BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN2007 Annual Report Baùo caùo thöôøng nieân 2007 1
06. Thoâng ñieäp cuûa Chuû tòch HÑQT 10. Giôùi thieäu Ngaân haøng Nam AÙ 14. Nhöõng söï kieän noåi baät ...
Baùo caùo thöôøng nieân 2007 3
“...Traûi qua 15 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, vöôït qua bieát bao khoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng nhö hoâ...
Baùo caùo thöôøng nieân 2007 5
6 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
Thoâng ñieäp cuûa Chuû Tòch HÑQTKính thöa Quyù vò,Sau khi chính thöùc gia nhaäp vaøo Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi ...
Voán ñieàu leä ñaït 575 tyû ñoàng8 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
Baùo caùo thöôøng nieân 2007 9
Quaù trình Ngaân haøng TMCP Nam AÙ chính thöùc hoaït ñoäng töø ngaøy 21/10/1992 theo Quyeát ñònh soá 0026/NHG...
Beân caïnh caùc hoaït ñoäng kinh doanh truyeàn thoáng, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ tieán haønh hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính, ...
Chieán löôïc phaùt Trong xu höôùng hoäi nhaäp neàn kinh teá theá giôùi hieän nay, cuøng vôùi vieäc naém baét c...
· Veà toång taøi saûn: Döï kieán toác ñoä taêng tröôûng bình quaân toång taøi saûn töø nay ñeán 2012 trung bình ñaït 80%/n...
Nhöõng söï kieän noåi baät naêm 2007 Naêm 2007 ñöôïc xem laø coät moác quan troïng ñaùnh daáu 15 naêm xaây döïng v...
Cô hoäi laãn thaùch thöùc vaãn coøn ôû phía tröôùc, song vôùi kinh nghieämvaø noäi löïc ñaõ tích luõy ñöôïc qua moät q...
16 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
107Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït tyû ñoàng Baùo caùo thöôøng nieân 2007 17
18 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
4 3 2 1 1 OÂn...
Ban laõnh ñaïo Ngaân Haøng Nam AÙ HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng Nguyeãn Quoác Myõ ...
BAN KIEÅM SOAÙTOÂng Nguyeãn Vaên Daäu OÂng Trang Xuaân Töûng Baø...
BAN ÑIEÀU HAØNH OÂng Tröông Minh Khai OÂng Laïi Quoác Tuaán ...
OÂng Leâ Khaùnh Hieàn OÂng Nguyeãn Danh Thieát OÂng Traàn Ngoï...
Sô ñoà toå chöùc Ngaân Haøng Nam AÙ ...
BAN KIEÅM SOAÙT Control Committee BAN KIEÅM TOAÙN NOÄI...
Vai troø, Hoäi ñoàng quaûn trò: laø cô quan quaûn trò cuûa Ngaân haøng Nam AÙ, coù toaøn quyeàn nhaân danh Ngaâ...
Toång Giaùm ñoác: laø ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò, tröôùc phaùp luaät veà vieäc ñieàu haønh hoaï...
Coâng taùc Ruûi ro veà laõi suaátquaûn lyù ruûi ro Ruûi ro veà laõi suaát xaûy ra khi coù söï bieán...
Ruûi ro töø caùc hoaït ñoäng ngoaïi baûng:Haàu heát caùc khoaûn baûo laõnh L/C, caùc khoaûn Ngaân haøng Nam AÙ cam keát ch...
30 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
Baùo caùo cuûa Toång Giaùm Ñoác Naêm 2007, neàn kinh teá Vieät Nam tieáp tuïc phaùt trieån oån ñònh, ñaït möùc taê...
Toång quan tình hình taøi chính naêm 2007 Naêm 2007 laø naêm thò tröôøng taøi chính - tieàn teä ñaõ coù böôùc phaùt tr...
Baùo caùo thöôøng nieân 2007 33
Phöông chaâm haønh ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ laø “An toaøn, phaùt trieån,34 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
hieäu quaû vaø beàn vöõng” Baùo caùo thöôøng nieân 2007 35
Hoaït ñoäng huy ñoäng voán Chæ tieâu (tính ñeán 31/12/2007) ...
Hoaït ñoäng söû duïng voán Chæ tieâu (tính ñeán 31/12/2007) Soá dö (Tyû ñoàng) ...
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007
of 140

Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Thiet ke Bao cao thuong nien - Nam A Bank 2007

 • 1. BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN2007 Annual Report Baùo caùo thöôøng nieân 2007 1
 • 2. 06. Thoâng ñieäp cuûa Chuû tòch HÑQT 10. Giôùi thieäu Ngaân haøng Nam AÙ 14. Nhöõng söï kieän noåi baät trong naêm 2007 18. Giôùi thieäu Ban laõnh ñaïo 24. Sô ñoà toå chöùc 30. Baùo caùo cuûa Toång giaùm ñoác 32. Toång quan tình hình taøi chính 2007 42. Ñònh höôùng phaùt trieån naêm 2007 44. Baùo caùo taøi chính naêm 2007 70. Baùo caùo kieåm toaùn 74. Message from the Chairman 78. Overview of Nam A Bank 84. Highlighted events in 2007 86. The Board of Directors 94. General Director’s Report 96. Financial Overview 2007 104. Development Orientations for 2007 106. Financial Statement 2007 132. Auditors Report 134. Branch Network 2007 2 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 3. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 3
 • 4. “...Traûi qua 15 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, vöôït qua bieát bao khoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng nhö hoâm nay, moãi coå ñoâng, moãi caùn boä nhaân vieân Ngaân haøng Nam AÙ ñeàu mang trong loøng nieàm töï haøo veà Ñaïi gia ñình Ngaân haøng Nam AÙ. Trong giai ñoaïn môùi saép tôùi, chuùng ta seõ phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên, thöû thaùch. Vôùi taâm nieäm khoù khaên laø pheùp thöû cho loøng kieân ñònh vaø quyeát taâm phaùt trieån ñi leân, Ngaân haøng Nam AÙ seõ khoâng ngöøng noã löïc ñeå hoaøn thieän chính mình, xaây döïng loøng tin vöõng chaéc nôi khaùch haøng, cam keát toân troïng quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng vaø gia taêng giaù trò cuûa caùc coå ñoâng...”4 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 5. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 5
 • 6. 6 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 7. Thoâng ñieäp cuûa Chuû Tòch HÑQTKính thöa Quyù vò,Sau khi chính thöùc gia nhaäp vaøo Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi * Xaây döïng vaø phaùt trieån Ngaân haøng nhaèm gia taêng toái ña lôïi nhuaän,(WTO), Vieät Nam tieáp tuïc ñöôïc baàu choïn laø moät trong hai thaønh thoûa maõn ngaøy caøng toát hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng nhaèm khoângvieân khoâng thöôøng tröïc cuûa Hoäi ñoàng Baûo an Lieân hieäp quoác khu ngöøng naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng. Töøng böôùcvöïc Chaâu AÙ nhieäm kyø 2008 - 2009. Trong naêm qua, neàn kinh teá ñöa Ngaân haøng Nam AÙ trôû thaønh moät ngaân haøng ña naêng vôùi toácnöôùc ta ñaït möùc taêng tröôûng cao vaø oån ñònh (8,48%), nguoàn voán ñoä phaùt trieån nhanh, beàn vöõng...ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taêng kyû luïc (20,3 tyû USD) vöôït xa keá * Tieáp tuïc boå sung voán ñieàu leä ñeán cuoái naêm 2008 ñaït 2.000 tyûhoaïch Beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc, trong naêm 2007, ñoàng döôùi hình thöùc phaùt haønh coå phieáu môùi.Vieät Nam vaãn coøn phaûi ñoái maët vôùi tình traïng giaù tieâu duøng taêng * Ñieàu chænh cô caáu toå chöùc phuø hôïp vôùi nhu caàu phaùt trieånñoät bieán, tình traïng nhaäp sieâu cao vaø chaát löôïng cuoäc soáng cuûa naêm 2008.moät boä phaän daân cö chöa ñöôïc naâng leân töông öùng vôùi söï taêngtröôûng kinh teá. * Tuyeån duïng, ñaøo taïo CBNV ñuû tieâu chuaån.Trong boái caûnh kinh teá soâi ñoäng ñoù, naêm 2007 Ngaân haøng Nam AÙ * Ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh Ngaân haøng, taêng cöôøng huycuõng ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu ñaùng khích leä, cuï theå: ñoäng voán töø caùc thaønh phaàn kinh teá ñoàng thôøi phaùt trieån tín duïng an toaøn vaø hieäu quaû.* Voán ñieàu leä ñaït 575.925 trieäu ñoàng, taêng 4,71% so vôùi naêm 2006. * Phaùt trieån saûn phaåm môùi, dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi vaø öùng* Heä thoáng maïng löôùi ñöôïc môû roäng theâm 01 Chi nhaùnh vaø 13 duïng caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi nhö Internet Banking, Home Phoøng giao dòch, naâng toång soá ñieåm giao dòch cuûa ngaân haøng Banking, Mobile Banking. leân 45 ñieåm giao dòch. * Döï kieán ñeán cuoái naêm 2008, Ngaân haøng Nam AÙ seõ phaùt trieån* Veà keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, toång taøi saûn ngaân haøng taêng maïng löôùi hoaït ñoäng roäng khaép vôùi soá löôïng taêng theâm 7 Chi hôn 35%, toång huy ñoäng taêng 42%, toång dö nôï cho vay taêng nhaùnh vaø 22 Phoøng giao dòch. 32%, lôïi nhuaän sau thueá taêng hôn 92% so vôùi naêm 2006. * Beân caïnh ñoù, taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính, ñaàu töTraûi qua 15 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, vöôït qua bieát bao thöông maïi thoâng qua vieäc ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp, quyõ ñaàukhoù khaên ñeå phaùt trieån beàn vöõng nhö hoâm nay, moãi coå ñoâng, moãi tö, ñaàu tö döï aùn, ñaàu tö vaøo caùc TCTD khaùc döôùi hình thöùc goùpcaùn boä nhaân vieân Ngaân haøng Nam AÙ ñeàu mang trong loøng nieàm voán ñaàu tö, lieân doanh, lieân keát, mua, baùn chöùng khoaùn.töï haøo veà Ñaïi gia ñình Ngaân haøng Nam AÙ. Trong giai ñoaïn môùisaép tôùi, chuùng ta seõ phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên vaø thöû thaùch. Thay maët HÑQT, toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ngaân haøng Nhaø nöôùcVôùi taâm nieäm khoù khaên laø pheùp thöû cho loøng kieân ñònh vaø quyeát caùc caáp, caùc boä ngaønh höõu quan ñaõ quan taâm, hoã trôï Ngaân haøngtaâm phaùt trieån ñi leân, Ngaân haøng Nam AÙ seõ khoâng ngöøng noã löïc Nam AÙ trong thôøi gian vöøa qua. Cuøng vôùi söï tin töôûng, hôïp taùc chaëtñeå hoaøn thieän chính mình, xaây döïng loøng tin vöõng chaéc nôi khaùch cheõ cuûa khaùch haøng, caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc, cuõng nhö söïhaøng, cam keát toân troïng quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng vaø gia taêng giaù ñoùng goùp to lôùn cuûa toaøn theå caùn boä nhaân vieân ngaân haøng, trongtrò cuûa caùc coå ñoâng. Trong naêm 2008, Ngaân haøng Nam AÙ seõ phaán thôøi gian tôùi, toâi tin töôûng Ngaân haøng Nam AÙ seõ hoaøn thaønh xuaát saécñaáu hoaøn thaønh caùc ñònh höôùng hoaït ñoäng nhö sau: muïc tieâu naêm 2008 maø Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng ñaõ ñeà ra. Traân troïng, OÂng Nguyeãn Quoác Myõ Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Baùo caùo thöôøng nieân 2007 7
