2 r. . -. ~ g I.
.- ' '} - . .'70 '_. .
. r I. g. . : n , u_ g-
v s. ( *J æ/ _l _ à `: A -`: -_ (r , _
ZJ'= LI« ním! uu tug '
o u!
. íãï-"ílï" *ïf>: tš. a : JE : : : ';sfTJ| tęs. »,»÷. â es" s. «:'; ~~; í=.9+. ~.~'%: ...
_ 'í-? É-łï*
. _ _. , , , . - ; `
'- ï
` 'rlüçg 5133, `l`“. I;lł, l:. ršå. -` uų; ä_w. -g, _y. [`_Aí. :,'-'; .;.4i_`...
4-- - --*-? a---> . o _ųørç -
n
v-wėun w. w-. .-_-. ø -. - 4
»C:
'FW
i*
_ -l
. ł b
'x'
T
K:
i"
t'
'LJ
"L
I
'&....
A, "
. íłlęlåę åâ- L, gçñkåøsłdk? 4,, Q , .
u' LV ' 1:95; 4.73 Jia* 3'- ųåíų/ íc-ë çržžááårų: :Lig `
L W çïz...
ï7ęíL÷. “'“"gí"-'*'*iėiėu”ã*. uk u: ,z. ÷;1;. : 1sc; %`% ,
'Mr dWa-*ïrææraæ-S Juan daa: sfęJ
- nn-_a i
_ NfJIg. ...
maniak; .. .a wa. ut d' ÷øv k. 4~ aw . åwėxv 7
. ' Jjt Jjècïęšgívài/ (Q: _Ék (Â fçfuų LAV i
a/ å 3%' Jï/ Jy” u' ' rg/...
r "J _ ' ,
.w , .
T Voøæøurauęsųwrow/ :ęsøàjswfæųwrėgææ:
'_ęf| .'-'JJ'(ÉrçÂJBå-75 Ê-LJJ)UF“Fg-'HÊ-JW}JQJ'UQ4J...
n 4
? d/i”
T . QU-: aYfÊJX
La
_ a drif/ J.
-u, '^? ó/JUM
. LJV*
. a my? ” 1
. 4 95th! ”
. .r-ø Â'
% %/4w“^'""ý
...
Éf/ Jłïïæf-ý; 2
ï ` . fa-m and? : w J" Im ~F9&r'ł'*””*! ~?' “'35 Â
 _/ _._. L,~»ø, g4:%. r-: ę,; 45, uçjųgjýf 4...
tr*
L Lråuqaæėuæz'
. _ ' . J/ułbïïd; ~
A LJhAê-_JÊL-UW! - ,
' ' *fų/ n?:
. . w' 't' G-'ęãbæju' í
. í - K-lø...
w' '
Q
J? J" JJJ/ één? ? JW? å' 4 å-HÃ? 4.3555' ï . `
JJ! Wf' $3.41' LlEçÉ/ 'g ė-: Ê ba' HULL/ J
l l A ~ ...
