Nasze Długi
Warszawa, 5 listopada 2009
Nasze Długi
1,67 mln Polaków
ma zaległości w spłacie zobowiązao
to ok. 5,7...
Nasze Długi
1,05 mln spraw
obsługuje obecnie KRUK S.A.
3,61 mld zł
...
Nasze Długi
2,88
2,74
...
Nasze Długi to sygnał ostrzegawczy
Główny problem = bierność Polaków wobec rosnącego
zadłużenia, chowa...
Nasze Długi to sygnał do działania w swoim interesie
PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
Nasze Długi
Konsekwencje nieregulowania
zobowiązao finansowych
• Brak możliwości regulowania bieżą...
Nasze Długi
Konsekwencje dla gospodarki
• Malejąca siła nabywcza
• Dalsze zaostrzanie rygorów kredytowych p...
Nasze Długi
Potrzeba edukacji społeczeostwa
• Unikanie nadmiernego zadłużenia
• Regularna spłata zobowiązao...
Nasze Długi
Korzyści, jakie przynosi
dobrowolna spłata zadłużenia
• Spłata dopasowana do akt...
Nasze Długi
„Pomagamy spłacad długi”
• Listopad 2008
• Akcja edukacyjna w TV
• Dłużnicy sami wskazują najbar...
Nasze Długi
195 000 szt.
porozumieo zawartych z dłużnikami dzięki akcji
„Pomagamy ...
Nasze Długi
Badanie „Nasze Długi”
• Analiza źródła problemu da jego rozwiązanie –
badania zrealizowane p...
Nasze Długi
Akcja edukacyjna „Nasze Długi”
• Budowanie świadomości społecznej
• Szeroka komunikacja wyników ba...
Nasze Długi
17 listopada – Dzieo bez Długów
Akcja edukacyjna „Nasze Długi”
PRZYWRACAMY KR...
Nasze Długi
Dlaczego 17 Listopada?
• Październik – tradycyjny miesiąc oszczędzania
• Grudzieo – miesiąc, w...
Nasze Długi
Dzieo bez Długów to:
• Zachęta, aby podjąd kroki w sprawie swoich długów
• Promowanie postawy ...
Nasze Długi
17 listopada, w Dzieo bez Długów:
1. Kontaktujemy się z wierzycielem lub windykatorem, aby
pr...
Nasze Długi
17 Listopada, w Dzieo bez Długów:
• Zostaną opublikowane wyniki ankiety internetowej -
co poszcz...
Nasze Długi
Dłużnik Mirek
Promocja idei Dnia bez Długów
Za pomocą film...
KRUK S.A.
ul. Legnicka 56,
54-204 Wroclaw
www.kruksa.pl
info@kruksa.pl
Biuro Zarzą...
of 21

