Prezentacja wyników za
III kwartał 2010
Kraków, 10 listopada 2010 r.
Agenda
 Profil spółki
 Segmenty działalności
 Dynamika i struktura przychodów
 Segment pośrednictwa w sieci własnej i ...
Profil Spółki
 Jedna z czołowych agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z mocną, rozpoznawalną
w całym kraju mar...
Segmenty działalności
Pośrednictwo w
obrocie
nieruchomościami
realizowane przez
własny oddział w
Krakowie
Prowadzenie
ogól...
Dynamika i struktura przychodów
 Wysoka dynamika przychodów ze
sprzedaży w IIIQ’10 vs IIIQ’09
(+236,6%), wzrost we wszyst...
Segment pośrednictwa w sieci
własnej i franchisingu
 Ponad 50% dynamika wzrostu kwartalnych przychodów w
sieci własnej i ...
Segment inwestycyjny
 Model oparty na kupnie na rachunek własny wybranych nieruchomości (głównie łatwo zbywalne
mieszkani...
Segment zarządzania
nieruchomościami
 Prospector Sp. z o.o. - kupiona w styczniu 2008 roku Spółka z siedzibą w Legnicy za...
Wyniki finansowe za IIIQ’2010
 Sukcesywny wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży oraz kontrola kosztów, w tym zarządu
(-1...
Bilans na koniec IIIQ’2010
 Na koniec IIIQ’10 wartość
nieruchomości według cen nabycia
na poziomie 4,1 mln PLN , z czego:...
Strategia rozwoju Spółki
• Dalszy wzrost ilości oddziałów sieci franchisingowej (na koniec IIIQ’10 25 oddziałów,,
do końca...
Zarząd i akcjonariat Spółki
Piotr
Sumara;
36,1%
Konrad
Sumara;
35,4%
INB S.A.;
5,0%
Pozostali;
23,5%
Akcjonariat Spółki (w...
Spółka na tle giełdowych
konkurentów
Północ Nieruchomości na tle
konkurencji w prezentowanym
okresie:
- dodatnie i najwyżs...
Podsumowanie
 W IIIQ’10 istotna poprawa wyników finansowych Spółki wobec IIIQ’09 na wszystkich
poziomach rachunku wyników...
Dziękujemy za uwagę
PÓŁNOC Nieruchomości S.A.
ul. Balicka 35
30-149 Kraków
tel.: +48 12 638 48 88
www.polnoc.pl
of 15

Prezentacja wyników północ nieruchomości s.a.3 q2010

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Real Estate      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników północ nieruchomości s.a.3 q2010

 • 1. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 Kraków, 10 listopada 2010 r.
 • 2. Agenda  Profil spółki  Segmenty działalności  Dynamika i struktura przychodów  Segment pośrednictwa w sieci własnej i franchisingu  Segment inwestycyjny  Segment zarządzania nieruchomościami  Wyniki finansowe za IIIQ’2010  Bilans na koniec IIIQ’2010  Strategia rozwoju Spółki  Zarząd i akcjonariat Spółki  Spółka na tle giełdowych konkurentów  Podsumowanie
 • 3. Profil Spółki  Jedna z czołowych agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z mocną, rozpoznawalną w całym kraju marką  Trzecia pod względem ilości oddziałów sieć w Polsce (po WGN i Home Broker)  Strategia Spółki nakierowana na wzrost ilości oddziałów sieci franchisingowej, inwestycje własne na rynku nieruchomości, dywersyfikację usług w zakresie obsługi rynku nieruchomości (m.in. zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo kredytowe, doradztwo)  Od listopada 2007 r. Spółka notowana na rynku NewConnect  Na dzień 30.09.2010 posiadane środki na poziomie 7 mln PLN służące inwestycjom w nieruchomości na własny rachunek celem późniejszej odsprzedaży (z czego licząc według cen nabycia na koniec IIIQ’10 ok. 60% było zainwestowane w nieruchomości, ok. 40% stanowiła gotówka i jej ekwiwalenty)  Brak zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek  Własny serwis internetowy z szeroką bazą ofert oraz system CRM do administracji i zarządzania bazą  Współpraca z renomowanymi partnerami biznesowymi i czołowymi mediami
 • 4. Segmenty działalności Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami realizowane przez własny oddział w Krakowie Prowadzenie ogólnopolskiej Sieci Biur Nieruchomości PÓŁNOC na zasadach franchisingu Inwestycje w nieruchomości na rachunek własny celem późniejszej odsprzedaży Zarządzenie nieruchomościami realizowane poprzez spółkę zależną PROSPECTOR Sp. z o.o.* Jako uzupełniające Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego, wynajmu nieruchomości, sporządzania analiz i badań rynku nieruchomości * wyniki PROSPECTOR Sp. z o.o. nie są objęte konsolidacją
