അമേരിഷ്യം – അമേരിക്ക
പ ൊമ ൊണിയം – മ ൊ ണ്ട്
ഫ്രൊന്‍സിയം – ഫ്രൊന്‍്
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
Name of element POWER POINT
of 18

Name of element POWER POINT

Name of element POWER POINT
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Name of element POWER POINT

  • 1. അമേരിഷ്യം – അമേരിക്ക പ ൊമ ൊണിയം – മ ൊ ണ്ട് ഫ്രൊന്‍സിയം – ഫ്രൊന്‍്