§ÁÅžÁŨÅ. (A nicerear is my weakness.) Jeans¨ÍþÁÆ, Shorts¨ÍþÁÅ œÁþÁ þÁ™ÁÁúÁƬÁÆàÏýÊ, þ ÁÅ쪃 ¨¦Á œÁ¡ÊåžÃ. þ¨Íþà Â¥ÁÏ, ‚ÏžÃë¦Á ¨Ãä
 • 2. ¡ÁëÁќͩÁ ¡ÁýÃÛÏúÊžÃ. ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ œÉ¨ÅÁÅ ¬ÃþÃ¥Á  ÿħͦþ÷ "¥ÄþÂ"¨ÂÏýà §ÁÆ¡ÁÏ (¥Äþ ÁþÂä ÌžÃâÂ ¬ÁþÁäϏ „ϙʞèÉÏ™Ã).Boyfriend - Girlfriend¨Â Á¨Ã¬Ã œÃ§ÃÊ©Â®ÁìÏ. DatesúʬÁōÁÅþʩ®ÁìÏ. €¡ÁåýÍà ¥Á  ¡Êë¥Á ¦Á›Ï ŠÁ 6 - 8þɨ¨ÅÂ³ÂÁÅœÍÏžÃ. ©ÂýʬÁō͙¨Æ, ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍ͙¨ƀ¨©Âý¦±Í¦Á ¦ ¥Á  ‚§ÁÅ©Áô§Ã¥ÁŸÂê. ÂþÄ, ÌÏúÁÏ üÁëœÁàÂþʜçÁŏÁÅœÁÅϙʩ®ÁìÏ - ¥Á§ÃύÌþÃä ÿÁžÁÅâ¨Å ¥Ä§ÁÁÅÏ™Â.‡¡Áôå™ÁÆ þÊþÊ ™Ëë©÷ úʬʩ™Ãþà þ Lexus¨Í œÁþÁþà ¡ÁëÁÑþÁÁƧÍÖ£ÉýÅۍÁÅþÃ. §É³ÂÛ§ÉÏý÷ð Ä, ¬ÃþÃ¥Á ¨Ä, ±Â§ÁÅѨÄ, œÉÁ œÃ§ÃÊ©Â®ÁìÏ. ‡¡Áôå™ÁÆ üÄþ÷ð ©Ê¬ÁōÁÅþÊžÃ.  ™Éë¬ÁÅð¨Íì ýËýÅ ¡Ã§Áë¨Å þÁōÁþÁŨ ¡ÁÏ™ÁŏÁ úʬÁÆà úÁÁÑþà žÁ§Áîþ¨ìÁÆà „Ï™Ê©Ã.ŠÁ §ÍüÅ ˆžÍ ¢ÁϯÁþ÷ Ã ©É®Âò¥ÃžÁâ§ÁÏ. úÁÁÑþà úħÁ ÁýÅۍÁÅþéÁúÃÖÏžÃ. (þÁÅ ¥ÁžÁþÁœÂ±ÂþÃä instantÂ ¡ÉϱÌÏžÃÏúÊ ‚ÏÍ ¥ÁÏœÁëÏúħÁ-üÁýÅÛ; €¥É§ÃÂ¨Í ‚þÊä®ÁÅìÂ úÁÁÑþà úħÁ¨Íì ¬ÃϏ§ÃÏúÁōÁÅþÊœÁ§ÁśĥÁ›Å¨ žÁ§ÁîþÁ¤ÂÁêÏ Á§ÁÅ©ËþÁÏžÁōʥÉ ¥Á§Ã) ‹ ¥Ë Â™÷, ‡ÏœÁ¬ÉÄðÁ „ÏžÍ úÉ¡Áå¨ÊþÁÅ. þÊþÁÅ œÁþÁþà úħÁ¨Í úÁÆ™Á™Á¥ÁÅ €žÊ¥ÉÅžÁýó§Ã. £ÃÁÅœÁŏ ŠÏýÍà €ÏýōÁÅþÁä §Á©ÃÁ, ¬Ë™ÁÅ þÃÏúà œÌϏÃúÁƬÁÅàþÁä úÁþÁÅä¨Å, þÁþÁÅä ¥Á§Ä ¥Á§Ä …§ÃÏúʳ¦. úʦ, úʦ, ¡ÁýÅۍÁÅþÃþÁ™ÁŬÁÆà „ÏýÊ, €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ œÁÁŨŜÁÆ, þÁþÃäύ §ÉúÁ֏ÌýÊÛ¬ÃÏžÃ.¢ÁϯÁþ÷ €¦Á ÂêÁ, Parking Lot¨Í, Â§ÁÅ¨Í ÁÆúÁÅÏýÆ „Ï™Á£ýۨʍÁúÉ¡Êå³ÂþÁÅ "þÁÅ©Áôí ƒ§ÍüÅ ú¨ ¬ÉÄðÂ „þÂä©Áô. ‡ÏœÁ ÁÏýÍë¨ÅúʬÁōÁÅÏýÅþÂä, „Ï™Á ¨ÊÁ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ" €þÃ. "þÃþÁÅä ‡¡Áôå™ÁÆ üÄþ÷ð ¨ÍúÁÆ™Á™Á¥ÊÂþÄ, ‚žÊ ¢Á¬ÁÅÛ ýË¥ÁÅ úħÁ üÁýÅÛ¨Í úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ - ÌœÁà€ÏžÂ¨þÄä ÁþáìÁÅàþÂä¦ " €þÃ. Â¥ÉÏýÆð, ‚ύ þ Á®Áì¨Íþà Í§ÃÂ œÁþÁþà ÌÏúÁÏ ¬ÃÁÅÓ¡Á™Ê¨Âúʳ¦.
