Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu?
Poradnik dla konsumenta
www.zbp.pl
Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta
www.zbp.pl
ZawartoϾ:
4
...
4
S³owniczek
Jak be...
5
Stopa oprocentowania - to miernik przychodu, jaki przys³uguje posiadaczowi kapita³u z racji
udostêpnienia go innym. W ...
6
Co to znaczy nadmiernie siê zad³u¿yæ?
Jak bezpieczn...
7
Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce przekroczy³
œredni¹ UE
...
8
Co nale¿y braæ pod uwagê, gdy zastanawiamy siê nad
...
9
Bankowe bazy danych
System BANKOWY REJESTR
Gdy opóŸnimy siê w sp³acie zad³u¿enia przez co najmniej trzy mies...
10
Trzeba braæ równie¿ pod uwagê to, ¿e w kredytach hipot...
11
...
polisa od utraty pracy - niektóre banki we wspó³pracy z firmami
ubezpieczeniowymi oferuj¹...
12
Kredyt konsolidacyjny
...
13
Og³aszanie upad³oœci krok po kroku:
Konsument sk³ada wniosek o upad³oœæ w s¹dzie rejonowym w³aœciwym dla ...
14
Rozs¹dek nakazuje nam powstrzymywaæ siê od wydatków na...
15
PORADY:
Planujmy dok³adnie nasz bud¿et.
Je¿eli zaczynamy odczuwaæ trudnoœci z regulowan...
16
Wyci¹g z karty kredytowej
...
17
Sp³acanie salda zad³u¿enia
Saldo zad³u¿enia mo¿na sp³aciæ samodzielnie lub automatycznie. Wybór zawsze zale¿y...
18
Gdzie szukaæ informacji?
Jak bez...
Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta
...
Kontakt:
Zwi¹zek Banków Polskich
Zespó³ Public Relations:
Adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Tel.(022) 48-68-159...
of 20

Poradnik ZBP

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poradnik ZBP

 • 1. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta www.zbp.pl
 • 2. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta www.zbp.pl
 • 3. Zawartoœæ: 4 Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta S³owniczek Wstêp 6 ? nadmiernie siê zad³u¿yæ? Co to znaczy 6 ? ten problem? Kogo dotyczy 6 ? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce przekroczy³ œredni¹ UE 7 ? Myœl¹c o kredycie warto pamiêtaæ, ¿e… 7 Co nale¿y braæ pod uwagê, gdy zastanawiamy siê nad zaci¹gniêciem kredytu?: 8 ? Zanim weŸmiemy kredyt 8 ? i gwarancje cudzego kredytu Porêczenia 8 ?bazy danych Bankowe 9 ? siê BIK - wykorzystajmy jego zalety Nie bójmy 9 ? na ³atw¹ gotówkê! Uwa¿ajmy 9 ? Zanim weŸmiemy kredyt hipoteczny 9 Co robiæ w przypadku nadmiernego zad³u¿enia? 11 ? Restrukturyzacja zad³u¿enia 11 ? Kredyt konsolidacyjny 12 ? - upad³oœæ konsumencka Ostatecznoœæ 12 Jak rozs¹dnie korzystaæ z karty kredytowej? 13
 • 4. 4 S³owniczek Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Koszty ustanowienia zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym - przyk³adowe koszty zabezpieczenia mog¹ siê sk³adaæ z jednego lub kilku poni¿szych: ? Op³ata za rozpatrzenie wniosku kredytowego ? Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu ? gotowoœæ Prowizja za ? uruchomienia Prowizja od ? Op³ata za wycenê nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia ? nieruchomoœci Koszt inspekcji ? Koszty ubezpieczeñ kredytu ? zaanga¿owania Prowizja od ? op³aty w nietypowych sytuacjach Dodatkowe Kredyt konsolidacyjny - kredyt ³¹cz¹cy kilka zaci¹gniêtych kredytów w jeden kredyt, co u³atwia sp³atê zobowi¹zañ ³¹cz¹c je w jedn¹ comiesiêczn¹ ratê Karta debetowa - karta p³atnicza wydawana do rachunku bankowego. Obci¹¿a ona konto posiadacza na kwotê transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie mo¿e przekroczyæ stanu œrodków dostêpnych na koncie posiadacza karty. Karta kredytowa - karta p³atnicza, której wydanie jest zwi¹zane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. W odró¿nieniu od karty debetowej, w³aœciciel karty kredytowej mo¿e korzystaæ ze œrodków, których aktualnie nie ma na rachunku do wysokoœci limitu kredytowego przyznanego mu przez bank. Okresowo, najczêœciej co miesi¹c, bank przysy³a posiadaczowi karty wyci¹g z dokonanych operacji wraz z informacjami dotycz¹cymi sp³aty. Mar¿a - jest to sk³adowa czêœæ oprocentowania kredytów udzielanych przez bank. Mar¿a banku to wartoœæ, jak¹ bank zarabia udzielaj¹c nam kredytu. Nadmierne zad³u¿enie - polega na zaci¹gniêciu kredytów, których sp³ata z powodu ich liczby lub zbyt du¿ej wartoœci staje siê ogromnym obci¹¿eniem dla domowego bud¿etu. Przew³aszczenie - forma zabezpieczenia wierzytelnoœci polegaj¹ca na przeniesieniu przez d³u¿nika prawa w³asnoœci swojej rzeczy na wierzyciela. Restrukturyzacja zad³u¿enia - obie strony umowy kredytowej - klient i bank - mog¹ za obopóln¹ zgod¹ zmieniæ niektóre warunki kredytu: zawiesiæ sp³acanie rat na pewien czas lub te¿ uzupe³niæ zabezpieczenia (porêczenie cz³onka rodziny lub przew³aszczenie) Spread walutowy - jest to ró¿nica pomiêdzy kursem kupna a sprzeda¿y danej pary walut (np. CHF/PLN) w kwotowaniu w banku lub kantorze. Kurs kupna to cena po jakiej dan¹ walutê bank mo¿e kupiæ od klienta a kurs sprzeda¿y okreœla za ile dan¹ walutê mo¿emy kupiæ od banku. www.zbp.pl