 • 5. Dynamika i struktura przychodów  Wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży w IIIQ’10 vs IIIQ’09 (+236,6%), wzrost we wszystkich segmentach działalności  Narastająco za okres I-IIIQ’10 wzrost przychodów o 33,3% wobec I-IIIQ’09  Dominujący udział przychodów z tytułu handlu nieruchomościami – w IIIQ’10 udział na poziomie 72% przychodów, 71% od początku roku  Stały, ponad 20% udział w przychodach pośrednictwa własnego w każdym z kwartałów br.  Stabilnie i rosnące z kwartału na kwartał przychody z tytułu sprzedaży licencji franchisingowych 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Handel nieruchomościami Pośrednictwo - sieć własna Franchising (licencje) Pozostałe Handel nieruchomościami 72% Pośrednictwo - sieć własna 21% Franchising (licencje) 5% Pozostałe 2% Źródło: Spółka Źródło: Spółka Przychody ze sprzedaży Spółki w ujęciu kwartalnym (tys. PLN) Struktura przychodów Spółki w IIIQ’2010
 • 6. Segment pośrednictwa w sieci własnej i franchisingu  Ponad 50% dynamika wzrostu kwartalnych przychodów w sieci własnej i z tytułu opłat licencyjnych w ujęciu rok do roku.  Łącznie dla całej sieci w IIIQ’10 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 30.470 tys. - wzrost o 121,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  Wzrost ilości oddziałów w sieci na koniec IIIQ’10 do 25, do końca roku planowany wzrost do 30 oddziałów.  Zwiększenie ilości zatrudnionych w segmencie pośrednictwa własnego, wzrost ilości oddziałów licencyjnych oraz poprawa na rynku nieruchomości czynnikami pozytywnie wpływającymi na wyniki segmentów w kolejnych kwartałach. IIIQ'09 IIIQ'10 zmiana w % I-IIIQ'09 I-IIIQ'10 zmiana w % Pośrednictwo w obrocie - sieć własna 172 264 53,2% 611 887 45,2% Sieć franchisingowa (licencje) 38 61 58,8% 120 173 44,4% Sieć oddziałów Spółki na terenie kraju Źródło: Spółka Źródło: Spółka Dynamika przychodów ze sprzedaży segmentu (tys. PLN)
 • 7. Segment inwestycyjny  Model oparty na kupnie na rachunek własny wybranych nieruchomości (głównie łatwo zbywalne mieszkania), które z różnych względów można nabyć z istotnym dyskontem wobec rzeczywistej wartości rynkowej (konieczność szybkiej sprzedaży przez właścicieli, nieefektywność rynku itp.)  Nieruchomości księgowane jako towary w zapasach, a wynik na ich sprzedaży ujmowany w rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży.  Przewaga Spółki wobec innych kupujących dzięki posiadanym wolnym środkom pieniężnym, bardzo dobrej znajomości i penetracji rynku Krakowa i okolic oraz możliwości podjęcia szybkich decyzji inwestycyjnych.  W IIIQ’10 72% udział segmentu w przychodach.  Bardzo wysoka dynamika wzrostu kwartalnego (545%) na skutek niskiej bazy w IIIQ’09  W IIIQ’10 nabycie przez Spółkę kolejnych nieruchomości za łączną kwotę 902,8 tys. PLN (+173,6% wobec IIIQ’09)  Dalsza poprawa sentymentu na rynku nieruchomości skutkująca w szybkiej rotacji posiadanych zapasów i atrakcyjnych marżach. IIIQ'09 IIIQ'10 zmiana w % I-IIIQ'09 I-IIIQ'10 zmiana w % Handel nieruchomościami na własny rachunek 136 877 544,9% 2 114 2 729 29,0% Źródło: Spółka Dynamika przychodów ze sprzedaży segmentu (tys. PLN)
 • 8. Segment zarządzania nieruchomościami  Prospector Sp. z o.o. - kupiona w styczniu 2008 roku Spółka z siedzibą w Legnicy zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami głównie na rzecz wspólnot mieszkaniowych będąca w 100% własnością PÓŁNOC Nieruchomości S.A.  W IIIQ’10 wzrost zarządzanej powierzchni o 14% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.  W okresie I-IIIQ’10 przychody spółki na poziomie 563,8 tys. PLN (+20,7% r/r), EBITDA 104,5 tys. PLN (+379,5% r/r), zysk netto 83,9 tys. PLN (+334,4% r/r)  W planach tworzenie Sieci Zarządzania Nieruchomościami PROSPECTOR, która swoim zasięgiem obejmie kolejne ośrodki miejskie, możliwy także wzrost segmentu poprzez akwizycje  Począwszy od 2011 r. planowana konsolidacja wyników Prospector Sp. z o.o. i prezentacja wyników Grupy Północ Nieruchomości S.A.