 • 3. ûÄ! You have a Dirty mind €ÏžÃ. œÁ¨žÃÏúʬÁōÁÅÏžÃ, ŠÁ ¡ÁÁÑúèáÏ úçÁÅþÁ©Áôí úÃϞìÁÆàþÊ.œÁþÁÅ €ÏœÁ €ÏžÁϏ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™Á™ÁÏ Ář €žÊ ¥ÉÅžÁýó§Ã; þÁþÂäœÁþÊ ‡¡Áôå™ÁÆ üͧÁÅ. ¥Á ÂýÊ þÊþÁÅ œÁþÁœÍ €þÂäþÁÅ.©ÉÏýþÊ, "þÁÅ©Áôí þ €ÏžÂ¨þà ‚ÏœÁ ‹¡Éþ÷ Â ±ÌÁ™ÁÝύÁƙ ‚žÊ¥ÉÅžÁýó§Ã. ‡¡Áôå™ÁÆ þ©ÉþÁÁ žÌϏÁ úÁÆ¡Áô¨Å, úÌϏÁÂ§ÁÅ֍ÁÅÏýÆúÁÆ™ÁÝÏ œÁ¡Áå, þÁÅ©Áôí ú¨ £ÂÁÅþÂä©Áô €þà £¦ÁýÍà úÉ¡Áå™Áχ¡Áôå™Ëþ „ÏžÂ?" €þà þèžÄ¬ÃÏžÃ, ƒ³Â§Ã þÁ®Áì¨ÍÃ ¬ÁÆýÏÂúÁƬÁÆà."€¥ÉÂé ¡Á¬ÃÁýÊÛ¬ÃϞçͦ÷, þ žÌϏÁúÁÆ¡Áô¨Å" €þÁōÁÅÏýÆ, ‚ύʥåÁ ÂýÂì™Â¨Í œÉ¨Ã¦ÁÁ, Â§ÁÅ ±ÍþÃúÂÖþÁÅ‹ §ÉÏ™ÁÅ þÃ¥ÁŴ¨ œÁ§ÂíœÁ, þͧÁÅ ¡ÉÁŨÅ֍ÁÅþà "³Â§Ä" €þÂäþÁÅ."ûÄ €¬Á¨Å þÁÅ©ÊíÏ ¥Éŏ™éÁ¦Á Âê! ˆ ¬ÃÁä¨Æ𠀧ÁãÏ Â©Áô! þÁÅ©Áôíþ©ÉþÁÁ Ì¨œÁ¨Å ©É¦Áê™ÁÏ þÁÅ þÁúÁ֍Á±ÍœÊ ¥ÉÅžÁýÍìþÊ úÉ¡ÊåžÂþÃä. Ireally enjoy that. €ÏžÁōͬÁ¥Ê ÁžÂ þÄœÍ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨ÂìþçÌéÿÁ¥Á ÂýϏ ýËýÅ £ýۨŠ©Ê¬ÁōÁÅþà ©Á³ÂàþÁÅ" €ÏžÃ, ƒ³Â§Ãˆ¥Á ÂœÁëÏ ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÁÅÏ™Â, ¡Á®ÁòÃÏžÁ ÃÏžÁ¡ÉžÃ¥Áþà úèáÏÂþ̍ÃÑ¡ÉýÃÛ.þ̍Áѳ§Ã, ¥Á  relationship ŠÁ ÌœÁà¥Á¨Å¡ÁôœÃ§ÃÃ±Í¦þÁýÛþáÃÏúÃÏžÃ. ŠÁѳ§à ¥Á§ÄžÁÁÓ§Á¦±Í¦þÁýÛþáÃÏúʬÃÏžÃ. ¥ÁþÁéŸÁÅ™ÁÅ Äëþ÷ ¬ÃÁä¨÷‚úÊÖ¬ÃþÁýÛþáÃÏúÃÏžÃ. €ÏœÁ©Á§ÁÁÆ „ÏúÁōÁÅþÁä Î§Á©Â¨þÃäÏýÃþÄ¥ÁÏýÁ¨Ã¡Ã, ŠÁѳ§à £§ÃœÉÃÏúʦÁ ¨þáÃÏúʬÃÏžÃ.Wow!! €þÂäþÁÅ, ‚ύʥÁþÂ¨Í œÉ¨Ã¦ÁÁ. ÁÅÏ™ÉþÃϙ ‡žÍ úÉ¡Áå¨Êþä©ÁþÁ. ¥ÁžÃþÃϙ ¡Á¨Êþà „žÊíÁÏ. œÁ¨¡ÁϜ ©Ê™Ã ©Ê™Ã Â¥Á ÃäüÂí¨¨Å. ŠÁÑúÊœÍà ™Ëë©÷ úʬÁÆà þ ÁÅ™ÃúÉ¦ê œÁþÁ ¤ÁÅü¥ÄéžÁ ©Ê³ÂþÁÅ.üÅœÁÅà þåçÂþÁÅ. ™Ëë©÷ úʬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ þÁÅ £ÂÂ €¨©ÂýÅ, €¨Â œÁþÁ