 • 5. 5 Stopa oprocentowania - to miernik przychodu, jaki przys³uguje posiadaczowi kapita³u z racji udostêpnienia go innym. W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (w Polsce ich wysokoœæ ustala Rada Polityki Pieniê¿nej) oraz rynkowymi - tak okreœla siê oprocentowanie kredytów i depozytów pomiêdzy bankami. Wystêpuje równie¿ stopa nominalna - oficjalne oprocentowanie - i realna- pomniejszone o Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta wartoœæ inflacji. Przy wyliczaniu oprocentowania kredytów i depozytów (ich stóp proce- ntowych) banki pos³uguj¹ siê stop¹ podstawow¹ (lub bazow¹), której wartoœæ ustalana jest indywidualnie w banku - na ogó³ w oparciu o stopy rynkowe. Stopa oprocentowania sta³a - jest to roczna stopa procentowa, której wielkoœæ nie ulega zmianie w zale¿noœci od sytuacji rynkowej. Stopa oprocentowania zmienna - stopa procentowa, której nominalna wielkoœæ jest wartoœci¹ zmienn¹, podawan¹ w odniesieniu do innej wielkoœci, która stanowi parametr zmiennoœci (najczêœciej w odniesieniu do tzw. stawki bazowej).Warunki zmiany oprocento- wania s¹ okreœlone w umowie z bankiem. Upad³oœæ konsumencka - mog¹ og³osiæ j¹ jedynie osoby fizyczne, które nie prowadz¹ dzia- ³alnoœci gospodarczej, a w k³opoty z zad³u¿eniem popad³y wy³¹cznie w wyniku wyj¹tkowych, niezale¿nych od nich, zdarzeñ losowych. Upad³oœæ mo¿na og³osiæ raz na 10 lat. Wakacje kredytowe - to mo¿liwoœæ zawieszenia sp³aty kredytu na okreœlony czas (np. jeden miesi¹c w ci¹gu roku lub przez kilka miesiêcy raz na kilka lat). www.zbp.pl
 • 6. 6 Co to znaczy nadmiernie siê zad³u¿yæ? Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Problem nadmiernego zad³u¿enia polega na zaci¹gniêciu kredytów, których sp³ata z powodu ich liczby lub zbyt du¿ej wartoœci staje siê ogromnym obci¹¿eniem dla domowego bud¿etu. Kogo dotyczy ten problem? Kredyt to umowa pomiêdzy bankiem a kredytobiorc¹. Bank zobowi¹zuje siê udostêpniæ okreœlon¹ kwotê klientowi na okreœlony czas przy okreœlonym poziome odsetek. Kredyt to jeden z podstawowych produktów bankowych oferowany przez banki na ca³ym œwiecie. Z kredytów korzystaj¹ osoby indywidualne, firmy, instytucje, czy nawet rz¹dy pañstw. Zaci¹gniêcie kredytu zatem jest czymœ normalnym i nie ma w tym nic z³ego. Problem pojawia siê jednak, gdy klient zaci¹gnie nadmierne zobowi¹zanie kredytowe. W kwestii nadmiernego zad³u¿enia, zwykle mo¿emy spotkaæ siê z kilkoma kategoriami klientów: kredytobiorców, którzy zdecydowali siê na zbyt du¿e inwestycje; klientów indywidualnych, którzy nie maj¹ wystarczaj¹cych dochodów, a chc¹ kupiæ wiele towarów trwa³ego u¿ytku, np. sprzêt RTV, AGD; emerytów i rencistów, którzy zaci¹gnêli kredyt po to, by pomóc w³asnej rodzinie, np. wnuczkom czy dzieciom, lub klientów zaci¹gaj¹cych kredyty w celu sp³aty poprzednich. Zachêcaj¹ce reklamy, nowe produkty, namowy rodziny b¹dŸ znajomych - to czynniki czêsto motywuj¹ce do chêci posiadania towarów, na które w danej chwili nas nie staæ. Wówczas jedyn¹ szans¹ na zakup tych towarów staje siê zaci¹gniêcie kredytu. Sieci sklepów znacz¹co u³atwiaj¹ zaci¹ganie kredytów. Czêsto wspó³pracuj¹ z bankiem lub z poœrednikiem kredytowym, tak aby klient nie musia³ nawet wychodziæ ze sklepu by za³atwiæ wszystkie formalnoœci zwi¹zane z przyznaniem kredytu. Jeœli doda siê do tego proste zasady kredytowania towarów, czyli brak koniecznoœci przedstawienia dokumentów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dodatkowych zabezpieczeñ oraz reklamy rat z zerowym oprocentowaniem, zainteresowanie takimi kredytami konsumpcyjnymi roœnie. Niestety na kredyty ratalne bardzo czêsto decyduj¹ siê osoby, które nie zawsze potrafi¹ obie- ktywnie i poprawnie oceniæ mo¿liwoœci przysz³ej sp³aty zobowi¹zañ. Du¿ym problemem jest tak¿e zaci¹ganie zbyt du¿ej liczby kredytów na niewielkie kwoty. Mamy wtedy trudnoœci z pamiêtaniem o wszystkich kredytach i ich terminowej sp³acie. Mo¿e okazaæ siê tak¿e, ¿e po odjêciu œrodków na ¿ycie nie starcza ju¿ na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Nasze relacje z kredytodawc¹ staj¹ siê coraz bardziej napiête i czêsto dochodzi do sytuacji, w której obie strony czuj¹ siê niekomfortowo. Skutki niefrasobliwego zaci¹gania kredytów mog¹ oznaczaæ utratê zakupionych dóbr, koniecznoœæ sp³acania wy¿szych rat kredytu przez d³u¿szy okres oraz sankcje, w postaci wpisania na listê nierzetelnych klientów, którym w przysz³oœci trudno bêdzie zaci¹gn¹æ nowy kredyt lub prowadziæ biznes. Dla banku jeden nieuregulowany lub niesp³acony na czas kredyt to wiêkszy koszt zwi¹zany z koniecznoœci¹ utworzenia specjalnej rezerwy. Wiele takich kredytów w skali kraju mo¿e mieæ negatywne skutki dla ca³ej gospodarki. www.zbp.pl
 • 7. 7 Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce przekroczy³ œredni¹ UE Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta D¹¿enie do wiêkszej konsumpcji i chêci posiadania coraz to nowszych dóbr spowodowa³o, ¿e w ostatnich latach Polacy zaci¹gaj¹ coraz wiêcej kredytów gotówkowych. Niekiedy bez wczeœniejszej analizy skutków takiego postêpowania. Potrzebne jest sta³e podnoszenie poziomu naszej wiedzy ekonomicznej, tak aby unikn¹æ nieprzyjemnych niespodzianek w przysz³oœci i sankcji ze strony banków. Przed zaci¹gniêciem kredytu powinniœmy dok³adnie przeanalizowaæ, czy pomimo nieprzewidzianych sytuacji (np. utraty pracy przez jednego z cz³onków gospodarstwa domowego) bêdziemy w stanie go sp³aciæ. Problem nadmiernego zad³u¿enia dodatkowo spotêgowa³ siê w ostatnim okresie, gdy mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, któremu