of 12

Nabi Hamare Dobton Ko Bachanewale

Nabi Hamare Dobton Ko Bachanewale
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nabi Hamare Dobton Ko Bachanewale

 • 1. 2 r. . -. ~ g I. .- ' '} - . .'70 '_. . . r I. g. . : n , u_ g- v s. ( *J æ/ _l _ à `: A -`: -_ (r , _
 • 2. ZJ'= LI« ním! uu tug ' o u! . íãï-"ílï" *ïf>: tš. a : JE : : : ';sfTJ| tęs. »,»÷. â es" s. «:'; ~~; í=.9+. ~.~'%: is; in' 7 'Ek Gl; ųkfš: (fri; d/ :Ê . ęJLÊI tłłłfåłtzł, d-. "5"'Êl1;" 4 _ ' o ' QL; 1 . A' Qųhłfš* "j ãåčł"*"ł*łf'÷`z'r, "`; 'ïäëf. "-. ' LQL? ” . gñff ? P - h « ` ` . ł . - f. l I . _'. n g 'W . A. Zab ' '- . .Lpųlku ak, "1, ~. ,.? U, _«, -A_. T,. _,, ý,1l. šgb JærAJø a. . _4/ s 1/ t - dun? 3- ur" ©3459 *J'- ł- N. L A' “In” L . uu “my aan J. . zí, ;.»÷~. .;5r g; Je; wa? : w. .L gå: -. ;__ ga; r. . ut: ,wg 4:34? : ęłvš Jura ę-. øų u, , . JE Jag' gør. Q  r. . u' fuew u* Le; æųsývu ui' m* á w Maw "íÃ-tłlr 10:1* 1:/ waa-lb) Êf-Q da: 2%' 5.5/ tilëęz'. t a. J cr* , F 7' w; vb! 'Vi' 151555” cQí'rJ. '5,'š5*4/í% ( 1.3, "így Agt-A . :.[*J"" øýfåjdøå/ $2.95 ulÊ-gåfýiųçł Nr' n » à y -÷ w~: .-. ~=. :=, .-. «;~: uy*ví÷»L~ųt= % ; í
 • 3. _ 'í-? É-łï* . _ _. , , , . - ; ` '- ï ` 'rlüçg 5133, `l`“. I;lł, l:. ršå. -` uų; ä_w. -g, _y. [`_Aí. :,'-'; .;.4i_`7. 1 g'r__, .gš. '*uia; i`Jus*l, a"~-g. .r-cfl544314) ęsíaę-'í-üaėÊvózc' . ~ L , .ocraæiucy : yáæurutat/ Ê á , in ųxæų: acę. su . ez ę. 4%! age øhàww % 2 “ï`. .»-FUUÃ/ ~_ux"'JÊJUU{"L"S^$JQU: I÷á'Lig “ ` - 'd , _. "'-'-". ::L": I L L! g* f 4 ç . å 45 ál? .IM t; . (w u' M; løíí/ ėïï” Jíuf #35' th* å 15970' u): *fïýlšïdtłï , ęgksgæ ALU] wa”. 3,129'. Ljú! s _ y. ,_,1,÷, ,;tf r, '*, ï;-, ;,_. ięfåi, ęfé. f,ę'ir, `j“ų gr; 1- p. *gwra~91÷4xur'2~= zà'utræíwfav'š-»ė'ø'v % w: «6`»9'“»L'Jlê u . Mfa '93 ø/ u um” f? " f _ re 'Lai' is” Nm" A*: "'$: |J35~t5JJ'**<: -11J 1513-9512,” 4* 9 Kay-r” Ja' 49/15" L QA . (2 . JJ/ h i' 4 . A' ' T í , zýtłfuïfžf“_(å'íki)_ ' dtrtïcøã-Lę! ) . sz; “å». ,v= ~=-= z J» '»«: «3»*»~æä'÷%J~= <u: ' ųsasa. ÷wrw~. . . Jrmšøę- ôW- f- ÷-= v.y aur/ r' A » (Kenia áųłíàsė) . àvd*>. ÷=%÷a= *a. zI÷-~JÉJ-= ~J'I÷43JJ? Qé'. .