 • 4. ¥ÄžÁ úɦê©É¦Áê™ÁÏ. ŠÁѳ§à §Í™ÁÅݥĞÁþÃÏúà žÁÇ«ÃÛ ¥Á®ÃìÏúà œÁþÁÊ¬ÃúÁƳÂþÁÅ - úçÁÅþÁ©Áôí þÁ©ÂíþÁÅ.¥Á§Ã  ¬Áå§ÁîžÂí§Â, þÂúÁÆ¡ÁôžÂí§Â þÂ¥ÁþÁ¬ÁÅ úÁžÃ©Ê¬ÃþÁýÅÛϞà œÁþÁÅ:"ÌœÁà €ÏžÂ¨Å €ÏýÅþÂä©Áô, ‚ÏœÁÄ ±ÂœÁ €ÏžÂ¨ ÁŧÃÏúÃþɡÁôå™ÁÆ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ" €ÏžÃ.¥Á§Ã þɍÁÑ™Á¨Êþà ŸË§ÁêÏ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ."I am a big fan of your tight ass. Everytime I look at yourrear, I am instantly aroused" €þÂäþÁÅ, ‚ύʥÁþÂ¨Í œÉ¨Ã¦ÁÁ."I know that yaar! When ever we hug and make out, thatswhere your hands dance" €ÏžÃ. "...and I always enjoyed it"€ÏžÃ ‚ύ¬Áà úèáà þÁ©ÁôíœÍ."Well, you are irresistable" €þÂäþÊäþÁŁ Â§ÁÅ ¡Áë¦Á ›ϨÍþÊ ¥Á  ‚§ÁÅ©Áô§Ã ¥ÁŸÂê ¥ÉÂ¥Á Âý¡Áô „úÁÅÖ¨þÄä©Ã™Ã±ÍœÁÅþÂä¦..¥Á§Ã, ©Á¨¡Áô Í§ÃÁ¨ ¬Áύɨ¨Å £ÃÁŬÁōÁÅÏýÅþÂä¦,ŠÁÑý̍ÁÑýÏÂ..þ úʦ œÁþÁ üÅœÁÅà¨ÍÏúÃ, ¥É™Á¥ÄžÁŏÂ, §Á©ÃÉ ¡ËþÁÅÏúÃ, £ÂëþÁÅœÁÁŨŜÁÆ, ©Ä¡Áô¥ÄÏúÃ, ©ÉþÁÅä¡ËþÁÅÏúà ü§ÁÅœÁÆ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ¡Ë ÃÏžÃ.¬ÁŜ§ÁϏ ©Ê®ÁìœÍ þåçÂþÁÅ. ‚ύ ÃëÏžÁÃ œÄ¬ÁōɮÊì ¡Áë¦ÁœÁäϨ̈́þÁäþÁÅ ÂþÄ, ³ÂŸÁêÏ Â¨ÊžÁÅ. Â§ÁÅ-¬ÄýÆ, ¬Äý÷-£É¨ÆÛ €™ÁÅÝ ©ÁúÂÖ¦. -‚ύ „ÏžÃ
 • 5. þ œÌ¨Ã €þÁŤÁ©ÁÏ - §ÉÏ™Í Part By: Vema - hotchatman2002@yahoo.com .......continued from first part....."I am a big fan of your tight ass. Everytime I look at your rear, Iam instantly aroused" €þÂäþÁÅ, ‚ύʥÁþÂ¨Í œÉ¨Ã¦ÁÁ. "I know thatyaar! When ever we hug and make out, thats where yourhands dance" €ÏžÃ. "...and I always enjoyed it" €ÏžÃ ‚ύ¬Áà úèáÃþÁ©ÁôíœÍ. "Well, you are irresistable" €þÂäþÊäþÁÅ  Â§ÁÅ ¡Áë¦Á ›ϨÍþÊ¥Á  ‚§ÁÅ©Áô§Ã ¥ÁŸÂê ¥ÉÂ¥Á Âý¡Áô „úÁÅÖ¨þÄä ©Ã™Ã±ÍœÁÅþÂä¦.. ¥Á§Ã, ©Á¨¡ÁôÍ§ÃÁ¨ ¬Áύɨ¨Å £ÃÁŬÁōÁÅÏýÅþÂä¦, ŠÁÑý̍ÁÑýÏÂ.. þ úʦ œÁþÁüÅœÁÅà¨ÍÏúÃ, ¥É™Á¥ÄžÁŏÂ, §Á©ÃÉ ¡ËþÁÅÏúÃ, £ÂëþÁÅ œÁÁŨŜÁÆ, ©Ä¡Áô¥ÄÏúÃ,©ÉþÁÅä¡ËþÁÅÏúà ü§ÁÅœÁÆ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ¡Ë ÃÏžÃ. ¬ÁŜ§ÁϏ ©Ê®ÁìœÍ þåçÂþÁÅ.