towarzyszy wiêksze bezrobocie. Posiadanie wielu kredytów lub kredytu o wysokiej wartoœci przy zmniejszeniu dochodów np. z tytu³u utraty pracy powoduje, ¿e mamy powa¿ne trudnoœci w regulowaniu naszych d³ugów. Myœl¹c o kredycie warto pamiêtaæ, ¿e … nasza sytuacja materialna mo¿e nie zawsze byæ tak dobra jak dziœ trzeba byæ gotowym na sp³atê ca³ego kredytu wraz z odsetkami, które z uwagi na zmiennoœæ stopy procentowej mog¹ okazaæ siê wy¿sze ni¿ te przewidywane w momencie zaci¹gania kredytu zaci¹ganie kredytów jest czymœ normalnym, lecz nale¿y robiæ to rozs¹dnie po wczeœniejszej ocenie mo¿liwoœci sp³aty d³ugu w wyznaczonym czasie w reklamie informuj¹cej o zerowym oprocentowaniu znajduje siê informacja o ca³kowitym koszcie kiedy zaci¹gamy nowy kredyt musimy rzetelnie poinformowaæ bank o istniej¹cych ju¿ zobowi¹zaniach kredytowych Wszyscy znamy te proste, zdroworozs¹dkowe rady. Jednak warto o nich przypominaæ, aby unikn¹æ wielu rozczarowañ i stresów w przysz³oœci. Poradnik, który trzymacie Pañstwo w rêkach jest zbiorem takich wskazówek. Mamy nadziejê, ¿e poka¿¹ one jak racjonalnie siê zad³u¿aæ oraz pomog¹ rozwi¹zaæ ewentualne problemy zwi¹zane z wziêciem na siebie zbyt du¿ych zobowi¹zañ finansowych i brakiem mo¿liwoœci ich sp³aty. www.zbp.pl
 • 8. 8 Co nale¿y braæ pod uwagê, gdy zastanawiamy siê nad zaci¹gniêciem kredytu? Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zanim weŸmiemy kredyt Dobrze jest rozwa¿yæ, który z najbardziej popularnych instrumentów kredytowych, takich jak: po¿yczka gotówkowa, kredyt ratalny, po¿yczka w koncie czy karta kredytowa jest odpowiedni do planowanego zakupu. Mo¿na na przyk³ad za³o¿yæ, ¿e dla sfinansowania drobnych zakupów korzystniejszym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê karta kredytowa lub zwyk³y kredyt konsumencki na zakup ratalny. Kredyt gotówkowy stanowi natomiast dobry sposób na pokonanie wiêkszych trudnoœci finansowych, które maj¹ charakter chwilowy, jednak z regu³y jest to stosunkowo drogie rozwi¹zanie, podobnie jak korzystanie z opcjonalnego kredytu w karcie kredytowej. Niezale¿nie od rodzaju kredytu zawsze powinniœmy najpierw przeanalizowaæ, czy bêdziemy mieli realne mo¿liwoœci wygospodarowania takiej czêœci miesiêcznych dochodów na sp³atê kredytu, aby z pozosta³ej czêœci pokryæ inne niezbêdne wydatki. Ocena zdolnoœci kredytowej dokonywana przez bank nie zwalnia nikogo z obowi¹zku nale¿ytego zarz¹dzania w³asnymi finansami. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci zawsze pytajmy pracownika banku lub poœrednika o ich wyjaœnienie. Pamiêtajmy: Gdy bierzemy kredyt sprawdŸmy równie¿ op³aty i obci¹¿enia poœrednio dotycz¹ce zawieranej umowy. W zale¿noœci od rodzaju kredytu i oferty instytucji zap³acimy za ubezpieczenie kredytu np. do czasu wpisu hipoteki, wycenê nieruchomoœci, formalnoœci s¹dowe i notarialne. W niektórych wypadkach banki mog¹ wymagaæ cesji polisy na ¿ycie. Warto sprawdziæ ewentualne przysz³e op³aty np. za wydanie zaœwiadczenia o sp³aconych ratach kapita³owo-odsetkowych, zmianê waluty kredytu, zawarcie aneksu i mo¿liwoœci prolongaty sp³aty zad³u¿enia lub czêœciowej jednorazowej sp³aty kapita³u. Zawsze pytajmy czy istnieje mo¿liwoœæ negocjacji poszczególnych warunków. Najwa¿niejsze warunki powinny byæ zawarte w umowie. Pamiêtajmy, ¿e odwo³anie siê do regulacji czy tabeli op³at i prowizji oznacza, ¿e te warunki mog¹ siê zmieniæ w okresie sp³aty kredytu. Porêczenia i gwarancje cudzego kredytu Mo¿e siê okazaæ, ¿e jesteœmy zobowi¹zani do sp³acania kredytu, którego sami nie zaci¹galiœmy. Dzieje siê tak przy porêczeniu kredytu lub po¿yczki, co oznacza zobowi¹zanie do zaspokojenia roszczenia banku. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to nie tylko zwyk³y podpis porêczyciela, ale najczêœciej bezwarunkowa zgoda na p³acenie rat pozosta³ego kredytu wraz z odsetkami w pzypadku jakichkolwiek opóŸnieñ ze strony Po¿yczkobiorcy. www.zbp.pl
 • 9. 9 Bankowe bazy danych System BANKOWY REJESTR Gdy opóŸnimy siê w sp³acie zad³u¿enia przez co najmniej trzy miesi¹ce, a ³¹czna wartoœæ Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta naszych zobowi¹zañ wobec banku wynosi co najmniej 200 z³ trafimy do rejestru prowadzonego przez Zwi¹zek Banków Polskich. W rejestrze znajduj¹ siê nasze dane nawet wówczas, gdy zobowi¹zanie wygas³o. Dane zgodnie z prawem, mog¹ byæ przetwarzane bez naszej zgody przez okres 5 lat. Rejestr jest podstawowym narzêdziem wykorzystywanym przez banki w pierwszej fazie oceny ryzyka zwi¹zanego z przysz³ym kredytobiorc¹. Szerzej o Systemie BR na stronie www.cpb.pl. Nie bójmy siê BIK - wykorzystajmy jego zalety Biuro Informacji Kredytowej czêsto przedstawia siê jako instytucjê, która niemal¿e utrudnia nam dostêp do kredytu. W rzeczywistoœci jednak BIK gromadzi i udostêpnia bankom i spó³dzielczym kasom oszczêdnoœciowo-kredytowym informacje o naszej historii kredytowej, o sk³adanych wnioskach kredytowych, zawartych umowach i ich realizacji. Nasze dane trafiaj¹ do BIK po zaci¹gniêciu zobowi¹zania i s¹ aktualizowane przynajmniej raz w miesi¹cu, przez ca³y okres trwania umowy kredytowej. Na podstawie informacji nt. wysokoœci innych zobowi¹zañ bank mo¿e stwierdziæ, czy udzielaj¹c danej osobie kolejnego kredytu