-? Jr3' : LHÉCZÉJHÊÃZ: å/ łçł-*IJÊIÊC-: d - g A A an; .. í÷; r;ýí“ u . j JIJųxnsLaA ? f- J- P Vuk? : 'A 4.47' a: f (JH fdüjud' db) . ..Êfïs JJ! fk! v-_Jš/ ï u . J/Lffå "f/ Jak á Læl-Lråjł,
 • 4. 4-- - --*-? a---> . o _ųørç - n v-wėun w. w-. .-_-. ø -. - 4 »C: 'FW i* _ -l . ł b 'x' T K: i" t' 'LJ "L I '&. _ l_` V V . If-Én AAL! A! 4,, L/ a/ f((ç_. gã/ 'Êfrł' Ag nl:1535? M! f. rig; rEgø7JÊ 681 : C gik! di" 4-6, 'dågíf I. " f? ?? (130 . 0,5 _ . « Fi _ ' _- I 1 V ' . T - p . t , ,"V'3Êf -D V 'ų A' (Éïñtfł) . . g; ,f gz; _. ,,5;ívrv. x; itvñ`ýñ^"`t , ę A”, . , _.. " _[__ . _ x . fin-a n . L _ : rá 2.1' d? -"`-'4 LJ; 5* T? ł . L . -.= r.T'-»÷, A.~ d 'I-"U . ęrïïí»ėavię. j.uf~láa'uwaï wfJ-ė'-ł>/ /“ï % y . g *ęfvžg-ýžsł÷jïç`zæmriãggæšb Líüfł. ` ` i, 6 ' v n ' o ` : vat-e 3:* 3÷I4ïJ. '«'*. uk~. -:'~? 'íïfï*ïï . xx-JJ vb? s? : ÷ë “f Pr' 13' ui? :". *r`K*.4,p-A"s÷' žiuâií . r a ' . ' . (M; . n . (_`. F . hę `. f”. `- . , _ _ _ , ł , ._ , n a . Wørłf A. " " , a (yum; ;f. æ:r, f.3u». n« , new ý w, Jam ø- ' 2 l J? .Jłfęïugáuâb: sžf 41.? åÊFfjï-'Ê' 52 ł . . '_ . - ; -; .» , w e raw m' (Jur/ í-ę-t/ Jr' u' -ëçdłw u' 14456. . wfæ --. - *-. - l 4 _l . .. . a_. _í_. ,.l_. m, L E-: LJÊ/ ülåñçx/ úfłgæáųjljf! JJ' ręųyrłíí .
 • 5. A, " . íłlęlåę åâ- L, gçñkåøsłdk? 4,, Q , . u' LV ' 1:95; 4.73 Jia* 3'- ųåíų/ íc-ë çržžááårų: :Lig ` L W çïzv á u' íwãk J-. .7uxaw`Juųr pu? ? ~ , gl fãvláríú. 4.23! : il-wal: :q J 1313,: ag; 5: gaan u; My - - fãïá-f: lføsgsváuųtlúvørtžyuųu wÊiI/ ųïł . jy T -áėz-g, á;xł; røzáųïøšdš: ý åiHàåšï/ .ALT-Q/ *ïulzíïi/ głf ` d “ á Nfėý/ :åíwęäíutæïæ-*Aífa-: hęlú. åuł*cš**? .sų, ø % ý ca. " Qwa/ Msg, 2; JW. dry, ,Já u, " r&ør, g,ry_ua ` T ųbf' 1/ agv L u! {!. ,>'/ í%yTUu. tzT! w* á. f. .gdïï % - V G- uÊPł-ïu' usñł' d, - c. .. sal; Q' 2.1319 'j' Q: "CM weeg? a? .h u; ,w oułñåa; LIý/ :tšųjg ~ Jçz'%g__jñ: łr Zu" 'hy' J 3:1" ' p'. .. .. . é çm O _Ley . my (g; ,A a. . , qu _gv u w. 4:15 u; « ? JL/ unge'“. J;»z. ,;u? %g, ,»“ÊL54.E , .