‚ύ ÃëÏžÁÃ œÄ¬ÁōɮÊì ¡Áë¦ÁœÁäÏ¨Í „þÂäþÁÅ ÂþÄ, ³ÂŸÁêÏ Â¨ÊžÁÅ. Â§ÁÅ-¬ÄýÆ, ¬Äý÷-£É¨ÆÛ €™ÁÅÝ ©ÁúÂÖ¦. ........(‚Á úÁžÁ©ÁÏ™Ã).......þ €©Á¬Áà úÁƬÃ, ¬ÄýÅ-£É¨ÅÛ ÌžÃâÂ ¨ÆüÅ úʬÃ, back restþÂύ¬Áà ©ÉþÁÁÅÑ €™ÁجÁÅÛ úʬÃÏžÃ. þ ©Ë¡Áô ‹§ÁÁÏýÃœÍúÁƬÃÏžÃ. œÁþÁ Á®Áì¨Íìþà úèáÜÁþÁÏ þÁþÁÅä ¥ÁÅÏžÁōÁųñͥÁÏžÃ. ¥É¨ìÂ þ úÊœÁŨŠœÁþÁ üÁþÁ¡Áô ³ÌÏ¡Áô¨ÅžÂýÃ, ¡Ã§ÁÅžÁŨ ©ÁÏ¡Áô¨Ãä úʧÁōÁÅþÂä¦.  £ýÛ¨ £ÃÁÅœÁŨÍì¬Áå«ÁÛϏ þ ©Ê®ÁìÁÅ œÁÁŨÆàþÁä œÁþÁ «Ê¡Áô¨Å þÃύ ¥ÁœÁÅàÁ¨ÃÃ¬ÁÅàþÂä¦.‚ÁÑ™ÁþÁÅÏ™Ä, þ §ÁÆ¥÷ þà úʧÁō͙ÂþÍà ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ ŠÁÁÏý ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. €¡ÁåýÃÊ §ÂœÃë 11 žÂýÃÏžÃ.  ÁÏý
 • 6. ¡Áë¦Á Â›Ï¨Í ¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ú¨ žÁÁÓ§ÁÌúÊֳ¥ÁÅ... emotinally,physically and sensually.‚Á ¥Á ÁÅ ¥Á Âý¨Ê Á§Áũ˱ͦÁ ¦.‡™Á¥Á úÉ¦ê ¬ÄÛ§ÃϏÁÅ ¥ÄžÁ, Á®ÁÅò §Í™ÁÅÝ ¥ÄžÁ, Â®ÁÅìAccelerator and brake ¥ÄžÁ.. þ Ářà úÉ¦ê ŠÁÑýʎ®ď „ÏžÃ.. ‚Á ú¨ £ÃüÄ €¦±Í¦ÏžÃ. ¡Á¨ÊÁ, ‹¡Á¨ÊÁœÁþÁ ³ÌÁ¬ÁϜ œÁ™Ã¥Ê³ÍàÏžÃ. ‡ÁÑ™Á ¥ÁÅýÅۍÁÅþÂä £ÃÁÅœÁŏœÁÁŨÍàÏžÃ.ÌžÃâ¬Ê¡ÁýÍà ¡Ëý ü§ÊÖ¬ÃÏžÃ.Äë¥÷ Á¨§÷ £ÎìüÅ. ¨ÍþÁ þÁ¨ìþà £Âë. úÁÁÑþà ÁÅÏ™ÁëþÃúÁþÁÅä¨Æ, þ §Â¡Ã™ÃÃ ÌžÃâÂ §ÉúÃÖ £Âë¬Á§Ä¨ÍÏúÃüÁýÅÛ¨ÍÏúÄ £¦ÁýÍà úÌúÁÅ֍̳Âà¦Ê¥É €þÁäýÅۏ¬ÁƞɍÃÑþÁ úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨Æ, þÍýÃœÍ úÉ¡ÁôåÍ¨ÊþͥɞÊíÁÏœÍ ©Ê™ÉÃÑþÁ …¡Ã§Ã £§ÁÅ©Ë ‡Ã¬ÉÃ¬Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä§Á£ç§ÁÅ £ÏœÁŨÂìÏýà §Ì¥ÁÅé¨Æ, §Á©ÃÁ ¡Áõ§ÃàÂ Á¡Áå¨ÊþÍÄì©Êü÷.. ‚©ÁþÄä úÁƬÁÅàÏýÊ þÂÊžÍ ¨ÍÁÏ ©ÁúÊÖ¬ÃþÁýÅÛÏžÃ.¥ÁÏúà ¡Á¬Ã™Ã ú¦Á. þÁÅþÁäþà ¥É™Á, žÂþÃ¡Ë €œÃ ¬ÁþÁäþĮ̈ŬÁÅ.. ¨ÂÉýÊۥɠ§ÉÏ™ÁÅ ©Á¯Íü¨ ¥ÁŸÁê úÍÁÅэÁÅþÃ,þÁþÁÅä ¥Á§Ä ¥Á§Ä §ÉúÁ֏̙ÁÅœÍÏžÃ. €¬Á¨Ê úÃ¥Áé účÁýÃ. ™É¤Ëç¥Ë®Áò ©ÊÁÏœÍ ±ÍœÍϞà Â§ÁÅ. þÁÆý-™É¤Ëç ¥Ë®Áò ©ÊÁϜ͍ÌýÅۍÁÅÏýÍϞà þ ÁÅÏ™É. ¡ÁëœÄ ©ÁÏžÁÁü¨Í³Â§ÃžÂýñ͜ÁÅþÁä Street Lights ©É¨ÅœÁŧÍì üÏʨ÷ ¥ÁÏýÅþÁäœÁþÁ €ÏžÁÏ þ ¥ÉÂöÁþÃä ¡ÉÏúÁÅœÍÏžÃ.(‚ÏœÁÄ, œÁþÁÅ ¥Äþ¨ „ÏýÅÏžÁþà úɱÂåþÁÅ. ÁŧÁÅàÏžÂ? )