 • 8. Voán ñieàu leä ñaït 575 tyû ñoàng8 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 9. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 9
 • 10. Quaù trình Ngaân haøng TMCP Nam AÙ chính thöùc hoaït ñoäng töø ngaøy 21/10/1992 theo Quyeát ñònh soá 0026/NHGP ngaøy hình thaønh 22/08/1992 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam treân cô sôû hôïp nhaát cuûa 3 Hôïp taùc xaõ tín duïng An Ñoâng, Thò Ngheø vaø Taân Ñònh. Khôûi ñaàu chæ vôùi soá voán ñieàu leä 5 tyû ñoàng cuøng 50 caùn boä coâng nhaân vieân, maïng löôùi ban vaø phaùt trieån ñaàu hoaït ñoäng chuû yeáu ôû caùc quaän ven, phaïm vi kinh doanh ñôn ñieäu. Sau 15 naêm hoaït ñoäng, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ coù nhöõng thay ñoåi raát lôùn vaø ñaõ coù nhöõng thaønh tích ñaùng khích leä. Trong voøng 5 naêm trôû laïi ñaây, toác ñoä taêng tröôûng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ luoân ñaït möùc cao, cuï theå laø lôïi nhuaän sau thueá naêm 2007 taêng 92,07% so vôùi naêm 2006. Phaân phoái coå töùc naêm 2007 ñaït 10,15%. Maïng löôùi chi nhaùnh phaùt trieån roäng khaép, ñeán nay Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ coù 45 ñòa ñieåm giao dòch treân toaøn quoác. Voán ñieàu leä taêng gaáp 115 laàn, cuï theå laø töø 5 tyû ñoàng ban ñaàu ñeán 31/12/2007 ñaõ ñaït möùc 575 tyû ñoàng, soá löôïng caùn boä nhaân vieân taêng gaáp 16 laàn so vôùi naêm 1992. Hoaït ñoäng Ngaân haøng Nam AÙ hoaït ñoäng kinh doanh chuû yeáu trong caùc lónh vöïc: Huy ñoäng vaø cho vay voán ngaén, trung vaø daøi kinh doanh haïn. Chieát khaáu thöông phieáu, giaáy tôø coù giaù. Ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn vaø caùc toå chöùc kinh teá. Laøm ñaàu moái trung chính thöùc gian thanh toaùn giöõa caùc khaùch haøng, thöïc hieän dòch vuï ngaân quyõ, chuyeån tieàn kieàu hoái vaø chuyeån tieàn nhanh noäi ñòa, baûo laõnh thanh toaùn, kinh doanh ngoaïi teä, vaøng baïc... Thò tröôøng Tính ñeán cuoái naêm 2007, maïng löôùi hoaït ñoäng bao goàm 45 ñieåm giao dòch goàm 1 Hoäi sôû, 15 Chi nhaùnh, hoaït ñoäng 29 Phoøng giao dòch taïi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, 01 Coâng ty Quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn tröïc thuoäc Ngaân haøng Nam AÙ. Saûn phaåm dòch vuï cuûa Ngaân haøng Nam AÙ töông ñoái ña daïng vaø khoâng ngöøng ñöôïc caûi tieán veà chaát löôïng, höôùng ñeán laø moät Ngaân haøng ñieän töû ña naêng vôùi caùc saûn phaåm dòch vuï hieän ñaïi nhö: a. Saûn phaåm tieàn göûi goàm: d. Dòch vuï chuyeån tieàn: · Tieàn göûi thanh toaùn. · Chuyeån tieàn trong nöôùc. · Tieàn göûi tieát kieäm. · Chuyeån tieàn nöôùc ngoaøi. · Dòch vuï nhaän tieàn. b. Saûn phaåm tín duïng goàm: · Dòch vuï nhaän tieàn nhanh Western Union. · Cho vay boå sung voán löu ñoäng. · Cho vay thöïc hieän döï aùn ñaàu tö. e. Dòch vuï thanh toaùn quoác teá : · Cho vay hôïp voán. · Thöïc hieän môû, tu chænh, thanh toaùn, · Cho vay theo haïn möùc thaáu chi. thoâng baùo tín duïng thö. · Cho vay taøi trôï xuaát, nhaäp khaåu. · Nhaän, gôûi, thanh toaùn theo phöông thöùc · Cho vay tieâu duøng. nhôø thu (DP DA). , · Cho vay caàm coá, chieát khaáu soå tieát kieäm, f. Dòch vuï kinh doanh ngoaïi teä: chöùng töø coù giaù. · Giao dòch giao ngay (spot). · Cho vay du hoïc. · Giao dòch coù kyø haïn (forward). · Cho vay hôïp taùc lao ñoäng. g. Dòch vuï Ngaân quyõ : · Cho vay trong khuoân khoå · Chi hoä löông. “Döï AÙn Taøi Chính Noâng Thoân 2” (RDF II) · Caát giöõ hoä chöùng töø coù giaù, tieàn, kim loaïi. c. Dòch vuï baûo laõnh goàm: · Kieåm vaø ñeám hoä VND, USD, vaøng. · Baûo laõnh vay voán. · Thu chi tieàn maët taïi nôi khaùch haøng yeâu caàu. · Baûo laõnh thanh toaùn. · Vaän chuyeån tieàn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong · Baûo laõnh döï thaàu. ñòa baøn TP Hoà Chí Minh. . · Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng. h. Caùc dòch vuï khaùc: · Baûo laõnh baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm. · Xaùc nhaän soá dö. · Baûo laõnh hoaøn traû tieàn öùng tröôùc. · Thanh toaùn theû quoác teá (Master Card, Visa Card). · Baûo laõnh ñoái öùng. · Tieáp nhaän caùc DN laøm ñaïi lyù thu ñoåi ngoaïi teä cho · Xaùc nhaän baûo laõnh. Ngaân haøng Nam AÙ. · Caùc loaïi baûo laõnh khaùc phaùp luaät khoâng caám vaø phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá.10 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 11. Beân caïnh caùc hoaït ñoäng kinh doanh truyeàn thoáng, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ tieán haønh hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính, Lónh vöïcñaàu tö thöông maïi thoâng qua vieäc ñaàu tö vaøo caùc doanh nghieäp, quyõ ñaàu tö, ñaàu tö döï aùn, ñaàu tö vaøo caùc TCTD hoaït ñoäng khaùckhaùc döôùi hình thöùc goùp voán ñaàu tö, lieân doanh, lieân keát, mua baùn chöùng khoaùn.Nhöõng naêm gaàn ñaây, Ngaân haøng Nam AÙ ñöôïc bieát ñeán nhö laø moät trong nhöõng Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Vò theá cuûaphaùt trieån oån ñònh vaø beàn vöõng, ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaùnh giaù xeáp loaïi A trong nhieàu naêm lieàn. Ngaân haøngNaêm 2007, Ngaân haøng coøn nhaän ñöôïc giaáy chöùng nhaän “Nhaõn hieäu noåi tieáng Quoác gia” do Hoäi sôû höõu Trí tueä Nam AÙVieät Nam trao taëng, laø “Moät trong 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam” do baûng xeáp haïng Top 500 doanhnghieäp lôùn nhaát Vieät Nam (VNR500) coâng boá, ñaït danh hieäu “Thöông hieäu vaøng” do Hieäp hoäi choáng haøng giaûvaø baûo veä thöông hieäu Vieät Nam trao taëng, danh hieäu “Top Trade Services” do Boä Coâng Thöông trao taëng.Ngaân haøng Nam AÙ coøn vinh döï ñoùn nhaän baèng khen cuûa Thuû Töôùng Chính phuû, baèng khen cuûa UBND TP HCM.nhaân dòp kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp.Vôùi nhaän thöùc raèng moät trong nhöõng lyù do chuû choát taïo neân thaønh coâng cho moät Ngaân haøng chính laø nieàm tinyeâu cuûa khaùch haøng, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ noã löïc phaán ñaáu, khoâng ngöøng nghieân cöùu vaø thöïc hieän nhieàu chínhsaùch ñoåi môùi veà nhaân söï, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä thoâng tin, cuûng coá vaø môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, lieân doanh- lieân keát vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi, ña daïng hoùa vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï. Thöïc hieän nhöõng ñieàu naøy,Ngaân haøng Nam AÙ mong muoán mang laïi lôïi ích cao nhaát cho khaùch haøng söû duïng caùc saûn phaåm - dòch vuï taøichính do Ngaân haøng cung caáp. Söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng theå hieän roõ qua keát quaû huy ñoäng vaø cho vay taêngtröôûng qua caùc naêm, cuï theå laø naêm 2007 huy ñoäng töø thò tröôøng 1 taêng 48,39% , dö nôï cho vay taêng 31,8% sovôùi naêm 2006.Khoâng chæ nhaän ñöôïc söï tin yeâu cuûa khaùch haøng maø ñoái vôùi caùc Ngaân haøng baïn, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ taïo döïngñöôïc söï tin caäy vaø toác ñoä gia taêng nguoàn voán huy ñoäng töø thò tröôøng lieân ngaân haøng naêm 2007 (taêng 32,4% sovôùi naêm 2006).Veà quan heä quoác teá, Ngaân haøng Nam AÙ luoân thöïc hieän ñaày ñuû caùc cam keát. Vì vaäy, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ laømoät thöông hieäu quen thuoäc, uy tín treân thò tröôøng quoác teá vaø laø ñôn vò ñaïi dieän thanh toaùn tin caäy cho caùc DNVieät Nam. Ñieàu naøy theå hieän qua soá lieäu veà doanh soá thanh toaùn quoác teá luoân taêng qua caùc naêm, cuï theå naêm2007 doanh soá xuaát nhaäp khaåu ñaït 67,61 trieäu USD, taêng 73,64% so vôùi naêm 2006.Cuøng vôùi söï phaùt trieån chung cuûa neàn kinh teá, Ngaân haøng Nam AÙ ñang noã löïc xaây döïng vaø thöïc hieän nhöõng chieán löôïc,chieán thuaät nhaèm taïo ra nhöõng böôùc ñoät phaù, khaúng ñònh vò theá cuûa mình treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá.· Vôùi naêng löïc taøi chính thuoäc loaïi baäc trung trong nhoùm caùc Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñoâ thò, cho pheùp Ngaân haøng Nam AÙ giöõ vöõng vaø naâng cao heä soá an toaøn voán, taêng khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu voán cuûa khaùch haøng; ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Ngaân haøng Nam AÙ trong vieäc ñaàu tö phaùt trieån heä thoáng coâng ngheä thoâng tin vaø maïng löôùi hoaït ñoäng.· Veà maïng löôùi hoaït ñoäng, Ngaân haøng Nam AÙ coù maïng löôùi hoaït ñoäng ôû nhieàu ñòa ñieåm trong thaønh phoá HCM cuõng nhö caùc ñòa phöông khaùc treân toaøn quoác. Ñieàu naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Ngaân haøng Nam AÙ trong vieäc môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng, tieáp caän khaùch haøng môùi.· Veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh, Ngaân haøng Nam AÙ hoaït ñoäng khaù toát vaø ñöôïc caûi thieän lieân tuïc. Caùc nhoùm veà chæ tieâu kinh doanh, khaû naêng thanh toaùn ñeàu ôû treân möùc trung bình vaø coù xu höôùng phaùt trieån tích cöïc.· Veà quaûn trò ñieàu haønh, heä thoáng quaûn trò ñieàu haønh vaø boä maùy kieåm soaùt ñöôïc caûi tieán lieân tuïc phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh, chính saùch, chuaån möïc cuûa ngaønh ngaân haøng vaø caùc chuaån möïc quoác teá. Beân caïnh ñoù, cô caáu toå chöùc cuûa Ngaân haøng Nam AÙ cuõng ñöôïc caûi tieán ñeå ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån, taêng khaû naêng caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá.· Veà nguoàn nhaân löïc, ñoäi nguõ laõnh ñaïo cuûa Ngaân haøng Nam AÙ laø nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm laâu naêm trong ngaønh taøi chính - ngaân haøng vaø trong quaûn lyù ñieàu haønh. Theâm vaøo ñoù, ngaân haøng coøn coù ñoäi nguõ nhaân söï treû, ña soá toát nghieäp ñaïi hoïc, giaøu nhieät huyeát, coù thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng taän taâm, chuyeân nghieäp.· Veà coâng ngheä thoâng tin, nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng ngaân haøng, Ngaân haøng Nam AÙ ñang ñaàu tö xaây döïng heä thoáng Corebanking, ñaùp öùng yeâu caàu xöû lyù thoâng tin, naâng cao chaát löôïng quaûn lyù vaø laø tieàn ñeà cho vieäc öùng duïng, môû roäng caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû vaø caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi khaùc. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 11
 • 12. Chieán löôïc phaùt Trong xu höôùng hoäi nhaäp neàn kinh teá theá giôùi hieän nay, cuøng vôùi vieäc naém baét caùc cô hoäi trong thu huùt voán ñaàu tö, trieån daøi haïn chuyeån giao coâng ngheä, thì maët khaùc ngaønh ngaân haøng cuõng ñang ñöùng tröôùc nhöõng thaùch thöùc to lôùn khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ngaøy caøng môû roäng hoaït ñoäng taïi thò tröôøng Vieät Nam. Trong boái caûnh ñoù, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ xaây döïng moät chieán löôïc phaùt trieån daøi haïn nhaèm cuûng coá vò theá treân thò tröôøng ngaân haøng, khoâng ngöøng naâng cao khaû naêng caïnh tranh thoâng qua vieäc môû roäng caùc hoaït ñoäng kinh doanh; ñoàng thôøi phaùt trieån heä thoáng dòch vuï ngaân haøng ña daïng, ña tieän ích, ñöôïc ñònh höôùng theo nhu caàu cuûa neàn kinh teá, treân cô sôû tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa caùc dòch vuï ngaân haøng truyeàn thoáng. Maët khaùc, ngaân haøng nhanh choùng tieáp caän vaø phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï môùi vôùi haøm löôïng coâng ngheä cao. Muïc tieâu toång quaùt cuûa Ngaân haøng Nam AÙ laø ñeán naêm 2020 seõ trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng baùn leû ña naêng, hieän ñaïi, coù chaát löôïng phuïc vuï ngang taàm vôùi caùc Ngaân haøng lôùn trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ laø ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng coù nhòp ñoä phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng, hoaït ñoäng theo nguyeân taéc thò tröôøng vôùi muïc tieâu chuû yeáu laø lôïi nhuaän, aùp duïng caùc thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng. Nhöõng muïc tieâu Ngaân haøng Nam AÙ phaán ñaáu ñeán naêm 2020 baûo ñaûm caùc chæ tieâu hoaït ñoäng bao goàm voán ñieàu leä, toång taøi saûn, soá dö huy ñoäng voán, dö nôï cho vay, lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao. cuï theå vaø caùc chöông trình · Taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù thoâng qua cô caáu laïi toå chöùc vaø hoaït ñoäng, phaân bieät roõ raøng chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban ñieàu haønh, môû roäng quy moâ hoaït ñoäng ñi ñoâi vôùi taêng cöôøng naêng löïc troïng yeáu cuûa töï kieåm tra, quaûn lyù ruûi ro, baûo ñaûm an toaøn vaø hieäu quaû trong kinh doanh, phaùt trieån heä thoáng quaûn lyù cuûa NgaânNgaân haøng Nam AÙ haøng phuø hôïp vôùi caùc thoâng leä, chuaån möïc quoác teá vaø thöïc tieãn hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. ñeán 2020 · Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính thoâng qua vieäc tieáp tuïc taêng voán ñieàu leä, taøi saûn, ñi ñoâi vôùi naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng vaø khaû naêng sinh lôøi, phoøng ngöøa vaø haïn cheá moïi ruûi ro trong kinh doanh. · Tìm kieám caùc ñoái taùc chieán löôïc thoâng qua vieäc cho pheùp caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, nhaát laø caùc ngaân haøng coù tieàm löïc veà taøi chính, coâng ngheä, quaûn lyù vaø uy tín, ñöôïc mua coå phieáu vaø tham gia quaûn trò, ñieàu haønh Ngaân haøng. · Môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng taïi caùc khu vöïc kinh teá troïng ñieåm trong caû nöôùc theo keá hoaïch hoaït ñoäng haøng naêm. · Tieáp tuïc xaây döïng quy cheá quaûn lyù noäi boä, hoaøn chænh caùc quy trình nghieäp vuï nhaèm ñaûm baûo hoaït ñoäng kinh doanh thoáng nhaát vaø hieäu quaû. · Thu huùt, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, naâng cao chaát löôïng tuyeån duïng, boá trí, ñaøo taïo ñoäi nguõ CBNV, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån vaø môû roäng quy moâ, maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ trong töøng giai ñoaïn. · Thöïc hieän nghieâm tuùc caùc tyû leä baûo ñaûm an toaøn trong hoaït ñoäng ngaân haøng, ñaëc bieät laø duy trì möùc voán töï coù phuø hôïp vôùi quy moâ taøi saûn coù treân cô sôû thöïc hieän tyû leä an toaøn voán toái thieåu 8% theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. · Ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng, phaán ñaáu naâng daàn tyû troïng thu nhaäp ngoaøi cho vay chieám töø 40% treân toång thu nhaäp cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Keá hoaïch hoaït Muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ: ñoäng cuûa Ngaân Xaây döïng vaø phaùt trieån Ngaân haøng Nam AÙ thaønh moät ngaân haøng ña naêng, ña lónh vöïc, hoaït ñoäng theo thoâng leä quoác teá. Vôùi muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän, ñaûm baûo söï phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng, Ngaân haøng Nam AÙ khoâng haøng Nam AÙ töø ngöøng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï, thoûa maõn ngaøy caøng toát hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng, phaùt trieån nay ñeán 2012 ñoäi nguõ nhaân vieân coù trình ñoä cao nhaèm khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Ngaân haøng. Caùc chæ tieâu hoaït ñoäng cô baûn giai ñoaïn töø 2008 – 2012: · Veà voán ñieàu leä: Tieáp tuïc phaùt haønh moät löôïng coå phieáu nhaát ñònh ñeå taêng voán ñieàu leä cuõng nhö taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, ñaûm baûo muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng cuûa ngaân haøng. Döï kieán toác ñoä taêng tröôûng voán ñieàu leä seõ taêng töø 20 – 25% moãi naêm, phuø hôïp vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh ngaân haøng, ñaûm baûo nguoàn voán töï coù ñeå ñaàu tö phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng. 12 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 13. · Veà toång taøi saûn: Döï kieán toác ñoä taêng tröôûng bình quaân toång taøi saûn töø nay ñeán 2012 trung bình ñaït 80%/naêm.· Veà hoaït ñoäng huy ñoäng voán: Döï kieán toác ñoä taêng tröôûng bình quaân voán huy ñoäng töø nay ñeán 2012 trung bình ñaït 70%/naêm.· Veà hoaït ñoäng tín duïng: Toång dö nôï cho vay töø nay ñeán naêm 2012 döï kieán seõ ñaït toác ñoä taêng tröôûng bình quaân khoaûng 60%/naêm.· Veà lôïi nhuaän vaø caùc chæ tieâu taøi chính: Lôïi nhuaän tröôùc thueá döï kieán taêng bình quaân moãi naêm 50 - 60% so vôùi naêm tröôùc. Tyû suaát lôïi nhuaän/toång taøi saûn (ROA) vaøo naêm 2012 döï kieán seõ ñaït 1,7 - 1,8%/naêm.Caùc bieän phaùp thöïc hieän:· Ñieàu chænh cô caáu toå chöùc phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån trong töøng thôøi kyø, trong ñoù caàn chuyeân bieät hoùa caùc chöùc naêng, taùch chöùc naêng quaûn lyù ruûi ro ra khoûi chöùc naêng kinh doanh.