nie odda jej niedŸwiedziej przys³ugi wprowadzaj¹c j¹ w d³ugi, których nie bêdzie ona w stanie sp³aciæ. Wbrew powszechnej opinii BIK wcale nie prowadzi "czarnej listy" d³u¿ników, lecz jedynie monitoruje sposób realizowania zobowi¹zañ wobec banków i spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych. W d³u¿szej perspektywie taki system wczesnego ostrzegania ma tak¿e wiele zalet z punktu widzenia konsumentów. Pamiêtajmy, ¿e sp³acaj¹c na czas wszystkie swoje zobowi¹zania, budujemy w BIK w³asn¹ pozytywn¹ historiê kredytow¹, która mo¿e przydaæ siê nam w przy sz³oœci, kiedy na przyk³ad bêdziemy myœleli o zaci¹gniêciu kredytu na mieszkanie. Wiêcej informacji na stronie www.bik.pl. Uwa¿ajmy na ³atw¹ gotówkê! Na ulicach miast, na przystankach autobusowych czy s³upach og³oszeniowych czêsto widuje siê og³oszenia i reklamy: "kredyt dla wszystkich bez sprawdzania w BIK", "kredyty bankowe od rêki" lub te¿ "kredyt bez op³at i dodatkowych formalnoœci". Takie oferty mog¹ byæ niebezpieczne. Czêsto op³aty pobierane przez firmy reklamuj¹ce siê w taki sposób s¹ zdecydowanie wy¿sze ni¿ pozwala na to prawo. Niekiedy zdarza siê tak¿e, i¿ pobieraj¹ one znacz¹ce op³aty w gotówce za przygotowanie wniosków kredytowych, a nastêpnie nie wyp³acaj¹ samego kredytu lub wyp³acaj¹ mniejsz¹ kwotê od wnioskowanej. Zanim weŸmiemy kredyt hipoteczny Najwa¿niejsze przy zaci¹ganiu kredytu hipotecznego jest to, aby pamiêtaæ, ¿e taki kredyt jest zobowi¹zaniem, które podejmujemy na kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat. Dlatego konieczny jest wybór w³aœciwego banku oraz odpowiednie wynegocjowanie najwa¿niejszych zapisów umowy. Przeciêtny konsument nie kupuje w swoim ¿yciu dro¿szej rzeczy ni¿ nieruchomoœæ, a zaci¹g- niêty w tym celu kredyt bêdzie sp³acany przez wiele lat. Trzeba zatem pamiêtaæ, ¿e podpis z³o¿ony pod umow¹ bêdzie mia³ bezpoœredni wp³yw na bud¿et domowy w bardzo d³ugim horyzoncie czasu. www.zbp.pl
 • 10. 10 Trzeba braæ równie¿ pod uwagê to, ¿e w kredytach hipotecznych standardem jest zmienne oprocentowanie co mo¿e oznaczaæ zmianê miesiêcznego obci¹¿enia odsetkami rzêdu nawet kilkuset z³otych. Zaci¹gaj¹c taki kredyt nale¿y w pierwszej kolejnoœci bardzo dok³adnie przeczytaæ umowê kredytow¹ i przeanalizowaæ wszystkie wynikaj¹ce z niej obowi¹zki i prawa stron. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Proces analizy wiarygodnoœci kredytowej w przypadku kredytów hipotecznych trwa co najmniej kilka tygodni. Do momentu podpisania umowy klient ma du¿o czasu aby dok³adnie przeanalizowaæ swoje mo¿liwoœci i skonsultowaæ siê w sprawie wszystkich warunków kredytu. Kredyt hipoteczny jest "szyty na miarê" klienta i odnosi siê do konkretnej nieru- chomoœci, co oznacza, ¿e wiele warunków umowy kredytowej mo¿e byæ indywidualnie negocjowanych. Oprocentowanie kredytów hipotecznych przewa¿nie sk³ada siê z dwóch czêœci - zmiennej i sta³ej. Zmienn¹ czêœci¹ oprocentowania jest stawka WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, natomiast czêœæ sta³a oprocentowania to mar¿a, której wysokoœæ bank ustala okreœlaj¹c warunki kredytu. W³aœnie wysokoœæ mar¿y jest tym sk³adnikiem oprocentowania, który mo¿emy ewentualnie negocjowaæ z bankiem w chwili ubiegania siê o kredyt i która bêdzie mia³a okreœlon¹, sta³¹ wysokoœæ w ca³ym okresie kredytowania. Uwagê nale¿y poœwiêciæ tak¿e takim kosztom zwi¹zanym z kredytem, jak np. koszty ustanowienia zabezpieczeñ czy te¿ polis ubezpieczeniowych, koniecznoœci prowadzenia rachunku w banku-kredytodawcy b¹dŸ te¿ okresowej weryfikacji wartoœci nieruchomoœci. Powinniœmy tak¿e zapoznaæ siê z wysokoœci¹ innych op³at pobieranych od klientów za okreœlone dodatkowe czynnoœci, jak np. zmiana waluty kredytu, wczeœniejsza sp³ata, podpisanie aneksu do umowy, wydanie zaœwiadczenia. Zastanawiaj¹c siê nad zaci¹gniêciem kredytu walutowego nale¿y równie¿ przeanalizowaæ sposoby ustalania przez bank tzw. spreadu walutowego (czyli ró¿nicy pomiêdzy cen¹ kupna i sprzeda¿y waluty), a przede wszystkim zwróciæ uwagê na ryzyko kursowe zwi¹zane z takim kredytem, a wiêc na fakt, ¿e tak naprawdê nie jesteœmy w stanie okreœliæ wysokoœci naszego zad³u¿enia nawet w stosunkowo bliskiej przysz³oœci. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wiêkszoœæ banków wymaga dokonania przez kredytobiorcê wp³aty w³asnej przy zaci¹ganiu kredytu hipotecznego. Im wiêksza jest wp³ata w³asna, tym ³atwiej jest dostaæ kredyt od banku i wynegocjowaæ korzystniejsze warunki. Podsumowuj¹c, decyzja o rodzaju kredytu i wyborze banku kredytuj¹cego niestety nie jest ³atwa - spowodowane jest to du¿¹ liczb¹ czynników, jakie musimy braæ pod uwagê przy porównaniu ofert. Jest to indywidualna sprawa ka¿dego przysz³ego kredytobiorcy, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z opisywanych wy¿ej parametrów nale¿y bardzo wnikliwie przeanalizowaæ. Na naszym rynku wypracowana zosta³a tak¿e praktyka wprowadzania u³atwieñ dla kredytobiorców, które mog¹ byæ wykorzystywane w przypadkach losowych i przejœciowych trudnoœciach w sp³acie kredytu. Do najpopularniejszych rozwi¹zañ tego typu nale¿¹: "wakacje kredytowe" czyli mo¿liwoœæ zawieszenia sp³aty kredytu na okreœlony czas (np. jeden miesi¹c w ci¹gu roku lub przez kilka miesiêcy raz na kilka lat). W ten sposób mo¿na zachowaæ wiêcej pieniêdzy na bie¿¹ce wydatki w przypadkach nag³ych problemów. niektóre banki dodaj¹ tak¿e darmowe polisy ubezpieczenia na ¿ycie, które stanowi¹ zabezpieczenie sp³aty kredytu. Takie ubezpieczenie mo¿e byæ bardzo po¿yteczne dla rodziny. www.zbp.pl