 • 7. ‚Á þ ¡ÊÏýÅ ýËýÅ €¦±Í¦ÏžÃ. ÁžÁ¨¨Êþà ¡Á§Ã¬ÃáœÃ. €¬Á¨ÅþÂËœÊ Â§ÁÅþà ¡ÁÁэà œÄ¬Ã ¡Ê¦Á ¨þáÃÏúʬÃÏžÃ. ÂþčÁÅžÁ§ÁžÁÅ (€¥É§ÃÂ ÿ˩ʬ÷ ¨Í ™Ëë©Áô úʬÁÅàþÁä ¥ÃœÁÅ먍À§Áã¥Á©ÁôœÁÅÏžÃ, þÊþÊ¥ÁÏýÅþÂäþÍ !). ¥Á¬ÁÅà ‡Ïü¦÷ úɦÁê™ÁÏœÁþÁ ©ÁÏœÁÅ ‚ύÁ. þ úÊœÃþà œÁþÁ úÊœÁŨÍà Š™Ã¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ©Á®ÁìϜ ±Â¥ÁōÁÅÏýÍÏžÃ. Top to Bottom.. œÁ¨¡ËþÁÅϙåÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ.üÅœÁÅà...ü™Á...œÁ¥ÁÁÏœÍ ¥ÁƬÁōÁűͦþÁ Á®ÁÅì...
 • 8. ÍýʧÁŜħà ¬ÁÅþÃäœÁ¥ËþÁ ¥ÁōÁÅÑ...©Ê™Ã ¬ÉÁ¨Å ÁÁÅÑœÁÆ ¡Á®ÁìÃÏžÁ €¬ÁύÁ¨ÃåœÁϏÂþÁ¨ÅÁÅœÁÅþÁä €ŸÁ§Â¨Å...úçÁÅ úÉ¥Áý¨Å ¡ÁýÃÛ, þÁÅþÁäþà Á™ÁÝ¡Áô ©ÁÏ¡Áô...œÁ¨ ¡ËÉœÁàÂ, ¬ÁþÁäþà Ì¨Å¬ÁÅ œÁ¡Áå ‚ÏÊ €úÂÖžÁþ ¨ÊþåəÁ...þÃÏ™ÁÅ ¡ÁôþÁä¥Ã þÂýà ªÁ§ÁžÂëœÃë¦ÁÏžÁÅ, §ÉÏ™ÁÅ ÌÏ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅþêÁî£âϏ ü¨ũ§ÁÅœÁÅþÁä ¬ÁþÁäþà ¬É¨¦ÊýÃþÃ, þ ©Ê®ÁìþʩʦÁþÁÅä¨Å úʬÁōͥÁþà öÁíþìÁÅàþÁäýÅÛ, ¥É¨ ¥É¨ìÂ œÁþÁ¬Ááþ¨¡Ë ©Ê¬ÃϞà þ úÊœÃþÃ. þÊþÁÅ ˆ¥Á ÂœÁëÏ ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¡Á™ÁÁ,  ©ÌÏ¡Áô¨þÁÆ, ³ÌÏ¡Áô¨þÁÆ, ‡œÁÅà¨þÁÆ, ¨ÍœÁŨþÁÆ,³ÂížÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛþÁÅ. œÁþÁúÊœÁŨŠþ úʜá˩ʬÀžÃ¥Ã ¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ. ¥É¨ìÂ þ̍ÃÑÏžÃ. ¥ÉœÁà¥ÉœÁàÂ œÁþÁ ¬Á®ÁÅìþ ©Ê®ÁìÃÏžÁ þ̍ÁÅэÁÅÏýÅþÂä¦. ©ÁÇœÂ਍ÁÅ þÁ™Ã¥ÁŸÁêÊÏžÁë¥ÁÅÏýÅÏžÁþÁäýÅÛ, ¬Á®Áì ¥ÁŸÁê¨Í þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþÁäþáÁô¨Åð ¬Áå§Áî ¥ÁœÁÅàÂ, Á¥ÁéœÁÅàÂ „ÏžÃ.