· Ñieàu ñoäng, tuyeån duïng, ñaøo taïo caùn boä nhaân vieân ñuû tieâu chuaån boá trí vaøo caùc vò trí thích hôïp töø caùn boä ñieàu haønh caùc caáp ñeán nhaân vieân nghieäp vuï, ñuû söùc thöïc hieän nhieäm vuï ñeà ra theo keá hoaïch töøng naêm.· Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng, taêng cöôøng huy ñoäng voán töø caùc thaønh phaàn kinh teá ñoàng thôøi phaùt trieån cho vay, trong ñoù chuù troïng cho vay caùc döï aùn kinh teá coù tính khaû thi cao, cho vay caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ñeå phuïc vuï phaùt trieån kinh teá, cho vay caùc ñoái töôïng saûn xuaát noâng nghieäp töø nguoàn voán RDF II, cho vay tieâu duøng vaø caùc ñoái töôïng khaùc. Taäp trung nghieân cöùu, ñöa ra caùc saûn phaåm tín duïng môùi haáp daãn, thu huùt khaùch haøng.· Ñaàu tö, nghieân cöùu, trieån khai caùc dòch vuï ngaân haøng ngaøy caøng ña daïng, naâng cao tyû leä thu dòch vuï chieám treân 5% toång thu nhaäp cuûa Ngaân haøng. Ñaëc bieät laø khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng phuïc vuï vaø chaát löôïng dòch vuï cho khaùch haøng.· Taäp trung ñaàu tö, phaùt trieån caùc lónh vöïc kinh doanh môùi nhö kinh doanh theû, kinh doanh chöùng khoaùn, ñaàu tö taøi chính vaø moät soá hoaït ñoäng kinh doanh khaùc ñeå gia taêng lôïi nhuaän cho ngaân haøng.· Phaùt trieån maïng löôùi hoaït ñoäng roäng khaép, ñeán cuoái naêm 2012, naâng toång soá ñieåm giao dòch leân 150 ñieåm .· Ñaàu tö cô sôû vaät chaát ñaûm baûo phuïc vuï ngaøy caøng toát hôn caùc hoaït ñoäng ngaân haøng nhö: ñaàu tö xaây döïng Hoäi sôû môùi taïi 201-203 CMT8, Quaän 3, TP HCM; ñaàu tö, mua saém, xaây döïng, söûa chöõa caùc truï sôû Chi nhaùnh taïi Haø . Noäi, Haûi Phoøng, Quy Nhôn, Nha Trang, Caàn Thô,...· Tích cöïc ñaàu tö coâng ngheä thoâng tin ñeå taïo ñieàu kieän phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa ngaønh, hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø quoác teá.· Ñaåy maïnh phaùt trieån thöông hieäu, xaây döïng chieán löôïc vaø toå chöùc thöïc hieän chieán löôïc Marketing Ngaân haøng Nam AÙ phuø hôïp vôùi keá hoaïch hoaït ñoäng trong moãi naêm, nhaèm ñaït lôïi nhuaän toái ña töø moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng Nam AÙ.· Ñaëc bieät, chuù troïng ñeán coâng taùc kieåm toaùn noäi boä, thoâng qua ñoù kieåm tra raø soaùt tính hieäu löïc, hieäu quaû cuûa heä thoáng kieåm tra kieåm soaùt noäi boä ñeå luoân chuû ñoäng haïn cheá moïi ruûi ro trong hoaït ñoäng kinh doanh, nhaèm ñöa Ngaân haøng Nam AÙ ngaøy caøng phaùt trieån beàn vöõng, an toaøn vaø hieäu quaû. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 13
 • 14. Nhöõng söï kieän noåi baät naêm 2007 Naêm 2007 ñöôïc xem laø coät moác quan troïng ñaùnh daáu 15 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Ñaây cuõng laø naêm ngaân haøng tieáp tuïc naâng cao naêng löïc taøi chính ñeå môû roäng quy moâ hoaït ñoäng, ñaàu tö vaøo coâng ngheä vaø nguoàn nhaân löïc. Heä thoáng maïng löôùi phaùt trieån roäng khaép, cuï theå ngaân haøng ñaõ HÑQT Ngaân haøng TMCP Nam AÙ (Nam A Bank) ñaõ coâng boá: phaùt trieån theâm 14 Chi nhaùnh/Phoøng giao dòch môùi, naâng toång Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc chaáp thuaän soá ñòa ñieåm giao dòch cuûa Ngaân haøng Nam AÙ leân 45 ñôn vò treân taêng voán ñieàu leä leân 1.350 tyû ñoàng trong naêm 2007 naøy vaø keá caû nöôùc. hoaïch phaùt trieån trong 5 naêm tôùi ñeán naêm 2012 seõ coù caùc chæ tieâu chuû yeáu taêng leân nhö sau: voán töï coù taêng gaáp 5 laàn, toång taøi Voán ñieàu leä ñaït 575 tyû ñoàng, taêng gaáp 110 laàn so vôùi thôøi ñieåm saûn vaø lôïi nhuaän taêng hôn 10 laàn, toång huy ñoäng tieàn göûi taêng thaønh laäp, lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 107 tyû ñoàng, taêng gaáp 2 laàn hôn 12 laàn, toång dö nôï taêng hôn 8 laàn so vôùi naêm 2007 so vôùi naêm 2006. Thu huùt, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø yeáu toá ñöôïc ban Thöông hieäu Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ ñöôïc ngöôøi tieâu duøng, caùc laõnh ñaïo Ngaân haøng Nam AÙ quan taâm haøng ñaàu nhaèm ñaùp öùng cô quan chöùc naêng coâng nhaän thoâng qua caùc giaûi thöôûng coù giaù nhöõng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa moät moâi tröôøng kinh doanh trò nhö: hieän ñaïi. Soá löôïng CBNV ngaân haøng ñaõ taêng leân ñaùng keå, töø 50 * “Top Trade Services” do Boä Coâng Thöông trao taëng thaùng ngöôøi keå töø khi thaønh laäp leân ñeán 798 ngöôøi ñeán cuoái 2007. 12/2007, * Thaùng 1/2007, Coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn cuûa Nam * “Thöông hieäu vaøng” do Boä Coâng Thöông vaø Hieäp hoäi choáng A Bank (AMC) chính thöùc hoaït ñoäng. haøng giaû & Baûo veä thöông hieäu Vieät Nam (VATAP) trao taëng * Ngaøy 5/7/2007, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ kyù keát thoûa thuaän hôïp taùc thaùng 11/2007. ñoàng haønh vôùi Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät nam (BIDV). * Ngaân haøng coøn nhaän ñöôïc giaáy chöùng nhaän “Nhaõn hieäu noåi * Ngaøy 10/7/2007, Ngaân haøng Nam AÙ toå chöùc thaønh coâng Ñaïi tieáng Quoác gia” do Hoäi sôû höõu Trí tueä Vieät Nam trao taëng. Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng nhieäm kyø V (2007 – 2011). * Ñaït danh hieäu laø “Moät trong 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät * Ngaøy 22/8/2007 Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ kyù keát vôùi Ngaân haøng Nam” do baûng xeáp haïng Top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Phöông Nam thaønh laäp coâng ty Baûo hieåm Phöông Nam. Nam (VNR500) coâng boá. * Ngaøy 18/10/2007, trong buoåi leã kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp * Nhaân dòp kyû nieäm 15 naêm thaønh laäp, Ngaân haøng Nam AÙ coøn ngaân haøng (21/10/1992 – 21/10/2007) ñöôïc toå chöùc taïi vinh döï ñoùn nhaän Baèng khen cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû, Baèng Nhaø haùt Lôùn Thaønh Phoá, OÂng Huyønh Thaønh Chung - Chuû tòch khen cuûa UBND TP HCM vaø thö chuùc möøng cuûa Thoáng ñoác . Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam.14 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 15. Cô hoäi laãn thaùch thöùc vaãn coøn ôû phía tröôùc, song vôùi kinh nghieämvaø noäi löïc ñaõ tích luõy ñöôïc qua moät quaù trình phaán ñaáu laâu daøi, chaéc chaén Ngaân haøng Nam AÙ seõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng môùi. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 15
 • 16. 16 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 17. 107Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït tyû ñoàng Baùo caùo thöôøng nieân 2007 17
 • 18. 18 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 19. 4 3 2 1 1 OÂng Nguyeãn Quoác Myõ Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Chairman 2 OÂng Huyønh Thaønh Chung UÛy vieân Member 3 Baø Nguyeãn Thò Xuaân Loan UÛy vieân Member 4 OÂng Phan Ñình Taân UÛy vieân Member Chuùng toâi tin töôûng truyeàn thoáng ñoaøn keát, phaùt trieån oån ñònh vaøbeàn vöõng trong nhieàu naêm qua. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 19
 • 20. Ban laõnh ñaïo Ngaân Haøng Nam AÙ HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng Nguyeãn Quoác Myõ OÂng Huyønh Thaønh Chung Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Tuù taøi Quaù trình coâng taùc: Tröôùc khi ñaàu tö vaøo Ngaân haøng Nam AÙ, Quaù trình coâng taùc: OÂng Chung baét ñaàu laøm vieäc taïi Ngaân haøng OÂng Nguyeãn Quoác Myõ töøng ñaûm nhieäm caùc vò trí Giaùm ñoác ñieàu Nam AÙ töø naêm 2007 vôùi chöùc vuï UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò haønh taïi Coâng ty TNHH Haûi Vöông, Coâng ty TNHH Sao Mai. Ngaân haøng Nam AÙ. Tröôùc ñoù, oâng Chung ñaõ töøng traûi qua nhieàu vò trí Naêm 2001, oâng Myõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng baàu laøm UÛy vieân coâng taùc nhö Keá toaùn tröôûng Xí nghieäp May Thaéng Lôïi, Phoù giaùm ñoác Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng Nam AÙ. Sau ñoù, oâng ñöôïc baàu laøm coâng ty TNHH Hoàng Ngoïc, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Thaønh Coâng. Chuû tich Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng Nam AÙ. OÂng Nguyeãn Quoác Myõ Töø naêm 1997 ñeán nay oâng laø Toång Giaùm ñoác Coâng ty CP Haûi coøn laø Chuû tòch Hoäi ñoàng Tín duïng - Ñaàu tö, Tröôûng ban Quaûn lyù Vöông, Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty coå phaàn Thaønh Coâng. döï aùn thieát laäp heä thoáng maïng coâng ngheä thoâng tin, Chuû tòch Hoäi ñoàng xöû lyù ruûi ro cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. OÂng Phan Ñình Taân Baø Nguyeãn Thò Xuaân Loan UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Trình ñoä chuyeân moân: Trung caáp Quaûn lyù Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Thaïc syõ Quaûn trò kinh doanh Quaù trình coâng taùc: OÂng Taân laø Toång Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Quaù trình coâng taùc: Baø Loan ñaõ nhaän baèng Thaïc syõ Quaûn trò kinh Hoaøn Caàu töø naêm 1990 ñeán nay. Naêm 2003 oâng Taân ñöôïc baàu doanh taïi Ñaïi hoïc Richmond International College – Canada. laøm UÛy vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, sau ñoù oâng ñöôïc baàu laøm Chuû tòch Tröôùc khi tham gia Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng Nam AÙ, Baø Loan Hoäi ñoàng quaûn trò vaø hieän nay oâng coøn laø Chuû tòch Hoäi ñoàng kyû luaät ñaõ töøng laø Chuû tòch Coâng ty TNHH Sôn Haûi. Baø Loan hieän ñang cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. laø Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Thanh Yeán, Toång Giaùm ñoác Coâng ty Indochina Stone Vieät Nam. Ngoaøi ra, Baø Loan coøn laø Chuû tòch Hoäi ñoàng Xöû lyù taøi saûn, Tröôûng ban Taøi chính cuûa Ngaân haøng Nam AÙ.20 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 21. BAN KIEÅM SOAÙTOÂng Nguyeãn Vaên Daäu OÂng Trang Xuaân Töûng Baø Trieäu Kim CaânTröôûng Ban Kieåm Soaùt Thaønh vieân Thaønh vieânTrình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teáQuaù trình coâng taùc: OÂng Daäu ñaõ coù treân Quaù trình coâng taùc: OÂng Töûng ñaõ coù 17 Quaù trình coâng taùc: Baø Caân ñöôïc baàu laøm40 naêm kinh nghieäm hoaït ñoäng trong lónh naêm kinh nghieäm laøm vieäc trong ngaønh Kieåm soaùt vieân Ngaân haøng Nam AÙ töø naêmvöïc taøi chính ngaân haøng. Tröôùc khi laøm vieäc ngaân haøng. OÂng Töûng baét ñaàu laøm vieäc 2003 ñeán nay. Tröôùc khi laøm vieäc taïi Ngaântaïi Ngaân haøng Nam AÙ, OÂng Daäu ñaõ töøng taïi Ngaân haøng Nam AÙ töø naêm 2004, töøng haøng Nam AÙ, Baø Caân ñaõ coâng taùc taïi caùccoâng taùc taïi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Tænh ñaûm nhieäm caùc vò trí Caùn boä tín duïng, ñôn vò nhö Phoøng Toå chöùc caùn boä NHNNTuyeân Quang vaø Ngaân haøng Nhaø nöôùc Tröôûng phoøng Kieåm tra kieåm soaùt noäi boä. tænh Taây Ninh, Phoøng Tieàn teä - NHNN tænhTænh Ninh Bình, Phoù Giaùm ñoác Ngaân haøng Tröôùc khi laøm vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ, Taây Ninh, Phoøng Taøi vuï Coâng ty cung öùngNhaø nöôùc Tænh Quaûng Ñöùc, Chuyeân vieân oâng Töûng ñaõ coâng taùc taïi caùc ngaân haøng vaät tö thuoäc Lieân hieäp Xí nghieäp Xaây döïngvuï Kinh teá Keá hoaïch; Chuyeân vieân vuï Löu nhö Ngaân haøng TMCP Saøi goøn Thöông Tín, thuûy lôïi 4.thoâng tieàn teä Ngaân haøng Nhaø nöôùc Trung Ngaân haøng TMCP Taân Vieät. Ñeán thaùngöông taïi 17 Beán Chöông Döông TP Hoà Chí . 07/2007, oâng Töûng ñöôïc baàu laøm KieåmMinh, Chuyeân vieân tieàn teä Ngaân haøng Nhaø soaùt vieân Ngaân haøng Nam AÙ. Hieän nay,nöôùc khu vöïc 1 taïi 17 Beán Chöông Döông OÂng Töûng coøn laø Tröôûng ban kieåm toaùn noäiTP Hoà Chí Minh, Tröôûng Phoøng Tieàn teä - Kho . boä cuûa Ngaân haøng Nam AÙ.quyõ Ngaân haøng Nhaø nöôùc TP Hoà Chí Minh. .Taïi Ngaân haøng Nam AÙ, OÂng Daäu ñaõ töøngñaûm nhieäm caùc vò trí Toång Thanh tra Ngaânhaøng Nam AÙ, Phoù Toång giaùm ñoác, Tröôûngphoøng Kieåm tra Kieåm soaùt noäi boä. Töø thaùng03/1999 ñeán nay, OÂng Nguyeãn Vaên Daäuñöôïc baàu laøm Tröôûng ban Kieåm soaùt cuûaNgaân haøng Nam AÙ. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 21
 • 22. BAN ÑIEÀU HAØNH OÂng Tröông Minh Khai OÂng Laïi Quoác Tuaán Baø Voõ Thò Tuyeát Nga Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Quaù trình coâng taùc: OÂng Khai baét ñaàu laøm Quaù trình coâng taùc: OÂng Tuaán ñaõ coù kinh Quaù trình coâng taùc: Baø Nga ñaõ coù kinh vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ töø naêm 2005 vôùi nghieäm laøm vieäc trong lónh vöïc taøi chính nghieäm laøm vieäc trong lónh vöïc taøi chính chöùc vuï Phoù Toång Giaùm ñoác Thöôøng tröïc vaø ngaân haøng ñöôïc gaàn 17 naêm. Tröôùc khi ngaân haøng ñöôïc gaàn 20 naêm. Baø Nga ñöôïc boå nhieäm giöõ chöùc danh Toång giaùm laøm vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ, OÂng Tuaán baét ñaàu laøm vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ ñoác Ngaân haøng Nam AÙ töø thaùng 11/2007 ñaõ coâng taùc taïi moät soá cô quan nhö Vaên töø naêm 1992 vaø ñaõ ñaûm nhieäm qua nhieàu ñeán nay. Tröôùc khi laøm vieäc taïi Ngaân haøng phoøng ñaïi dieän Cuïc Haøng Haûi Vieät Nam, chöùc danh nhö Keá toaùn tröôûng Chi nhaùnh, Nam AÙ, oâng Khai ñaõ coù nhieàu naêm kinh Chuyeân vieân Kinh doanh Ngoaïi teä taïi Ngaân Thö kyù Vaên phoøng HÑQT, Kieåm tra vieân, nghieäm vôùi vai troø quaûn lyù, ñieàu haønh doanh haøng TMCP Haøng Haûi, Giaùm ñoác taøi chính Tröôûng phoøng Keá toaùn kieâm Keá toaùn tröôûng nghieäp nhö Tröôûng phoøng Keá hoaïch - XNK Coâng ty Lieân doanh Haø Noäi-Fortuna, Phuï Hoäi sôû, Giaùm ñoác Chi nhaùnh. Hieän nay, Lieân hieäp coâng ty xuaát nhaäp khaåu tænh Nghóa traùch Phoøng Tín duïng vaø Phoøng Ñaàu tö - Baø Nga ñang ñaûm nhieäm chöùc vuï Phoù Toång Bình; Tröôûng phoøng Thöông vuï, Giaùm ñoác Chöùng khoaùn taïi Coâng ty Taøi chính Böu Giaùm ñoác phuï traùch Khoái Vaän haønh cuûa Ñieàu haønh, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Bia Ñieän, Tröôûng Phoøng Nguoàn Voán taïi Ngaân haøng Nam AÙ. Khaùnh Hoøa; UÛy vieân Hoäi ñoàng Quaûn trò kieâm VIBANK, Phoù Giaùm ñoác Ngaân haøng TMCP Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty Lieân doanh Phöông Ñoâng Chi nhaùnh Haø Noäi. Hieän Bia Roàng Vaøng; Giaùm ñoác Coâng ty TNHH nay, OÂng Tuaán ñang ñaûm nhieäm chöùc vuï Suoái Tieân kieâm Giaùm ñoác Ban Quaûn lyù döï Phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch Khoái Khu vöïc aùn ñaàu tö Nhaø maùy nöôùc giaûi khaùt Suoái Tieân phía Baéc kieâm Giaùm ñoác Chi nhaùnh Haø Noäi taïi Khaùnh Hoøa vaø Phoù Toång Giaùm ñoác thöù cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. nhaát Coâng ty TNHH Hoaøn Caàu.22 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 23. OÂng Leâ Khaùnh Hieàn OÂng Nguyeãn Danh Thieát OÂng Traàn Ngoïc TaâmPhoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm ÑoácTrình ñoä chuyeân moân: Thaïc só Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teá Trình ñoä chuyeân moân: Cöû nhaân Kinh teáQuaù trình coâng taùc: OÂng Hieàn nhaän baèng Quaù trình coâng taùc: OÂng Thieát ñaõ coù kinh Quaù trình coâng taùc: OÂng Taâm ñaõ coù treân 10Thaïc syõ Kinh teá chuyeân ngaønh Taøi chính – nghieäm treân 10 naêm laøm vieäc trong lónh vöïc naêm kinh nghieäm laøm vieäc trong lónh vöïcNgaân haøng taïi Hoïc vieän Ngaân haøng, toát taøi chính ngaân haøng. Tröôùc khi laøm vieäc taïi taøi chính ngaân haøng. Tröôùc khi laøm vieäc taïinghieäp Chöông trình quaûn lyù taøi chính Ngaân haøng Nam AÙ, OÂng Thieát ñaõ töøng phuï Ngaân haøng Nam AÙ, OÂng Taâm ñaõ töøng laøcao caáp vaø laø Thaønh vieân cuûa Hoïc vieän traùch kinh doanh xuaát nhaäp khaåu thuûy haûi Caùn boä tín duïng taïi Ngaân haøng Ñaïi Nam,Quaûn lyù taøi chính Hoa Kyø (AAFM). Hieän nay, saûn taïi Coâng ty Thöông maïi Vieät Thaønh vaø Ngaân haøng Phöông Nam. OÂng Taâm baét ñaàuOÂng Hieàn laø hoïc vieân cuûa Hieäp hoäi Keá toaùn Vaên phoøng ñaïi dieän S.I.2A Group (Phaùp) taïi laøm vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ töø thaùngCoâng chöùng Anh (ACCA). Tröôùc khi laøm Vieät Nam, Chuyeân vieân tín duïng ngaén haïn 10/2003 vôùi vai troø Chuyeân vieân Tín duïng.vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ, OÂng Hieàn ñaõ cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Sau ñoù, oâng ñaûm nhieäm nhieàu chöùc danhcoù 10 naêm kinh nghieäm laøm vieäc taïi NHNN Nam - Chi nhaùnh TP HCM. OÂng Thieát baét . nhö Giaùm ñoác Chi nhaùnh Quang Trung,TP HCM vôùi caùc vò trí Chuyeân vieân quaûn lyù . ñaàu laøm vieäc taïi Ngaân haøng Nam AÙ töø thaùng Giaùm ñoác Coâng ty Quaûn lyù nôï & Khaingoaïi hoái; Chuyeân vieân quaûn lyù ngaân haøng; 07/2003 vôùi chöùc vuï Kieåm tra vieân noäi boä, thaùc taøi saûn Ngaân haøng Nam AÙ. Hieän nay,thaønh vieân toå giaùm saùt, toå kieåm soaùt ñaëc Giaùm ñoác Chi nhaùnh Ngaõ Baûy, Tröôûng phoøng OÂng Taâm ñöôïc boå nhieäm laøm Phoù Toångbieät moät soá ngaân haøng TMCP taïi TP HCM. . Tín duïng Hoäi sôû Ngaân haøng Nam AÙ. Hieän Giaùm ñoác phuï traùch Khoái Kinh doanh II cuûaOÂng Hieàn ñaõ töøng ñaûm nhieäm chöùc vuï nay, OÂng Thieát ñöôïc boå nhieäm laøm Phoù Toång Ngaân haøng Nam AÙ.Tröôûng vaên phoøng Hoäi ñoàng quaûn trò; Giaùm ñoác phuï traùch Khoái Kinh doanh I cuûaPhoù Tröôûng Ban Xaây döïng quy cheá, quy Ngaân haøng Nam AÙ.trình nghieäp vuï; Thaønh vieân Hoäi ñoàng Tínduïng - Ñaàu tö vaø hieän ñang ñaûm nhieämchöùc vuï Phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch KhoáiQuaûn lyù Ruûi ro cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 23