 • 11. 11 ... polisa od utraty pracy - niektóre banki we wspó³pracy z firmami ubezpieczeniowymi oferuj¹ ubezpieczenie na wypadek utraty pracy kredytobiorcy sp³acaj¹cego kredyt mieszkaniowy. W takiej sytuacji przez okreœlony w umowie Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta miêdzy bankiem a firm¹ ubezpieczeniow¹ czas kredyt bêdzie sp³acany przez firmê ubezpieczeniow¹. Klient uiszcza op³atê przez okres oznaczony w umowie kredytowej. Polisa od utraty pracy przez jednego z ma³¿onków sprawia, ¿e ubezpieczyciel przejmie sp³atê czêœci raty proporcjonalnie do wysokoœci dochodów ma³¿onka w dochodach ca³ego gospodarstwa domowego. Warto wiedzieæ, ¿e Sejm RP uchwali³ ustawê, której celem ma byæ pomoc osobom sp³acaj¹cym kredyty mieszkaniowe, a które w trakcie ich sp³aty straci³y pracê. O warunkach i zasadach udzia³u w tym programie wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Co robiæ w przypadku nadmiernego zad³u¿enia? Restrukturyzacja zad³u¿enia Mo¿e pojawiæ siê sytuacja, ¿e bêdziemy mieli przejœciowe problemy ze sp³acaniem rat kredytów. Najgorszym rozwi¹zaniem jest w takim przypadku unikanie kontaktów z bankiem. Nie nale¿y liczyæ na to, ¿e bank mo¿e zapomnieæ o jakimœ kliencie lub uznaæ kredyt za niewielki, a dochodzenie roszczeñ za nieop³acalne. Banki z mocy prawa s¹ zobowi¹zane do dbania o sp³atê ka¿dego kredytu, poniewa¿ w ten sposób dzia³aj¹ w interesie klientów, którzy lokuj¹ pieni¹dze na rachunkach i lokatach. Najlepszym rozwi¹zaniem jest szybkie skontaktowanie siê z bankiem ju¿ w momencie wyst¹pienia pierwszych k³opotów finansowych, a nawet wczeœniej - gdy tylko przewidujemy, ¿e takie k³opoty mog¹ siê pojawiæ. Obie strony umowy kredytowej - klient i bank - mog¹ za obopóln¹ zgod¹ zmieniæ niektóre warunki kredytu: zawiesiæ sp³acanie rat na pewien czas lub te¿ uzupe³niæ zabezpieczenia (porêczenie cz³onka rodziny lub przew³aszczenie), a tak¿e zmieniæ przejœciowo raty. S¹ to sposoby, którymi mo¿na u³atwiæ sobie ¿ycie w przypadku, gdy przewidujemy czasowe obni¿enie naszych dochodów. Jeœli jednak taka sytuacja mia³aby mieæ charakter trwa³y, to nale¿y z bankiem negocjowaæ bardziej d³ugofalowe rozwi¹zania, np. wyd³u¿enie okresu kredytu w zamian za obni¿enie kwoty miesiêcznej raty lub ustanowienie dodatkowych zabezpieczeñ. Zalet¹ wczeœniejszego podjêcia rozmów z bankiem jest tak¿e utrzymanie dobrej historii kredytowej, co powinno zdecydowanie u³atwiæ zaci¹ganie kredytów w przysz³oœci, a tak¿e pomóc w negocjowaniu dogodniejszych warunków przeznaczonych dla bardziej wiarygodnych partnerów. www.zbp.pl
 • 12. 12 Kredyt konsolidacyjny Najkrótsza definicja kredytu konsolidacyjnego to po³¹czenie kilku kredytów w jeden. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, zamiast kilku rat p³aconych w ró¿nych terminach i wysokoœciach bêdziemy sp³acali jedn¹, ni¿sz¹ ratê kredytu. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Kredyt konsolidacyjny jest rozwi¹zaniem dla osób, które w przesz³oœci zaci¹gnê³y kilka ró¿nych kredytów (np. na samochód,kredyt gotówkowy, karta kredytowa) i mog¹ odczuwaæ trudnoœci z obs³ug¹ miesiêcznych ³¹cznych rat z tytu³u wszystkich swoich zobowi¹zañ kredytowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ banków udziela obecnie kredytów konsolidacyjnych pod zastaw nieruchomoœci. Istnieje mo¿liwoœæ obci¹¿enia hipotek¹ nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ kredytobiorcy lub osoby trzeciej (np. cz³onków rodziny). Zmniejszenie rat kredytowych uzyskuje siê z dwóch powodów: po pierwsze kredyt zabezpieczony hipotek¹ jest dla banków mniej ryzykowny (a wiêc jest z regu³y oprocentowany zdecydowanie ni¿ej ni¿ gotówkowy), a po drugie kredyt konsolidacyjny udzielany jest (podobnie jak hipoteczny) na d³u¿szy okres. W tej chwili na rynku mamy do czynienia z bardzo ró¿norodn¹ ofert¹ kredytów konsolidacyjnych, a wiêc istnieje mo¿liwoœæ spokojnego wyboru i negocjowania warunków z bankiem oraz porównywania warunków oferowanych przez ró¿ne banki czy nawet skorzystanie z ró¿nych promocji og³aszanych przez poszczególne banki. Kredyt konsolidacyjny nie jest tak¿e produktem, który mo¿na "zdj¹æ z pó³ki" i podpisaæ dok³adanie identyczn¹ umowê z ka¿dym zainteresowanym klientem. Wiele bêdzie w tym przypadku zale¿a³o od wartoœci nieruchomoœci oraz potrzeb klienta odnoœnie skali obni¿enia miesiêcznej raty. Kredyt konsolidacyjny jest tak¿e zobowi¹zaniem d³ugoterminowym, a za³atwianie wszystkich formalnoœci (jak np. wycena nieruchomoœci maj¹cej stanowiæ jego zabezpieczenie) zapewne potrwa kilka tygodni, a wiêc jest to doœæ du¿o czasu, aby dok³adnie przeczytaæ umowê oraz przeanalizowaæ czy warunki proponowane przez dany bank rzeczywiœcie nam odpowiadaj¹. Ostatecznoœæ - upad³oœæ konsumencka 31 marca 2009 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upad³oœciowe i naprawcze, która wprowadza do prawa polskiego now¹ instytucjê w postaci upad³oœci konsumenckiej. Postêpowanie upad³oœciowe bêdzie mog³o byæ prowadzone tylko i wy³¹cznie na wniosek d³u¿nika. Postêpowanie upad³oœciowe mo¿e byæ rozpoczête tylko wobec osób, które sta³y siê niewyp³acalne na skutek wyj¹tkowych i niezale¿nych od nich okolicznoœci, bez w³asnej winy. S¹d nie bêdzie móg³ og³osiæ upad³oœci w sytuacji, gdy d³u¿nik by³ niewyp³acalny w momencie zaci¹gniêcia kredytu, lub gdy osoba straci³a pracê z w³asnej winy lub za zgod¹ pracownika. Odd³u¿anie w tym trybie nie mo¿e byæ zbyt czêste. Ustawa zak³ada, ¿e z mo¿liwoœci og³oszenia upad³oœci konsumenckiej d³u¿nik nie mo¿e skorzystaæ czêœciej ni¿ raz na dziesiêæ lat. www.zbp.pl