¥ÉÂöÁœÃªÁ¦ÁÏœÍ ÁþÁŨŠ¥ÁƬÁōÁÅþÃ, "¥÷éé.." €þÃþÃýÆÛ§ÁŬÁÆà, œÁþÁÅ ‡ÏœÁ ¥ÁŸÁŧÂþÁŤÁƜà €þÁŤÁ©Ã³ÍàϞ͜ɨæÁüÉ¡ÃåÏžÃ.‚Á ¥É¨¥É¨ìÂ žÁ¯ÃþÁ žÃªÁÂ, ¦Á ÂœÁë ¥Á§Á¨Â ÌþÁ³ÂÃÏžÃ.¥ÉœÁàþà ±ÌýÛ...þÁÅþÁäþà þ¤à ¡ÁëžÊªÁÏ...‚Á œÁþÁ ¡Áë¥Ê¦ÁÏ ¨ÊÁÅϙ þ úʦ, žÂþà ‚«ÁÛ¥ÉÅúÃÖþÁ úÍýÍéɮÊì ¡Áë¦ÁœÁäÏ ¨Í „ÏžÃ. þ œÌÏžÁ§Á±ÂýÆ, ¡ÁôÍ¨ÊþÍͧÍ úÁƬÃ, œÁþÁÅ þÁþÂä¡Ê ¡Áë¦ÁœÁäÏ úʳÍàÏžÃ.
 • 9. úħÁ ÁÅúÃÖ®Áò ©ÉþÁÁþÁÅÏúÄ, ýËýŏ £ÌÏžÁÅ £ÃÃÏúÁ£™ÃþÁ¨ÏÂ¨ÍÏúÄ œÁþÁ §ÁÿÁ¬Áê ³Âá©Á§ÁϨ͍à žÁƬÁōɮÊì ¡Áë¦ÁœÁäϨ̈́þÂä¦ þ ©Ê®ÁÅì. þÁÅ ³ÂŸÁêÏ Â©ÁýÊìžÁÅ. ¥Á®Âò ¥Á®Âò¡Áë¦ÁœÁäÏ úʬÁÅàþÂäþÁÅ.. þ úÊœÃþà ÁýÃۏ ¡ÁýÊÛ¬ÁōÁÅϞà -¡Ã°ó¨Å §ÉÏ™ÁÅ £ÃÃÏúʬÃϞà - §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨Æ žÁÁÓ§ÁÂþ̍ÁÅэÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ ‚ύÌÏúÁÏ £¨¡Áë¦ÉÁÏ úʳÂþij§Ã."¡Äìü÷.. ©ÁžÁÅâ.. ¡Äìü÷" €ÏžÃ £œÃ¥Á ¨ŜÁÆ"ˆÏ" €þÂäþÊäþÁÅ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ ÁœÁ 50 þÃ¥ÁŴ¨ ¥ÎþÁÏ œÁ§ÂíœÁ ¥Ê¥ÁÅ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅþÁä ¥ÉÅžÁýà ¥Á Âý¨©Ã."©ÁžÁÅâ.." €ÏžÃ ¥Á§Á¨Â."ˆÏ ?" €þÂäþÊäþÁÅ ¥Á®Âì."§ÁÆ¥÷ ©ÁúÊÖ³ÍàÏžÃ""‚ύ 5 þÃ¥ÁŴ¨Š„ϞèÊ""€¦þÂ.. ‚¡Áôå™ÁÅ ©ÁžÁÅâ.."œÁþÁ §ÁÆ¥÷Ã ©É®Áì™ÂþÍà œÄ¬Áōͩ¨ÃðþÁ Exit ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ.Â§ÁÅ ³Íì úʬÁÆà œÁþÁ ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ. þ úÉ¦ê œÁþÁ ¤ÁÅü¨¥ÄžÁŏÂ, ¡Ãý¡Ãý¨Â™Ê £Æ£÷ð œÍ ™ÁōÁÅÏýÍÏžÃ.¥Ê¥ÁÅ œÁþÁ "Apartment Complex"¨ÍÃ ©ÁúÊֳ¥ÁÅ.©ÉÏýþÊ þ úÊœÃþà œÍ¬Ê¬Ã, ¡Ëý ¬Á§ÁÅâÁÅÏžÃ.œÁþÁ £Ã¨ÃÝϏÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ Â§ÁÅ ±Â§÷Ñ úʳÂþÁÅ. ¬ÄýÅ-£É¨ÅÛ œÄ¬Ê¬Ã,ÁÅϙɨ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠÁýÅۍÁÅþà œÁ¨ žÃÏúÁōÁÅÏžÃ. þÊþÁťɨìÂ œÁþÁ Á™ÁÝÏ ‡œÃà ¬ÁÆýÏ Á®Áì¨ÍÃ úÁƳÂþÁÅ. ©ÉÏýþʬÏÁÅÓ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ.
