ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ นางสาววันวิสาข์ บุญเปรม เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2530
  หมู่โลหิต โอ วุฒิการศึกษา กศ.บ. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ...
 จบการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีประวัติ(ประชานิยม) ตาบลปลายบาง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรีย...
 ครูประจาหมวดวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวัดแคใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
 ครูประจาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรีย...
 สอนดนตรีไทย ที่โรงเรียนบรรจงศิลป์ เซ็ลทรัลพระราม2
 สอนดนตรีไทย ที่โรงเรียน a&a สุขุมวิท
 สอนราไทย สอนเต้น สอนดนตรี โรง...
ครูประจำห้องดนตรี นำฏศิลป์
โรงเรียนวัดแคใน สังกัด อบจ.นนทบุรี
นางสาววันวิสาข์ บุญเปรม
งานนำเสนอ ประวัติส่วนตัว Nam2
งานนำเสนอ ประวัติส่วนตัว Nam2
of 9

งานนำเสนอ ประวัติส่วนตัว Nam2

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - งานนำเสนอ ประวัติส่วนตัว Nam2

  • 1. ประวัติส่วนตัว
  • 2.   ชื่อ นางสาววันวิสาข์ บุญเปรม เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2530   หมู่โลหิต โอ วุฒิการศึกษา กศ.บ. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย   อาชีพ ครู ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู  โรงเรียนวัดแคใน สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  อาเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 9/482 ม.8 ซ.21/9 ถนนกาญจนาภิเศก  ตาบล เสาธงหิน อาเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11000   โทรศัพท์ 088- 8695588   คติประจาใจ คิดดี ทาดี พูดดี
  • 3.  จบการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีประวัติ(ประชานิยม) ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  สาเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
  • 4.  ครูประจาหมวดวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวัดแคใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี  ครูประจาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแคใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี  ครูประจาหมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดแคใน
  • 5.  สอนดนตรีไทย ที่โรงเรียนบรรจงศิลป์ เซ็ลทรัลพระราม2  สอนดนตรีไทย ที่โรงเรียน a&a สุขุมวิท  สอนราไทย สอนเต้น สอนดนตรี โรงเรียนอนุบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  สอนราไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
  • 6. ครูประจำห้องดนตรี นำฏศิลป์ โรงเรียนวัดแคใน สังกัด อบจ.นนทบุรี
  • 7. นางสาววันวิสาข์ บุญเปรม

Related Documents