 • 24. Sô ñoà toå chöùc Ngaân Haøng Nam AÙ ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG Shareholder’s Meeting HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Board of Management (B.O.M) VAÊN PHOØNG HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC B.O.M Office Genaral Director Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Vice General Director Vice General Director Vice General Director Vice General Director Giaùm Ñoác Khoái Quaûn Lyù Ruûi Ro Giaùm Ñoác Khoái Marketing Giaùm Ñoác Khoái Vaän Haønh Giaùm Ñoác Khu Vöïc Phía Baéc Director of Risk Director of Marketing Division Director of Operation Division Director of the Northern Area Management Division Phoøng Phaùt Trieån Phoøng Quaûn Lyù Tín Duïng Phoøng Keá Toaùn Chi Nhaùnh Haø Noäi Khaùch Haøng Credit Management Dept. Accouting Department Ha Noi Branch Customer Developing Dept. Phoøng Marketing Phoøng Phaùp Cheá & Thu Hoài Phoøng Thanh Toaùn Chi Nhaùnh Haûi Phoøng Marketing Department Nôï Quaù Haïn Quoác Teá Hai Phong Branch Legal & Collection Dept. Trade Finance Department Phoøng Quaûn Lyù Ruûi Ro Phoøng Quaûn Lyù Theû Chi Nhaùnh Laïng Sôn Risks Management Dept. Card Management Dept. Lang Son Branch Phoøng Ngaân Quyõ Caùc Chi Nhaùnh Khaùc Cash Department Other Branches Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu hoäi nhaäp vaø caïnh tranh, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån cô caáu toå chöùc cho phuø hôïp tình hình, nhieäm vuï môùi. Do ñoù, trong naêm 2007 Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ tieán haønh taùch vaø thaønh laäp môùi moät soá Phoøng, Ban. Beân caïnh ñoù, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ tieán haønh ñieàu chænh cô caáu toå chöùc vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc theo höôùng phaân coâng ñieàu haønh vôùi chöùc naêng chuyeân bieät.24 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 25. BAN KIEÅM SOAÙT Control Committee BAN KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ Audit Committee Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Phoøng Keá Hoaïch Toång Hôïp Vice General Director Vice General Director Vice General Director Planning DepartmentGiaùm Ñoác Khoái Kinh Doanh I Giaùm Ñoác Khoái Kinh Doanh II Giaùm Ñoác Khoái Hoã Trôï Director of the first Director of the second Director of Supporting Division Business Division Business Division Phoøng Tín Duïng Phoøng Nguoàn Voán Phoøng Nhaân Söï Credit Department Treasury Department Human Resourses Caùc Chi Nhaùnh Phoøng Kinh Doanh Phoøng Coâng Ngheä Branches Ngoaïi Hoái Thoâng Tin Foreign Exchange Dept. IT Department Caùc Phoøng Giao Dòch Phoøng Ñaàu Tö Taøi Chính Phoøng Haønh Chaùnh Transaction Offices Financial Department Quaûn Trò Administrative Department Ban Nghieäp Vuï Caùc Coâng Ty Tröïc Thuoäc Coâng Ngheä Ngaân Haøng Subsidiaries Board of Banking Technology Baùo caùo thöôøng nieân 2007 25
 • 26. Vai troø, Hoäi ñoàng quaûn trò: laø cô quan quaûn trò cuûa Ngaân haøng Nam AÙ, coù toaøn quyeàn nhaân danh Ngaân haøng Nam AÙ traùch nhieäm vaø quyeát ñònh caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc ñích, quyeàn lôïi cuûa Ngaân haøng Nam AÙ, tröø nhöõng vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. Giuùp vieäc cho Hoäi ñoàng quaûn trò coù Vaên phoøng Hoäi ñoàng quaûn trò. Hoäi ñoàng nhieäm vuï cuûa quaûn trò giöõ vai troø ñònh höôùng chieán löôïc, keá hoaïch hoaït ñoäng haøng naêm; chæ ñaïo vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûaHoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng thoâng qua Ban ñieàu haønh vaø caùc Hoäi ñoàng. Hoäi ñoàng quaûn trò coù nhieäm vuï hoaïch ñònh chuû tröông, ñöôøng loái, muïc tieâu, chính saùch vaø ban haønh caùc quy cheá, quy ñònh, ñoàng thôøi theo doõi quaù trình toå chöùc thöïc hieän cuûa boä maùy ñieàu haønh caùc caáp. Caùc Ban, Ban kieåm soaùt: laø cô quan kieåm tra hoaït ñoäng taøi chính cuûa Ngaân haøng TMCP Nam AÙ, giaùm saùt vieäc chaáp haønh cheá ñoä haïch toaùn, hoaït ñoäng cuûa heä thoáng kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä cuûa Ngaân haøng TMCP Nam AÙ. Giuùp vieäc Hoäi ñoàng cuûa cho Ban kieåm soaùt coù Ban kieåm toaùn noäi boä.Hoäi ñoàng quaûn trò Ban coá vaán: coá vaán cho Hoäi ñoàng quaûn trò trong coâng taùc quaûn trò, ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh Ngaân haøng Nam AÙ, phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, hoaït ñoäng ñoái ngoaïi, hoaït ñoäng ñaàu tö, lieân doanh, lieân keát,... Hoäi ñoàng Tín duïng - Ñaàu tö: xeùt duyeät caùc khoaûn cho vay, baûo laõnh vöôït quaù 5% voán ñieàu leä; xeùt duyeät caùc phöông aùn ñaàu tö hôïp taùc, goùp voán lieân doanh vôùi caùc ñôn vò khaùc; giaùm saùt coâng taùc thu hoài nôï quaù haïn. Hoäi ñoàng xöû lyù taøi saûn: tham vaán, ñeà xuaát yù kieán cho Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång Giaùm ñoác trong vieäc toå chöùc quaûn lyù, söû duïng, mua baùn coù hieäu quaû caùc taøi saûn cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Hoäi ñoàng Nhaân söï - Tieàn löông: xem xeùt caùc vaán ñeà lieân quan ñeán cheá ñoä tuyeån duïng, tieàn löông cuûa CBNV Ngaân haøng Nam AÙ. Hoäi ñoàng Thi ñua - Khen thöôûng: ñeà xuaát, ñaùnh giaù keát quaû coâng taùc thi ñua khen thöôûng taïi Ngaân haøng Nam AÙ. Hoäi ñoàng xöû lyù kyû luaät: tham vaán cho Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång Giaùm ñoác trong vieäc quyeát ñònh xöû lyù kyû luaät caùn boä nhaân vieân vi phaïm kyû luaät trong toaøn heä thoáng Ngaân haøng Nam AÙ. Hoäi ñoàng xöû lyù ruûi ro: xem xeùt vieäc trích laäp döï phoøng ruûi ro, quyeát ñònh xöû lyù ruûi ro theo quy ñònh, giaùm saùt coâng taùc thu hoài nôï. Ban Taøi chính: giaùm saùt, theo doõi, kieåm tra nguoàn voán, söû duïng voán; tham vaán ñeà xuaát yù kieán cho Hoäi ñoàng quaûn trò trong vieäc quyeát ñònh keá hoaïch chi tieâu, mua saém taøi saûn. Vaên phoøng HÑQT: giuùp Hoäi ñoàng quaûn trò toång hôïp, quaûn trò hoaït ñoäng Ngaân haøng theo Nghò quyeát ÑHÑCÑ vaø chöông trình, keá hoaïch coâng taùc ñaõ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua; tham möu cho Hoäi ñoàng quaûn trò trong vieäc thöïc hieän chöùc naêng quaûn trò hoaït ñoäng Ngaân haøng Nam AÙ. Ban kieåm toaùn noäi boä: thöïc hieän coâng taùc kieåm toaùn hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. 26 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 27. Toång Giaùm ñoác: laø ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò, tröôùc phaùp luaät veà vieäc ñieàu haønh hoaït Boä maùy quaûn lyù,ñoäng haøng ngaøy cuûa Ngaân haøng TMCP Nam AÙ. Giuùp vieäc cho Toång Giaùm ñoác coù moät soá Phoù Toång Giaùm ñoác, ñieàu haønhGiaùm ñoác Khoái, Keá toaùn tröôûng vaø boä maùy chuyeân moân nghieäp vuï, cuï theå nhö sau:Phoù Toång Giaùm ñoác: laø ngöôøi giuùp Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh moät hoaëc moät soá lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøngTMCP Nam AÙ theo söï phaân coâng cuûa Toång Giaùm ñoác, chòu traùch nhieäm tröôùc Toång Giaùm ñoác vaø tröôùc phaùp luaätveà nhieäm vuï ñöôïc Toång Giaùm ñoác phaân coâng.Giaùm ñoác Khoái: laø ngöôøi giuùp Toång Giaùm ñoác quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa Khoái theo söï phaân coângcuûa Toång Giaùm ñoác, chòu traùch nhieäm tröôùc Toång Giaùm ñoác vaø tröôùc phaùp luaät veà nhieäm vuï ñöôïc Toång Giaùm ñoácphaân coâng.Keá toaùn tröôûng: giuùp Toång Giaùm ñoác chæ ñaïo thöïc hieän coâng taùc keá toaùn, thoáng keâ cuûa Ngaân haøng TMCP Nam AÙ,coù caùc quyeàn vaø nhieäm vuï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø Ñieàu leä Ngaân haøng TMCP Nam AÙ.Boä maùy chuyeân moân nghieäp vuï: coù chöùc naêng tham möu, giuùp Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Toång Giaùm ñoác trong quaûnlyù vaø ñieàu haønh coâng vieäc. Boä maùy chuyeân moân nghieäp vuï cuûa Ngaân haøng TMCP Nam AÙ bao goàm:· Khoái Vaän haønh: quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng trong heä thoáng vaän haønh hoã trôï caùc hoaït ñoäng kinh doanh, goàm caùc phoøng: Phoøng Keá toaùn, Phoøng Thanh toaùn quoác teá, Phoøng Ngaân quyõ vaø Phoøng Quaûn lyù theû.· Khoái Khu vöïc phía Baéc: Quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng Ngaân haøng TMCP Nam AÙ thuoäc khu vöïc phía Baéc, tröïc tieáp quaûn lyù Chi nhaùnh Haø Noäi, Chi nhaùnh Haûi Phoøng, Chi nhaùnh Laïng Sôn vaø caùc Chi nhaùnh khaùc.· Khoái Hoã trôï: quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng nhaèm hoã trôï cho moïi hoaït ñoäng kinh doanh, goàm caùc phoøng: Phoøng Nhaân söï, Phoøng Coâng ngheä thoâng tin, Phoøng Haønh chính - Quaûn trò vaø Ban Tifa.· Khoái Quaûn lyù ruûi ro: quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng nhaèm haïn cheá toái ña moïi ruûi ro coù theå xaûy ra trong hoaït ñoäng kinh doanh, goàm caùc phoøng: Phoøng Quaûn lyù tín duïng, Phoøng Phaùp cheá & Thu hoài nôï quaù haïn, Phoøng Quaûn lyù ruûi ro.· Khoái kinh doanh I: quaûn lyù, ñieàu haønh coâng taùc kinh doanh caùc Chi nhaùnh; tham möu, giuùp Giaùm ñoác Khoái quaûn lyù, ñieàu haønh coâng taùc kinh doanh coù Phoøng Tín duïng.· Khoái kinh doanh II: quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng nhaèm hoã trôï, phaùt trieån caùc hoaït ñoäng kinh doanh, goàm caùc phoøng: Phoøng Nguoàn voán, Phoøng Kinh doanh ngoaïi hoái, Phoøng Ñaàu tö taøi chính vaø Quaûn lyù coâng ty tröïc thuoäc.· Khoái Marketing: quaûn lyù, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng nhaèm hoã trôï, phaùt trieån caùc hoaït ñoäng kinh doanh, phaùt trieån thò tröôøng, phaùt trieån thöông hieäu, goàm caùc phoøng: Phoøng Phaùt trieån khaùch haøng, Phoøng Marketing.· Phoøng Keá hoaïch toång hôïp: Tham möu, giuùp Toång Giaùm ñoác trong coâng taùc keá hoaïch, toång hôïp, hoã trôï vaø chieán löôïc phaùt trieån moïi hoaït ñoäng trong Ngaân haøng. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 27