ýėgçųvífýųp` - . Qëž-EQáx'3L3'F-? KÉ“VJ%'LLF Jëvçęgžúú , in -gg . Må za ų' á(a÷'ljk')l_áflłl LB in? g): .ÊJÊD : Hr' u' Ã-Jå 4; a; Â i' Én uw' V dal; “J| ~u&: l,~! .í gcuïunizn íu' ffųzzfçggçłxAfjï u: u; In; :aa: a. e, -M . ,.>. J, g,, «.. ==. ųę; ,gym T “Làuęøzýłçø-Êýïųfrwüë 'áríł/ -un w: Laqtųi v: ÷ 'M, [Jig 2. . C , g 1 _; ,3_u; .'_[r; u1, 3,154 r 4:1; (Jł-_áł/ ÉJ gl) æçųgu JA÷JL. ,'. øTguIJ-? JJ. ;1;_. me: 4 . p . x f í Urłlfúėlårłx 9 1,2. gn; gíætúu 43:41:; (an; -gL/ f , Lai g, de” ga; per,
 • 6. ï7ęíL÷. “'“"gí"-'*'*iėiėu”ã*. uk u: ,z. ÷;1;. : 1sc; %`% , 'Mr dWa-*ïrææraæ-S Juan daa: sfęJ - nn-_a i _ NfJIg. K'ZLM«KJ'łUJ. _O pęjųfñlųpäjłljył/ lå . i %'ííæyývïåv'÷vy? Afhfcų-ž? Lýlö ' i łfúbgųúftýfí ~. :.l; l?). lv_, güb7á'fyí, ;,ułfb, gt ` % , ,å. g.fg: l;U| Lig; ç..3&rp1,ę, ,cjg_@gųggug/ ,gçv . 4 _ : ,«= L_. :,, p,, : %. j;`. _., »,~. ,ėa; Wåíyïíłfb łkúw . _ l of . w sah! sec-v cm; ,, « c/ çg, .= ,,, %,. ur <"-'" ^"r'fł'-J“J“Ê~". ul" 11:", Jýiýyàlęyñ T í as J: ę,u, u,4;. ./. ,;_raggfgúg, g_. fgųłęzàz. ųà. , % *j/ ž'LV'É"L`J*JÊ$7J'vpzęlfųýjLųïž-łz . J ***'“'íL5"3íL74UJ'JTZ/ æ'k»'éu2í o "f _ n . i - _w '. ?QæLVJÉ/ 'LåQłuøCçggzuge-. ųïçýjžšłäų (dfłë/ WM: iv! 912:/ api mens. .. ga. í Jå-ffšvdcý: icr. ëçíàlså. rwmykržuVpfpæçíy 1- A 'A **"3-***÷'÷*LV**”4'Ld*»7Aá'»2's» v. sawuåååi Uçúrñękógiå"kłłvöåłkdïj"yl”tfÊ/ v-'ífgnï % V . atfdtøVu: .;'u, .af. ;fc. çør,3LL~'a; ,;(, ;,; . - wat”{%÷J'»ædt)eamíLLgã. ufgäg; :uu " JG: ųf/ Êïęø/ UL _KJfėJV jjy/ Løn) -^ gf 'of erïd f* asp: .Lu ugm. . 4. -÷ a; ,ag ï Jý-úf-z(JUL: ułåųgæęzàñfųfųäługuï; i?__ V à