 • 13. 13 Og³aszanie upad³oœci krok po kroku: Konsument sk³ada wniosek o upad³oœæ w s¹dzie rejonowym w³aœciwym dla jego miejsca zamieszkania wraz z dowodem uiszczenia op³aty s¹dowej w wysokoœci 200z³. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta S¹d powo³uje syndyka, który przystêpuje do likwidacji (sprzeda¿y) maj¹tku upad³ego. S¹d ustala plan sp³aty pozosta³ych d³ugów niezaspokojonych z likwidacji maj¹tku d³u¿nika. Plan sp³aty powinien zostaæ zrealizowany w ci¹gu 5 lat. W przypadku gdy w sk³ad masy upad³oœci wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upad³y, z sumy uzyskanej z jego sprzeda¿y wydziela siê upad³emu na wynajem mieszkania kwotê odpowiadaj¹c¹ przeciêtnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesiêcy. Po 5 latach (maksymalnie 7 w przypadku przed³u¿enia planu sp³aty) pozosta³e nieuregulowane d³ugi upad³ego mog¹ byæ przez s¹d umorzone. Postêpowanie upad³oœciowe nie jest ³atwe - wymaga odpowiedzialnoœci i sumiennoœci. Jakiekolwiek uchybienie w sp³atach oznacza umorzenie postêpowania. D³u¿nik zobowi¹zany jest do wskazania i wydania syndykowi ca³ego maj¹tku albo niezbêdnych dokumentów - w przypadku niewywi¹zania siê z tego obowi¹zku s¹d umorzy postêpowanie. Je¿eli d³u¿nik nie bêdzie dobrowolnie sp³aca³ swoich zobowi¹zañ zgodnie z planem, zaci¹gnie kolejne kredyty, lub nie bêdzie wspó³pracowaæ z organami prowadz¹cymi postêpowanie, zostanie ono umorzone. W takiej sytuacji wierzyciele bêd¹ mogli dochodziæ swoich nale¿noœci w trybie egzekucji s¹dowej, a d³u¿nik nie bêdzie móg³ skorzystaæ z mo¿liwoœci umorzenia pozosta³ych d³ugów. Osoba, w stosunku do której prowadzone jest postêpowanie upad³oœciowe mo¿e jednak zaci¹gaæ zobowi¹zania niezbêdne dla utrzymania swojego i osób pozostaj¹cych na jej utrzymaniu (z wyj¹tkiem zakupów na raty lub zakupów z odroczon¹ p³atnoœci¹). Ponadto d³u¿nik zobowi¹zany bêdzie do sk³adania corocznego sprawozdania z przebiegu planu sp³at. W tym dokumencie bêdzie musia³ wykazaæ osi¹gniête przychody, sp³acone kwoty oraz nabyte sk³adniki maj¹tkowe o wartoœci przekraczaj¹cej dwukrotnoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê okreœlonego w odrêbnych przepisach. Istnieje mo¿liwoœæ modyfikacji planu sp³aty w razie wyst¹pienia czasowych trudnoœci w sp³acie d³ugów. W takim przypadku s¹d, po wys³uchaniu wierzycieli, bêdzie móg³ przed³u¿yæ okres sp³aty, ale nie wiêcej ni¿ o 2 lata. Jak rozs¹dnie korzystaæ z karty kredytowej? Poni¿sze informacje zawieraj¹ szereg praktycznych porad i wskazówek zwi¹zanych z kartami kredytowymi, które powinniœmy wzi¹æ pod uwagê chc¹c jak najlepiej korzystaæ z oferowanych udogodnieñ. Korzystaj¹c z karty zawsze nale¿y kierowaæ siê rozwag¹. Karta kredytowa pod pewnymi warunkami pozwala nam robiæ zakupy na kredyt bez oprocentowania (dziêki okresowi bezodsetkowemu), jednak w perspektywie d³ugoterminowej mo¿e okazaæ siê dro¿szym narzêdziem po¿yczania pieniêdzy, w porównaniu do innych sposobów np. po¿yczki w koncie lub kredytu gotówkowego. www.zbp.pl
 • 14. 14 Rozs¹dek nakazuje nam powstrzymywaæ siê od wydatków na kredyt, je¿eli nie jesteœmy w stanie go sp³aciæ w wymaganym czasie. Pamiêtajmy, ¿e korzystanie z karty kredytowej wymaga dyscypliny i regularnego sp³acania naszych zobowi¹zañ. Zanim dokonamy zakupu kart¹, szczególnie na wy¿sz¹ kwotê, zawsze, jak przy zwyk³ym Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta kredycie, zadajmy sobie pytanie, czy bêdziemy w stanie sp³aciæ saldo zad³u¿enia. Nie kupujmy kart¹ kredytow¹ towarów, na które nas nie staæ; nie traktujmy karty jako instrumentu finansowania ¿ycia ponad stan. Dokonuj¹c du¿ych zakupów pamiêtajmy, ¿e karta kredytowa mo¿e byæ dobrym sposobem na realizowanie krótkoterminowych potrzeb kredytowych, jednak¿e w d³u¿szej perspektywie powinniœmy rozwa¿aæ korzystniejsze Ÿród³a kredytowania. Nie korzystajmy z jednej karty kredytowej po to, by sp³aciæ zad³u¿enie na drugiej, gdy¿ w rzeczywistoœci nie sp³acamy wówczas ¿adnej czêœci naszego zad³u¿enia (jedno zad³u¿enie sp³acamy, tworz¹c jednoczeœnie inne). Je¿eli mamy trudnoœci w sp³acie zad³u¿enia z karty najlepiej skontaktujmy siê z bankiem po to, by znaleŸæ najkorzystniejsze rozwi¹zanie takiej sytuacji. Dysponujemy kilkoma kartami Bywa tak, ¿e mamy w portfelu kilka kart kredytowych. Zawsze zastanówmy siê, ilu kart tak naprawdê potrzebujemy. Ka¿da z nich kosztuje, nawet jeœli z niej nie korzystamy. Je¿eli dojdziemy do przekonania, ¿e posiadamy zbyt wiele kart lub mamy na karcie zbyt wysoki limit kredytu i trudno jest nam nim zarz¹dzaæ lub oprzeæ siê pokusom, zwróæmy siê do wydawcy karty z wnioskiem o obni¿enie limitu. Je¿eli dotychczasowa