 • 9. Wyniki finansowe za IIIQ’2010  Sukcesywny wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży oraz kontrola kosztów, w tym zarządu (-19% w okresie I-IIIQ’10 wobec I-IIIQ’09)  W efekcie dalsza poprawa osiąganych wyników na każdym poziomie rachunku zysków i start  Opublikowana prognoza wyników wykonana po trzech kwartałach br. w 75% jeśli chodzi o przychody i w 99% w zakresie zysku netto  Ostatni kwartał roku pod znakiem niższej aktywności na rynku w grudniu, ale pozytywne tendencje w zakresie wzrostowej dynamiki przychodów w ujęciu r/r powinny zostać utrzymane IIIQ’09 IIIQ’10 I-IIIQ’09 I-IIIQ’10 Prognoza 2010 Wykonanie (%) Przychody netto ze sprzedaży 364 1 226 2 882 3 841 5 150 75% Zysk (strata) na sprzedaży -141 47 -376 436 EBIT -136 79 -414 439 EBITDA -75 141 -237 628 Przychody finansowe 81 49 211 133 Koszty finansowe 8 6 -1 19 Zysk (strata) brutto -63 123 -202 553 Zysk (strata) netto -89 115 -285 516 520 99% Wyniki Spółki w IIIQ’10 i za okres I-IIIQ’10 (tys. PLN) Źródło: Spółka
 • 10. Bilans na koniec IIIQ’2010  Na koniec IIIQ’10 wartość nieruchomości według cen nabycia na poziomie 4,1 mln PLN , z czego: 2,6 mln PLN (zapasy) oraz 1,5 mln PLN (aktywa trwałe)  Dodatkowo 2,8 mln PLN środków pieniężnych na bieżące inwestycje  Wartość Prospectora jako inwestycja długoterminowa w cenie nabycia (0,4 mln PLN)  Bezpieczna struktura pasywów: wysoki poziom kapitałów własnych i brak kredytów bankowych.  Możliwość zwiększenia skali inwestycji przy wykorzystaniu finansowania dłużnego STAN NA 30.09.2009 STAN NA 30.09.2010 AKTYWA TRWAŁE, w tym m.in.: 2 605 3 626 Wartości niematerialne i prawne 1 425 1 348 Rzeczowe aktywa trwałe 798 1 875 Inwestycje długoterminowe 354 354 AKTYWA OBROTOWE, w tym m.in.: 6 229 5 573 Zapasy 1 918 2 622 Należności krótkoterminowe 291 170 Inwestycje krótkoterminowe 4 000 2 767 AKTYWA RAZEM 8 834 9 199 KAPITAŁ WŁASNY 8 136 8 428 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym m.in.: 699 771 Rezerwy na zobowiązania 193 289 Zobowiązania długoterminowe 168 83 Zobowiązania krótkoterminowe 324 342 PASYWA RAZEM 8 834 9 199 Bilans Spółki (tys. PLN) Źródło: Spółka
 • 11. Strategia rozwoju Spółki • Dalszy wzrost ilości oddziałów sieci franchisingowej (na koniec IIIQ’10 25 oddziałów,, do końca roku planowane 30) • Rozwój potencjału własnego oddziału w Krakowie poprzez rozbudowę składu osobowego w celu zwiększenia skali realizowanego obrotu • Kontynuacja zwiększenia skali inwestycji w nieruchomości na rachunek własny celem dalszej odsprzedaży – wykorzystanie własnych środków pieniężnych, w razie potrzeby możliwość dodatkowego finansowania dłużnego • Rozwój Sieci Zarządzania Nieruchomościami PROSPECTOR w spółce zależnej • Udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • 12. Zarząd i akcjonariat Spółki Piotr Sumara; 36,1% Konrad Sumara; 35,4% INB S.A.; 5,0% Pozostali; 23,5% Akcjonariat Spółki (według liczby posiadanych akcji) Zarząd Spółki: Piotr Sumara – Prezes Zarządu Od kilkunastu lat związany z rynkiem nieruchomości, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Magdalena Sumara – Członek Zarządu Od 2007 w Spółce początkowo jako dyrektor finansowy, następnie członek zarządu Łączna liczba akcji Spółki wynosi 3,19 mln szt.