 • 7. maniak; .. .a wa. ut d' ÷øv k. 4~ aw . åwėxv 7 . ' Jjt Jjècïęšgívài/ (Q: _Ék ( fçfuų LAV i a/ å 3%' Jï/ Jy” u' ' rg/ 3951? *Ê- r “J 51:77:” 'ałwłí . kï/ :ï-J-åfïý 1" . àýgïïýbtułJdåjåå' . ez g: a . ę/ï , as : . iJųflęæų/ *à , ',lr'l/ l,u| ;íb/ Jž, y _ę. ;'; luí"jí, _šrï'j. _dfłędý_. jl. `. '_ : iv ęųøæ: ui: !-.9_5!. -_; f}5 Múlaýfł” àstdbï JG' Ifuggç w, ų ' . fícøčãçýp/ 'æy-łfýfgågæåø? : Uízłšýłrłėë _ u ' ÷ W' u' rW-: ~r1s'*'ęÊtėi-: :f÷ -; -.~%-'*-~f~.4'~= -«'3 I?  . in ę. (ga My" åųýåæ`af `. . ` _J O; ,1Qs; u.: .aų. ..q, .eg 3.5 , æmg, _gę, ;.ųJáí-zg. UKI'_-{J-ë--'JJ"J7%'(B&” (Â/ Ui* Us? '23' 9- E" 919), 5,3' 41-1 . JJ ' ę-ė-'łs' g JJ' 13:' 59 Ly: ` A, .._»_f'ï, f-J"f'ę. CT ` , `Lųlø 4.4'. J", - '_": »'); ;..5'77' JV - ' 47/ , .-". _ PJH” . A P' e* 'af/ x 1 'ęJ J-"JJÊJÉjQėYJUïI/ :P{J'4-JQ÷ ? Qýüfüuhm v ga) 3r. {o>I. ;LF_I (yt). swLyfim. mfų; łu"z. ęvųrç. %  Qýsųfgrlåãúėgýę; çųrWųkïųjlgł' JJ' U5*""3 fę-J 4-7 : JUK L'- 2' % % _J L ga, Jųnłfíæužgýf A' uu/ al? (is a; di! .. .øuraøurv . as Wag. Ukibílifýd: 0541 T . * u! 'J . n , ųx-. u fęž 23.' alma v: .n 'ýáú Wo; ęjýbł-Ê' kfę -få- d. ) 94:5' . ñ g), u? " Gž-JHJI,
 • 8. r "J _ ' , .w , . T Voøæøurauęsųwrow/ :ęsøàjswfæųwrėgææ: '_ęf| .'-'JJ'(ÉrçÂJBå-75 Ê-LJJ)UF“Fg-'HÊ-JW}JQJ'UQ4J ' n ęàųybž 4,449”. .å LFçJuF/ fýýuy/ uU/ A - 1 25.. ff; 5f3C_.1~L«-»/ ÷ [n JW" 56 ' % f áędàydíïuwdç. C/ :vyfíuu gffptäçfųggíjų: á ã-ę-ešíê-'Jçžd-'ukę-fïïełàsrtsæ-J/ zęšïíøièyíï A L -_<: -.åI5J3VJV: ÷-Jï4ô*7"': V V ufuýïcýïJH/ :ękåáÉłlçłgåkæøåýfę-šcÉJ *já A KQWÉ- _LJ3=J*'4_'.3 JėW/ ñ/'rçųïåüåg _ _ _ e, è'. g; ,juuezfųLfýýujÃïųul My? tfý: ý » -5137?”łlhåüylčł-*rbåúč-*åųłłjrïłfí ų2-. ė'è: ; j n L' . ėgLKJUfAçIÉLfUà á Ujłduiáøjk T A *Ãfåêýlzffå-Ê-Êų-Êfrėųïåšrreė , æ«xsç. ær, ar 91.51. g 11:1? . '33 JUK ÷ d? ” e ni? Juør ab JL, M: L/ :F . ;=~= -J' » l g. . (V; Jlåłrál J" Kiya; f” ÷. r/ u' QL? É (w, ;, L-1_I, Irá: *'<-. M, :AJ v, ,k pr 145. rãoir u, ., .w- ï u Je. a. a; :m az? ? u' áųfø-*suæs u' wa* % % L Qf-ægíxm-: Jlåå . jy [JL Jr; W" aan 2.9521 qu * % L , T -s'n y/ Khb/ icjüJGr÷. uú: (líbifUå'_ % å. fÂELI . m , n , aag o g; u. ųnç. Cg. ,r; ų{ ': ha: -"' % `4_, .L7 , w m: M; 3 á Q/ Lø; a. p 5:; 1.; 1LffuLc-Ãułšė-zýàlíędžúė/ Viè-ė f" MG' “