karta nie jest ju¿ nam potrzebna, pamiêtajmy, aby wypowiedzieæ umowê, zastrzec kartê w banku-wydawcy i zamkn¹æ jej rachunek. W przeciwnym wypadku bêdziemy p³aciæ za u¿ytkowanie tej karty, gdy¿ odnowi siê ona automatycznie na kolejny okres. Dodatkowe osoby uprawnione do pos³ugiwania siê nasz¹ kart¹ Wiêkszoœæ banków oferuje mo¿liwoœæ wydania dodatkowej karty do rachunku, np. dla ma³¿onka. Powinniœmy jednak pamiêtaæ, ¿e to g³ówny posiadacz rachunku podpisa³ umowê z bankiem i jest z tego tytu³u odpowiedzialny za dzia³ania innych osób, które zosta³y uprawnione do korzystania z karty, w tym za sp³atê zobowi¹zañ zaci¹gniêtych przez te osoby. Wydawajmy wy³¹cznie wtedy, gdy wiemy, ¿e bêdziemy w stanie sp³aciæ w terminie Kredyt bierzmy wy³¹cznie wtedy, gdy jesteœmy w stanie sp³acaæ zad³u¿enie w oznaczonym terminie, a zad³u¿anie siê na karcie kredytowej nie jest wyj¹tkiem. Powinniœmy planowaæ swój bud¿et i trzymaæ siê jego za³o¿eñ. www.zbp.pl
 • 15. 15 PORADY: Planujmy dok³adnie nasz bud¿et. Je¿eli zaczynamy odczuwaæ trudnoœci z regulowaniem sp³at, wstrzymajmy siê od Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta dokonywania nowych zakupów, na które nas w takiej sytuacji nie staæ! Nie traktujmy œrodków dostêpnych w ramach limitu karty kredytowej jako "darmowych". Je¿eli nie staæ nas na sp³atê, nie wydawajmy ich niepotrzebnie. Zanim dokonamy zakupu przy u¿yciu karty, zawsze zadajmy sobie pytanie, czy dany produkt kupilibyœmy równie chêtnie za gotówkê. Pamiêtajmy, ¿e przy sp³acie karty kredytowej nie mamy do czynienia ze sta³ymi ratami, a gdy sp³acamy minimaln¹ kwotê, nasze zad³u¿enie powsta³e na karcie kredytowej bêdzie wzrasta³o Pamiêtajmy, ¿e karta kredytowa i kredyt gotówkowy to odrêbne produkty i przy wyborze kierujmy siê dok³adn¹ znajomoœci¹ obu produktów Jeœli mamy jakiekolwiek w¹tpliwoœci pytajmy zawsze pracownika banku Wyp³aty gotówkowe Karty kredytowe mog¹ byæ u¿ywane tak¿e do wyp³at gotówki. Jednak musimy pamiêtaæ, ¿e od takich transakcji ka¿dorazowo naliczana jest prowizja, zazwyczaj pewien procent od wartoœci wyp³aty, która jest istotnie wy¿sza od prowizji pobieranej jeœli u¿ylibyœmy do tej transakcji innego rodzaju karty (np. debetowej). Zwykle równolegle obowi¹zuje te¿ op³ata minimalna (np. nie mniej ni¿ 5 z³). Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e przy transakcji gotówkowej nie obowi¹zuje okres bezodsetkowy i odsetki zaczn¹ byæ naliczane od dnia wyp³aty gotówki. Dlatego te¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e karta kredytowa s³u¿y g³ównie do dokonywania p³atnoœci bezgotówkowych; wyp³aty gotówki z bankomatu kart¹ kredytow¹ powinny byæ ograniczane do minimum. Przyk³ad: Je¿eli wyp³acamy 50 z³ z bankomatu, a od takich transakcji obowi¹zuje op³ata w wys. 2%, lecz nie mniej ni¿ 30 z³, wówczas naliczona zostanie op³ata w wysokoœci 30 z³. Dodatkowo przy wyp³acie 50 z³ z bankomatu nie skorzystamy z okresu bezodsetkowego i zap³acimy wy¿sze oprocentowanie naliczone od momentu wyp³aty 50 z³ z bankomatu. Powy¿szy przyk³ad wskazuje na to, ¿e lepiej skorzystaæ z opcji bezgotówkowej, czyli zamiast wyp³aty 50 z³ na zakup dowolnie wybranego produktu, lepiej zap³aciæ kart¹ bez u¿ycia gotówki. Taka forma zap³aty pozwoli unikn¹æ zbêdnych kosztów. Transakcje w obcych walutach Przy dokonywaniu transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w walutach obcych niektóre banki pobieraj¹ op³atê za wymianê walut. Informacja na ten temat znajduje siê w tabeli op³at i prowizji banku, zgodnie z któr¹ na wyci¹gu z karty kredytowej kwota op³aty zostanie ujêta w rozliczeniu transakcji b¹dŸ wskazana jako odrêbna pozycja. www.zbp.pl
 • 16. 16 Wyci¹g z karty kredytowej Miesiêczny wyci¹g z karty zawiera informacje o transakcjach dokonanych od dnia ostatniego wyci¹gu, ca³kowit¹ kwotê zad³u¿enia, odsetki naliczane od kwoty pozosta³ej do sp³aty oraz minimaln¹ wymagan¹ kwotê do sp³aty. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Wraz z rozwojem bankowoœci elektronicznej, niektóre banki mog¹ przesy³aæ wyci¹gi przez Internet, na zasadzie wy³¹cznoœci lub dodatkowo do wersji papierowej. Niektórzy klienci w ogóle nie otrzymuj¹ wyci¹gów drog¹ pocztow¹. Wersja on-line wyci¹gu zawieraæ bêdzie dok³adnie te same dane, jakie znajduj¹ siê na wyci¹gu papierowym. ca³kowite saldo zad³u¿enia: to informacja o ca³kowitej kwocie zad³u¿enia. wymagana sp³ata minimalna: to minimalna kwota do zap³aty w bie¿¹cym cyklu rozliczeniowym. wymagalna data sp³aty: to dzieñ, do którego bank - wydawca karty musi otrzymaæ minimaln¹ kwotê salda zad³u¿enia. Je¿eli nie otrzyma tej p³atnoœci do tego terminu, mog¹ zostaæ naliczone odpowiednie odsetki karne. Sprawdzanie miesiêcznego wyci¹gu Zawsze nale¿y dok³adnie sprawdzaæ historiê operacji na miesiêcznym wyci¹gu. Najlepiej jest dokonywaæ porównania wykazu transakcji na wyci¹gu z wydrukami z terminali POS. Nale¿y zwróciæ uwagê, czy na wyci¹gu nie pojawi³y siê zapisy transakcji, których nie dokonywaliœmy lub inne nieprawid³owe obci¹¿enia. Miesiêczny wyci¹g to tak¿e doskona³a sposobnoœæ do przypomnienia regulaminu karty, wskazuj¹ca minimaln¹ kwotê do zap³aty oraz termin sp³aty, którego nie mo¿na zaniedbaæ. Z wyci¹gu dowiadujemy siê te¿ o ca³kowitym saldzie zad³u¿enia na dzieñ wystawienia wyci¹gu, a tak¿e z odpowiednim wyprzedzeniem o innych istotnych zmianach np. oprocentowania lub sposobu naliczania op³at. Systemy internetowe umo¿liwiaj¹ sprawdzanie salda "on-line". Jest to metoda, która umo¿liwia posiadaczowi konta 24 godzinny dostêp do swojego rachunku w celu sprawdzania jego stanu oraz historii transakcji. Dziêki temu posiadacz karty mo¿e monitorowaæ saldo tak czêsto jak tylko chce. B³êdy na wyci¹gu Je¿eli zauwa¿ymy b³¹d na wyci¹gu, np. nienale¿n¹ op³atê za towar, którego w istocie nie nabyliœmy lub który nie zosta³ dostarczony zgodnie z umow¹, czy te¿ np. nie identyfikujemy pewnej transakcji w wykazie, musimy niezw³ocznie skontaktowaæ siê z bankiem (wydawc¹ karty lub z bankiem, w którym posiadamy konto). Nadal bêdziemy musieli uiœciæ zakwestionowan¹ kwotê zad³u¿enia, z uwzglêdnieniem odsetek i op³at. Jednak¿e, oprocentowanie transakcji spornej zwykle zostanie zawieszone lub nast¹pi zwrot odsetek w razie stwierdzenia b³êdu. Kupuj¹c towary on-line zawsze nale¿y zadbaæ o wydruk z potwierdzeniem zakupu oraz wydruk regulaminu sprzeda¿y. www.zbp.pl
 • 17. 17 Sp³acanie salda zad³u¿enia Saldo zad³u¿enia mo¿na sp³aciæ samodzielnie lub automatycznie. Wybór zawsze zale¿y od nas, ale sposób sp³aty musimy ustaliæ w banku. Warto pamiêtaæ, ¿e za datê sp³aty przyjmuje siê datê wp³ywu œrodków na rachunek karty. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Przyk³ad: Jeœli sp³ata ma nast¹piæ 10 paŸdziernika, to nale¿y dokonaæ sp³aty oko³o 2 dni przed tym terminem - uwzglêdniaj¹c równie¿ weekendy, œwiêta i inne wydarzenia, które mog¹ opóŸniæ natychmiastowe zaksiêgowanie przelewu. Nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwagê aspekt, jak d³ugo bêdzie dochodzi³ dany przelew. samodzielna sp³ata zad³u¿enia Samodzielnej sp³aty ca³oœci zad³u¿enia mo¿na dokonaæ przelewem z rachunku bie¿¹cego na rachunek karty korzystaj¹c z us³ug bankowoœci internetowej, w oddziale banku, na poczcie lub we wp³atomatach, które posiadaj¹ niektóre banki. automatyczna sp³ata zad³u¿enia Wiele banków oferuje automatyczn¹ sp³atê zad³u¿enia. Jest to jedna z najlepszych gwarancji terminowej sp³aty naszego zad³u¿enia. Wystarczy raz ustanowiæ automatyczn¹ sp³atê w oddziale banku lub za pomoc¹ infolinii. Wówczas sp³ata bêdzie wykonywana automatycznie, bez naszej interwencji. Do automatycznej sp³aty wymagana jest dostêpnoœæ œrodków na rachunku, z którego pieni¹dze zostan¹ przelane na rachunek karty kredytowej w okreœlonym dniu sp³aty. Innym sposobem automatycznej sp³aty, oferowanym przez niektóre banki, jest ustanowienie polecenia zap³aty, tj. bezgotówkowej formy realizacji p³atnoœci - posiadacz karty za poœrednictwem banku przekazuje dyspozycjê obci¹¿enia swego rachunku. Sp³ata minimalnej kwoty Sp³acenie kwoty minimalnej jest dla nas pewnego rodzaju wsparciem w perspektywie krótkoterminowej, je¿eli pojawi³y siê inne priorytety finansowe. Mimo to, nie zalecamy sp³acaæ wy³¹cznie kwoty minimalnej, poniewa¿ jest to sposób dro¿szy i d³u¿szy, nawet wieloletni na rozliczenie ca³kowitego salda zad³u¿enia. Minimalna kwota do zap³aty daje nam pewn¹ elastycznoœæ wyboru wysokoœci zad³u¿enia i wysokoœci sp³at, ale lepiej jest sp³aciæ wiêcej ni¿ mniej. PORADY: Pamiêtajmy, ¿e nieprzewidziane okolicznoœci, jak np. sytuacja awaryjna, choroba lub utrata pracy mog¹ spowodowaæ powa¿ne utrudnienia w sp³acaniu naszego zad³u¿enia. Starajmy siê od³o¿yæ trochê pieniêdzy na gorsze dni. Zwykle problemy, z którymi mamy do czynienia s¹ przejœciowe. Powstrzymujmy siê przed wyp³at¹ gotówki z karty kredytowej, aby sp³aciæ saldo innej karty kredytowej. Nie stosujmy takiej metody, gdy¿ w rzeczywistoœci w ten sposób nie sp³acamy ¿adnego ze swoich zad³u¿eñ, a nara¿amy siê tylko na wiêksze koszty odsetek. W wiêkszym stopniu korzystajmy z transakcji bezgotówkowych i zdecydowanie starajmy siê sp³acaæ jak najwiêksz¹ kwotê, a nie tylko tê minimaln¹, wymagan¹. Dziêki temu skorzystamy z ni¿szego oprocentowania i poniesiemy mniejsze koszty. www.zbp.pl
 • 18. 18 Gdzie szukaæ informacji? Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Pierwszym Ÿród³em informacji zawsze powinien byæ nasz macierzysty bank, s³u¿¹cy pomoc¹ w razie jakichkolwiek problemów lub w¹tpliwoœci! Zwi¹zek Banków Polskich www.zbp.pl Arbiter Bankowy www.zbp.pl/arbiter Centrum Prawa Bankowego i Informacji www.cpb.pl Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl Karty Bez Tajemnic www.kartybeztajemnic.pl Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl Narodowy Bank Polski www.nbp.pl Biuro Informacji Kredytowej www.bik.pl Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor www.infomonitor.pl Centrum Informacji Gospodarczej www.cigi.pl System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE www.dokumentyzastrzezone.pl www.zbp.pl
 • 19. Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta www.zbp.pl
 • 20. Kontakt: Zwi¹zek Banków Polskich Zespó³ Public Relations: Adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Tel.(022) 48-68-159 Fax.(022) 48-68-100 e-mail: jg@zbp.pl Wszelkie prawa zastrze¿one, kopiowanie i dystrybucja poradnika "Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu?" w ca³oœci lub fragmentach dozwolone z podaniem Ÿród³a.

Related Documents