 • 13. Spółka na tle giełdowych konkurentów Północ Nieruchomości na tle konkurencji w prezentowanym okresie: - dodatnie i najwyższe marże, - największa skala poprawy EBITDA - posiadana gotówka netto - najatrakcyjniejsze wskaźniki wyceny rynkowej Dane w tys. PLN I-IIIQ'09 I-IIIQ'10 I-IIIQ'09 I-IIIQ'10 I-IIIQ'09 I-IIIQ'10 Przychody ze sprzedaży 9 736 8 938 5 426 7 686 2 882 3 841 Zysk na sprzedaży -577 -92 -394 63 -376 436 EBIT -612 53 163 47 -414 439 EBITDA -393 281 690 118 -237 628 Zysk netto -817 -356 89 5 -285 516 Kapitał własny 7 663 6 518 10 735 12 651 8 136 8 428 Dług (gotówka) netto* 4 982 1 297 -2 677 Kapitalizacja (9.11.10) 22 379 26 021 8 645 EV (9.11.10) 27 361 27 318 5 968 Marża na sprzedaży -5,9% -1,0% -7,3% 0,8% -13,0% 11,3% Marża EBIT -6,3% 0,6% 3,0% 0,6% -14,4% 11,4% Marża EBITDA -4,0% 3,1% 12,7% 1,5% -8,2% 16,4% Marża zysku netto -8,4% -4,0% 1,6% 0,1% -9,9% 13,4% ROE -10,7% -5,5% 0,8% 0,0% -3,5% 6,1% EV/S** 3,1 3,6 1,6 EV/EBITDA** 97,4 231,5 9,5 P/E** - 5 204,1 16,8 P/BV 3,4 2,1 1,0 Źródło: raporty spółek, wyliczenia własne * Dla Emmerson S.A. i Drągowski S.A. dług netto na dzień 30.06.2010 ** wskaźniki EV/S, EV/EBITDA i P/E dla wszystkich spółek wyliczone na bazie wyników za okres I-IIIQ’10 w celu zachowania porównywalności danych
 • 14. Podsumowanie  W IIIQ’10 istotna poprawa wyników finansowych Spółki wobec IIIQ’09 na wszystkich poziomach rachunku wyników  Po wynikach IIIQ wykonanie prognozy na 2010 r. w zakresie przychodów ze sprzedaży na poziomie 75%, a w zakresie zysku netto na poziomie 99%  Dynamiczny rozwój oddziałów w skali ogólnopolskiej - utrzymanie pozycji czołowego gracza na rynku krajowym  Odpowiedni know-how i zaplecze finansowe do zwiększania skali inwestycji w nieruchomości na własny rachunek  Dobre perspektywy segmentu zarządzania nieruchomościami – możliwości rozwoju poprzez wzrost organiczny pod marką Sieci Zarządzania Nieruchomościami Prospector lub poprzez akwizycje  Po wyjściu z kryzysu stabilizacja na rynku nieruchomości z perspektywami na dalszą poprawę sytuacji
 • 15. Dziękujemy za uwagę PÓŁNOC Nieruchomości S.A. ul. Balicka 35 30-149 Kraków tel.: +48 12 638 48 88 www.polnoc.pl

Related Documents