 • 9. n 4 ? d/i” T . QU-: aYfÊJX La _ a drif/ J. -u, '^? ó/JUM . LJV* . a my? ” 1 . 4 95th! ” . .r-ø Â' % %/4w“^'""ý gf; áa/ “Ê/ A* . . M e dvd” í . . (119- t. l w". Llrújødú/ Oí! 'n/ 'JI ' . , ' ` utãkfvck" iæäx* » . .. ctjáý/ I' _ . áærú" . . I? FfdUJIJyL/ Lf/ jł/ cžirvl* í « , /( 4 "í , Jy }- la/ Qdjidb 2 L/ åfF/ ł" wÉ/ IVÔ - ' . .ýñj/ j ' , w v y , wig , ,ų. e.'t~*””""u . . 1)? føáų. . JL u; ., .rsmsøłíøa r? ” % . ' , žïf-L l- t I _ _V F'. ' u! 1714333” Jup; Jim' Â' / . pžfñfujłJ/ ïuágg/ ÊJ? j 352115/ MU! a d: rá_, r_ų, ,. , vlg á , l % fÃÂ-*w 7 A . . 34.413?? _' [gl/ J . 4.9511 ur' . Juf __ -jfk _ / jülž. ë . Iæžbgåæb Vãák/ :ų/ L. 4 ? žjjėjvfiújč , I/"dž % 4. 'ní/ f' . In: % _ 7 . fėïf  jl/ lýæ/ i A 'I' l , . . cžubęzł. ųfåãlgf, ázåfwr d T ÉJÉ/ -ÂK ' ï . uil/ MP 7 Vf _ “La-Vf” _ro ; 3901/ 'n _ JV . _ 44110271! lfųê; A a/ "éw . u: ,/ ' n . 11,7 . _» AJV ' ~ - :1a'»“%'/ «*! ,'- í. N % , Jwųz -Iš-kàçay-å' Ã/ åíjhl- , ýi-ęím J . 4; 3/ ' . ,grt/ MJ " a. .. , - Lt/ JJ/ JÃ. . %31æ"3J'æ%ïA, * . . l , ,- . u-rý* . . ,7 í _ , jo/ bin _Ly/ Êå" : JUpIJJJ 'åhf/ d' L Lsgná-K, " / ÷%5"<Êý', ,uu43“” J í dýñy” ' . LnLlłuíü'áł. á . /, / í/ 'Cjøïå/ 'l ` -. ,cs/ z ~ A rófVJfJ ' . ,jí 'A '
 • 10. Éf/ Jłïïæf-ý; 2 ï ` . fa-m and? : w J" Im ~F9&r'ł'*””*! ~?' “'35 Â Â _/ _._. L,~»ø, g4:%. r-: ę,; 45, uçjųgjýf 411%? é-_dá L % A . .. .:J»a~; ,«“: *-'«šï“ . ru a. ) M? f' ëv'ã÷f"**"" r 2 'öï-C Jl-ÊWÊÊJ/ úsłïåtšv cł""í'dl"7å 'à p í T Vi b ak; j, " fi:1315 ę. , . L 54' y . - 0 M- _> -_. ” m) u* . J' Vit. " U'”'÷i. øj: _:}bJė/ írvųíųvrløwdfñüå'(QFJHÉJ/4 l n n. A .5ítJ», Jë9'I ë-gkýïu'-÷wëïfm53gd`ælfí ` 1,1;- UÊIJ) u' ~Â-JL'. J'J'JJ'ÊJÊ'-. -'ÊL'J" I. N. ~ - -'. . `A^. ."'r»r '7"'! "' _ųaxúał-øu m: aa. xrtęí "w A” “O 'P' “'-7- L' ' ” . á ggøu; uýrÂė-ųúåolåfė v. " 44-85; *bu/ C HLJJ? " ` Këéu/ äýalęfãmåäėvkJ'/ 'e÷<-Jf”453*ï'"7 lkrkwj, ýlęšlsýlfli Jtæ- . . . . ' -= , n" 11,7 Lfųsäsdxïmęaęnøe* re"vïïr'ïv”'~'“'*-f*"~ “Wa” “ï "o , a . .faïnčý 4211" ? tv i' (t í . n u 2 ę: ».3'sr»'ų. v ' -r-íu cr 0065- = ï'. '-*5'w“'ï33"å÷ (V. 'ÉAJÊQZ : W "a 1 _ _ _. g, ” " . 4.' . i i - í' . dwųv/ ráyųdg MHJLç/ AV _ Q íí-íø;