 • 10. €ÏœÁ €ÏžÁ¥ËþÁ ¬ÃÁÅÓ ¥ÉÅžÁýó§à úÁƬÁÅàþÂäþÊ¥ÉÂ, þÁÅ¥Á§ÃÏœÁ ¥ÁÆ™÷ ©ÁúÊÖ³ÍàÏžÃ.‚ύ §ÉýÃÛÏúà œÁþÁ Á®Áì¨ÍìÃ úÁƳÂþÁÅ."€¨Â úÁÆ™ÁÁÅ £Â£Æ.. þÁÅ ¬ÃÁÅÓ.." €ÏžÃ"‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ˆ¥ËϞà  ¬ÃÁÅÓ ?" €þÂäþÁłύ Â§ÁÅ¨Í ÁƧÁÅÖþÊ Á£Å§ÁÅì úÉ¡ÁôåÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ. ‚žÁâ§Ã¨Í‡©Á§ÃÄ ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÂÛ¨þà ¨ÊžÁÅ."Its getting too late.. ‚ύÁ ©É®ÁœÂþÁÅ" €ÏžÃ"þÄ §ÁÆ¥÷ ©Á§ÁÁÆ ©ÁúÃÖ, þÃþÁÅä ¨Í¡Á¨Ã ¡ÁÏ¡Ã þÊþÁÅ ©É®ÂàþÁÅ"€þÂäþÁÅ"€ÁѧÁ¨ÊžÁŨÊ, ‚žÊ ÁžÂ §ÁÆ¥÷ I am OK by myself"þ¨Íþà Â¥Á¡ÃªÂúà ÁžÁÏ œÌÁÅÑœÍÏžÃ.. žÌ§ÁÂ¨ÃðþÁ Äëþ÷¬ÃÁä¨Å žÌ§ÃÊ¬ÃÏžÃ, §ÉúÃÖ±Í §ÉúÃÖ±Í €ÏýÍÏžÃ."‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ §ÁÆ¥÷Ã ±Í¦ úɦÁ Âê¨ÃðþÁ ¡Áþ洀 ¨ÊžÁÅ. §Ê¡Áô¬É¨©Ê ÁžÂ. ©ÁúÃÖ Â¬Ê¡Áô ÁÆúÍþà ©É®ÂàþÁŨÊ" €þÂäþÁÅ.€¬Á¨Å ¥Á Þà ¥Á Â¥ÁƨÊ. ‡¡Áôå™ÁÅ Friday Night £¦ÁýÍéɮÃìþÂ, return¨Í þ §ÁÆ¥ÁŨÍþÍ, œÁþÁ §ÁÆ¥ÁŨÍþͧèÁÅ𠀦, ¬Á§ÁžÂÂ Á£Å§ÁÅì úÉ¡ÁôåÁÅþà £¦Á¨Êâ§ÁŜ¥ÁÅ."ƒ§ÍüÅ þÃþÁÅä þÁ¥Áé¨ÊÁÅϙ „þÂäþÁÅ £Â£Æ..þÄ ©Á§Á¬Á úÁƬÊàú¨ €þÁÅ¥Á ÂþÁϏ „ÏžÃ" €þà Â§ÁÅ žÃÃÏžÃ.úÁýōÁÅÑþÁ þÊþÁÆ žÃÊ³ÂþÁÅ. Á£ÅÁÅÑþÁ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ úÊœÁŨʳÂþÁÅ. ÌžÃâÂ žÁÁӧÍà ¨ÂÂþÁÅ.ÌÏœÁÅ œÁÃÓÏúÃ, Whispering VoiceœÍ "ˆÏ? §Ê¡÷ úʳÂàþÁþÀþÁÅ¥Á ÂþÁ¥Á Â?" €þÂäþÁÅ