 • 28. Coâng taùc Ruûi ro veà laõi suaátquaûn lyù ruûi ro Ruûi ro veà laõi suaát xaûy ra khi coù söï bieán ñoäng veà laõi suaát thò tröôøng vaø noù taùc ñoäng ñeán thu nhaäp vaø chi phí hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. Ñeå coù theå kieåm soaùt ruûi ro veà laõi suaát, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ vaø ñang aùp duïng chính saùch quaûn lyù ruûi ro laõi suaát treân cô sôû phaân tích ñaùnh giaù cheânh leäch veà kyø haïn, laõi suaát cuûa caùc khoaûn muïc nguoàn voán vaø taøi saûn, töø ñoù ñöa ra caùc bieän phaùp xöû lyù cuï theå: ° Hoäi sôû thöïc hieän quaûn lyù, kinh doanh voán taäp trung; ° Thöïc hieän cho vay vôùi laõi suaát thaû noåi, ñieàu naøy cho pheùp Ngaân haøng coù theå thay ñoåi linh hoaït möùc laõi suaát cho vay phuø hôïp vôùi söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng; ° Duy trì cheânh leäch laõi suaát giöõa ñaàu vaøo, ñaàu ra moät caùch hôïp lyù, tuaân thuû quy ñònh veà an toaøn voán cuûa NHNN. Ruûi ro tín duïng Ruûi ro tín duïng laø khaû naêng xaûy ra toån thaát trong hoaït ñoäng Ngaân haøng Nam AÙ do khaùch haøng khoâng thöïc hieän hoaëc khoâng coù khaû naêng thöïc hieän nghóa vuï cuûa mình theo cam keát. Ñeå quaûn lyù ruûi ro tín duïng, Ngaân haøng Nam AÙ ñang aùp duïng moät soá bieän phaùp nhö sau: ° Tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa NHNN veà coâng taùc tín duïng, tyû leä an toaøn voán; ° Thöïc hieän cheá ñoä ñaøo taïo, boài döôõng nhaèm naâng cao trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân cho caùc CBNV thöïc hieän coâng taùc tín duïng; ° Töøng böôùc xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc chính saùch veà quaûn trò ruûi ro, ñaëc bieät laø ruûi ro tín duïng: quy ñònh veà phaân quyeàn, haïn möùc pheâ duyeät...; ° Xaây döïng chính saùch tín duïng theo höôùng ña daïng hoùa saûn phaåm; ° Chuaån hoùa quy trình tín duïng vôùi caùc quy ñònh chaët cheõ veà kieåm soaùt, aùp duïng caùc maãu bieåu thoáng nhaát trong toaøn heä thoáng; ° Phaân loaïi, quaûn lyù vaø xöû lyù caùc khoaûn nôï xaáu; ° Trích laäp döï phoøng ruûi ro theo quy ñònh. Ruûi ro veà ngoaïi hoái Ruûi ro veà ngoaïi hoái phaùt sinh khi coù söï bieán ñoäng veà tyû giaù hoái ñoaùi laøm cho giaù trò cuûa caùc loaïi “taøi saûn coù” vaø “taøi saûn nôï” baèng ngoaïi teä, vaøng giaûm ñi. Ñeå giaûm thieåu ruûi ro veà ngoaïi hoái, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ xaây döïng vaø thöïc hieän chính saùch quaûn lyù ruûi ro veà ngoaïi hoái nhö sau: ° Tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa NHNN; ° Quaûn lyù traïng thaùi ngoaïi hoái môû; ° Kieåm soaùt ruûi ro thoâng qua caùc quy ñònh taùch baïch chöùc naêng cuûa caùc boä phaän; quy ñònh veà phaân quyeàn, haïn möùc giao dòch, haïn möùc döøng loã; ° Ña daïng hoùa caùc saûn phaåm phaùi sinh. Ruûi ro veà thanh khoaûn Hoaït ñoäng trong lónh vöïc raát nhaïy caûm tröôùc caùc bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, caùc tin ñoàn thaát thieät coù theå aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh, Ngaân haøng Nam AÙ thöïc hieän caùc bieän phaùp nhaèm kieåm soaùt ruûi ro veà thanh khoaûn nhö sau: ° Ngaân haøng Nam AÙ thöïc hieän duy trì caùc tyû leä ñaûm baûo khaû naêng thanh khoaûn, baûo hieåm tieàn göûi theo quy ñònh cuûa NHNN. ° Hoäi sôû quaûn lyù nguoàn voán taäp trung, ñaûm baûo khaû naêng thanh khoaûn cho toaøn heä thoáng thoâng qua vieäc nghieân cöùu, phaân tích ñoä leäch kyø haïn; döï ñoaùn thôøi haïn, trò giaù caùc khoaûn chi chuû yeáu aûnh höôûng ñeán luoàng tieàn vaøo ra, töø ñoù ñöa ra caùc chæ soá giôùi haïn, caùc danh muïc ñaàu tö hôïp lyù vaø coù tính thanh khoaûn cao coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn maët ñaùp öùng nhu caàu ruùt tieàn theo ñònh kyø, hoaëc ñoät xuaát cuûa khaùch haøng. ° Ngaân haøng Nam AÙ luoân theo doõi, phaân tích, ñaùnh giaù vaø coù traùch nhieäm chuû ñoäng coâng boá thoâng tin nhaèm giuùp khaùch haøng, coå ñoâng hieåu roõ moïi hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng, haïn cheá nhöõng tin ñoàn thaát thieät coù theå gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng.28 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 29. Ruûi ro töø caùc hoaït ñoäng ngoaïi baûng:Haàu heát caùc khoaûn baûo laõnh L/C, caùc khoaûn Ngaân haøng Nam AÙ cam keát cho vay ñeàu coù taøi saûn ñaûm baûo, doñoù khaû naêng caùc khoaûn neâu treân gaây ra nhöõng bieán ñoäng aûnh höôûng ñeán tình hình taøi chính cuûa Ngaân haøngNam AÙ laø raát thaáp.Ruûi ro luaät phaùpLaø coâng ty ñaïi chuùng hoaït ñoäng trong lónh vöïc taøi chính - tieàn teä, Ngaân haøng Nam AÙ luoân tuaân thuû caùc quy ñònhcuûa Phaùp luaät, NHNN, Boä taøi chính, UBCKNN. Do vaäy vieäc thay ñoåi, boå sung caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaätlieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng ñeàu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Tuy nhieân,vôùi ñònh höôùng phaùt trieån kinh doanh oån ñònh, laâu daøi; tình hình taøi chính minh baïch; kinh nghieäm quaûn trò,Ngaân haøng Nam AÙ seõ thích öùng nhanh vôùi nhöõng thay ñoåi veà caùc quy ñònh.Ruûi ro veà hoaït ñoängHoaït ñoäng ngaân haøng chòu nhieàu ruûi ro, ruûi ro chuû yeáu laø:° Ruûi ro tín duïng;° Ruûi ro thanh khoaûn;° Ruûi ro thò tröôøng: laø nhöõng ruûi ro phaùt sinh khi coù söï thay ñoåi baát thöôøng veà: laõi suaát, tyû giaù hoái ñoaùi, giaù chöùng khoaùn, giaù caùc taøi saûn khaùc do Ngaân haøng naém giöõ trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh;° Ruûi ro taùc nghieäp.Trong caùc ruûi ro neâu treân thì ruûi ro tín duïng xaûy ra seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøngNam AÙ, vì hieän nay hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Ngaân haøng laø cho vay. Do ñoù Ban Laõnh ñaïo Ngaân haøng Nam AÙ ñaõthöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï, ña daïng hoùa ñoái töôïng cho vay, trích laäp döï phoøng ñaàyñuû theo quy ñònh, xaây döïng quy trình tín duïng chaët cheõ, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cho caùn boä tín duïng... nhaèmhaïn cheá toái ña nhöõng toån thaát khi ruûi ro tín duïng xaûy ra.Vôùi keá hoaïch ñaåy maïnh, ña daïng hoùa danh muïc ñaàu tö nhaèm taêng lôïi nhuaän vaø giaûm phuï thuoäc vaøo nguoàn thutöø hoaït ñoäng tín duïng, trong ñieàu kieän thò tröôøng chöùng khoaùn coù nhieàu bieán ñoäng, döï baùo trong thôøi gian tôùilaõi suaát seõ bieán ñoäng, ruûi ro veà thanh khoaûn, ruûi ro thò tröôøng coù theå xaûy ra, Ban Laõnh ñaïo ñaõ xaây döïng vaø thöïchieän chính saùch quaûn lyù veà voán, löïa choïn, quaûn lyù chaët cheõ danh muïc ñaàu tö,... nhaèm chuû ñoäng xöû lyù vaø haïncheá toån thaát khi xaûy ra ruûi ro.Ñeå kieåm soaùt ruûi ro taùc nghieäp Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ xaây döïng heä thoáng kieåm tra kieåm soaùt chaët cheõ, ñaûm baûocaùc giao dòch ñeàu ñöôïc kieåm soaùt tröôùc khi thöïc hieän.Ruûi ro khaùc (thieân tai, ñòch hoïa, chaùy noå,...):Ñeå haïn cheá toån thaát khi xaûy ra ruûi ro veà thieân tai, ñòch hoïa, chaùy noå,... Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ thöïc hieän baûo hieåmtieàn göûi theo quy ñònh cuûa NHNN, xaây döïng phöông aùn baûo toaøn döõ lieäu trong tröôøng hôïp xaûy ra ruûi ro do baátkhaû khaùng, xaây döïng phöông aùn phoøng chaùy chöõa chaùy, baûo hieåm taøi saûn. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 29