 • 11. tr* L Lråuqaæėuæz' . _ ' . J/ułbïïd; ~ A LJhAê-_JÊL-UW! - , ' ' *fų/ n?: . . w' 't' G-'ęãbæju' í . í - K-løł: å'-9UJ"÷? ,-_: .L. /-: =x**- . I. . --_. ":. __JJJIJJBJ" _ í _ _ . , _ lææil-'á“"błj I uł"! _d'/ *"A'. ""' ' d: , _ í; í_ - / .Iuãí-Lų; (yJ<_"Júí'Ê" . vfør-"ė/ "f-“žjžgjïï/ úw Llýžåúf' "' x - % -- - , vgf--ur. .*'.2c-'«'-f*^*»' %J. n÷~<; r÷= *'w“-= **5" _ _ . - r/ Jàáøcłųi-å. ” _r J __ . _ . JJJ-iš M' . à _ _% ~ -ø . ėïłfæųur . uuáübä÷ú"ųcę'jrjlł÷ ' -` -L3ų: .a» v%_fš. ~>-÷÷-*`”" - . " . T . guųkh/ “W í _ V! _ ' . V f . _ . 6 -. : % % f, ųausza'-. y.arføø: r"»łå““'y ' . u V u . :u. ø»z: t.. =.: :»; -,%, :'è= «'»'«J"<3*~J-'%7 * . øsíúbåų-øëæë? M'_. % L 7 . 'ýáæüł _ . , ' q . - : ęJUW/ JK ` Júà'J'/ "JJJ"JE Uw . . -' . JJH/ J-z" ý L V JJrEKuIIMJm*č-'UV"”'UWL _ I'  - , . '»: t,ø. våi-l, % '- % . í . çmjl-, J-f-*VJVM , Lfł"-íf"'". "i""'* L v gva-b/ WT-*V-z arti: 'k*'ffü'ä"íduł dit'. ' --_ I'M: 9,ę_í-, ę-': ..u'/ ' % _aan/ ł-: ž-èxdbė” "u " % I, % «. x'vr“í'"“-" Jd. ~÷r'7". /'J“"÷“'"” . . “rêųlåfýí
 • 12. w' ' Q J? J" JJJ/ één? ? JW? å' 4 å-HÃ? 4.3555' ï . ` JJ! Wf' $3.41' LlEçÉ/ 'g ė-: Ê ba' HULL/ J l l A ~ -LFJJCJJUJUÃJQJJQJLQý/ ÃJ Jsłæëziúuñ' erf 94%? ) uu c-wv-C Vuk? ` ÷<! ;n= %;itę I; !;u. /2.-: s,. ;« -, :.= ;:'! _%$f. ute Haga : Iwųgr/ :gæ 2. . v au . žnuñ/ ïqyæg ; :ee: *sųm mgáaųçýn 1./ wij/ wig ųųruf , w J A ` u rüíłbrüíeøfñežrł-f-÷J: *74u*= r*7r*ų'»ï'ł' , ,sy . Â-. ..Jozly/ 'JJúJ(ÂJJÉ' a. . s; (a yg (t7`. ÷afJ-”7, A Q A ga. g;g: ;ta, p-ė; fr, aø. rgrųęę, .,gcæ÷/ .,_ A = -ę-æu«z»æ. »c. ;-»÷÷; ~L/ ę/ 'ėïdà-*eæg í u' 'L -%A. ,b'n_fl: VulÊJJUęAJÊÊVÂ-Écýg/ Iåýæłlyo; ė-'øwrúji % . "dig-Lin w*ê? -%? '÷lkêšfvėf'~ržųíåuý7T V u, lankal): w' ga) . žugk/ ç, . w L gtgfáfLáý d A L --æxæJ9łpú1cM'aø. ýåæl-`j: ,íh ææwmunæwvęJųua-e-øtrøuíauęwäłíèiø-ėè . è % A_ų| ųq,1.. ,.. f,s. _mųt.4|, ųujųgųyuųųg %- - - A QWÃVJWDVWFJÂ; JJWÉIVÃM-"'Q