 • 11. œÁþÁÅ ‚ύÌÏúÁÏ žÁÁӧÍÌúÃÖÏžÃ. œÁþÁ ¬Á®ÁÅì ¨Ä¨ÂœÁÁŨŜÁÅþÂä¦, þ ÁÅϙɨÃ. "I dont have a problemto get raped by you..", €þà ÌÏýɏ þ©ˡÁô úÁƬÃ,"but not today..”"Why not?""ˆ¥É £Â£Æ.. ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊþÁÏœÁÂ ˆžÊžÍ úʳÂþÁÅ. ˆžÍ§ÁÁ¥ËþÁ ‚£çϞÏ „ÏžÃ.. €žÄ ÂÁ €§ÉØÏýŏ ƒ £ýۨťÁ §ÁÅ֍ÁÅÏýÊ ÂþÄ, þÁÅ ¥ÁþÁªÂîϜà ¨ÊžÁÅ"ƒ³Â§Ã ‚ύ £ÂÂ žÁÁӧÍà ¨ÂÂþÁÅ œÁþÁþÃ. œÁþÁ ¡Áõ£ÏœÁŨťɜÁàÂ, öÁ¦Â, þçÌéÿÁ¥Á ÂýϏ þÁþÁÅä ©ÁœÁÅàÁÅþÂä¦.þÁÅžÁŧÁÅ¡ËþÁÅϙà ¥ÁÅϏÁŧÁŨŠœÁ¡ÃåÏúÃ, ÂšÁϏ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÂÛþÁÅ. œÁ¥ÁÁϏ Á®ÁÅì ¥ÁƬÁōÁÅÏžÃ. ÎÃ¨ÃþÃύ£ÏÃÏúÃÏžÃ. œÁþÁ ©Ê™Ã ªÂí¬Á þÁþÁÅä úÁÃѨÏèà ¡É™ÁÅœÍÏžÃ.þÊþ̍Á úÉ¦ê œÁþÁ ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ, ‚ÏÍ úÉ¦ê œÁþÁ ¡Ã§ÁÅžÁŨ¥ÄžÁ©Ê¬Ã, ‚ύ¬Áà £ÃÃÏúÂþÁÅ. œÁþÁÅ ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ©ÁžÁŨÅàþÁäþÃýÆÛ§ÁÅå¨Å þÁþÃäύ §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÅþÂä¦. ‚žÁâ§ÁÏ £ÂÿÁê¡Áë¡ÁÏúÂþÃä ¡ÁýÃÛÏúÁōÁÅþÊ ¡Á§Ã¬ÃáœÃ¨Í ¨Ê¥ÁÅ. ŠÁ§Ã€ŸÁ§Á³Â¥Á ÂëüÂêþÃä ‚ÏÌÁ§ÁÅ Áë¥ÃÏúÊ žÁÏ™Á¦Á ÂœÁë¨Í„þÂä¥ÁÅ. ƒ žÊªÁÏ¨Í ‚žÍ ¬ÁÅŽÏ.. öÁ¦Â §Í™ÁÅݥĞÁ þ裙åÁÅžÁÅâ¨Å¡ÉýÅۍÁÅþÂä €™ÃÊ©Â§ÁŏÂþÄ, Á®ÉìÁ§Ê¬Ê©Â§ÁŏÂþÄ„Ï™Á§ÁÅ. úÁ¨ìþà ¡Ã¨ì œÉ¥Éé§Á ©ÁúÃÖ ¥Á  ‚žÁâ§ÃþÄ œÁ™ÃœÊÂþÄ,¥Ê¥ÁÅ ƒ ¨ÍÁϨ͍à §Â¨ÊžÁÅ."úÁ¨ÃÂ „ÏžÃ.. ©Á›ÅÁÅ ©Á³ÍàÏžÃ. þÁþÁÅä ©ÁžÃ¨Ê¦Áê§Â, þÊþÁŨ͡Á¨Ã ±ÍœÂþÁÅ" €ÏžÃ Í¥ÁŏÂ. œÁþÁÃ ¡Êë¥Á ‡ÁÅÑ©Á¦œÊþÁþÁÅä "Š§Ê" €ÏýÅÏžÃ.
 • 12. þÁÅ ‚¡Áôå™ËœÊ €¬Áð¨Å œÁþÁþà ©ÁžÁ¨Â¨þà ¨ÊžÁÅ.¥ÉÅœÂàþÍà œÁþÁ žÍ©Á œÁþÁÆ, þ žÍ©Á þÊþÁÆ úÁƬÁōÁÅþà ‡©Á§Ã§ÁÆ¥Áōà ©Â®ÁÅì úʧÁōÁÅþÂäÏ  §ÍüÅ.ÂþÄ, ‹ ¡ÁžÃ §ÍüŨ¦þ œÃ§ÁÁÑ ¥ÁÅÏžÊ þÊþÁÆÿÃÏúÁþÃSurprise ‚úÃÖϞà þÁÅ ...(©Êúà úÁÆ™ÁÏ™Ã)

Related Documents