 • 30. 30 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 31. Baùo caùo cuûa Toång Giaùm Ñoác Naêm 2007, neàn kinh teá Vieät Nam tieáp tuïc phaùt trieån oån ñònh, ñaït möùc taêng tröôûng cao 8,48%, voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi (FDI) ñaït 20,3 tyû USD, kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu gia taêng. Tuy nhieân, moâi tröôøng kinh doanh cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi ñaõ gaëp moät soá yeáu toá khoâng thuaän lôïi nhö laïm phaùt taêng cao, giaù vaøng trong nöôùc bieán ñoäng khoù löôøng, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñieàu chænh taêng tyû leä döï tröõ baét buoäc. Trong boái caûnh ñoù, nhôø coù ñònh höôùng phaùt trieån ñuùng maø Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quaû ñaùng keå. Cuï theå nhö sau: * Naêm 2007, caùc chæ tieâu kinh doanh ñeàu taêng tröôûng so vôùi naêm tröôùc. Trong ñoù, lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa Ngaân haøng Nam AÙ ñaït hôn 107 tyû ñoàng, taêng 98,96% so vôùi naêm 2006, cao hôn toång lôïi nhuaän cuûa 3 naêm lieàn tröôùc. * Ñoái vôùi caùc chæ tieâu veà an toaøn trong hoaït ñoäng kinh doanh, Ngaân haøng Nam AÙ luoân ñaûm baûo theo ñuùng quy ñònh. * Thöïc hieän theo chuû tröông môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, tính ñeán cuoái naêm Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ coù maïng löôùi roäng khaép vôùi 45 ñieåm giao dòch. * Ngoaøi caùc baèng khen cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø caùc danh hieäu ñaõ ñaït ñöôïc trong caùc naêm qua, naêm 2007 Ngaân haøng Nam AÙ vinh döï ñoùn nhaän baèng khen cuûa Thuû töôùng chính phuû, baèng khen cuûa UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñaït danh hieäu “Thöông hieäu vaøng” do Hieäp hoäi choáng haøng giaû vaø baûo veä thöông hieäu Vieät Nam trao taëng, danh hieäu “Top Trade Services” do Boä Coâng Thöông trao taëng. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2007ñaõ khaúng ñònh vò trí cuûa Ngaân haøng Nam AÙ trong heä thoáng Ngaân haøng TMCP vaø cho thaáy tieàm naêng phaùt trieån cuûa Ngaân haøng Nam AÙ trong nhöõng naêm tôùi laø raát lôùn. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 31
 • 32. Toång quan tình hình taøi chính naêm 2007 Naêm 2007 laø naêm thò tröôøng taøi chính - tieàn teä ñaõ coù böôùc phaùt trieån tích cöïc, thu huùt voán nhieàu hôn ñeå phuïc vuï cho nhu caàu ñaàu tö phaùt trieån kinh teá. Ñeå naâng cao söùc caïnh tranh trong xu theá hoäi nhaäp quoác teá, caùc Ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc ñaõ boå sung theâm voán, ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng quy moâ, qua ñoù xaây döïng moät moâi tröôøng caïnh tranh hieäu quaû, taïo söï chuû ñoäng trong hoaït ñoäng kinh doanh. Trong boái caûnh ñoù, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ töøng böôùc khaúng ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình trong heä thoáng Ngaân haøng TMCP vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan trong naêm 2007. Soá lieäu (Tyû ñoàng) Tyû leä taêng/giaûm (%) CAÙC KHOAÛN MUÏC CHÍNH Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 2007 so vôùi 2005 2007 so vôùi 2006 Huy ñoäng thò tröôøng I 1.185,20 1.894,75 2.811,55 137,22% 48,39% Huy ñoäng thò tröôøng II 206,53 1.262,88 1.672,11 709,62% 32,40% Dö nôï tín duïng 1.248,83 2.047,54 2.698,70 116,10% 31,80% Toång taøi saûn 1.605,24 3.884,44 5.249,95 227,05% 35,15% Voán ñieàu leä 150,00 550,00 575,92 283,95% 4,71% Keát quaû kinh doanh           Lôïi nhuaän tröôùc thueá 29,12 53,96 107,36 268,68% 98,96% Lôïi nhuaän sau thueá 20,97 39,14 75,18 258,51% 92,07% Caùc chæ tieâu taøi chính           ROA (%) 2,11% 2,38% 2,40% 0,29% 0,02% ROE (%) 23,70% 12,11% 18,28% -5,42% 6,17% Tyû leä coå töùc (%) 12,30% 11,12% 10,15% -2,15% -0,97% Tyû leä an toaøn voán (%) 17,17% 32,63% 21,07% 3,90% -11,56% Toång taøi saûn cuûa Ngaân haøng Nam AÙ tính ñeán 31/12/2007 ñaït 5.249,95 tyû ñoàng, taêng 35,15% so vôùi cuoái naêm 2006, thöïc hieän ñöôïc 70,39% so vôùi keá hoaïch, ñieàu naøy cho thaáy quy moâ hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng Nam AÙ ñöôïc môû roäng. Nhaèm taêng cöôøng naêng löïc taøi chính, khaû naêng caïnh tranh, ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ ñeà ra chæ tieâu keá hoaïch veà voán ñieàu leä ñeán cuoái naêm 2007 laø 1.350 tyû ñoàng. Ñeán cuoái naêm 2007, voán ñieàu leä cuûa Ngaân haøng Nam AÙ laø 575,92 tyû ñoàng vaø trong Quyù I/2008 Ngaân haøng tieáp tuïc phaùt haønh coå phieáu ñeå taêng voán ñieàu leä leân 1.252,83 tyû ñoàng, ñaït 92,08% so vôùi keá hoaïch naêm 2007.32 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 33. Baùo caùo thöôøng nieân 2007 33
 • 34. Phöông chaâm haønh ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ laø “An toaøn, phaùt trieån,34 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 35. hieäu quaû vaø beàn vöõng” Baùo caùo thöôøng nieân 2007 35
 • 36. Hoaït ñoäng huy ñoäng voán Chæ tieâu (tính ñeán 31/12/2007) Soá dö (Tyû ñoàng) (%) Taêng so vôùi ñaàu naêm Toång huy ñoäng 4.483,65 41,99% Trong ñoù: Tieàn göûi caù nhaân & TCKT 2.811,55 48,39% Tieàn göûi cuûa caùc TCTD khaùc 1.672,11 32,40% Vôùi heä thoáng maïng löôùi hoaït ñoäng ngaøy caøng môû roäng, laõi suaát huy ñoäng ñöôïc ñieàu chænh hôïp lyù, kòp thôøi vaø phong caùch phuïc vuï khaùch haøng cuûa nhaân vieân ngaøy caøng toát hôn ñaõ goùp phaàn taêng khaû naêng huy ñoäng voán cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Ñeán cuoái naêm 2007, toång nguoàn voán huy ñoäng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ ñaït 4.483,65 tyû ñoàng, taêng 41,99% so vôùi ñaàu naêm, trong ñoù: - Voán huy ñoäng treân thò tröôøng 1 (daân cö vaø TCKT) ñaït 2.811,55 tyû ñoàng, taêng 48,39% so vôùi ñaàu naêm, chieám tyû troïng 62,71% treân toång voán huy ñoäng. Möùc taêng tröôûng voán huy ñoäng thò tröôøng 1 ñaõ taïo cô sôû ñeå Ngaân haøng Nam AÙ phaùt trieån hoaït ñoäng tín duïng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc. - Voán huy ñoäng treân thò tröôøng 2 ñaït 1.672,11 tyû ñoàng, taêng 32,40% so vôùi ñaàu naêm, ñaït 122,34% so vôùi keá hoaïch. Voán huy ñoäng treân thò tröôøng 2 cuûa Ngaân haøng taêng lieân tuïc trong giai ñoaïn 2003-2007, cho thaáy Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ môû roäng moái quan heä vôùi caùc ngaân haøng baïn nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc giao dòch thanh toaùn, vaø cuõng daàn khaúng ñònh ñöôïc uy tín cuûa Ngaân haøng Nam AÙ treân thò tröôøng lieân ngaân haøng. Huy ñoäng voán 18,06% töø daân cö, TCKT Huy ñoäng voán Ngaén haïn töø caùc TCTD Trung haïn 81,94% ÑVT: tyû ñoàng 1.672 Cô caáu huy ñoäng theo kyø haïn 1.263 4,83% 2.812 4,28% 207 1.895 61 62 1.185 VNÑ 948 USD 658 90,90% Vaøng 2003 2004 2005 2006 2007 Taêng tröôûng huy ñoäng giai ñoaïn 2003-2007 Cô caáu huy ñoäng theo loaïi tieàn Cô caáu huy ñoäng theo kyø haïn: Ngaân haøng Nam AÙ huy ñoäng voán baèng vieäc ña daïng caùc loaïi kyø haïn (töø khoâng kyø haïn, 1 thaùng ñeán 36 thaùng). Thôøi haïn ngaén töø 12 thaùng trôû xuoáng chieám tyû troïng 81,94%, trung haïn chieám 18,06% trong toång huy ñoäng. Cô caáu kyø haïn huy ñoäng voán ñöôïc Ngaân haøng Nam AÙ ñieàu chænh phuø hôïp theo keá hoaïch söû duïng voán. Cô caáu huy ñoäng theo loaïi tieàn: Ngaân haøng Nam AÙ huy ñoäng voán vôùi caùc loaïi tieàn khaùc nhau nhö: VND, vaøng vaø ngoaïi teä, trong ñoù tieàn göûi VND chieám tyû troïng cao, vaøng vaø ngoaïi teä chieám tyû troïng thaáp hôn. Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ chuû ñoäng ñieàu chænh cô caáu voán huy ñoäng theo loaïi tieàn teä, qua coâng cuï laõi suaát, tyû giaù nhaèm ñaùp öùng nhu caàu vaø muïc tieâu kinh doanh ñaït hieäu quaû.36 Baùo caùo thöôøng nieân 2007
 • 37. Hoaït ñoäng söû duïng voán Chæ tieâu (tính ñeán 31/12/2007) Soá dö (Tyû ñoàng) (%) Taêng so vôùi ñaàu naêm Toång söû duïng voán kinh doanh 4.865,19 36,20% Trong ñoù: Ñaàu tö tín duïng 2.698,70 31,80% Ñaàu tö chöùng töø coù giaù 306,79 179,38% Tieàn göûi taïi caùc TCTD 1.521,45 33,60% Voán thanh khoaûn 338,25 22,55%Toång söû duïng voán kinh doanh cuûa Ngaân haøng Nam AÙ tính ñeán cuoái naêm 2007 ñaït 4.875,19 tyû ñoàng, taêng35,87% so vôùi ñaàu naêm. Trong ñoù, ñaàu tö tín duïng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ ñaït 2.698,70 tyû ñoàng, taêng 31,80%so vôùi ñaàu naêm.Maëc duø, dö nôï tín duïng cuûa Ngaân haøng Nam AÙ coù söï gia taêng trong naêm 2007 vaø vieäc aùp duïng caùc quy ñònhcuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc veà phaân loaïi nôï chaët cheõ hôn, nhöng Ngaân haøng Nam AÙ vaãn khoáng cheá tyû leä nôï xaáuôû möùc an toaøn 1,64%, thaáp hôn chæ tieâu Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñeà ra (2%) vaø ñaõ thöïc hieän trích laäp döï phoøng ruûiro tín duïng tính ñeán 31/12/2007 laø 8,06 tyû ñoàng.Ñaàu tö tín duïng chieám tyû troïng chuû yeáu trong hoaït ñoäng söû duïng voán cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Tuy nhieân, trongnaêm 2007 Ngaân haøng Nam AÙ ñaõ daàn quan taâm ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng töø coù giaù, cuï theå tính ñeán cuoái naêmkhoaûn ñaàu tö naøy ñaït 306,79 tyû ñoàng, taêng 179,38% so vôùi ñaàu naêm. Ñaây laø khoaûn ñaàu tö mang laïi lôïi nhuaäntöông ñoái cao cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng Nam AÙ. Taêng tröôûng ñaàu tö giai ñoaïn 2003-2007 338 1521 Voán thanh khoaûn Tieàn göœi taïi caùc TCTD 276 Ñaàu tö chöùng töø coù giaù 1139 307 Ñaàu tö tín duïng 2699 ÑVT: tyû ñoàng 110 2048 100 92 79 64 1249 186 53 62 112 794 9 608 2003 2004 2005 2006 2007 Baùo caùo thöôøng nieân 2007 37