Nasze Długi

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasze Długi

 • 1. Nasze Długi Warszawa, 5 listopada 2009
 • 2. Nasze Długi 1,67 mln Polaków ma zaległości w spłacie zobowiązao to ok. 5,7% społeczeostwa polskiego w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 3. Nasze Długi 1,05 mln spraw obsługuje obecnie KRUK S.A. 3,61 mld zł wynosi wartośd spraw obsługiwanych przez KRUK S.A. PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 4. Nasze Długi 2,88 2,74 2,64 2,31 2006 2007 2008 I-IX 2009 Wartośd spraw przyjętych do obsługi przez KRUK S.A. (w mld PLN) PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 5. Nasze Długi to sygnał ostrzegawczy Główny problem = bierność Polaków wobec rosnącego zadłużenia, chowanie głowy w piasek zamiast aktywnego działania Lekarstwa: • Edukacja społeczna to jedyna droga, aby uświadomić Polakom źródła oraz konsekwencje zaciągania i niespłacania zobowiązań • Propagowanie aktywnej postawy wobec zadłużenia = zachęcanie do kontaktu z wierzycielem lub windykatorem w celu rozwiązania problemu zaległości • Edukacja i rzetelna informacja zamiast sensacji i straszenia Polaków firmami windykacyjnymi PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 6. Nasze Długi to sygnał do działania w swoim interesie PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 7. Nasze Długi Konsekwencje nieregulowania zobowiązao finansowych • Brak możliwości regulowania bieżących płatności (utrata płynności finansowej) • Utrata zdolności kredytowej • Możliwośd wpisania do rejestru dłużników BIG • Postępowanie sądowo-komornicze • Stale rosnące odsetki PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 8. Nasze Długi Konsekwencje dla gospodarki • Malejąca siła nabywcza • Dalsze zaostrzanie rygorów kredytowych przez kredytodawców • Wyłączenie z obrotu gospodarczego • Wzrost liczby postępowao sądowych i komorniczych PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 9. Nasze Długi Potrzeba edukacji społeczeostwa • Unikanie nadmiernego zadłużenia • Regularna spłata zobowiązao • Pułapka pętli kredytowej • Podejmowanie mediacji z wierzycielem • Propozycje windykatorów dopasowane do możliwości finansowych osób zadłużonych PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 10. Nasze Długi Korzyści, jakie przynosi dobrowolna spłata zadłużenia • Spłata dopasowana do aktualnych możliwości finansowych • Odzyskanie płynności finansowej • Odzyskanie zdolności kredytowej • Wykreślenie z rejestru dłużników BIG • Uniknięcie postępowania sądowo-komorniczego • Brak kosztów sądowych i komorniczych PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 11. Nasze Długi „Pomagamy spłacad długi” • Listopad 2008 • Akcja edukacyjna w TV • Dłużnicy sami wskazują najbardziej dogodny sposób spłaty zadłużenia • Polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 12. Nasze Długi 195 000 szt. porozumieo zawartych z dłużnikami dzięki akcji „Pomagamy spłacad długi” PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 13. Nasze Długi Badanie „Nasze Długi” • Analiza źródła problemu da jego rozwiązanie – badania zrealizowane przez Centrum Badao nad Zachowaniami Ekonomicznymi PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 14. Nasze Długi Akcja edukacyjna „Nasze Długi” • Budowanie świadomości społecznej • Szeroka komunikacja wyników badania • Edukacja w zakresie zarządzania portfelem własnych zobowiązao • Porady w kwestii radzenia sobie z zadłużeniem • www.naszedlugi.pl PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 15. Nasze Długi 17 listopada – Dzieo bez Długów Akcja edukacyjna „Nasze Długi” PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 16. Nasze Długi Dlaczego 17 Listopada? • Październik – tradycyjny miesiąc oszczędzania • Grudzieo – miesiąc, w którym gospodarstwa domowe mają zwiększone wydatki • 17 Listopada – data „w pół drogi”, przypominająca o zachowaniu rozwagi przy zaciąganiu zobowiązao i zachęcająca do zmierzenia się z problemem zadłużenia PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 17. Nasze Długi Dzieo bez Długów to: • Zachęta, aby podjąd kroki w sprawie swoich długów • Promowanie postawy spłacania długów • Edukacja w zakresie rozsądnego zaciągania zobowiązao • Porady w kwestii radzenia sobie z nadmiernym zadłużeniem • Pretekst do zdiagnozowania polskiego społeczeostwa – czy Polacy podobnie jak Amerykanie żyją na kredyt? PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 18. Nasze Długi 17 listopada, w Dzieo bez Długów: 1. Kontaktujemy się z wierzycielem lub windykatorem, aby przedstawid swoją sytuację i uzgodnid możliwe sposoby uregulowania długu 2. Pamiętamy o oddawaniu małych należności 3. Nie kupujemy „na zeszyt” 4. Nie pożyczamy nawet drobnych kwot od rodziny i przyjaciół 5. Mamy okazję do refleksji nad sposobem zarządzania finansami osobistymi PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 19. Nasze Długi 17 Listopada, w Dzieo bez Długów: • Zostaną opublikowane wyniki ankiety internetowej - co poszczególne grupy zawodowe sądzą o spłacaniu długów • Wyniki zostaną skomentowane przez ekspertów: - Pana Andrzeja Rotera - Panią Grażynę Rokicką - Panią Profesor Annę Lewicką-Strzałecką psychologa społecznego i socjologa PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 20. Nasze Długi Dłużnik Mirek Promocja idei Dnia bez Długów Za pomocą filmów edukacyjnych PRZYWRACAMY KRĄŻENIE… TWOICH PIENIĘDZY
 • 21. KRUK S.A. ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw www.kruksa.pl info@kruksa.pl Biuro Zarządu: Tel.: +48 71 7902 851 Faks + 48 71 79 02 867 Recepcja: Tel. + 48 71 79 02 800

Related Documents