Titlul prezentării
Voinovan Nicolae
Motiva iaț
• Dobândirea de noi cunoştinţe atât în domeniul
calculatoarelor, cât şi
• Continuarea temei de licenţă
• Oportu...
Realizări anterioare
Realizarea pentru proiectul de licen ă a unuiț
modul de monitorizare pentru un sistem
de teleasisten ...
Descrierea temei propuse
În cursul ciclului de Masterat îmi propun ca scop continuarea
temei de licență. Principalele obie...
Rezultate estimate
• Oferirea facilită ii de introducere manualăț
a datelor.
• Realizarea transmiterii datelor colectate
p...
Arhitectura sistemului –schiţă
Tehnologii
• Arduino, pentru realizarea hardware a modulului
de colectare a datelor.
• C++, pentru implementarea software-...
Colaborări
(dacă e cazul )
– ave i în vedere să colabora i cu medicul ...ț ț
de la ...
(nu este prea clar ce anume de scri...
A teptăriș
• Aprofundarea cuno tin elor dobândite în cadrul ciclului deș ț
licen ăț
• Dobândirea de cuno tin e noi din alt...
Vă mul umesc pentruț
aten ie!ț
of 10

Prezentare siis ex

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare siis ex

  • 1. Titlul prezentării Voinovan Nicolae
  • 2. Motiva iaț • Dobândirea de noi cunoştinţe atât în domeniul calculatoarelor, cât şi • Continuarea temei de licenţă • Oportunitati de colaborare cu specialişti din alte domenii
  • 3. Realizări anterioare Realizarea pentru proiectul de licen ă a unuiț modul de monitorizare pentru un sistem de teleasisten ă a persoanelor în vârstă.ț
  • 4. Descrierea temei propuse În cursul ciclului de Masterat îmi propun ca scop continuarea temei de licență. Principalele obiective: • Transmiterea datelor colectate de către smartphone spe un server central pentru prelucrarea lor ulterioară. • Asigurarea posibilității introducerii manuale a datelor care nu se colectează automat, pentru transmiterea lor spre server. • Implementarea unui anumit grad de securitate la transmiterea datelor prin intermediul retelei Internet. • Implementarea unui protocol de comunicare dintre modulele de colectare a datelor, pentru a ușura achiziționarea de date cu ajutorul smartphone-ului.
  • 5. Rezultate estimate • Oferirea facilită ii de introducere manualăț a datelor. • Realizarea transmiterii datelor colectate prin intermediul unor servicii web. • Asigurarea securită ii legăturii client-ț server.
  • 6. Arhitectura sistemului –schiţă
  • 7. Tehnologii • Arduino, pentru realizarea hardware a modulului de colectare a datelor. • C++, pentru implementarea software-ului care va rula pe platforma Arduino i va realizaș colectarea datelor. • Java, pentru dezvoltarea aplica iei pentruț smartphone care va stoca datele colectate i le vaș transmite către serverul central. • XML, pentru transmiterea datelor prin intermediul re elei Internet.ț
  • 8. Colaborări (dacă e cazul ) – ave i în vedere să colabora i cu medicul ...ț ț de la ... (nu este prea clar ce anume de scris aici. A- iț pomenit de ceva colaborări cu medici din Alba-Iulia, însă mi se pare cam sec să scriu numai asta.)
  • 9. A teptăriș • Aprofundarea cuno tin elor dobândite în cadrul ciclului deș ț licen ăț • Dobândirea de cuno tin e noi din alte domenii decâtș ț calculatoarele. • Dobândirea experien ei de comunicare cu speciali ti dinț ș diverse domenii de activitate. • Cunoa terea particularită ilor procesului de proiectare iș ț ș dezvoltare a aplica iilor soț ftware pentru domeniul medical. • Participarea la proiecte care îmbină domeniul calculatoarelor cu cel medical.
  • 10. Vă mul umesc pentruț aten ie!ț

Related Documents